Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke*, Doç Dr. Osman Özdel**,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke*, Doç Dr. Osman Özdel**,"— Sunum transkripti:

1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Projesi
Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke*, Doç Dr. Osman Özdel**, Öğr. Gör. Dr. Serdar Özdemir***, Yrd. Doç.Dr. Asım Çivitçi****, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Özgüngör****, Doç Dr. Melek Bor Küçükatay*****, Arş. Gör. Dr. Hüseyin Alaçam** *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD **Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ***Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD ****Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, PDR AD *****Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD

2 Probleme dayalı öğrenim

3 Neden? Öğrencilerin kişisel ve sosyal uyumları Akademik başarıları
Öğrenme ve öğretme süreçlerinin planlanması Öğrenme sürecini etkileyen öğrenci özelliklerinin tanımlanması ÖNEMLİ

4 Amacımız Öğrencilerimizin mevcut öğrenme stillerini
Varsa uyum sorunlarını Stresle baş etme yöntemlerini belirlemek ve Uygulanacak öğrenme stilleri eğitimi Psikolojik danışmanlık Gerektiğinde psikopatolojinin giderilmesi sonrasında iyileşmenin değerlendirilmesi

5 Yöntem Gönüllü olur sonrası, çalışma kapsamına alınan her öğrenciye;
Grasha-Reichman Öğrenme Stili Ölçeği Stresle Başa Çıkma Ölçeği Genel Sağlık Anketi (GSA-12) Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI) Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği Beck Depresyon Envanteri uygulanmış Ayrıntılı psikiyatrik değerlendirme(Kesme puanı üzerinde kalanlara) Psikiyatrik destek (psikopatoloji saptananlara) Uygun öğrenme stilleri ve PDÖ sistemine adaptasyon Danışmanlık toplantıları

6 Bulgular Rehberlik çalışmasına toplam 47 öğrenci (27 kız, 20 erkek) katılmış olup, yaş ort: 19,36±1,30 yıl (kız: 19,14±1,02, erkek:19,65±1,59 yıl) Öğrencilerin 26’sı (%55,3) hazırlık okurken 21’i (%44,7) direk birinci döneme başlamış Erkeklerin 15’i hazırlık okurken, kızların 11 i okumuş (z: -2,311, p:0,021) 12 öğrenci (%25,5 aile yanında kalırken, %25,5’u yurtta, 4 (%8,5) evde tek başına ve 19 kişi (%40,5) evde arkadaşlarıyla kalmakta

7 Bulgular 20 (%42,6) öğrenci büyükşehirden gelirken, 15’i (%31,9) il merkezinden, 9 öğrenci(%19,1) ilçeden, 3 öğrenci de(%6,4) nahiyeden gelmekte Sadece 3 öğrencinin annesi okuryazar değilken 14’ü ilkokul, 19’u lise, 11’i üniversite mezunu. Babalarının ise sadece birinin okuma yazması yok, 22’si(%46,8) üniversite mezunu Annelerin %59,6’sı (28) ev hanımı, babaların %4,3’ ü işsiz iken %31,9 baba emekli, diğerleri çalışmakta

8 Bulgular 7 (%14, 4) öğrencinin aylık aile geliri 1000 TL den düşük iken, 40 öğrencinin 1000 TL den yüksek. Geliri düşük öğrencilerin Genel Sağlık Anketi ortalamaları geliri yüksek öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek (sırasıyla: 13,28±3,30, 10,56±5,43, z:-1,990, p:0,047) Fakültemizi 1. sırada tercih eden sadece 2 öğrenci varken, çoğunluğu 5, 6, 7. sıralarda tercih etmekte Üniversiteye girme nedeni %83 bilgi ve beceri kazanmak diye işaretlenmiş

9 Bulgular

10 Grasha-Reichman Öğrenme Stili Ölçeği’nden elde edile verilerine göre
Öğrencilerin %83’ü işbirlikçi, %78’i paylaşımcı, %97’si bağımsız, %29,2’si bağımlı, %6,2’si ise çekingen öğrenme stiline sahip Öğrencilerin %100’ü rekabetçi öğrenme stili açısından orta veya yüksek puanlara sahip Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; 6 öğrenme stili arasından öğrenci başarısını en iyi yordayan, paylaşımcı öğrenme stili(beta=.32, p<.05, R=.318, r2=.10)

11 Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI)’inden elde edilen verilere göre
Kız öğrencilerin sürekli kaygı düzeyleri (N=27, 50,07±4,51) erkek öğrencilerden (N=20, 45,50±4,39) anlamlı olarak yüksek (p=.001) Annesi eğitimli olanlarda STAI durumluk kaygı puanları (42,0±4,78) eğitimli olmayanlara göre (36,0±2,64) anlamlı olarak yüksek (p=.037)

12 Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI)’inden elde edilen verilere göre
Diğer taraftan anlamlı olmasa da (p:0.064) hazırlık okumayanlarda STAI süreklilik puanları yüksek

13 Psikopatoloji açısından;
7 öğrencinin STAI (55) ve Beck (21) kesme puanlarının üzerinde puan almaları üzerine yapılan psikiyatrik değerlendirmede; 3 öğrencide majör depresyon, 2 öğrencide depresif uyum bozukluğu, 1 öğrencide antisosyal kişilik örüntüsü, 1 öğrencide de anksiyöz uyum bozukluğu tanıları konarak poliklinikten takibe alındı

14 Öğrencilerin stresle başa çıkma stratejileri olarak;
kız öğrencilerin duygusal anlamda sosyal destek aramayı ve kabullenmeyi erkeklere göre anlamlı olarak kullandıkları, sda: (z: -2,660, p:0.008) k: (z: -2, 023,p:0,043) Hazırlık okuyanlarla okumayanlar arasında stresle başa çıkma stratejileri açısından fark bulunmazken, yaşadıkları yer, anne ve baba eğitimi ve aylık gelir gibi faktörler açısından da bir fark bulunmadı

15 Sonuçlar Kız öğrencilerde hazırlık okumadan tıp fakültesi eğitimine başlama erkeklere göre daha fazla Öğrenciler evde arkadaşlarıyla kalmayı tercih etmekte Öğrencilerin çoğunluğu il merkezinden gelmekte ve eğitimli ailelerin çocukları Geliri düşük öğrencilerde sağlık sorunları ortaya çıkmakta Öğrencilerin süreklilik gösteren kaygıları mevcut bu durum annesi eğitimli olanlarda, hazırlık okumayanlarda daha fazla ve kız öğrencilerde kaygı daha yüksek

16 Sonuçlar %15 öğrencide psikopatoloji saptandı
Kız öğrenciler sosyal destek arama ve kabullenmeyi stresle başa çıkmada erkeklere göre fazla kullanmakta Öğrencilerin çoğunluğu rekabetçi öğrenme stiline sahip olmakla birlikte paylaşım ve işbirliğine de açık olup, öğrenmeyi en iyi yordayacı olarak bulduğumuz bu durum PDÖ sistemi açısından olumlu bulunurken, Bağımlı (%29,2) ve çekingen (%6,2) öğrenme stillerine sahip öğrencilerin Probleme Dayalı Öğrenim’e ilişkin öğrenme yöntemleri ile ilgili sorun yaşayabilecekleri düşünülmekte

17

18

19 Tablo 1. COPE toplam puanı ile her bir alt ölçekten elde edilen puanların korelasyonları*
________________________________________________________________________________________ Madde Pozitif yeniden yorumlama ve gelişme Zihinsel boş verme Soruna odaklanma ve duyguları açığa vurmak Yararlı sosyal destek kullanımı Aktif başa çıkma İnkar Dini olarak başa çıkma Şakaya vurma Davranışsal olarak boş verme Geri durma Duygusal sosyal destek kullanımı Madde kullanımı Kabullenme Diğer meşguliyetleri bastırma Plan yapma *Pearson bağıntı analizi


"Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke*, Doç Dr. Osman Özdel**," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları