Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kentsel Dönüşüm (6306 sayılı Kanun Uygulamaları) Hazırlayan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kentsel Dönüşüm (6306 sayılı Kanun Uygulamaları) Hazırlayan"— Sunum transkripti:

1 Kentsel Dönüşüm (6306 sayılı Kanun Uygulamaları) Hazırlayan
Sadettin TUNAS Tapu ve Kadastro Uzmanı Tapu Dairesi Başkanlığı Sabahattin ARSLAN

2

3

4 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Dayanakları:
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği ( tarihli değişiklik) 2013/8 (1745) sayılı Genelge tarihli, 6859 sayılı Genel Duyuru (Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanları Belirtmeleri Hk.) tarih ve sayılı Genel Duyuru (6306 S. Kanun/AYM Kararı) Gelir İdaresi Başkanlığının Görüşleri

5 6306 Sayılı Kanunun Amacı: Kanunun 1. maddesinde “Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek” şeklinde düzenlenmiştir. Afet riski nedeniyle, can ve mal emniyeti üzerinde ortaya çıkması olası muhtemel kayıpların önlenmesini hedefleyen düzenlemeler, başta mülkiyet hakkı ve yerleşme özgürlüğü olmak üzere, hak ve özgürlükler üzerinde yeni düzenlemeler/kısıtlamalar getirmiştir. Sabahattin ARSLAN

6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Yetkili İdareler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediye ve mücavir alan içerisinde belediyeler, Belediye ve mücavir alan dışında İl özel idareleri, Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, Bakanlık tarafından yetki verilmesi durumunda büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri, TOKİ olarak sayılmıştır. Sabahattin ARSLAN

7 Rezerv yapı alanı; Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin (Belediye, İ.Ö.İ.) talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları, Sabahattin ARSLAN

8 Riskli alan; Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare (Belediye) tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı, Sabahattin ARSLAN

9 Riskli yapı; Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıları ifade etmektedir. (Her bir yapı için tek tespit raporu düzenlenir. Tek belirtme yapılır.) Sabahattin ARSLAN

10 Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırılan riskli alan,
Uygulama alanı; Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırılan riskli alan, Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanı, Riskli yapının veya yapıların bulunduğu alandır. (Yönetmelik 3/ı. Maddesi) (Kısaca; 6306 sayılı Kanunun kapsamına giren yapı ve/veya alanlardır.) Sabahattin ARSLAN

11 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 11. maddesi:
(11) (Değişik:RG-25/7/ ): Riskli yapı alanında zeminden kaynaklanan sebeplerle veya herhangi bir afet riskinden dolayı veyahut mevzuata göre yapılaşma hakkının olmamasından dolayı yeni yapı yapılması mümkün değil ise, Bu alandaki yapının yerine yapılacak yeni yapı, uygulama alanı dışında başka bir parselde yapılabilir. Böyle bir durumda Kanundan kaynaklanan hakların uygulama alanı dışındaki parselde kullanılacağına dair uygulama alanının bulunduğu ildeki Müdürlükten yazı alınır. Bu yazı Müdürlükçe ilgili belediyelere ve tapu müdürlüklerine bildirilir.

12 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
1- Riskli Yapı Belirtmesi (6306 S.K. 3/2. ve 2013/8 Sayılı Genelgenin A/2. Maddesi): Yetkili idareler tarafından riskli yapı olarak tespit edilerek tapu müdürlüğüne bildirilen taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar sütununda “6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır, tarih ve yevmiye” şeklinde belirtme yapılarak, sonucundan tüm ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verilir. (Yapılacak belirtmelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce veya İdare veya TOKİ tarafından ada/parsel numaraları, riskli yapı ve maliklerinin listesi ile tespit raporunun yazılı olarak bildirilmesi gerekir.) Sabahattin ARSLAN

13 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
1- Riskli Yapı Belirtmesi: Ayni ve şahsi hak sahiplerine yapılacak tebligat metninde; “yapının riskli olarak tespit edildiği, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı, karar veren Müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebileceği, 60 günden az olmamak üzere idarece belirlenecek süre içinde yapının yıktırılması gerektiği” hususları yer almalıdır. (Tam metin için 2013/8 Sayılı Genelgenin C/3. Maddesi – Anayasa Mahkemesinin iptal kararına dikkat edilmelidir.) Tabligata ilişkin TAKBİS’te gerekli düzenleme yapılmış durumdadır.

14 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
1- Riskli Yapı Belirtmesi: Tapu Dairesi Başkanlığının 24/09/2014 tarih ve sayılı Genel Duyurusu: Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarda 6306 Sayılı Kanun gereğince yapılan riskli yapı belirtmelerine ilişkin tebligatların herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi için Defterdarlık ve Malmüdürlüklerine gönderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

15 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
1-Riskli Yapı Belirtmesi: Ayni ve şahsi hak sahiplerine yapılacak tebligatların varsa daha önce ilgililerince, tapu müdürlüğüne bildirilen tebligat adresine (bilinen son adresine) yapılması, Olmaması/bilinmemesi halinde merkezi nüfus sisteminde yer alan adresine tebligatın yapılması gerekmektedir. Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölü olması veya kimliğinin tespit edilememesi durumunda ise bu durum ilgili Müdürlüğe ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bildirilir. Adresi tespit edilemeyen kişilere ilanen tebligat yapılır.

16 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
1/1- Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı Belirtmesi (Tapu Dairesi Başkanlığının 26/08/2013 tarih ve 6859 sayılı Genel Duyurusu): 6306 sayılı Kanunda geçen “Rezerv yapı alanları” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmekte, “Riskli alanlar” ise Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmektedir. Gerek 6306 Sayılı Kanunda, gerekse İdaremizin 2013/8 Sayılı Genelgesinde rezerv yapı alanları ile riskli alanlarda belirtme yapılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Bu kapsamda taşınmazların beyanlar hanesine, “riskli alan” veya “rezerv yapı alanı” içinde kaldığı yönünde bir belirtme yapılmamalıdır.

17 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
2- KM/Kİ ‘lerin Terkini (6306 S.K. 6/1. Maddesi): Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin (maliklerin, ayni ve şahsi hak sahiplerinin) muvafakatleri aranmaksızın yetkili idarenin talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, malikleri adına payları oranında tescil edilir. Bu taşınmazların sicilinde bulunan ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, ana gayrimenkul üzerine aktarılarak, hisseler üzerinde devam eder.

18 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
2/1- KM/Kİ ‘lerin Terkini sonrasında yeniden tesis edilmesi talep edilen KM/Kİ işlemlerinde ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerhin durumu: İdarenin talep yazısında, taşınmaz üzerinde bulunan kısıtlamaların kat irtifakı sonucu oluşan bağımsız bölümler üzerinde devam edeceğinin bildirilmesi karşısında, mevcut takyidatların lehtarlarından muvafakat alınmadan söz konusu takyidatların ana taşınmaz kayıtlarından ilgili bağımsız bölümlere tekrar nakledilerek sonucundan takyidat lehtarlarına bilgi verilmesi gerekmektedir.

19 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
2/2- KM/Kİ ‘lerin Terkini sonrasında yeniden tesis edilmesi talep edilen KM/Kİ işlemlerinde ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerhin durumu: Bu itibarla, aynı malike ait birden fazla bağımsız bölüme tekabül eden hisseler üzerinde bulunan birbirinden farklı bankalara ait aynı derecedeki ipoteklerin, ipotek alacaklısı bankalardan alınacak muvafakatlarda ipoteklere ilişkin sıranın taraflarınca belirlenmesi halinde bu hakların naklinden sonra, Diğer takyidatların lehtarlarından muvafakat alınmadan ilgili bağımsız bölümlere tekrar nakledilerek sonucundan takyidat lehtarlarına bilgi verilmesi gerekmektedir.

20 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
2/3- KM/Kİ ‘lerin Terkini sonrasında yeniden tesis edilmesi talep edilen KM/Kİ işlemlerinde riskli yapı belirtmelerinin durumu: Riskli yapı belirtmesi bulunan ve üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda, yeniden tesis edilmesi talep edilen KM/Kİ işlemlerinde ana gayrimenkul üzerinde bulunan riskli yapı belirtmeleri yeni oluşacak bağımsız bölümler üzerine taşınmamalıdır. Riskli yapı belirtmesinin yıkılan bina ile ilgili olduğu, ana gayrimenkul veya yeni inşaa edilen/edilecek olan bina ilgisinin olmadığı açıktır. İlgili kurumun terkin yazısı veya TST’nün 69/4.maddesi kapsamında binanın yıkıldığına ilişkin Müdürlüğün yazısı ile birlikte malikin talebi üzerine belirtme terkin edilmelidir.

21 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
3- Tamamı Riskli Yapı Belirtmesi Kapsamında Kalan Taşınmazların tevhit, ifraz ve cins değişiklik işlemleri (6306 S.K. 6/1. Maddesi): Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Taşınmazların malikleri ile her türlü ayni ve şahsi hak sahiplerinin muvafakatı aranılmaksızın, diğer usulü işlerin tamamlanması sureti ile işlemlere yön verilir. (Encümen kararının içeriğinin talebe uygun olarak hazırlanması vb…)

22 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
3/1- Tamamı Riskli Yapı Belirtmesi Kapsamında Kalan Taşınmazların tevhit ve ifraz işlemleri (6306 S.K. 6/1. Maddesi): Talebe konu ifraz ve tevhit işlemlerinin parsel maliklerinin üçte iki çoğunluğu ile yapılması mümkün değildir. Kanunun 6/1 ve Uygulama Yönetmeliğinin 15/8-9. maddeleri uyarınca 2/3 malik çoğunluğu ile yapılacak işlemlerde, öncelikle mevzuat kapsamında anlaşma sağlanamayan 1/3 hisse malikinin payları, bedele dönüştürülerek anlaşma sağlanan paydaşlar adına veya diğer usulü işlemler tamamlanarak hazine adına tescil edilir.

23 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
3/2- Bir kısmı Riskli Yapı Belirtmesi Kapsamında Kalan Taşınmazların tevhit ve ifraz işlemleri (Uygulama Yönetmeliği 15/8-a,b Maddeleri): Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde; İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapıların değil, sadece riskli olarak tespit edilen yapıların tapu kütüğüne riskli yapıdır belirtmesi işlenir. Riskli olarak tespit edilen bu yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için, bu yapıların bulunduğu alanın risksiz olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraz, ihdas ve tapuya tescil işlemleri Müdürlükçe re’sen yapılır veya yaptırılır. Diğer usulü işlerin tamamlanması sureti ile işlemlere yön verilir.

24 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
4- Tamamı Riskli Yapı Belirtmesi Kapsamında Kalan Taşınmazlarda yola terk işlemleri: 6306 sayılı Kanunda yola terk işleminin özel olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle uygulama kapsamına alınan taşınmazların tüm maliklerinin talebi ve iştirakı ile işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

25 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
5- Uygulama kapsamında Kalan Taşınmazlarda Yapılacak Kamulaştırma İşlemleri ve Tashihler: Üzerindeki bina yıkılmış olan arsaların maliklerinin enaz ce 2/3’ünün katılımı (Yönetmelik 15/A ve B maddelerine göre) ile anlaşma sağlanması durumunda, anlaşmaya yanaşmayan maliklerin payları için yetkili idare tarafından 2942 s.k. 3. maddesi kapsamında acele kamulaştırma yoluna gidilebilir. Tapuda mülkiyet hanesi açık olan taşınmazlar, Mirasçısı belli olmayan taşınmazlar, Kayyım tayin edilmiş taşınmazlar, İhtilaflı veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan taşınmazlarında kamulaştırma işlemleri idare tarafından yürütülür.

26 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
5- Uygulama kapsamında Kalan Taşınmazlarda Yapılacak Kamulaştırma İşlemleri ve Tashihler: Yetkili idare, uygulama alanlarında kamulaştırma ve tebligat işlerinin yürütülebilmesi için Mirasçılık belgesi çıkarmaya, İdari müracaat veya dava yolu ile kayıt düzeltmeye yetkilidir. Kamulaştırma için anlaşma sağlanması hâlinde, yetkili idare ile ilgililer arasında taşınmazın tescil veya terkinine ilişkin ferağ ve muvafakati de ihtiva eden sözleşme düzenlenerek, ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmek sureti ile; Kamulaştırma işlemi resen tapu siciline tescil edilir.

27 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
Sayılı Kanun Uygulamalarının Mali Yönü (6306 S. K. 7/9. maddesi): 6306 sayılı Kanun gereğince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden istisna tutulmuştur. 6306 sayılı Kanun gereğince yapılacak olan işlemlerden tapu harcı ve döner sermaye ücreti alınmaması gerekmektedir.

28 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
6- Uygulama Yönetmeliğinin 16/9-ç maddesi: (Ek:RG-25/7/ )  İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan; 1) Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemleri, (BURAYA DİKKAT EDELİM) 2) Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, kredi desteğinden faydalanarak veya tamamen kendi kaynaklarını kullanarak, uygulama alanında veya uygulama alanı dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması işlemi, Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.

29 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti (ÇŞB Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09/11/2014 tarih ve 8788 sayılı yazısı): 6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapı belirtmesi bulunan taşınmazdaki … adına kayıtlı hissenin diğer hissedarlara satışında harç istisnası uygulanmasının talep edildiği, ancak parselde bulunan yapıya ilişkin mülkiyeti bulunmayan … hissesinin parsel hissedarlarından birine satışının yapılmasına yönelik satış işleminin 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve harç istisnası uygulanıp uygulanamayacağı hususunda görüş bildirilmesi talep edilmektedir. …Yukarıda belirtilen Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, 6306 sayılı Kanun uyarınca yapılacak işlemlerde tanınan muafiyetlerin uygulama alanındaki riskli yapı malikleri ile ilgili olduğu görülmekte olup, satış işleminin bu hususlar dikkate alınarak değerlendirmesi gerektiği mütalaa olunmaktadır.

30 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti (Gelir İdaresi Başkanlığının genel görüşleri): Üzerinde riskli yapı şerhi bulunan uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince (hak sahibi malik), yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olduğu hususunun tapu kütüğünde belirtildiği tarihten itibaren söz konusu yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce Kanun uyarınca yapılan ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile kanun kapsamında yapılan kat veya hasılat karşılığı inşaat sözleşmelerinin tapu siciline işlenmesi işlemlerinde harç alınmaması gerekmektedir.

31 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti (Gelir İdaresi Başkanlığının genel görüşleri): 6306 sayılı Kanun kapsamında üzerinde riskli yapı şerhi bulunan yapıların yıkılarak yerlerine kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden müteahhitlerce inşa edilen veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmaksızın riskli yapı maliklerince (hak sahibi malikler) inşa edilen yapıların hak sahibi malikler adına tapuya tescili işlemleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre inşa edilen gayrimenkullerden müteahhite isabet eden yapıların müteahhit adına tapuya tescil edilmesi işlemlerinde harç aranılmayacaktır.

32 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti (Gelir İdaresi Başkanlığının genel görüşleri): 6306 sayılı Kanunla, kanun kapsamındaki yapıların yıkılarak yeniden inşasına yönelik olarak kanun kapsamında yer alan hak sahibi maliklerin yapacağı işlemlere istisna öngörülmekte olup, hak sahiplerinin taraf olmadığı işlemlerin Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Riskli yapılar yıkıldıktan sonra yerine inşa edilen konutların hak sahibi malikler adına tescil edildikten sonra hak sahibi malikler tarafından satılması durumunda veya kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden müteahhitler adına tescil edilen gayrimenkullerin müteahhitler tarafından satılması durumunda söz konusu satış işlemlerinden harç aranılacaktır.

33 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti (Gelir İdaresi Başkanlığının genel görüşleri): Riskli yapılar yıkıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebine istinaden ilgili tapu müdürlüğünce re'sen yapılacak kat irtifakı veya kat mülkiyeti terkin işlemleri ile cins değişikliği işlemlerinden harç aranılmayacak, Dönüşüm sonrasında ise dönüşüm tarihi itibariyle riskli yapıları malik olarak kullananlar tarafından yapılacak kat irtifakı, kat mülkiyeti tesisi ve cins tashihi işlemleri 6306 sayılı Kanun kapsamında istisnadan yararlanabilecektir.

34 İDAREMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER
Sayılı Kanun Kapsamında Harç Muafiyeti (Gelir İdaresi Başkanlığının genel görüşleri): 6306 sayılı Kanun kapsamında yıkılarak yeniden inşa olunan gayrimenkullerin riskli yapı olduğuna dair tapuya şerh düşüldüğü tarih itibarıyla yapılacak işlemlerde harç istisnası uygulanması gerekmekte olup, Riskli yapı şerhinin kaldırılmış olması dönüşüme ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde harç istisnası uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

35 TAKBİS İŞLEM AĞAÇLARI 6306 S.K. Gereği Hazine Adına Kayıtlı yerlerin TOKİ/İdareye bedelsiz devri 6306 sayılı Kanun Gereği Cins Değişikliği İşlemi 6306 sayılı Kanun Gereği İfraz İşlemi 6306 sayılı Kanun Gereği İhdas İşlemi 6306 Sayılı Kanun Gereği İpotek Terkini İşlemi 6306 Sayılı Kanun Gereği İpotek Tesis İşlemi 6306 Sayılı Kanun Gereği Ön Alım Hakkı Terkini 6306 Sayılı Kanun Gereği Ön Alım Hakkı Tesisi 6306 Sayılı Kanun Gereği Taraflar Arası Anlaşma Mevcuttur Belirtmesi Beyan Tesisi 6306 Sayılı Kanun Gereği Taraflar Arası Anlaşma Mevcuttur Belirtmesi Terkini İşlemi

36 TAKBİS İŞLEM AĞAÇLARI 6306 sayılı Kanun Gereği Tevhid İşlemi
6306 Sayılı Kanun Gereği Trampa İşlemi 6306 Sayılı Kanun Gereğince Kat İrtifakı Terkini ve Beyan Tesisi 6306 Sayılı Kanun Gereğince Kat İrtifakı Tesisi 6306 Sayılı Kanun Gereğince Kat karşılığı Temlik İşlemi 6306 Sayılı Kanun Gereğince Kat Mülkiyeti Terkini ve Beyan Tesisi 6306 Sayılı Kanun Gereğince Kat Mülkiyeti Tesisi ve Cins Değişikliği 6306 Sayılı Kanun Gereğince Kısmi Kat İrtifakı Terkini ve Beyan Tesisi 6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi Terkini 6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi Tesisi

37 6306 SAYILI KANUN UYGULAMALARINDA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLARDA;
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile bu Kanunun uygulamasına ilişkin Yönetmelik hükümlerini uygulamaya yetkili idare, Yönetmeliğin 22. maddesinde belirtildiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Bu kapsamda talep edilen işlemlerin yerine getirilmesinde tereddüt edilmesi halinde yetkili idareye soru konusu edilerek işlemlere yön verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 6306 sayılı Kanun uyarınca uygulanması gereken harç muafiyetlerine ilişkin konunun 492 sayılı Harçlar Kanunu ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, bu Kanunun uygulamasında ve söz konusu talebin harç yönü ile değerlendirilmesinde yetkili ve yükümlü idare Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı olması sebebi ile, harç muafiyetleri kapsamında tereddüt oluşması halinde İl/İlçe Maliye Birimlerine soru konusu edilerek işlemlere yön verilmesi gerekmektedir.

38 TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TEŞEKKÜR EDERİM. TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sadettin TUNAS Tapu ve Kadastro Uzmanı Telefon ; (IP)


"Kentsel Dönüşüm (6306 sayılı Kanun Uygulamaları) Hazırlayan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları