Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ocak-2016 1. İLİMİZİN ARAZİ VARLIĞI VE KULLANIM ŞEKLİ İlimizde toplam 460.259 ha tarım alanının 342 bin ha. İşlemeli tarım arazisi, olup 117.bin ha çayır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ocak-2016 1. İLİMİZİN ARAZİ VARLIĞI VE KULLANIM ŞEKLİ İlimizde toplam 460.259 ha tarım alanının 342 bin ha. İşlemeli tarım arazisi, olup 117.bin ha çayır."— Sunum transkripti:

1 Ocak-2016 1

2 İLİMİZİN ARAZİ VARLIĞI VE KULLANIM ŞEKLİ İlimizde toplam 460.259 ha tarım alanının 342 bin ha. İşlemeli tarım arazisi, olup 117.bin ha çayır ve işlenmeyen tarım alanlarından oluşmaktadır. 1.591.784 ha. Mera alanı ile ülkemiz mera varlığının yaklaşık % 11 bünyesinde barındırmaktadır. ÇKS kayıtlı yaklaşık 35 bin işletme bulunmakta olup ÇKS kayıtlı arazi bakımından 85 da. İşlenen tarım arazisi bakımından ise 102 da işletme başına arazi düşmektedir. İlimizde 35 bin bitkisel üretimde 77 bin hayvansal üretim olmak üzere toplam 92 bin tarımsal işletme mevcuttur. KULLANIM ŞEKLİAlanı ( da ) Toplam Alan (da ) Toplam Alana Oranı (%) Kültüre Elverişli Arazi a- İşlenen Tarım Alanı 3.425.796 4.602.59018 b-İşlemesiz Tarım Yapılan Alan 1.176.794 Kültüre Elverişli Olmayan Arazi a- Çayır – Mera 15.917.843 18.250.12272 b- Orman 2.332.279 Tarım Dışı AraziKöy ve Yerleşim Alanları ile Göl ve Göletler 2.477.288 10 T O P L A M25.330.000100

3 Tarla Grubu  Tarla ziraati içerisinde ülkemizde yem bitkilerinin payı % 10 iken ilimizde % 31 (786 bin dekar) dır.  İ limizde 1.9 milyon ton kaba yem üretimi gerçekleşmekte olup kaba yemin %55-60 ı tarla tarımından di ğ er % 40-45 i çayır ve meralardan karşılanmaktadır.  Kabayem yeterlilik durumu açısından yaşam payı de ğ erlendirmesine göre yeter durumdayız. Tarla tarımının ürün gruplarına göre % da ğ ılımı 3

4 Hayvan Varlı ğ ı Büyükbaş ve küçük baş hayvancılık faaliyetlerinde gerek kurban dönemleri gerek döküm mevsimine ba ğ lı olarak yıl ortasında artış gösteren ve daha sonra azalış e ğ iliminde olan bir mevcuda sahiptir. Bölge AdıSığır (baş)Manda (baş) Büyük Baş Toplam Keçi (baş)Koyun (baş) Küçük Baş Toplam (baş) 2014 yıl sonu 654.5681.268655.83684.453633.390717.843 2015 yıl ortası 686.1831.515687.69898.390752.883851.273 2015 yıl sonu 640.2201.591 641.811 92.928697.539 790.467 4

5 Sığır (Kültür) Sığır (Melez) Sığır (Yerli) Sığır Toplam Manda Genel Toplam Erzurum 88.525539.71157.947686.1831.515687.698 Erzurum % 12,9078,658,44100 Türkiye 6.477.9696.147.6651.969.87214.595.506135.98414.731.490 Türkiye % 44,3842,1213,50100 Türkiye içindeki % 1,378,782,944,701,114,67 YıllarKoyunKeçiToplam Erzurum 752.88398.390851.273 Türkiye 33.837.09710.835.71744.672.814 Türkiye içindeki % 2,230,911,91 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI (yıl ortası) BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI (yıl ortası) Ülkemiz İ çindeki Yeri (2015 ortası) İ limiz büyükbaş hayvan varlı ğ ı açısından melez ırklar daha yaygın olup ülke içinde büyükbaş hayvan sayısı bakımından toplamda % 4,67 pay almaktadır. İ limizde küçükbaş hayvan sayısında son yıllarda artış görülmektedir. 5

6 Üretim de ğ erleri (2014) Bitkisel üretim değeri (1000 TL) Canlı hayvanlar değeri (1000 TL) Hayvansal ürünler değeri (1000 TL) Kişi başına bitkisel üretim değeri (TL) Kişi başına canlı hayvanlar değeri (TL) Kişi başına hayvansal ürünler değeri (TL) 2014 Türkiye 97.988.28262.512.14744.332.5061.261805571 Erzurum 477.0451.784.607753.0576252.338987 Payı % 0,52,91,7 2002 Türkiye 32.264.20010.470.7689.399.981 Erzurum 170.508362.657201.711 Payı % 0,53,52,1 Tarımsal Üretim değeri 2002 yılında 735 milyon TL iken, 2014 yılında 4 kat artarak 3 milyar TL olmuştur. 6

7 Organik Üretim Bitkisel Ü retim Hayvansal Ü retim 7

8 Irk Islahı Çalışmaları  2002 yılında sı ğ ır varlı ğ ımızın % 62 yerli % 38’i Kültür ve Kültür melezi iken,  2015 yılında sı ğ ır sayısının %8,5 yerli % 91,5 kültür ve kültür melezidir.  2002 yılında 2.700 olan suni tohumlama sayımız  2015 yılında 54 binin üzerine çıkmıştır. 8

9 Aşılama Çalışmaları Yıllar 2013 20142015 Şap (B.Baş) 337.161 1.171.4281.169.867 Sı ğ ır Brucellosisi 69.077 40.991 15.836 K.Baş Brucellosisi 97.505 5505.950 PPR 247.253 70.540118.600 Anthrax 51.489 40.58442.355 Kuduz 25.269 7.419 11.718 LSD224.850275.596 Toplam 827.7541.556.3621.639.922 9

10 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Mihrak Yıl201320142015 Şap143829 Anthrax261213 Kuduz273211 Sığır Brucellosisi30017281 Sığır Tüberkülozu9815997 Koyun-Keçi Brucellosisi 1044 Sığırlarda Nodülerekzantem (LSD) 05922 TOPLAM 604446257 10

11 Hayvan Sevkleri YILLAR BüyükbaşKüçükbaş 2014 147.419220.069 2015 117.041226.909 Büyükbaş hayvan sayısı bakımından Konya’dan (669 bin) sonra 2. sırada Küçükbaş hayvan sayısı bakımından 18 sırada Üretim potansiyelimiz bakımından 2014 yılında sadece sevk etti ğ imiz hayvan sayısı küçükbaşta 27 il, büyükbaşta ise 43 ilimizin hayvan sayısından daha fazla canlı materyal olarak ülkemiz üretimine katılmıştır. 11

12 Hayvansal Üretim (2014) Süt Üretimi (ton)Et Üretimi (ton) Türkiye18.498.6301.008.272 Erzurum741.56111.892 Türkiye içindeki payı % 4,01,2 Ülkemiz süt üretimin yaklaşık % 4 ünü üreten ilimizde sütün sanayiye aktarılmasında sorunlar yaşanmakta, Et üretiminde yaklaşık 5-6 bin ton mezbahanelerde (11 adet) kesim gerçekleştirilmekte ilde de ğ erlendirilebilecek büyük potansiyel il dışına canlı hayvan olarak gönderilmektedir. 12

13 Süt Durum analizi 13 S ü t ve ü r ü nleri d ü nyada hayvancılık sekt ö r ü n ü n en ö nemli dallarından biridir. G ü nl ü k beslenmede ö nemi olan s ü t ve ü r ü nleri d ü nya sekt ö r ü nde ve ü lkemizde gelişim g ö steren bir yapıdır. S ü t sekt ö r ü hayvancılık ve sanayinin gelişmesine paralel olarak b ü y ü mektedir.

14 Türkiye süt üretimi 14 2000 yılında yaklaşık 10 milyon Ton olan süt üretimimiz 2014 yılında 18 milyon ton süt üretimi gerçekleştirilmiştir.

15 Erzurum süt üretimi 15 2000 yılında yaklaşık 315 bin Ton olan süt üretimimiz 2014 yılında 740 bin ton süt üretimi gerçekleştirilmiştir.

16 Konulara göre süt üretim payları (2014) 16

17 Süt verimindeki de ğ işim  Hayvan ırkındaki de ğ işimle birlikte verimlilikte de artış olmuş Kültür ırkında %42, k.melezinde %52, yerli ırklarda %18 ve ortalamada % 98 lik süt verimi artmıştır. 2003 yılında toplam süt üretimi 383 bin ton iken 2014 yılında 741 bin tona ulaşmıştır.  Irk bazında verimler ülke ortalaması ile paraleldir.  İ limizde 2.861lt/yıl olan ortalama verim Ülkemizde 3029 lt/yıl dır. Bu fark Kültür ırkı oranının farkından kaynaklanmaktadır. 17

18 Fiyatlar, Destekler, İ şleme ve Pazarlama  Süt Sı ğ ırcılı ğ ının gelişmesinde ürün fiyatları ve kamu tarafından uygulanan desteklerin de büyük önemi vardır. Tarımsal ürünlerde fiyat oluşumu esneklik katsayısı yüksek oldu ğ u için ve ürünler dayanıksız oldu ğ undan üretici pazar fiyatlarını belirleme durumda de ğ ildir. Fiyatların tutarlı ve istikrarlı olması aynı zamanda karlılı ğ ın yeterli olması durumunda üretim gelişecektir. Ayrıca tarım ürünlerinin tamamında oldu ğ u gibi hayvansal üretimde kamu deste ğ i yeterli ve düzenli olması üretimi geliştirmektedir. İ limizde Bakanlıkça uygulanan destekler süt sı ğ ırcılı ğ ının gelişmesine katkı sa ğ lamaktadır. 18

19 Erzurum ilinde yıllar itibariyle süt fiyatlarının de ğ işimi; Erzurum İli Yıllar Bazında Süt Fiyatları Ortalaması Yılİnek Sütü Fiyat (TL/Litre)Koyun Sütü Fiyat (TL/litre) 20020,410,48 20030,520,62 20040,570,70 20050.580.73 20060.650.79 20070.640.71 20080.750.68 20090.73 20100.780.91 20110.801.00 20120,821,10 20130,851,50 20140,851,30 20151,21,5 19

20 Tarımsal Destekler (milyon TL)  2015 yılında ulusal desteklemeler dışında bölgesel kaynakları azami kullanarak 95 milyon TL ye ulaşılması beklenmektedir. Destek Türü 2002201320142002-2014 BİTKİSEL 56,132,3 33,6478,9 HAYVANSAL 0,932,1 42,8261,2 DİĞER 0,07,2 6,844,4 KREDİ-SİGORTA -HASAR 0,01,9 0,58,6 KOOPERATİF ÇALIŞMALARI 0,30,0 65,6 TOPLAM TARIMSAL DESTEK VE KREDİLER 57,273,6 83,8858,8 20

21 Süt üretimi ile ilişkili desteklemeler 21 Satır Etiketleri201020112012201320142015 Genel Toplam Çi ğ süt 388.622736.017823.916891.422819.915 804.883 5.167.835 Onaylı Süt İ şletme Deste ğ i 50035.40035.900 Damızlık Bo ğ a-koç alımı desteklemesi 1.789.200 2.400.1255.996.3637.546.3158.328.41014.667.820 39.904.758 Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri 3.230.8905.303.8806.137.1368.725.7009.920.600 41.238.119 Besi Desteklemesi 466.8001.839.6002.310.1511.245.771615.3309.273.994 Manda 40.000111.600184.800205.100248.800 818.300 Suni Tohumlamadan Do ğ an Buza ğ ı Desteklemesi 123.720332.400567.550477.9651.412.920 4.228.455 Yem Bitkileri 8.599.4119.466.85510.482.5596.621.8808.294.618 123.167.077

22 Çi ğ süt primi; 22 Çi ğ süt primi; üretmiş oldu ğ u çi ğ sütü, Gıda İ şletmelerinin Kayıt ve Onay İ şlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e- fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılı ğ ında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan, SKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için so ğ utulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.

23 Deste ğ e konu olan süt miktarı 23 Yıl Deste ğ e konu süt miktarı (ton)süt üretimi (ton)Desteklenme oranı (%) 20051.245 358.6220,3 20062.156 365.1440,6 20073.084 374.4950,8 20085.840 396.4321,5 20095.322 501.5331,1 20109.608 504.9421,9 201111.757 567.8542,1 201219.244 654.6282,9 201319.265 748.2672,6 201421.563 741.5612,9 2015 (10 ay)19.722

24 Süt Destekleme Miktarı 2015(10 ay) 24 Satır Etiketleri Toplam Üretici Sayısı Toplam Miktarı(LT) Toplam Desteklenecek Toplam Tutar (TL) İnek Sütü4.20015.465.242463.957 Keçi Sütü11.000200 Koyun Sütü24180.92336.185 Manda Sütü28.0001.600 Soğutulmuş İnek Sütü4104.067.083302.941 Toplam4.63719.722.247804.883 Süt Desteklemeleri dönemler halinde yapılmakta olup birim fiyatlarıda dönemsel olarak de ğ işmektedir. DönemSıcak süt (TL/lt) So ğ uk süt (TL/lt) Manda koyun keçi(TL/lt) Ocak-Mart0,030,060,2 Nisan-Haziran0,030,070,2 Temmuz- Eylül0,030,090,2 Ekim 0,030,090,2

25 Üretici Birlikleri Üzerinden Süt Desteklemesi (2015 ilk 10 ay) 25 Satır EtiketleriToplam Üretici SayısıToplam Miktarı(LT)Toplam Desteklenecek Toplam Tutar (TL) Aziziye SÜB.7443.024.111157.710 Çat SÜB.148512.73015.382 Erzurum DSYB.1.4538.531.184384.149 Erzurum HAYKOOP.122444.41518.996 Hınıs SÜB.52134.00010.320 Karaçoban SÜB.3058.9444.191 Palandöken SÜB.3941.950.31661.399 Pasinler SÜB.1.3493.960.092118.803 Tortum SÜB.85199.6005.988 Yakutiye SÜB.260906.85727.944 Toplam4.63719.722.247804.883

26 26  Hastalıktan ari işletme desteklemeleri altında Bakanlı ğ ın belirledi ğ i esaslar dahilinde onaylı süt çiftli ğ i sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme deste ğ i alan tüm sı ğ ırlar için, ilave olarak hayvan başına 50 TL/baş destekleme ödenir.  2014 yılında başlamış olup 2015 yılında 35.400 TL hak ediş oluşturulmuştur. Onaylı Süt İ şletme deste ğ i; FirmaHayvan sayısı (baş)Destek Tutarı (TL) NAİL CİNİSLİ TARIM HAY.GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. 174 8.700 ERPALAN ORGANİK HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT TİC.SAN.AŞ. 534 26.700

27 Anaç sı ğ ır yetiştiricili ğ i desteklemeleri 27  Anaç sı ğ ır yetiştiricili ğ i yapan, 31/12/2015 tarihi itibarıyla en az 5 baş anaç sı ğ ıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sı ğ ır 225 TL/baş Etçi ırklar anaç sı ğ ır 350 TL/baş Anaç manda400 TL/baş Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sı ğ ır soy kütü ğ ü ilave 70 TL/baş Yıllar itibari ile anaç sığır destekleme miktarları 2008200920102011201220132014 Genel Toplam(2008- 2014) 393.250572.4752.400.1255.996.3637.546.3158.328.410 14.667.820 39.904.758

28 Buza ğ ı desteklemesi 28  Islah çalışması yapılarak verimlili ğ i artırmak adına suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama bo ğ ası tohumlama sonucu do ğ muş buza ğ ı başına ödeme yapılır. Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan do ğ an buza ğ ı 75 TL/baş Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan do ğ an buza ğ ı ilave 35 TL/baş Yerli ırk veya melezi sı ğ ırların, etçi ırk bo ğ a spermasıyla suni tohumlamasından do ğ an buza ğ ı ilave 75 TL/baş Malak Deste ğ i 70 TL/Baş GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde Besilik Materyal Üretim Deste ğ i (baş) Anaç Sı ğ ır 350TL/baş ​ Buza ğ ı 150TL/baş Yıllar İtibari ile Suni Toh. Desteklemesi 2010 2011201220132014 Genel Toplam 123.720 332.400567.550477.965 1.412.920 4.228.455

29 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yeni kurulacak ve modernizasyonlarda etçi ve sütçü işletmelere hibe desteği sağlanmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince %100 ile %50 faiz indirimli süt işletmelerinin kurulmasında kredi sağlanmaktadır. İlimizde KUDAKA tarafından Destek Programları kapsamında başarılı projelere destek verilmektedir. Di ğ er Finansman 29

30 Kırsal Kalkınma Yatırımları Ekonomik Yatırımlar  63 proje uygulanmış, 25,6 Milyon TL lik yatırım için toplam 12,5milyon TL. hibe ödemesi yapılmış ve 464 kişiye iş istihdamı sağlanmıştır.  Süt ürünleri işleme (22), Et işleme(6), So ğ uk Hava deposu (6), Çelik silo (6) Arıcılık (6) en çok yatırım yapılan alanlardır. Makine Ekipman  2007-2014 Yılları arasında ise 3.992 çiftçiye yaklaşık 22,5 Milyon TL Hibe kaynak aktarılmıştır. 30

31 DAP-I Uygulamaları 31  Hayvancılık işletmesi kurmaya yönelik 2010 yılından bu yana DAP Projesi kapsamında 50 ile 300 baş arası etçi ve kombine ırklarda kurulacak işletmelerin inşaat makine ve hayvan alımlarında belirli oranlarda hibeler verilmektedir. Bu kapsamda 11 modern hayvancılık işletmesine, 1.336 adet damızlık hayvan alınmış ve tesis makine için 5,2 milyon- TL hibe ödemesi yapılmıştır.

32 DAP PROJELER İ M İ ZDEN ÖRNEKLER  Kapasite :50 Baş  Proje Tutarı : 969.318 TL  Hibe Tutarı : 242.600 TL  AKYIL HAY. LTD.ŞT İ. İ ŞLETMES İ 32

33  ERPALAN ORGANİK HAY. A.Ş. İŞLETMESİ  Kapasite : 300 Baş  Proje Tutarı : 4.658.314TL  Hibe Tutarı : 1.141.440 TL 33

34 DAP İ şletmelerinden uygulamalar 34

35  Damızlık erkek materyal için 2239 baş boğa 260 baş koç başvurusu onaylanmış olup 244 işletmeye boğa dağıtımı, 39 İşletmeye de 231 adet koç dağıtımı yapılmıştır.  Ahır Yapımı için 2014 yılında 5 başvuru alınarak onaylanmıştır. 2015 yılında 149 başvuru alınmıştır. Toplamda 115 proje onaylanmıştır. DAP II PROJES İ KAPSAMINDA HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMES İ PROJES İ 35

36 36

37 Erzurum İ linde sütün işlenmesi ve de ğ erlendirilmesi 37  Erzurum da üretilen sütün yaklaşık  % 5-6 buza ğ ı beslemesi  %65-75 işletme içi do ğ rudan üretim veya ürüne dönüştürülerek pazarlanması  %20-25 do ğ rudan veya dolaylı sanayiye aktarılmaktadır.  Erzurum ilinde süt sektöründe faaliyet gösteren 41 tesis tereya ğ ı yo ğ urt ve peynir olarak işlemektedir.  Ülkemizde sütün sanayiye aktarılma oranı % 45 civarındadır.

38 Örgütlenme çalışmaları İ LÇES İ SULAMA TARIMSAL KALKINMA PANCAR EK İ C İ LER İ TOPLAM ÜRET İ C İ B İ RL İĞİ ÖRGÜTLÜ ÜRET İ C İ SAYISI TARIMSAL YET İ ŞT İ R İ C İ B İ RL İĞİ SAYISI B İ RL İ K ÜYE SAYISI TOPLAM141011116224425314.502 Süt Üreticileri Birli ğ i Bal Üreticileri Birli ğ i Kırmızı Et Üreticileri Birli ğ i Patates Üreticileri Birli ğ i. Sebze Üreticileri Birli ğ i 136111 TOPLAM22 Toplamda 3.847 aileye 23.158 baş hayvan da ğ ıtımı yapılarak 65 milyon TL kredi deste ğ i sa ğ lanmıştır. 38

39 Aktif Birlikler ve Kooperatifler 39 AKTİF KOOPERATİFLERİN SÜT ÜRETİMİ Kooperatifin AdıÜretim Miktarı (TON / 12 AY) S.S.ALACA KÖYÜ TKK 1.149,373 S.S.Ç İ FTL İ K MAHALLES İ T.K.K. 395,952 S.S.YA Ğ MURCUK MAH. T.K.K. 314,623 S.S.BEYPINARI KÖYÜ T.K.K. 235,000 S.S.ATLIKONAK-TEBR İ ZC İ K KÖYLER İ T.K.K. 151,000 2.245,948 SÜT ÜRET İ C İ B İ RL İ KLER İ N İ N OLDU Ğ U İ LÇELER PAS İ NLER İ LÇES İ KARAÇOBAN KARAYAZI ŞENKAYA İ LÇES İ YAKUT İ YE AZ İ Z İ YE HINIS ÇAT TORTUM TEKMAN NARMAN OLTU PALANDÖKEN SÜT TOPLAMA MERKEZLER İ Merkez Adı İ lçe S.S.ALACA KÖYÜ TKK AZ İ Z İ YE ATLIKONAK SÜT TOPLAMA MERKEZ İ AZ İ Z İ YE SERDARLI SÜT TOPLAMA MERKEZ İ TORTUM

40 Süt ürünlerindeki de ğ erlerimiz 40  İ limizde tarımsal ürünlerden 6 adet çografi işaret almış ürün bulunmakta olup bunun 2’si süt ürünüdür. Ancak ulusal bazda tanınırlı ğ ı her kez tarafından bilinen ürün markamız bulunmamaktadır.

41 Pazarlama 41  Pazarlama; İlde 41 firma süt sektöründe olup bunlardan s ü t işleyen 31 tesisin kurulu kapasitesi 42 bin ton/yıl’dır. Ancak bu tesislerin fiili kapasitesi 21-23 bin ton/yıl dır. Ancak kapasitenin % 50 si kullanılmaktadır. Ü retilen s ü t ü n yetersizliği ve pazarlama problemleri sonucu mevcut s ü t işleme tesislerinin % 50 kapasitesi atıl durumdadır. Süt işleyen firma sayısıFiili Kapasite ton/yılKurulu Kapasite ton/yıl 3121-23 bin42 bin

42 Süt Ürünleri Üretimi 42 ÜrünGerçekleşme miktarı (ton) Tereya ğ ı 573 Kaşar Peyniri321 Beyaz Peynir458 Civil859 Lor169 Yo ğ urt 2514 Ayran356 Kolot Peyniri34 Tulum Peyniri19 Erzurum da faaliyet gösteren 31 süt işleme tesisinde en fazla yo ğ urt çivil peyniri ve tereya ğ üretimi gerçekleştirilmektedir.

43 İ lin Sektör Açısında Zayıf Yönleri ve Tehditler  İ şletmelerin barınak yapıları, küçük ölçekli işlete yapıları ve düşük verimli hayvanlar,  Hayvan hareketlerindeki yo ğ unlu ğ a ba ğ lı olarak görülen hastalıklar,  Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün zayıf oluşu ve iş gücü göçü  Tarıma yönelik mekanizasyon üretiminin ve kullanımının zayıf olması  Sivil toplum kuruluşlarının yeterli derecede etkin olmaması  Pazarlama yapısının yetersiz oluşu 43 SEKTÖRÜN ANAL İ Z İ

44 İ lin Sektör Açısından Tehditleri  Kayıt dışı üretim ve pazarlama; kayıtlı üretim ve pazarlamacıların çalışma alanlarını daraltıp piyasaya kalitesiz ürün girmesine sebep olmaktadır.  Süt fiyat istikrarsızlı ğ ı ve süt yem paritesindeki de ğ işim  Desteklemelerdeki planlamaların uzun vadeli olmayışı  Kuraklık ve di ğ er do ğ al afetler  Sektörde kurulu işletmelerde yanlış yönetimsel sorunlar nedeniyle sıkıntı yaşaması ve bunun di ğ er kurulacak işletmeler için kötü örnek teşkil etmesi 44

45 İ lin Sektör Açısında Güçlü Yönleri ve Fırsatlar  İ lde hızlı çözüm üretici Erzurum Tarım Konseyi yapısının varlı ğ ı  Erzurum İ linin co ğ rafi yapısı, yüzölçümü, toprak ve su kaynakları süt sı ğ ırcılı ğ ı için gerekli alt yapının oluşmasında bu sektöre güç katmaktadır.  Organik sütçülü ğ e uygun altyapı ve girdi temininde kolaylık  Yeni açılan büyük ölçekli süt üretim işletmeleri: DAP Projesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hibe programları ile yeni kurulan modern ekonomik işletmelerin her geçen gün sayısı artmaktadır. 45

46  Bölgede kesif yem üretimi; İ lde kesif yem üretimi kapasiteli yem fabrikalarının oluşu güçlü bir yöndür.  Üniversiteler, Kamu kurum ve Kuruluşları; Finans ve hibe deste ğ i sa ğ layan kurumların varlı ğ ı;  Sivil toplum kuruluşlarının varlı ğ ı (Damızlık birlikleri, üretici birlikleri vb)  Bakanlı ğ ın Destekleme politikalarında hayvancılı ğ ın daha fazla yer alması  Et ve Süt Kurumu na ait yeni tesislerin yapımı İ lin Sektör Açısında Güçlü Yönleri ve Fırsatlar 46

47 TARIM KONSEY İ Sayın Valimizin direktifleriyle, Erzurum İlinde tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sektörün sürdürülebilir büyüme stratejilerinin belirlenmesinde kamu-özel sektör bütünleşikliğini ve güç birliğini hayata geçirmek amacıyla, tarımla doğrudan ve dolaylı ilişkili sektörlerden müteşekkil "Erzurum Tarım Konseyi" kuruldu.  Erzurum Tarım Konseyi 62 kamu kurum, kuruluş, STK ve özel şirket temsilcilerinden oluşturulmuştur. Konseyin 4 kuruluş organı bulunmaktadır  Erzurum Tarım Konseyi Yönergesinin yayımını müteakip, Erzurum ili tarımsal ve hayvansal faaliyet ve potansiyelleri dikkate alınarak 7 ana başlıkta ki “İş Geliştirme ve Çalışma Grupları” üyeleri ile bir araya gelerek çalışmalar yürüttü.  Öneriler doğrultusunda öncelikler belirlenerek kamuoyunda farkındalık çalışmaları ve proje faaliyetlerine girişildi  Erzurum Tarım Konseyi 62 kamu kurum, kuruluş, STK ve özel şirket temsilcilerinden oluşturulmuştur. Konseyin 4 kuruluş organı bulunmaktadır  Erzurum Tarım Konseyi Yönergesinin yayımını müteakip, Erzurum ili tarımsal ve hayvansal faaliyet ve potansiyelleri dikkate alınarak 7 ana başlıkta ki “İş Geliştirme ve Çalışma Grupları” üyeleri ile bir araya gelerek çalışmalar yürüttü.  Öneriler doğrultusunda öncelikler belirlenerek kamuoyunda farkındalık çalışmaları ve proje faaliyetlerine girişildi 47

48 Süt ile ilgili Konseyin İ craatleri Erzurum canlı hayvan borsasının faaliyete geçirilmesi So ğ utmalı süt toplama merkezlerinin kurulması Mera ve otlakıyeler için hayvan sulukları (sıvat) temini Hayvancılık bölgesi oluşturulması Organik ve mahalli ürün pazarlarının kurulması Tarımsal Yatırımlarda İ mar Kanunu kaynaklı sorunlar (Özellikle hayvancılık işletme kurulumlarında karşılaşılan) Desteklemeler ve Kredi kuruluşlarının tanıtımı Mera Vasıflarının Tespitine Yönelik Envanter Çalışması (Kudaka Do ğ.Faal.Dest) Barınaklar için Tip Proje Deste ğ i vb… gibi süt üretimine ilişkin do ğ rudan veya dolaylı birçok konuda farkındalık oluşturarak çözüm üretti. Erzurum canlı hayvan borsasının faaliyete geçirilmesi So ğ utmalı süt toplama merkezlerinin kurulması Mera ve otlakıyeler için hayvan sulukları (sıvat) temini Hayvancılık bölgesi oluşturulması Organik ve mahalli ürün pazarlarının kurulması Tarımsal Yatırımlarda İ mar Kanunu kaynaklı sorunlar (Özellikle hayvancılık işletme kurulumlarında karşılaşılan) Desteklemeler ve Kredi kuruluşlarının tanıtımı Mera Vasıflarının Tespitine Yönelik Envanter Çalışması (Kudaka Do ğ.Faal.Dest) Barınaklar için Tip Proje Deste ğ i vb… gibi süt üretimine ilişkin do ğ rudan veya dolaylı birçok konuda farkındalık oluşturarak çözüm üretti. 48

49 49

50 Bakanlık Politikaları 50  Süt tüketimine ilişkin farkındalık çalışmaları (Türkiye süt tüketimi kişi başına 30 lt ile dünya ortalaması109 lt lik tüketiminin gerisindedir.)  Okul sütü projesi  Dünya süt günü ve süt haftası etkinlikleri vb.  Hijyenik ve soğutulmuş süt (destekleme politikalarındaki değişim)  Onaylı süt işletmeleri desteklemesi, soğutulmuş süte verilen yaklaşık 3 kat fiyat farkı  Süt Tozu desteklemesi (Sanayiciye ödenen destekleme)  Amaç çiğ süt fiyat dalgalanmalarını engellemek, gıda firmalarını yerli süt tozu kullanmaya teşvik etmek ve süt işleme tesislerini sütün bol olduğu dönemlerde bu sütü alarak süt tozu olarak işlemeye yönlendirmektir.  Çiğ sütün sözleşmeli usulden alım satımı (yönetmelik çıkarıldı)  Sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve satımının sözleşmeli usulde yapılması, üretici/üretici örgütü ve alıcı arasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi, üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin sağlanması, arz talep dengesinin oluşturulması ve çiğ süt üretiminde izlenebilirliğin sağlanması ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

51 Sonuç 51 İ limiz hayvancılık de ğ eri olan sütün sanayiye kazandırılarak katma de ğ er yaratılabilmesi için; Bütün tarafların hemfikir oldu ğ u süt toplama merkezlerinin kurulması ve so ğ uk zincir ile sütün sanayiye kazandırılması için bütün taraflar işbirli ğ i yapmalıdır. Buna ba ğ lı olarak Erzurum özelinde süt sektörüne ilişkin yapısal sorunların zamanla çözülece ğ ini düşünmekteyiz.

52 52


"Ocak-2016 1. İLİMİZİN ARAZİ VARLIĞI VE KULLANIM ŞEKLİ İlimizde toplam 460.259 ha tarım alanının 342 bin ha. İşlemeli tarım arazisi, olup 117.bin ha çayır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları