Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydın BAŞAR Araştırma Amaç – Alt Amaçlarını Belirleme

2

3

4 ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ
Alan Bilgisi Meslek Bilgisi ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ İletişim Bilgisi Kültür Bilgisi

5 Araştırma Amaç ve Alt Amaçları
Amaç: Bu çalışmanın amacı. öğretmenlik uygulamasına katılan aday öğretmenlerin okullarda görev yapan öğretmenlerin yeterliklerine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Alt Amaçlar: Aday öğretmenlerin görüşlerine göre, okullarda görev yapan öğretmenlerin; a) alan, b) meslek, c) kültür ve d) iletişim yeterliklerine ilişkin görüşleri nedir? 2. Aday öğretmenlerin, okullarda görev yapan öğretmenlerin yeterliklerine ilişkin görüşleri; a) cinsiyetlerine, b) bölümlerine göre farklı mıdır?

6 TEZİN AMACI Çalışmanın temel amacı, ilköğretim okullarındaki öğretmen, veli ve okul-aile birliği yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Okul-Aile Birliğinin görevlerine verdikleri önem derecesi ve bu görevlerin gerçekleşme düzeyine ilişkin görüşlerini ortaya koymak ve elde edilen bulgulara dayanılarak öneriler geliştirmektir. Temel amaca bağlı olarak yanıt aranacak alt sorular şunlardır: 1. İlköğretim okullarında, Okul-Aile Birliğinin görevlerine verilen önem derecesine ilişkin, a) öğretmen, b) veli, c) okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri, d) okul aile birliği denetleme kurulu üyelerinin görüşleri nelerdir? 2. İlköğretim okullarında, Okul Aile Birliği görevlerinin yerine getirilme düzeyine ilişkin, a) öğretmen, b) veli, c) okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri, d) okul aile birliği denetleme kurulu üyelerinin görüşleri nelerdir? 3. İlköğretim okullarında, Okul-Aile Birliğinin görevlerine verilen önem derecesine ve görevlerinin yerine getirilme düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri arasında; a) cinsiyete, b) kıdeme göre anlamlı fark var mıdır? 4. İlköğretim okullarında, Okul-Aile Birliği görevlerinin yerine getirilme düzeyine ilişkin, a) veli, b) okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri, c) okul aile birliği denetleme kurulu üyelerinin görüşleri arasında cinsiyete göre anlamlı fark var mıdır? 5. İlköğretim okullarında, Okul-Aile Birliğinin görevlerine verilen önem derecesine ve görevlerinin yerine getirilme düzeyine ilişkin, öğretmen görüşleriyle; a) veli, b) okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri, c) okul aile birliği denetleme kurulu üyelerinin görüşleri arasında anlamlı fark var mıdır?

7 Denenceler (Hipotezler)
Araştırma probleminin henüz doğruluğu ya da yanlışlığı test edilmemiş, ortaya konulmamış olası çözümleridir. Araştırma sonucuna ait düşünceler ve beklentiler yönünde, onlara uygun olarak düz cümleler şeklinde ifade edilirler.

8 Denenceler (Hipotezler)
Aday öğretmenlerin görüşlerine göre, okullarda görev yapan öğretmenlerin; a) alan, b) meslek, c) kültür ve d) iletişim yeterliklerine ilişkin görüşleri nedir? 2. Aday öğretmenlerin, okullarda görev yapan öğretmenlerin yeterliklerine ilişkin görüşleri; a) cinsiyetlerine, b) bölümlerine göre farklı mıdır? 1. Aday öğretmenlerin görüşlerine göre, okullarda görev yapan öğretmenlerin alan bilgisi yeterlikleri yüksektir. 2. Aday öğretmenlerin görüşlerine göre, okullarda görev yapan öğretmenlerin meslek bilgisi yeterlikleri orta düzeydedir. 3. Aday öğretmenlerin görüşlerine göre, okullarda görev yapan öğretmenlerin kültür bilgisi yeterlikleri düşüktür. 4. Aday öğretmenlerin görüşlerine göre, okullarda görev yapan öğretmenlerin iletişim yeterlikleri orta derecededir.

9 Denenceler (Hipotezler)
Aday öğretmenlerin görüşlerine göre, okullarda görev yapan öğretmenlerin; a) alan, b) meslek, c) kültür ve d) iletişim yeterliklerine ilişkin görüşleri nedir? 2. Aday öğretmenlerin, okullarda görev yapan öğretmenlerin yeterliklerine ilişkin görüşleri; a) cinsiyetlerine, b) bölümlerine göre farklı mıdır? 5. Aday kız öğrencilerin, okullarda görev yapan öğretmenlerin yeterliklerine ilişkin görüşleri erkeklere göre daha olumludur. 6. Aday öğrencilerin, okullarda görev yapan öğretmenlerin yeterliklerine ilişkin görüşleri bölümlere göre farklıdır ve sınıf öğretmenliği öğrencileri öğretmenleri diğer bölüm öğrencilerine göre daha yeterli görmektedirler.

10 Bu tez çalışmasının en önemli amacı,
ÖRNEK - 1 Bu tez çalışmasının en önemli amacı, eğitimde öğretmenin öğrenciler üzerinde ne kadar etkili ve verimli olduğunu ve kendi performansının yanı sıra öğrencilerine karşı olan iletişiminin güçlü olup olmadığı ve bu iletişimin öğrencileri nasıl etkilediğidir. Aynı zamanda öğrencilerin öğretmenlerinden beklentileri değerlendirilerek öğrenci memnuniyeti ölçülmüştür. Amaç bir okulda eğitimin nasıl uygulandığı, öğretmen- öğrenci ilişkileri göz önüne alınarak empati ve fedakarlık ile birlikte değerlendirilmesidir. Ülker, Şerife Gamze. (2013). Eğitim Hayatında Öğretmen Performansı Ve Öğrenci Memnuniyeti Üzerine Deneysel Bir Çalışma (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

11 Hipotezler H1A- Öğretmenlerin mesleki bağlılığı, kendi subjektif değerlendirmelerine göre öğrencilerin memnuniyetini doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir. H1B- Öğretmenlerin empati yeteneği ve fedakarlıkları, kendi subjektif değerlendirmelerine göre öğrencilerin memnuniyetini doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir. H2A- Öğretmenlerin mesleki bağlılığı, kendi subjektif değerlendirmelerine göre öğrenciler ile aralarındaki iletişimi doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir. H2B- Öğretmenlerin mesleki bağlılığı, kendi subjektif değerlendirmelerine göre derslerin işlenişi ve müfredatı doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir. H2C- Öğretmenlerin mesleki bağlılığı, kendi subjektif değerlendirmelerine göre öğrencilerin tarafsız bakış açılarını ve değerlendirmelerini doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir H2A- Öğretmenlerin, empati yeteneği ve fedakarlıkları, kendi subjektif değerlendirmelerine göre öğrenciler ile aralarındaki iletişimi doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir.

12 Hipotezler H2B- Öğretmenlerin empati yeteneği ve fedakarlıkları, mesleki bağlılığı, kendi subjektif değerlendirmelerine göre derslerin işlenişi ve müfredatı doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir. H2C- Öğretmenlerin empati yeteneği ve fedakarlıkları, mesleki bağlılığı, kendi subjektif değerlendirmelerine göre öğrencilerin tarafsız bakış açılarını ve değerlendirmelerini doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir. H3A- Öğretmenlerin iletişimde açık olmaları, öğrencilerin kendi subjektif değerlendirmelerine göre öğrencilerin memnuniyetini doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir. H3B- Öğretmenlerin dersleri işleyişi ve müfredata uyumu, öğrencilerin kendi subjektif değerlendirmelerine göre öğrencilerin memnuniyetini doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir. H3C- Öğretmenlerin objektif değerlendirmeleri öğrencilerin kendi subjektif değerlendirmelerine göre öğrencilerin memnuniyetini doğrudan ve pozitif yönde etkilemektedir.

13 Sayıltılar araştırma sürecine yönelik yargısal ifadelerdir.
Sayıltılar (Varsayımlar) Araştırmanın dayandığı temeller, doğru olarak kabul edilen yargılar ve genellemelerdir. Araştırmalarda başlangıç noktasını oluşturan, kanıtlanmasına gerek görülmeden doğru olarak kabul edilen yargılardır. Sayıltılar araştırma sürecine yönelik yargısal ifadelerdir.

14 Sayıltılar (Varsayımlar)
1. Hazırlanan ankete verilen cevapların, varolan durumunu ortaya koymalarını sağlayacak kapsamda olması sağlanmıştır. 2. Öğretmenlerin, velilerin ve okul aile birliği yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini saptamaya yönelik geliştirilen ankete ilişkin alınan uzman kanısı geçerli ve güvenilir olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 3. Tüm grupların hazırlanan ankete verdikleri cevapların kendi objektif görüşleri olması sağlanmıştır.

15 Sayıltılar (Varsayımlar)
1. Hazırlanacak ankete verilecek cevapların, varolan durumunu ortaya koymalarını sağlayacak kapsamda olması sağlanacaktır. 2. Öğretmenlerin, velilerin ve okul aile birliği yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini saptamaya yönelik geliştirilen ankete ilişkin alınacak uzman kanısının geçerli ve güvenilir olmasına yönelik düzenleme yapılacaktır. 3. Tüm grupların hazırlanacak ankete vereceği cevapların kendi objektif görüşleri olması sağlanacaktır.

16 Sınırlılıklar Araştırma çalışmalarının çeşitli yönlerden sınırlarının belirtilmesi ve çizilmesidir. Yapılacak araştırmada problem, amaçlar, evren, örneklem, veri toplama araçları, toplanması ve çözümlenmesinde yapılacak istatistik işlemleri belirlenir ve sınırlandırılır. Araştırmanın sınırlılıkları; konu, zaman-süre, mekan – coğrafya, grup boyutlarında olabilir.

17 Tanımlar Araştırmada kullanılan, yanlış anlamalara, değişik yorumlamalara neden olabilecek kavramların açıklanması ve tanıtılmasıdır. Kavramlar özellikle yapılan araştırmada ifade ettiği anlamı ile tanıtılır. Seçilen kavramlar, sözlük tanımı değil, çalışmaya kattığı özel anlam ya da işlevi bakımından tanımlanır.

18 Önem Bu başlık altında, elde edilecek araştırma sonuçlarından kimlerin yararlanacağı, ne tür yararlar sağlayacağı v.b. açıklamalara yer verilir.

19


"EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları