Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK"— Sunum transkripti:

1 KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç:

2 Kamu Taşınmazları Nedir ?
Kamu Taşınmazları;Kanun uyarınca Bakanlığa tahsis edilen Devletin hüküm ve tasarrufu atında bulunan yerler,Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri,bu bölgelerin veya bu bölgelerin planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde yer alan orman arazileri olarak tanımlanabilir.

3 Yönetmeliğin Amacı: Bu yönetmelik;Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri,bu bölgelerin veya bu bölgelerin planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde veya dışındaki kamu taşınmazlarının bakanlığa tahsisi özel mülkiyete tabi taşınmazların kamulaştırılması hazine adına tapuya tescili,yatırımcılara tahsisi,bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları da dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi,kiralama,işletme ve devir işlemleri bu işlemlere ilişkin süre,bedel ve hakların sona ermesi ve diğer koşullarla turizm amaçlı kullandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

4 Yönetmeliğin Kapsamı:
Bu yönetmelik;Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri,bu bölgelerin veya bu bölgelerin planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde veya dışındaki kamu taşınmazlarının bakanlığa tahsisi özel mülkiyete tabi taşınmazlarının kamulaştırılması,hazine adına tapuya tescili,yatırımcılara tahsisi,bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları da dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi,kiralama,işletme ve devir işlemleri ile bu işlemlere ilişkin süre,bedel,hakların sona ermesi ve diğer koşullarla turizm amaçlı kullandırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

5 Yönetmeliğin Dayanağı:
Bu Yönetmelik;12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

6 Tanımlar: Alt Yatırımcı Ana Yatırımcı Bakanlığa Tahsis
Bakanlık:Kültür ve Turizm Bakanlığı Girişimci Kamu Taşınmazları 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kesin Tahsis Komisyon Kullanma Bedeli Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Ön İzin Sosyal ve Teknik Alt Yapı Hizmetlerinin Yapımı veya Katılım Payı Tahsis Şartnamesi Toplam Yatırım Maliyeti Turizm Bölgeleri ve Alanları Turizm Merkezleri Yatırımcı

7 Tanımlar: Alt Yatırımcı:Ana yatırımcıya tahsis edilen taşınmazlardan en az birini devralan tüzel kişilerdir. Ana Yatırımcı:Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin tamamı veya planlarla belirlenmiş alt bölgelerinde bakanlar kurulu kararı ile turizm yatırımını plan kararıyla belirlenen tüm sosyal ve teknik alt yapılarıyla birlikte gerçekleştirecek veya gerçekleştirilmesini sağlayacak olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Bakanlığa Tahsis:Kamu taşınmazlarının bu yönetmelik amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere bakanlığın tasarrufuna bırakılmasıdır. Bakanlık:Kültür ve Turizm Bakanlığı

8 Tanımlar (Devamı): Girişimci:Turizm yatırımı yapmak isteği ile bakanlığa başvurmuş Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortakları konsorsiyumlarıdır. Kanun:2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kesin Tahsis:Ön izin koşullarını yerine getiren girişimciler adına kamu taşınmazı üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakları da dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi veya kiralama yada kullanma izni verilmesi suretiyle kullanma hakkı verilmesi Komisyon:Bu yönetmelik uyarınca oluşturulan Arazi Tahsis Komisyonu. Kullanma Bedeli:Kira,irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli

9 Tanımlar (Devamı): Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi:Asıl bölge içerisinde bulunan ve 1/ veya daha alt ölçekli plan ile belirlenen içinde kültür,eğitim,eğlence,ticaret ve sosyal alt yapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan,kendi içinde alt alanlarına ayrılabilen taşınmazlar. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi:Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak,kullanmak ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla sınırları bakanlığın önerisi ve bakanlar kurulunun kararı ile tespit ve ilan edilen bölgelerdir. Ön İzin:Taşınmazlarla ilgili işlemlerin tamamlanmasına imkan tanınması amacıyla girişimci adına kesin tahsis aşamasına kadar verilen izindir.

10 Tanımlar (Devamı): Tahsis Şartnamesi:Bakanlıkça belirlenen kamu taşınmazlarının özel şartlarını ve genel hükümlerini içeren şartnamedir. Toplam Yatırım Maliyeti:Bakanlıkça yatırım türleri için her yıl belirlenecek birim maliyetlerine göre hesaplanacak toplam yatırım tutarıdır. Turizm Bölgeleri ve Alanları:2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda 24/07/2003 tarihli ve 4957 sayılı kanun ile yapılan değişiklerden önce yeri,mevki ve sınırları bakanlığın önerisi ve bakanlar kurulu kararıyla tespit edilen bölge ve alanlardır. Turizm Merkezleri:Öncelikle geliştirilmesi öngörülen yeri,mevki ve sınırları bakanlığın önerisi ve bakanlar kurulu kararı ile tespit edilen turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan bölgelerdir. Yatırımcı:Turizm yatırımı belgesine sahip tüzel kişileri ifade eder.

11 Taşınmazlarının Bakanlık Tasarrufuna Alınması:
Turizm Ayrılan Alanlar İçin Öncelikli Yapılacak İşlemler: Kültür ve Turizm Koruma ve gelişim bölgeleri içinde ve dışındaki kamu taşınmazlarından;tarihi,kültürel ve doğal değerler,turizm çeşitliliği ve turizm potansiyeli gibi nedenlerle öncelikle turizm amaçlı değerlendirmesinde yarar görülenler bakanlıkça saptanır. Bu gibi alanların öncelikle mülkiyet durumu saptanır,kadastro çalışması yapılmamışsa yaptırılır,imar planı yaptırılmamışsa yapılır ve bakanlıkça onaylanır. Bakanlığın tasarrufuna alınmasından sonra imar planları ilgi kuruma onay için sunulur.

12 Turizme Ayrılan Taşınmazların Bakanlık Tasarrufuna Alınması İşlemleri:
Kanunun 8. maddesinde belirtilen usul ve süreler içinde bakanlığa tahsisleri sağlanır.Bu amaçla,planlama,kamulaştırma,parselasyon,tapuya tescil,devir,tahsis vb. işlemler bakanlıkça ilgili mevzuata bağlı olarak takip edilir ve sonuçlandırılır Bu kamu taşınmazlarının üzerindeki tahsisler bakanlığın teklifi ve maliye bakanlığının uygun görüşü üzerine tahsisi yapan idarece kaldırılır ve tasarruf hakları bakanlığa verilir.

13 Kamulaştırma İşlemleri:
Özel mülkiyete bağlı taşınmazlar bakanlık tarafından 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılarak hazine adına tapuya tescil edilir. Bu taşınmazlar tescil tarihini takiben bir ay içinde kanunun 8.maddesi uyarınca maliye bakanlığı tarafından bakanlığa tahsis edilir Turizm merkezleri içinde kalan özel mülkiyete tabi taşınmazların turizm yatırımlarına tahsisi amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27.maddesi hükümlerine göre acele kamulaştırma yapılabilir.Bu şekilde kamulaştırılan taşınmazlarda tapuda hazine adına tescil edilir.

14 Taşınmazların Tahsis İlanı ve Taleplerin Değerlendirilmesi:
Bakanlık tasarrufuna alınmış olan kamu arazilerinden girişimcilere tahsisi uygun görülenlerin yeri,imar durumu,özellikleri,alt yapı durumu,krokileri,yatırımın tamamlanma süresi ve tahsis için son başvuru tarihi de belirtilerek bakanlıkça yapılacak ilan ile girişimcilere duyurulur.

15 Başvuru Usul ve Esasları:
Girişimciler müracaat süresi içerisinde tahsis şartnamesinde istenilen tüm bilgi ve belgeler ile örneği şartnamede ekli beyanname ve eki formu,mali durumunu gösteren yeminli mali müşavirce hazırlanacak mali değerlendirme raporu, Taşınmazın üzerinde gerçekleştirilecek tesisin tür,sınıf ve kapasitesi üzerinden şartnamede belirtilen o yıl ki birim maliyetlerine göre tespit edilen toplam yatırım maliyetinin %5’i oranında kesin ve süresiz teminat mektubunun ilgili muhasebe birimine teslim edildiğine ilişkin alındı belgesi Yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin ve projenin niteliğine göre maliyetinin karşılanması için bakanlıkça tespit edilcek payın karşılanacağına ve şartnamedeki tüm koşulların kabul edildiğine ilişkin noter tasdikli taahhütname.

16 Tekliflerin Değerlendirilmesi:
Bakanlığa yapılan başvurular,bu yönetmeliğin 10.maddesinde ve şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında hem mali yeterlilik hem de sektörde deneyimlilik açısından değerlendirilir. Birden fazla başvurulan taşınmazlar için yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik alt yapıya katılım payı için müzakere yapılır.Müzakereye katılacak girişimciler tarafından teklif edilen ilk katılım miktarı tutarında kesin ve süresiz teminat mektubu müzakere öncesinde bakanlığa teslim edilir. Bu yükümlüğü yetirene getiren girişimci adına komisyon kararı ile ön izin verilir.Diğer girişimcilerin tüm teminat mektupları müzakere sonrası iade edilir. Mücbir veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında en yüksek teklifi veren girişimcinin taahhüdünden vazgeçmesi veya ek teminat mektubunu getirmemesi halinde girişimciden alınan teminat mektubu ile müzakereye katılmak için verilen teminat mektubu nakde çevrilerek hazineye irat kaydedilir. Usul ve esaslar komisyonca belirlenir ve müzakere öncesi bu usul ve esasların kabul edildiğinde ilişkin noter onaylı taahhütname bakanlığa teslim edilir. Başvuruların tamamı bakanlar kurulu tarafından değerlendirilerek yatırımcıya ön izin verilip verilmemesine gerekçesini belirtmek suretiyle izin verme ya da vermeme yetkisine sahiptir.

17 Ek Alan Tahsisi: Belirtilen niteliklerdeki kamu taşınmazları özel mülkiyete veya tahsisli yatırımlara bu yönetmeliğin 9.maddesindeki duyuru şartı aranmaksızın tahsise ilişkin diğer hususlarında sağlanması ve hisseli parsel teşekkül ettirilmemek şartıyla ek alan olarak tahsis edilebilir. Ek alanların toplamı özel mülkiyete veya ilk yapılan kesin tahsise konu taşınmazın toplam yüz ölçümünün 1/3nü ve toplam metrekareyi geçemez.

18 Mekanik Tesis Hattı Tahsisi:
Belirtilen taşınmaz üzerindeki turizm tesislerine ve kamu kurum ve kuruluşlarına eşit koşullarda yararlanmak şartıyla imar planına uygun mekanik tesis hattı yapılmak üzere bedeli karşılığında arazi tahsis edilebilir.

19 Tahsis İşlemleri: -Ön İzinin Geçerli Olabilmesi İçin:
Yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde toplam yatırım maliyetinin %5’i oranında kesin ve süresiz teminat mektubunun ilgili muhasebe birimine teslim edildiğine ilişkin alındı belgesi, Noter onaylı ön izin taahhütnamesi, Ön İzin bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz örneğinin bakanlığa teslim edilmesi şarttır.

20 Kesin Tahsis: Ön İzin yükümlülüklerini yerine getirerek turizm yatırımı belgesi veya ana turizm yatırımı belgesi alan girişimci adına komisyon kararı ile kesin tahsis yapılır. Yatırımcı tarafından kesin tahsis yazısının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde toplam yatırım maliyetinin %10’una tekabül eden miktarda kesin teminat mektubunun muhasebe birimine teslim edildiğine dair alındı belgesi Koşulların kabul edildiğine dair şirket yönetim kurulu kararının noter tasdikli örneğinin,bakanlığa teslim edilmesi halinde kesin tahsis yürürlük kazanır. Bu belgelerin bakanlığa teslim edilmesinden sonra bağımsız ve sürekli üst hakkı dahil olmak üzere irtifak hakkı teslim edilmesi veya kiralama yapılması bakanlıkça,maliye bakanlığından istenir.

21 Kesin Tahsis (Devamı):
Girişimcilere komisyon kararı ile 49 yıla kadar ana yatırımcılara ise 75 yıla kadar tahsis yapılabilir.Tahsis süresi kesin tahsis yazısının tebliğ tarihinden başlar. Yatırımın duyuruda belirtilen sürede tamamlanması zorunludur.Ancak yatırımcının kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle yatırımın tamamlanmaması halinde başlangıçta öngörülen yatırım süresini geçmemek kaydıyla ek süre verilebilir.Ek sürede tamamlanmaması halinde tahsis iptal edilir ve teminat mektubu nakde çevrilerek hazineye irat kaydedilir. Kamudan kaynaklanan ve bakanlıkça kabul edilebilir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle yatırıma başlanmaması durumunda kesin tahsis süresi dondurulur. Ana yatırımcının tahsisi iptal edildiğinde alt yatırımcının hakları korunur.Bir başka ana yatırımcının bulunmaması halinde bakanlık imar parselleri bazında alt yatırımcının tahsisini devam ettirir.

22 Kamu Kuruluşlarına Taşınmaz Tahsisi:
Kanunlarında turizm yatırımları ve işletmeciliği ile görevli olan kamu kurum ve kuruluşlarına kamu yararı bulunması,turizm yatırımı belgesi alması şartıyla bu yönetmelikte belirtilen süre ve bedellerle ilansız olarak tahsis edilebilir. Ancak kamu kurum ve kuruluşları bu taşınmazlar üzerinde adlarına yapılan tahsisi üçüncü kişilere devredemezler ve tür değişikliği yapamazlar.Aksi takdirde tahsisleri iptal edilir.

23 Tahsis Şekilleri: Aşağıda belirtilen şekillerde girişimcilere tahsis edilebilir: Kiralama:Taşınmazın üzerinde yapılacak tesisin özellikleri dikkate alınarak komisyonca belirlenecek süre ile turizm amaçlı kullanılmak üzere girişimcilere kiralanabilir. İrtifak Hakkı:Taşınmaz turizm amaçlı kullanılmak üzere,bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı dahil olmak üzere irtifak hakkı tesis edilebilir. Kullanma İzni:Taşınmazların özel mevzuatı gereğince tapuya tescili mümkün olmayan yerler üzerinde komisyonca belirlenecek süre ile kullanma izni verilebilir. Yıllık ön izin bedeli toplam yatırım maliyetinin 1/1000’dir.

24 Kullanım Bedeli: Kullanım Bedeli,hazineye gelir yazılmak üzere bu tarihten itibaren yıllık olarak hesaplanıp peşin olarak ilgili muhasebe birimine yatırılır. İlk yıl kullanım bedeli,toplam yatırım maliyetinin 5/1000’dir.Termal ve kış turizmi amaçlı tesislerde bu oran maliyetin 2.5/1000’dir. Tesisin işletmeye açılmasından sonra toplam yıllık işletme hasılatı üzerinden hazinece %1 oranında pay alınır.Termal ve kış turizmi amaçlı tesislerde bu oran 5/1000’dir. Tahsis edilen taşınmazın orman arazisi olması halinde 31/12/2005 tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanan orman köylüleri kalkınma hizmetlerine ilişkin esas ve usullerin 5.maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere orman köylüleri kalkınma geliri alınır.

25 Kullanım Bedeli (Devamı):
Tesisin türü,sınıfı ve kapasitesinin düşürülmesi halinde kullanım bedellerinde herhangi bir indirime gidilmez. Kullanım bedellerinin 2 yıl üst üste ve 30 gün süre içerisinde ödenmemesi halinde kesin tahsis,irtifak hakkı iptal edilerek hak tapudan terkin edilir.Bu durumda arazi üzerindeki her tür yapı bedelsiz olarak hazineye intikal eder.

26 Denetim ve Hakların Sona Ermesi:
Denetim:Bu yönetmelik hükümlerine dayanılarak kiraya verilen veya kullanma izni verilen tesis denetimi,maliye bakanlığının ilgili mevzuattan doğan yetkileri saklı kalmak kaydıyla bakanlık tarafından yapılır. Bu belge iptalinin durumunda yatırımcıya yeni belge alması için 6 aylık bir süre verilir.Bu süreç içinde belge alınmaz ise tahsis iptal edilir. Tahsisin İptali:Tahsis koşullarına,irtifak hakkı,kiralama veya kullanma izni sözleşmelerine aykırı davrananların kesin tahsisleri ve sözleşmeleri iptal edilir.Bu durumda yatırımcıların tüm hakları sona erer,taşınmazlar bedelsiz olarak hazineye intikal eder.

27 Tahsis Süresinin Sona Ermesi:
Kesin tahsisi iptal edilen veya kesin tahsis süresi sona eren kamu taşınmazları üzerinde bulunan yapı ve tesisler bedel ödenmeden hazineye intikal eder.Yatırımcılar,bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez. Taşınmazın amacına uygun kullanım şartıyla kullanım bedeli ve hasılat payı üzerinden en fazla 49 yıla kadar ilansız olarak aynı yatırımcıya bakanlıkça yeniden tahsis edilebilir. Bu iki maddenin de gerçekleşmemesi durumunda söz konusu taşınmaz en fazla 49 yıla kadar yeni girişimcilere tahsis edilebilir.

28 Çeşitli ve Son Hükümler:
Bedelsiz Tahsis:Kültür turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde turistik tesislerin atık su arıtma tesisi ve katı atık tesisleri ve diğer alt yapı hizmetlerini yürütmek üzere kamu kuruluşlarıyla mahalli idarelerin kurmuş oldukları birliklere ilansız ve bedelsiz arazi tahsis edilir. Tahsis Yapılamayacak Olanlar:Kamu İhale Kanunu uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklananlara bu yönetmelik uyarınca ön izin verilmez.

29 Tahsisi Yapılamayacak Olanlar:
Şerh ve Tescillerin Terkini:Tahsisin sona ermesi halinde maliye bakanlığınca irtifak hakkı terkin ettirilerek tapu kütüğündeki şerh,takyidat ve beyanlar kaldırılır. Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar:Bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlarda,ilgisine göre bakanlık,Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı düzenlemeler yapabilir. Diğer Kamu Kuruluşlarınca Verilen İzinler:Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve turizm merkezleriyle bunların dışındaki alanlarda bulunan taşınmazlar hakkında yapılan işlemler tahsisi yapan kurum tarafından yürütülür.Bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilemez

30 Geçici Madde: 21/07/2006 tarihinden önce,31/03/1983 tarihli ve 83/6285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan mülga kamu arazisinin turizm yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak komisyonca ek alan olarak tahsisine karar verilen ancak idari işlemleri henüz tamamlanmamış olan taşınmazların yatırımcılara ek alan olarak tahsisine ilişkin işlemler 12.Maddenin 2.fırkasının a ve b bentlerindeki kısıtlamalar hariç bu yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.


"KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları