Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T testi tekniği ile iki grubun ortalamaları karşılaştırılarak, aradaki farkın rastlantısal mı, yoksa istatistiksel olarak anlamlı mı olduğuna karar verilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T testi tekniği ile iki grubun ortalamaları karşılaştırılarak, aradaki farkın rastlantısal mı, yoksa istatistiksel olarak anlamlı mı olduğuna karar verilir."— Sunum transkripti:

1

2 T testi tekniği ile iki grubun ortalamaları karşılaştırılarak, aradaki farkın rastlantısal mı, yoksa istatistiksel olarak anlamlı mı olduğuna karar verilir. Başka bir deyişle, T testinin amacı daha çok söz konusu olan değişkenle ilgili olarak değişik gruplar arasında istatistiksel anlamda herhangi bir farkın olup olmadığını araştırmaktır T testi, veri özelliklerine göre sınıflandırmada parametrik testler arasında yer alır. T-testi örnek boyutunun küçük olduğu ve evrene ait standart sapmaların bilinemediği durumlarda t dağılımını kullanarak tek veya iki grup arasında farkın olup olmadığını tespite yönelik bir tek değişkenli hipotez testidir.

3 T-testi istatistik tekniği, ana kütleden örnek çekilen örnek kütle hacmi yeterli olmadığında (n < 30)veya ana kütle dağılımının normal olduğuna dair kuşku duyulduğunda uygulanan sınama istatistiği tekniğidir. Serbestlik derecesi (n – 1) şeklinde bulunur.

4 t- dağılımının özellikleri; 1. Z dağılımı gibi sürekli bir dağılımdır. 2. Z dağılımı gibi çan biçiminde ve simetrik eğri verir. 3. t-dağılımı bir tane değil bir aile şeklindedir. Hepsinin ortalaması sıfırdır. Fakat hepsinin standart sapması örnek kütle büyüklüğüne göre değişir.

5 t-testi teknikleri; biri, tek ana kütle ortalamasıyla, diğeri iki ana kütle ortalamasıyla ilgili olmak üzere iki tiptir.

6 Tek ana kütle ortalaması ile ilgili sınamalarda, ortalaması µ olan bir ana kütleden n birimlik örnek kütle seçilmekte ve bu örnek kütle ortalamasının, ana kütle ortalamasından büyük, küçük veya farklı olup olmadığı araştırılmaktadır. Sınama tek taraflıysa örnek kütle ortalamasının ana kütle ortalamasından büyük veya küçük olup olmadığı, çift taraflıysa farklı olup olmadığı araştırılmaktadır. Tek ana kütleyle ilgili t-sınamasındaki formül;

7 İki ana kütle ortalamasının farkıyla ilgili hipotez sınamalarında araştırma hipotezi H 1 ’e karşı H o sınanır ve sonunda H 1 karşıt hipotezinde öne sürülen iddianın kabul edilip edilmeyeceği ortaya çıkar. İki ana kütleden birer örnek kütle çekmek yerine bir ana kütleden iki örnek kütle de çekilebilir. İki ana kütleyle ilgili t-testi tekniği, bağımsızlık ve bağımlılık testi olmak üzere iki farklı şekilde uygulanır.

8 Bağımsızlık testi formülü: Bağımlılık testi formülü:

9 3 farklı t-testi uygulanır Tek grup t-testi (One Sample T Test) Bu test genellikle herhangi bir konuda belirli öngörülerde bulunulduğunda bu öngörünün doğruluk derecesini test etmek amacıyla uygulanır. İncelenen bir değişken açısından bir gruba ait ortalama değerin önceden belirlenen değerden farklı olup olmadığına bakılır. Bağımsız iki grup arası farkların testi (Independent Samples T Test) Bağımsız iki örnek t testi iki farklı örneklem grubunun ortalamalarını karşılaştırır.İki grubun üyeleri birbirinden ayrıdır. Araştırmaların çoğunda elde edilen gruplar arasında yapılan karşılaştırmalardır. İncelenen bir değişken açısından bağımsız iki grup arasında fark olup olmadığına bakılır. Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi (Paired-Samples T Test) İncelenen bir değişken açısından herhangi bir grubun farklı koşullar altındaki tepkilerinde farklılığın olup olmadığının incelenmesine yönelik hipotezleri test etmeye yönelik olarak geliştirilmiş bir analiz yöntemidir.

10

11 Türk Hava Yolları Uygulaması Araştırmasında; Demografik değişkenlerin (yaş, cinsiyet, eğitim, gelir, meslek, medeni durum) yanı sıra, hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik 22 adet değişken kullanılmıştır. n= 511 α= 0,05 Testin güven düzeyi: 0,95

12 Soru 2: THY verilerinde yer alan “Hizmetin gerçekleştirilmesinde gecikmeler yaşanmaktadır”(v708) ve “Personel temiz ve düzgün görünmektedir” (v703) değişkenlerinin ölçek nötr noktasından farkının anlamlı olmadığını t-testi ile inceleyip yorumlayınız. Test variable: “Hizmetin gerçekleştirilmesinde gecikmeler yaşanmaktadır”(v708) Ölçek nötr noktası=Test Value: 3

13 H o =THY müşterilerinin “Hizmetin gerçekleştirilmesinde gecikmeler yaşanmaktadır”(v708) yargısına verdikleri cevapların ortalaması ile ölçek nötr noktası arasında anlamlı bir farklılık yoktur. (H o : µ1=3) H 1 =THY müşterilerinin “Hizmetin gerçekleştirilmesinde gecikmeler yaşanmaktadır”(v708) yargısına verdikleri cevapların ortalaması ile ölçek nötr noktası arasında anlamlı bir farklılık vardır. (H 1 : µ1 ≠3)

14 (v703) için; 1= kesinlikle katılmıyorum 2=katılmıyorum 3= ne katılıyorum ne katılmıyorum 4= katılıyorum 5= kesinlikle katılıyorum (v708) için; 1= kesinlikle katılıyorum 2=katılıyorum 3= ne katılıyorum ne katılmıyorum 4= katılmıyorum 5=kesinlikle katılmıyorum

15 One-Sample Statistics NMeanStd. DeviationStd. Error Mean Hizmetin gerçekleşmesinde gecikmeler yaşanmaktadır 5112,501,015,045 One-Sample Test Test Value = 3 tdf Sig. (2- tailed) Mean Difference Hizmetin gerçekleşmesinde gecikmeler yaşanmaktadır -11,023510,000-,495 One-Sample Test Test Value = 3 95% Confidence Interval of the Difference LowerUpper Hizmetin gerçekleşmesinde gecikmeler yaşanmaktadır -,58-,41 α =0,05 Analyze->Compare Means->One-Sample T Test

16 H o : µ1=3 H 1 : µ1 ≠3, farklılık belirten bu hipotez çift yönlüdür. Sig.(2-tailed)= 0,000 H o red, H 1 ise kabul edilir. T dağılımı tablosundan baktığımızda ise 0.95 güven düzeyinde ve n= ∞ ise t değeri 1.96 olarak bulunur. Hesaplanan t değeri = I -11,023 I = 11,023>1.96 H o red, H 1 kabul edilir. THY yolcuları “Hizmetin gerçekleştirilmesinde gecikmeler yaşanmaktadır” (v708) yargısına nötr seviyeden anlamlı derece daha fazla katılmamaktadır. (Mean 2.5)

17 H o =THY müşterilerinin “Personel temiz ve düzgün görünmektedir”(v703) yargısına verdikleri cevapların ortalaması ile ölçek nötr noktası arasında anlamlı bir farklılık yoktur. H 1 =THY müşterilerinin “Personel temiz ve düzgün görünmektedir”(v703) yargısına verdikleri cevapların ortalaması ile ölçek nötr noktası arasında anlamlı bir farklılık vardır.

18 One-Sample Statistics NMeanStd. DeviationStd. Error Mean Personel temiz ve düzgün görünmektedir 5114,14,712,031 One-Sample Test Test Value = 0 tdf Sig. (2- tailed) Mean Difference Personel temiz ve düzgün görünmektedir 36,107510,0001,137 One-Sample Test Test Value = 3 95% Confidence Interval of the Difference LowerUpper Personel temiz ve düzgün görünmektedir 1,081,20 Analyze->Compare Means->One-Sample T Test

19 H 1 : µ1 ≠3, farklılık belirten bu hipotez çift yönlüdür. Sig.(2-tailed)= 0,000 H o red, H 1 ise kabul edilir. T dağılımı tablosundan baktığımızda ise 0,95 güven düzeyinde ve n= ∞ ise t değeri 1.96 olarak bulunur. Hesaplanan t değeri = 36,107 >1.96 => Ho red, H 1 kabul edilir. THY yolcuları “Personel temiz ve düzgün görünmektedir”(v703) yargısına nötr seviyeden anlamlı derece daha fazla katılmaktadır. (Mean 4,14)

20 Soru 3: THY verilerinde yer alan “Havayolu işletmesi güvenilir olmalıdır (v607)” ile “Türk Hava Yolları güvenilirdir (v707)” değişkenleri arasında farklılığın anlamlı olup olmadığını t- testi ile inceleyip yorumlayınız. Test variables: “Havayolu işletmesi güvenilir olmalıdır (v607)”, “Türk Hava Yolları güvenilirdir (v707)” Analyze->Compare Means->Paired-Samples T Test seçilir.

21 H o : THY müşterilerinin “Havayolu işletmesi güvenilir olmalıdır” yargısına verdikleri cevaplar ile “Türk Hava Yolları güvenilirdir” yargısına verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. (μ1 =μ2). H 1 : THY müşterilerinin “Havayolu işletmesi güvenilir olmalıdır” yargısına verdikleri cevaplar ile “Türk Hava Yolları güvenilirdir” yargısına verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık vardır. (μ1 ≠ μ2).

22 Paired Samples Statistics MeanNStd. DeviationStd. Error Mean Pair 1 Havayolu işletmesi güvenilir olmalıdır 4,70511,567,025 Türk Hava Yolları güvenilirdir4,05511,793,035 Paired Samples Test Paired Differences MeanStd. DeviationStd. Error Mean Pair 1Havayolu işletmesi güvenilir olmalıdır - Türk Hava Yolları güvenilirdir,646,853,038 Paired Samples Test Paired Differences 95% Confidence Interval of the Difference LowerUpper Pair 1Havayolu işletmesi güvenilir olmalıdır - Türk Hava Yolları güvenilirdir,572,720 Paired Samples Test tdfSig. (2-tailed) Pair 1Havayolu işletmesi güvenilir olmalıdır - Türk Hava Yolları güvenilirdir 17,119510,000

23 (v607) ve (v707) için; 1= kesinlikle katılmıyorum 2= katılmıyorum 3= ne katılıyorum ne katılmıyorum 4= katılıyorum 5= kesinlikle katılıyorum

24 Sig.(2-tailed)= 0,000<0,025 Sig.(2-tailed)= 0,000 düzeyinde H o red, H 1 ise kabul edilir. Başka bir deyişle, THY müşterilerinin “Havayolu işletmesi güvenilir olmalıdır” yargısına verdikleri cevaplar ile “Türk Hava Yolları güvenilirdir” yargısına verdikleri cevaplar arasında farklılık bulunmaktadır. Aynı zamanda hesapladığımız t değeri= 17,119 >1.96 (T tablo değeri) Bu iki ifade cevaplarının ortalamalarına baktığımızda ise, THY müşterileri havayollarının güvenilir olması gerektiğini düşünmekte (Mean=4,70) ancak THY’nin bir havayolundan istenen düzeyde güvenilir olduğunu düşünmemektedir(Mean=4.05) Bu durumda THY yolcuları, “Türk Hava Yolları güvenilirdir” ifadesine “Havayolu işletmesi güvenilir olmalıdır” ifadesine katıldıkları kadar katılmıyorlardır.

25 TEŞEKKÜR EDERİZ… Cansu Mergen İpek Büyükdemir Özge Özcan


"T testi tekniği ile iki grubun ortalamaları karşılaştırılarak, aradaki farkın rastlantısal mı, yoksa istatistiksel olarak anlamlı mı olduğuna karar verilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları