Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Özlem Döğerlioğlu IŞIKSUNGUR Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği- Ders Notları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Özlem Döğerlioğlu IŞIKSUNGUR Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği- Ders Notları"— Sunum transkripti:

1 Dr. Özlem Döğerlioğlu IŞIKSUNGUR Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği- Ders Notları ozlem@dogerlihukuk.com

2  Ticari işletmenin rehni, 1971 tarihli Ticari İşletme Rehni Kanunu’nda düzenlenmiştir.  Ticari işletme faaliyetinin işletme sermayesi ile karşılanamadığı hallerde, işletmeyi teminat göstererek kredi kullanılması yoluna gidilir.  Kredi ancak yeterli şahsi veya ayni teminat karşılığında açılır.  Aynî teminat, taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde rehin hakkı kurulması yoluyla sağlanır.  Türk Medeni Kanunu sisteminde, taşınır malların rehninde, rehin konusu malların karşı tarafa (kredi verene) teslimi zorunludur. Ticari işletme rehninde, teslim şartı aranmaz.  1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu ile ticari işletmelerin rehin işlemleri farklı esaslara bağlanmış, gerek kredi vereni, gerekse kredi kullanan taciri koruyucu hükümler getirilmiştir.

3  Ticari işletme rehninde iki taraf vardır: Rehin alan (alacaklı) ve Rehin veren (borçlu).  Rehin alan :  Kredi kurumları (bankalar, factoring şirketleri)  Kredili satış yapan gerçek veya tüzel kişiler (satıcılar, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları vs.)  kooperatifler.  Rehin veren: Ticaret veya esnaf-sanatkar siciline kayıtlı Ticari İşletme sahibi (tacir) (gerçek ya da tüzel kişi)

4  Tirk’e göre, rehin: Ticari işletmeler olduğu kadar esnaf işletmeleri üzerinde de kurulabilmektedir. Tacirin birden fazla ticari işletmesi varsa, bir ticari işletme üzerinde kurulan rehin diğer ticari işletmeleri ilgilendirmez.

5  Ticari işletme rehninin kurulması için: A- Taraflar arasında rehin Sözleşmesi yapılmalıdır.  Sözleşme bizzat işletme sahibi tarafından yapılmalı  Ya da özel olarak yetkilendirilen temsilci tarafından yapılır B- Tescil

6  Rehin Sözleşmesi  Rehin sözleşmesi, noter tarafından resen düzenlenir. Sözleşmenin taraflarca hazırlanıp imzaların noterlikçe onayı yeterli değildir.  Sözleşmede rehnin kapsamına giren unsurların tam listesi ve ayırıcı özellikleri de yer almalıdır.  Rehin sözleşmesinin düzenlemeye yetkili olan noter, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki bir noterdir.  Tescil  Rehin hakkının kazanılması için, ticaret siciline tescil de gereklidir.  Rehin hakkı, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili veya esnaf işletmesinin kayıtlı bulunduğu esnaf ve sanatkar siciline tescille doğar  Tescil talebi, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren on gün içinde yapılmalıdır.

7  TİRK m.3 göre rehnin kapsamı sadece:  Ticaret Unvanı ve İşletme Adı  Rehnin kurulması anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makine, araç vs. (menkul işletme tesisatı)  Sınai haklar (kısmen ya da tamamen rehnin kapsamı dışında bırakılabilir) dahildir.

8  Rehin veren işletmenin normal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli her türlü işlemi yapma yetkisine sahiptir  Rehin hakkı konusu işletmenin bütüniyle devri halinde rehin hakkı devralana karşı da ileri sürülebilir.  İşletmeye dahil unsurların tamamı veya birkısmı için tazminat ya da sigorta tazminatı ödenmesi gerekirse, alacaklı bu tazminatlar üzerinde de rehin hakkına sahiptir.  Rehin veren işletme sahibi, işletmenin değerini korumak hususunda özen göstermekle yükümlüdür.  Borcun vadesinde ödenmemesi üzerine alacaklı rehnin paraya çevrilmesini talep eder.

9  Ticari işletme rehni iki şekilde sona erer:  Rehin konusu alacağın sona ermesi  İşletme kaydının sicilden silinmesi


"Dr. Özlem Döğerlioğlu IŞIKSUNGUR Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği- Ders Notları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları