Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırmanın Başlığı Kayseri Melikşah Üniversitesi psikoloji bölüm öğrencileri ile diğer bölüm öğrencilerinin empati yapma eğilimlerinin incelenmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırmanın Başlığı Kayseri Melikşah Üniversitesi psikoloji bölüm öğrencileri ile diğer bölüm öğrencilerinin empati yapma eğilimlerinin incelenmesi."— Sunum transkripti:

1 Araştırmanın Başlığı Kayseri Melikşah Üniversitesi psikoloji bölüm öğrencileri ile diğer bölüm öğrencilerinin empati yapma eğilimlerinin incelenmesi

2 GRUP ADI :HELLO KİTTY GRUP ÜYELERİ: ZEHRA YALÇIN HABİBE KAYA

3 Problem Cümlesi: Kayseri Melikşah Üniversitesi psikoloji bölüm öğrencileri ile diğer bölüm öğrencilerinin empati yapma eğilimi arasında fark var mıdır?

4 Araştırmayla ilgili diğer benzer araştırmalar: Araştırmayla İlgili Diğer Çalışmalar Psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin empatik eğilimlerinde gözlenen değişmeler (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği) Yazar:GÜLTEN ÜNAL

5 Amaç:Bu araştırmanın amacı Melikşah Üniversitesinde öğrenim gören psikoloji bölüm öğrencilerinin empati kurma becerisinin diğer bölüm öğrencilerine göre farklı olup olmadığının incelenmesi

6 ALT HİPOTEZLER 1)Cinsiyete göre empati yapma eğiliminde farklılaşma var mıdır? 2)Bölümlere göre empati yapma eğiliminde bir farklılık var mıdır? 3)Sınıflara göre empati yapma eğiliminde bir farklılaşma var mıdır?

7

8 Araştırmanın örneklemi : Melikşah Üniversitesi öğrencilerinden 21 kız,17 erkek toplam 38 öğrenciye ve 18 psikoloji 20 diğer bölüm öğrencilerine uygulanırken,1.sınıf 11, 2.sınıf 3 , 3. sınıf 17, 4.sınıf 7 kişidir.

9 Veri toplama süreci Araştırma için gerekli verilerin sağlanabilmesi için likert tipi derecelendirme ölçeği geliştirilmiştir ilk önce güvenirliğin saptanması için 38 kişiye pilot uygulama yapılmıştır

10 Veri toplama Aracı: Bu araştırma için geliştirdiğimiz likert tipi ölçek kullanılmıştır. Verilen cevaplar için excell programı kullanılmıştır diğer verilerin hesaplanabilmesi için spss 17.0 programı kullanılmıştır.

11 Güvenirlik: Cronbach’s Alpha değerine bakıldığında ,825 olduğu görülmüştür. güvenirlik için kabul edilen ,700 üzeri olduğu için güvenirlik sağlanmıştır.

12 Pilot çalışma ve sonuçlarının aracınızın son haline etkisi
38 kişiye pilot çalışma yapılmıştır ve güvenirliğimin 700 üzerinde olması nedeyle çalışmaya devam edilmiştir

13 VERİ ANALİZİ Verilerin analizi için aşağıdaki istatistiksel işlemlerden yararlanılmıştır: empati ile ilgili tanımlayıcı istatistiksel analizler için cinsiyet,bölüm,sınıf değişkenleriine göre karşılaştırılmış ve bu amaçla bağımsız gruplar t testi (Independent groups t test) ve kullanılmıştır.

14 SONUÇLAR VE BULGULAR Independent Samples Test tablosunun Sig. (Anlamlılık) sütunundaki değerin 0,000 olduğu görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den küçük olduğu için, cinsiyet ile Empati toplam puanları arasındaki ilişkinin p < 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz.

15 - t- testi sonuçları ve gruplara ait ortamlalar birlikte değerlendirildiğinde, kız öğrencilerin erkelerden daha fazla empati yapma eğiliminin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır

16 Independent Samples Test tablosunun Sig
Independent Samples Test tablosunun Sig. (Anlamlılık) sütunundaki değerin 0,885 olduğu görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, bölüm ile Empati toplam puanları arasındaki ilişkinin p > 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür.

17 t- testi sonuçları ve gruplara ait ortamlalar birlikte değerlendirildiğinde, psikoloji bölüm öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerinden empati yapma eğiliminin farklı olmadığı saptanmıştır

18 Independent Samples Test tablosunun Sig
Independent Samples Test tablosunun Sig. (Anlamlılık) sütunundaki değerin 0,296olduğu görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, sınıf ile Empati toplam puanları arasındaki ilişkinin p > 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür.

19 ÖNERİLER 1)Yaptığımız çalışmada melikşah üniversitesinde sınırlı kalması ve örneklem sayısının az olması evreni tanımlamaya yetmemiştir. 2)Diğer bölüm olarak sadece hemşirelik bölümüne yoğunluk verildiği için diğer bölümlerin empati yapma eğiliminin çok ölçücü olmadığına karar verdik 3)Bir sonraki araştırmacılar örneklemi daha geniş kapsamlı alabilirler 4)Ölçeklerini daha genişletebilirler

20 TEŞEKKÜRLER


"Araştırmanın Başlığı Kayseri Melikşah Üniversitesi psikoloji bölüm öğrencileri ile diğer bölüm öğrencilerinin empati yapma eğilimlerinin incelenmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları