Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ROC Eğrisi Calgary Depresyon Ölçeği. Sabit Hata Deneysel geçerlilik Birlikte geçerlilik Aynı alanda kullanılan bir başka geçerli ve güvenilir ölçek ile.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ROC Eğrisi Calgary Depresyon Ölçeği. Sabit Hata Deneysel geçerlilik Birlikte geçerlilik Aynı alanda kullanılan bir başka geçerli ve güvenilir ölçek ile."— Sunum transkripti:

1 ROC Eğrisi Calgary Depresyon Ölçeği

2 Sabit Hata Deneysel geçerlilik Birlikte geçerlilik Aynı alanda kullanılan bir başka geçerli ve güvenilir ölçek ile bağıntı Geçerlilik

3 Sabit Hata Çapraz geçerlilik Başka bir örneklem grubundaki performans değerlendirmesi Özgün gruptakine yakın bir performans beklenir Hedef toplum dışında kullanılabilmenin şartı Geçerlilik

4 Sabit Hata Yapı geçerliliği Benzer ölçeklerle nasıl kesiştiği İlişkisiz ölçeklerden nasıl ayrıştığı Örtüştürücü - ayrıştırıcı geçerlilik Multitrait-multimethod matrix bir gruptaki tüm ölçekler > tüm gruplardaki bir ölçek Geçerlilik

5 Multitrait-Multimethod Matriks

6

7 Psikiyatride Ölçek Seçimi Ölçülecek alanın belirlenmesi Ölçülecek hasta grubunun belirlenmesi Hedef belirtilerin seçilmesi Ölçüm amacının göz önüne alınması

8 Depresyon Ölçekleri Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği Montgomery Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Beck Depresyon Envanteri

9 Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği Görüşmecinin değerlendirdiği ölçektir Ağırlıklı olarak fiziksel belirtiler Depresyon yanı sıra anksiyete belirtileri Yapılandırılmış formda soru sırası değişik Kılavuz sorular dışında soru sorma olanağı

10 Montgomery Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği Görüşmecinin değerlendirdiği bir ölçektir Depresyonun 10 çekirdek belirtisini içerir Bazı belirtileri sorgulamaz Değişimi ölçmeye çok duyarlıdır 7li Likert tipi değerlendirme sağlar

11 Beck Depresyon Envanteri Bir özbildirim ölçeğidir 21 maddeden oluşur Depresyonun bilişsel ve emosyonel belirtilerine vurgu yapar Dörtlü Likert tipi değerlendirme sağlar

12 Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Toplam 14 maddeden oluşur Bir özbildirim ölçeğidir Tek maddeler anksiyete, çift maddeler depresyon değerlendirmesi sağlar Fiziksel belirti içermediği için bedensel hastalığı olan hastaların değerlendirmesinde kullanılır Anksiyete alt ölçeğinin kesme noktası 10, depresyon alt ölçeğinin kesme noktası ise 7 olarak bulunmuştur

13 Duygudurum Bozuklukları Ölçekleri Young Mani Derecelendirme Ölçeği Duygudurum Bozuklukları Ölçeği

14 Young Mani Derecelendirme Ölçeği Orjinalinde son 48 saat sorgulanır Çalışmalarda son bir hafta Hastanın söylediklerinden çok klinisyenin kanaati önemlidir Yanıtlarda ve (,) / veya (;) ölçüt açısından önemlidir Tanı koymak amacıyla kullanılmaz Her bir üst basamağın kendinden önceki alt basamakları kapsadığı kabul edilir.

15 Duygudurum Bozuklukları Ölçeği Bir özbildirim ölçeğidir Ölçek üç sorudan oluşmaktadır. 13 alt maddeden oluşan birinci soru yaşamboyu manik ya da hipomanik belirtiler araştırılmaktadır Tüm maddeler “evet” veya “hayır” olarak yanıtlanmaktadır. Üçüncü soru da ise bu belirtilerin işlevsellik üzerine etkisi sorgulanmaktadır.

16 Anksiyete Ölçekleri Hamilton Anksiyete Ölçeği Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri

17 Bir özbildirim ölçeğidir Durumluk ve sürekli kaygı için yirmişer madde içermektedir Dörtlü Likert tipi değerlendirme sağlar Emosyonel ve bilişsel belirtiler ön plandadır

18 Hamilton Anksiyete Ölçeği Anksiyetenin hem fiziksel hem ruhsal belirtileri araştırılır Fiziksel belirtiler ağırlıklı olarak sorgulanmaktadır Ayrıca depresyona da yer verilir Beşli Likert tipi değerlendirme sağlar

19 Anksiyete Ölçekleri Panik bozukluğu ölçekleri Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği CAP-S PTSB Ölçeği Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği

20 Panik Bozukluğu Ölçekleri Bandelow Panik Bozukluğu Ölçeği Panik Bozukluğu Şiddet Ölçeği Panik atakları, kaçınmayı, beklenti anksiyetesini, sosyal kısıtlanmayı ve bedensel hastalık inancını değerlendirirler Bilişsel değerlendirme ön plandadır

21 Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği Bir özbildirim ölçeğidir Dörtlü Likert tipi değerlendirme sağlar Toplam 24 sorudan oluşur Her madde için hem kaygı puanı hem kaçınma puanı verilir

22 Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği 19 maddeden oluşur: 5 obsesyon, 5 kompulsiyon, 9 ek madde Yarı-yapılandırılmış görüşme Şiddeti ölçmek üzere geliştirilmiş Önce obsesyon ve kompulsiyon tanımlanır Ek olarak soru listesi vardır

23 Psikoz Ölçekleri Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği Pozitif ve Negatif Belirti Ölçeği Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği

24 Pozitif ve Negatif Belirti Ölçeği Toplam 30 madde 7 madde pozitif belirtiler 7 madde negatif belirtiler 16 madde genel psikopatoloji 7 puanlı şiddet değerlendirmesi Son bir hafta göz önüne alınır

25 Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği Görüşmecinin değerlendirdiği ölçektir Toplam 4 alt ölçek ve 34 madde içermektedir Bu alt ölçekler varsanılar, hezeyanlar, garip davranış ve formal düşünce bozukluğudur Ölçek altılı Likert tipi ölçüm sağlamaktadır

26 Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği Görüşmecinin değerlendirdiği ölçektir Toplam 5 alt ölçek ve 25 madde içermektedir Bu alt ölçekler affektif küntleşme, aloji, apati, anhedoni ve dikkat eksikliğidir Ölçek altılı Likert tipi ölçüm sağlamaktadır

27 Diğer Psikiyatrik Ölçekler Deliryum Derecelendirme Ölçeği SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği İşlevsellik Ölçekleri Dissosiyatif Bozukluk Ölçekleri Demans Ölçekleri Borderline Kişilik Envanteri Cinsel İşlev Ölçekleri

28 İşlevsellik Ölçekleri Yaşam kalitesi ölçekleri Nörobilişsel ölçekler: bilişsel işlevsellik ölçekleri Sosyal işlevsellik ölçekleri Bipolar Bozukluk İşlevsellik Ölçeği

29 Psikiyatride Ölçek Puanlama Hastaya mutlaka hangi konuda soru sorulacağı bildirilir Araştırıcı sorular mutlaka sorulur Ek sorularla ölçüt netleştirilir Yalnızca hastanın yanıtlarına bakılmaz Kararsız kalındığında üst puan verilir

30


"ROC Eğrisi Calgary Depresyon Ölçeği. Sabit Hata Deneysel geçerlilik Birlikte geçerlilik Aynı alanda kullanılan bir başka geçerli ve güvenilir ölçek ile." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları