Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Projesi Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke*, Doç Dr. Osman Özdel**,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Projesi Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke*, Doç Dr. Osman Özdel**,"— Sunum transkripti:

1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Projesi Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke*, Doç Dr. Osman Özdel**, Öğr. Gör. Dr. Serdar Özdemir***, Yrd. Doç.Dr. Asım Çivitçi****, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Özgüngör****, Doç Dr. Melek Bor Küçükatay*****, Arş. Gör. Dr. Hüseyin Alaçam** Arş. Gör. Dr. Hüseyin Alaçam** *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD **Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ***Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD ****Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, PDR AD *****Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD

2 Probleme dayalı öğrenim

3 Neden?  Öğrencilerin kişisel ve sosyal uyumları  Akademik başarıları  Öğrenme ve öğretme süreçlerinin planlanması  Öğrenme sürecini etkileyen öğrenci özelliklerinin tanımlanması ÖNEMLİ

4 Amacımız  Öğrencilerimizin mevcut öğrenme stillerini  Varsa uyum sorunlarını  Stresle baş etme yöntemlerini belirlemek ve ve  Uygulanacak öğrenme stilleri eğitimi  Psikolojik danışmanlık  Gerektiğinde psikopatolojinin giderilmesi sonrasında iyileşmenin değerlendirilmesi

5 Yöntem  Gönüllü olur sonrası, çalışma kapsamına alınan her öğrenciye;  Grasha-Reichman Öğrenme Stili Ölçeği  Stresle Başa Çıkma Ölçeği  Genel Sağlık Anketi (GSA-12)  Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI)  Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği  Beck Depresyon Envanteri uygulanmış  Ayrıntılı psikiyatrik değerlendirme(Kesme puanı üzerinde kalanlara)  Psikiyatrik destek (psikopatoloji saptananlara)  Uygun öğrenme stilleri ve PDÖ sistemine adaptasyon  Danışmanlık toplantıları

6 Bulgular  Rehberlik çalışmasına toplam 47 öğrenci (27 kız, 20 erkek) katılmış olup, yaş ort: 19,36±1,30 yıl (kız: 19,14±1,02, erkek:19,65±1,59 yıl)  Öğrencilerin 26’sı (%55,3) hazırlık okurken 21’i (%44,7) direk birinci döneme başlamış Erkeklerin 15’i hazırlık okurken, kızların 11 i okumuş (z: -2,311, p:0,021)  12 öğrenci (%25,5 aile yanında kalırken, %25,5’u yurtta, 4 (%8,5) evde tek başına ve 19 kişi (%40,5) evde arkadaşlarıyla kalmakta

7 Bulgular  20 (%42,6) öğrenci büyükşehirden gelirken, 15’i (%31,9) il merkezinden, 9 öğrenci(%19,1) ilçeden, 3 öğrenci de(%6,4) nahiyeden gelmekte  Sadece 3 öğrencinin annesi okuryazar değilken 14’ü ilkokul, 19’u lise, 11’i üniversite mezunu. Babalarının ise sadece birinin okuma yazması yok, 22’si(%46,8) üniversite mezunu  Annelerin %59,6’sı (28) ev hanımı, babaların %4,3’ ü işsiz iken %31,9 baba emekli, diğerleri çalışmakta

8 Bulgular  7 (%14, 4) öğrencinin aylık aile geliri 1000 TL den düşük iken, 40 öğrencinin 1000 TL den yüksek.  Geliri düşük öğrencilerin Genel Sağlık Anketi ortalamaları geliri yüksek öğrencilere göre anlamlı olarak yüksek (sırasıyla: 13,28±3,30, 10,56±5,43, z:-1,990, p:0,047)  Fakültemizi 1. sırada tercih eden sadece 2 öğrenci varken, çoğunluğu 5, 6, 7. sıralarda tercih etmekte  Üniversiteye girme nedeni %83 bilgi ve beceri kazanmak diye işaretlenmiş

9 Bulgular

10 Grasha-Reichman Öğrenme Stili Ölçeği’nden elde edile verilerine göre  Öğrencilerin %83’ü işbirlikçi, %78’i paylaşımcı, %97’si bağımsız, %29,2’si bağımlı, %6,2’si ise çekingen öğrenme stiline sahip  Öğrencilerin %100’ü rekabetçi öğrenme stili açısından orta veya yüksek puanlara sahip  Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; 6 öğrenme stili arasından öğrenci başarısını en iyi yordayan, paylaşımcı öğrenme stili(beta=.32, p<.05, R=.318, r2=.10)

11 Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI)’inden elde edilen verilere göre  Kız öğrencilerin sürekli kaygı düzeyleri (N=27, 50,07±4,51) erkek öğrencilerden (N=20, 45,50±4,39) anlamlı olarak yüksek (p=.001)  Annesi eğitimli olanlarda STAI durumluk kaygı puanları (42,0±4,78) eğitimli olmayanlara göre (36,0±2,64) anlamlı olarak yüksek (p=.037)

12 Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI)’inden elde edilen verilere göre  Diğer taraftan anlamlı olmasa da (p:0.064) hazırlık okumayanlarda STAI süreklilik puanları yüksek

13 Psikopatoloji açısından;  7 öğrencinin STAI (55) ve Beck (21) kesme puanlarının üzerinde puan almaları üzerine yapılan psikiyatrik değerlendirmede;  3 öğrencide majör depresyon,  2 öğrencide depresif uyum bozukluğu,  1 öğrencide antisosyal kişilik örüntüsü,  1 öğrencide de anksiyöz uyum bozukluğu tanıları konarak poliklinikten takibe alındı

14 Öğrencilerin stresle başa çıkma stratejileri olarak;  kız öğrencilerin duygusal anlamda sosyal destek aramayı ve kabullenmeyi erkeklere göre anlamlı olarak kullandıkları, sda: (z: - 2,660, p:0.008) k: (z: -2, 023,p:0,043)  Hazırlık okuyanlarla okumayanlar arasında stresle başa çıkma stratejileri açısından fark bulunmazken, yaşadıkları yer, anne ve baba eğitimi ve aylık gelir gibi faktörler açısından da bir fark bulunmadı

15 Sonuçlar  Kız öğrencilerde hazırlık okumadan tıp fakültesi eğitimine başlama erkeklere göre daha fazla  Öğrenciler evde arkadaşlarıyla kalmayı tercih etmekte  Öğrencilerin çoğunluğu il merkezinden gelmekte ve eğitimli ailelerin çocukları  Geliri düşük öğrencilerde sağlık sorunları ortaya çıkmakta  Öğrencilerin süreklilik gösteren kaygıları mevcut bu durum annesi eğitimli olanlarda, hazırlık okumayanlarda daha fazla ve kız öğrencilerde kaygı daha yüksek

16 Sonuçlar  %15 öğrencide psikopatoloji saptandı  Kız öğrenciler sosyal destek arama ve kabullenmeyi stresle başa çıkmada erkeklere göre fazla kullanmakta  Öğrencilerin çoğunluğu rekabetçi öğrenme stiline sahip olmakla birlikte paylaşım ve işbirliğine de açık olup, öğrenmeyi en iyi yordayacı olarak bulduğumuz bu durum PDÖ sistemi açısından olumlu bulunurken,  Bağımlı (%29,2) ve çekingen (%6,2) öğrenme stillerine sahip öğrencilerin Probleme Dayalı Öğrenim’e ilişkin öğrenme yöntemleri ile ilgili sorun yaşayabilecekleri düşünülmekte

17

18

19  Tablo 1. COPE toplam puanı ile her bir alt ölçekten elde edilen puanların korelasyonları*  ________________________________________________________________________________________  Madde  ________________________________________________________________________________________  Pozitif yeniden yorumlama ve gelişme 0.55 0.001  Zihinsel boş verme 0.39 0.007  Soruna odaklanma ve duyguları açığa vurmak 0.37 0.001  Yararlı sosyal destek kullanımı 0.63 0.001  Aktif başa çıkma 0.46 0.001  İnkar 0.34 0.018  Dini olarak başa çıkma 0.46 0.001  Şakaya vurma 0.44 0.002  Davranışsal olarak boş verme 0.29 0.045  Geri durma 0.56 0.001  Duygusal sosyal destek kullanımı 0.76 0.001  Madde kullanımı 0.31 0.033  Kabullenme 0.66 0.001  Diğer meşguliyetleri bastırma 0.49 0.001  Plan yapma 0.33 0.022  ________________________________________________________________________________________  *Pearson bağıntı analizi


"Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Projesi Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke*, Doç Dr. Osman Özdel**," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları