Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi Kalite Çalışmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi Kalite Çalışmaları"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi Kalite Çalışmaları
Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ Kalite Komisyonu Koordinatörü

2 SUNUM ÇERÇEVESİ Mevzuat Yapılan Çalışmalar Yapılacak Çalışmalar

3 Mevzuat Eski Yönetmelik:

4 Yeni Yönetmelik: 23.07.2015 Ulusal Boyutta:
Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu kurul   Yükseköğretim Kurumunda: Yükseköğretim Kalite Komisyonu: Yükseköğretim kurumlarının bünyelerinde oluşturulmuş kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Komisyon  

5 Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
Ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Yüksek Öğretim Alanı çerçevesinde oluşturulmuş, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Kayıt Ajansına (EQAR, –European Quality Assurance Register for Higher Education) Üye Kuruluş olmak için ön koşul olarak idari ve mali özerklik zorunlu kılınmaktadır. . Bu Kalite Kurulunun hayata geçmesi ile Türk yükseköğretim sistemimizde yapısal bir değişimi de başlatacağını söyleyebiliriz.

6 YÖK BİLGİLENDİRME NOTU
Bu Yönetmelik, ülkemizin 2000’li yıllardan itibaren öncelikli gündemi olan ve önemli ölçüde de başarı elde edilen yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması odaklı yatay ve sayısal büyümeden nitelik ve kalite bakımından büyümeye geçişte önemli bir katkı sağlayacaktır. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında çıktı süreçlerinin kontrolü ve bu süreçlerin yönetimi esas alınmıştır. Bunun için YÖK’ün bir birimi, dairesi olarak değil YÖK ile ilişkili, ama ona bağımlı olmayan; alakadarların yani ilgili paydaşların üye olarak yer alacağı Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulmuştur.

7 YÖK BİLGİLENDİRME NOTU II
Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi, yükseköğretim kurumlarının eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları içerir. Yükseköğretim Kanunu içerisinde Yükseköğretim Kurulu ile ilişkili ama idari ve mali özerkliğe sahip Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşumuna ilişkin yasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Yükseköğretim Kurulundan tamamen bağımsız bir Kalite Güvencesi Sisteminin oluşturulması planlanmaktadır. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde kurulan Kalite Kurulu’un idari ve mali özerkliğe sahip olmasını sağlamak amacıyla YÖK yasal bir düzenleme hazırlamış, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Ek Madde Önerisi olarak MEB’e sunmuştur. Yasa taslağı önerisi MEB tarafından Başbakanlığa iletilmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşumunun sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 64.Hükümet Programında da yer almaktadır. …yeni bir ‘Yükseköğretim Çerçeve Yasası’ hazırlayarak üniversitelerin yeniden örgütlenmesini ve ‘Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşumunu sağlayacağız.

8 Yükseköğretim Kalite Kurulu;
-Yükseköğretim kurumlarını temsilen Genel Kurul tarafından seçilen beş,   -Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen dört,   -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını temsilen bir,   -Kalkınma Bakanlığını temsilen bir,   -Maliye Bakanlığını temsilen bir,   -Milli Eğitim Bakanlığını temsilen bir,   -Sağlık Bakanlığını temsilen bir,   -Türkiye Bilimler Akademisini temsilen bir,   -Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir,   -Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir,   -Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir,   -Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir,   -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir,   -Öğrenci Temsilcisi, üye olmak üzere en fazla toplam yirmi bir üyeden oluşur.  

9 Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyelikleri Üniversitelerarası Kurul
Prof. Dr. Orhan UZUN (Fen) Bülent Ecevit Üniversitesi (BAŞKAN) Prof. Dr. Tuğba YELKEN (Sosyal ) Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Arif Bülent ÖZGÜLER (Mühendislik) Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Sina ERCAN (Sağlık) Yeditepe Üniversitesi 23 Aralık 2015 Üniversitelerarası Kurul Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU (Mühendislik) Anadolu Üniversitesi (BAŞKAN YRD.) Prof. Dr. Aslıhan NASIR (Sosyal) Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU (Fen) Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM (Sağlık) Hacettepe Üniversitesi

10 Yüksek Öğretim Kalite Kurulunun Görevleri
Kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve stratejisini tanımlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,   İç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,   Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,   Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,   Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Genel Kurulun onayına sunmak,  

11 Yüksek Öğretim Kalite Kurulunun Görevleri II
Dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak   Üniversitelerin hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış değerlendirilme süreci sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde nihai raporu düzenleyip Genel Kurula sunmak, En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi geçmesine rağmen yaptırmayan yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan tahsil edilmek üzere dış değerlendirme yaptırılmasını Genel Kuruldan talep etmek Yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri her yılın sonunda Genel Kurula sunmak,   Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere Yükseköğretim Kuruluna müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirerek Genel Kurula görüş vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerinin iptali için Genel Kurula öneride bulunmak,  

12 Yüksek Öğretim Kalite Kurulunun Görevleri III
-Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Kurulu temsil etmek,   -Genel Kurula sunduğu rapor ve görüşleri, eş zamanlı olarak Kurulun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmak,   -Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Yönetmelik amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek, -Yükseköğretim Kalite Kurulu gerek gördüğü takdirde çalışma usul ve esaslarını belirleyeceği komisyonlar kurabilir, danışma kurulları oluşturabilir.  

13 Kalite Komisyonu Yükseköğretim kurumları, iç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için bir Kalite Komisyonu oluşturur.   Komisyonun başkanlığını, ilgili yükseköğretim kurumunun rektörü, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise rektör yardımcısı yapar.   Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere üniversite senatolarınca belirlenen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında yükseköğretim kurumu genel sekreteri, öğrenci temsilcisi ile kamu yükseköğretim kurumlarında strateji geliştirme daire başkanı bulunur.  Üye sayısı, senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik süreleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları üniversite senatolarınca ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır. Öğrenci temsilcisi, üniversite senatoları tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.   Komisyon ofis ve personel destek hizmetleri, ilgili yükseköğretim kurumunun strateji geliştirme daire başkanlığı veya ilgili birimi tarafından yürütülür.  

14 Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun Görevleri
Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,   İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,   Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.  

15 Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonunun Görevleri II
Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlar.   Yükseköğretim kurumları, iç değerlendirme çalışmalarını her yıl Ocak-Mart aylarında tamamlar. Hazırladıkları İç Değerlendirme Raporunu Nisan ayı sonuna kadar bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna gönderir.  

16 İç Değerlendirme Raporlarının Kapsamı
Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlenmiş misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile kalite güvencesine yönelik olarak belirlenen politika ve süreçlerini Akademik birimlerin ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerini ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini Programların TYYÇ ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmaları Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili çalışmalarını içerir.

17 Dış değerlendirme süreci ve takvimi
Yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilmekle yükümlüdürler. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilân edilir.   Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan veya görevlendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi yetkisi almış bağımsız kurumlarca gerçekleştirilir.   Birim/Program düzeyinde akreditasyona yönelik dış değerlendirme hizmeti Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip ulusal veya uluslararası bağımsız bir kurumca gerçekleştirilir ve birim/program ile sınırlı olur.   İç ve dış değerlendirmelerin sonuçları kamuoyuna açıktır. Yükseköğretim kurumlarının yıllık iç ve dış değerlendirme raporları ilgili kurumların internet sayfalarında yayınlanır.  

18 İstanbul Üniversitesinde Yapılan Çalışmalar
Yükseköğretimde En Geniş Çaplı Kalite Çalışmaları İstanbul Üniversitesi Stratejik Plan Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler, Kalite Güvencesine Yönelik Politikalar Programlarım TYYÇ ile İlişkili Öğrenme Çıktılarına Dayalı Olarak Yapılandırılması Akreditasyon Sürecinin Gereklerinin Yerine Getirilmesi Konusunda Çalışmalar Diploma Programlarının Ders Müfredat Formunun Hazırlanmış Olması Diploma Programları Misyon, Vizyon, Eğitim Amaç ve Hedefleri, Program Yeterlilikleri, Programların Güçlü ve Zayıf Yönleri Ölçme ve Değerlendirme Anket vs. Tüm İdari ve Akademik Birimlerde ISO 9001:2008 belgesi almaya yönelik çalışmalar (İdari birimler bitti, eğitim birimleri devam ediyor).

19 Akreditasyon Akreditasyon bir araç, sürekli kalite iyileştirme amaçtır. Akreditasyon, bir yükseköğretim kurumunun ve/ya da programının belirli bir düzeyde performansa, kaliteye ve dürüstlüğe sahip olduğunu belgeleyen bir gönüllü süreç; minimum standartlarda akademik kalitenin mevcut olduğu konusunda öğrenciler ve paydaşlara güven sağlayan bir hesap verme sorumluluğu aracıdır.

20 Akredite- Kalite Belgeli Birimler
BİRİM ADI (ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL) AKTEDİTE OLDUĞU ALAN Adli Tıp Enst. ISO 17025 (TÜRKAK) İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji - Doku Tipleme Laboratuvarı (European Federation For Immunogenetics) Klinik Biyokimya Merkez Laboratuvarı (ISO 9001:2008) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği- MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı- (ENAEE) tarafından verilen EUR-ACE etiketi Orman Endüstri Mühendisliği- MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı- (ENAEE) tarafından verilen EUR-ACE etiketi Eczacılık Fakültesi Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Belgesi (Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu)

21 Akredite- Kalite Belgeli Birimler II
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı ve Hizmetlerinin Sunumu-TSE (ISO 9001:2008) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Öğrenci İşleri Birimi (Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi) İngilizce Tıp Programı Öğrenci İşleri Birimi (Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi) Çocuk Cerrahisi AD (UEMS The European Board in Paediatric Surgery) Çocuk Cerrahisi AD,Çocuk Urolojisi Bilim Dalı (JPU The Joint Committee of Paediatric Urology) Beyin Cerrahisi AD (UEMS Joint Residency Advisory And Accreditaion Committe JRAAC) Göğüs Cerrahisi AD (Eurpean Society Of Thoracic Surgeons) Kadın Hastalıkları ve Doğum AD (UEMS The Eurepean Board and College of Obstetrics and Gynaecology EBCOG) Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Perinotoloji Bilim Dalı (Eurepean Board and College of Obstetrics and Gynaecology EBCOG) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü (ISO 9001:2000)

22 Akredite- Kalite Belgeli Birimler III
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü (ISO 9001:2000 Resertifikasyon) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü (ISO 9001:2008) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Lisans Bölümü (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-MÜDEK) Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) tarafından verilen EUR-ACE etiketi İşletme Fakültesi ve İşletme İktisadı Enst. Tüm programlarıyla (BA, MS, MBA, PhD) (AACSB) akreditasyonu İşletme Fakültesi İşletme Kulübü ISO 9001:2008 Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) İletişim Fakültesi ISO 9001:2008-(TSE) Süresi bitmiş. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ISO 9001:2008-(TSE) EFQM (European Foundation for Quality Management) Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği)

23 YAPILACAK ÇALIŞMALAR Stratejik Plan

24 YAPILACAK ÇALIŞMALAR

25

26

27

28

29 Program Yeterlilikleri
Genel: Tüm Bölümlerde Aynı, lisans / lisans üstü Aynı

30 A Üniversitesi

31 B Üniversitesi

32 B Üniversitesi

33 Program Yeterlilikleri

34 Çalışma Grubu Oluşturularak Program Yeterliliklerinin Kontrolü (Diploma Programı: 767)

35 Akademik Birimler Misyon Vizyon Hedefler Performans Göstergeleri
Bunların Periyodik Gözden Geçirilmesi İyileşmeye İhtiyaç Duyulan Alanların Belirlenmesi

36 Bölüm/ Anabilim Dalı Hedeflerinin Belirlenmesi
Üniversitenin stratejik hedeflerine uygun olarak akademik birim tarafından hedeflerin belirlenmesi, performans ölçülmesi ve hedef güncellenmesi

37

38

39

40 Ders İzlencelerin Gözden Geçirilmesi

41 Ders İzlencelerinin Gözden Geçirilmesi

42

43 Ölçüm ve Değerlendirmelerin Yapılması
Ölçmeden bilemezsin, Bilmeden Yönetemezsin… Öğretim Üyesi Değerlendirme Anketi

44 Liderlik Anketi

45 Öz Değerlendirme Çalışmaları

46 Akran Değerlendirme

47 Akran Değerlendirme II

48 Akran Değerlendirme III

49 Akran Değerlendirme IV

50 Akran Değerlendirme V

51 Mezun Anketleri

52

53 Performans Kriterleri ve Ölçülmesi

54 Performans Kriterleri ve Ölçülmesi

55 Kalite Belgesi ISO 9001:2008 yerine ISO 9001:2015

56 WEB-TABANLI YÖNETİM - Bölümler kendi web sayfalarını yönetebilmeli…

57 Miş gibi yapmamak …

58 Mürettebat farklı yönlere kürek çekiyorsa, kaptanın limanı görmesi hiçbir ise yaramaz. John Q. Adams

59 Theory versus Practice

60 TEŞEKKÜRLER…


"İstanbul Üniversitesi Kalite Çalışmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları