Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik"— Sunum transkripti:

1 E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik tover@sakarya.edu.tr

2 E-devlet uygulamaları TÜRK İ YE’DE E-DEVLET UYGULAMALARI Yurt genelinde çeşitli kurumlar kendilerini e-Devletin gereklerine göre hazırlayabilmek için çeşitli projeler üretmiş ve uygulamaya koymuşlardır. Bu projelerin bir kısmı yerele bir kısmı ise tüm ülkeye ait uygulamaları kapsamaktadır. Bu bölümde bu projeler genel anlamda incelenerek verdikleri hizmetler irdelenecek ve 2010 senesi itibariyle gerçekleşen hizmetleri özetlenecektir.

3 E-devlet uygulamaları TÜRK İ YE’DE E-DEVLET UYGULAMALARI 18 Aralık 2008 tarihinde faaliyete geçirilen e-Devlet Ana Kapısı, genelde kurum bazlı sunulan e-Devlet hizmetlerinin bütünleşik bir yapıda sunulmasına, mükerrerliklerin ve kaynak israfının önlenmesine, kurum içi ve kurumlar arasında elektronik ortamda bilgi ve belge paylaşımına izin verecek şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

4 E-devlet uygulamaları Tüm ülkeye yayılan bazı e-Devlet projesi örnekleri şunlardır; ◦ Merkezi Nüfus İ daresi Sistemi (MERN İ S),  Kimlik Paylaşım Sistemi,  Adres Kayıt Sistemi, ◦ Mevzuat Bilgi Sistemi ◦ Resmi Gazete Bilgi Sistemi (REGA), ◦ Vergi Daireleri Otomasyonu Projesi (VEDOP I-II), ◦ Ulusal Yargı A ğ ı Projesi (UYAP), ◦ Gümrük İ daresinin Modernizasyonu Projesi (G İ MOP), ◦ Polis Bilgi A ğ ı (POLNET),

5 E-devlet uygulamaları Saymanlık Otomasyon Sistemi (Say2000i), e-Bildirge, MEDULA yaygın olarak hizmet veren başlıca e-Devlet uygulamalarıdır. Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK), Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASB İ S), Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ve Çevrimiçi Çevre İ zinleri Projesi gibi vatandaş ve iş dünyasına hizmet edecek önemli projelerin de tamamlanması ile e-devlet alanında önemli gelişmeler kaydedilecektir.

6 E-devlet uygulamaları OECD tarafından 2006 yılında tamamlanan e-Devlet Türkiye Araştırmasına göre; Türkiye e-devlet uygulamasında büyük çaplı ilerlemeler kaydetmektedir. Türkiye e-devlet alanında devleti daha etkin, etkili, şeffaf ve hesap verebilir kılmaya yönelik önemli kazanımlar elde etmiş bulunmaktadır. Türkiye, bu amaca yönelik olarak aşa ğ ıdaki hususlara odaklanmıştır: ◦ Mümkün oldu ğ u kadar çok e-hizmet gerçekleştirmek yerine, elektronik ihale, sosyal güvenlik ve sa ğ lık ödemelerinin elektronik ortamda yapılması, gümrük ve vergi tahsilatı gibi yüksek hacimli/yüksek getirisi olan hizmetlerin elektronik ortama taşınması.

7 E-devlet uygulamaları Vergi daireleri, Maliye Bakanlı ğ ı muhasebe birimleri, ulusal yargı a ğ ı ve ulusal polis a ğ ı gibi B İ T a ğ ları ile e- devletin altyapısının kurulması. Kimlik bilgilerinin yetkili kamu kurumlarınca paylaşılmasını sa ğ layacak, her gerçek ve tüzel kişiye tek bir kimlik numarası tahsisi yapılmasına dayanan vatandaş ve vergi numarası veri tabanının hazırlanması gibi projeler e-devletin gelişmesinde önemli kolaylaştırıcı faktörlerden birisi olmuştur.

8 E-devlet uygulamaları Ölçülebilir nitelikte önemli sonuçlar elde edilmiştir; sosyal güvenlik sektörüne yapılan 2,5 milyon dolarlık e- devlet yatırımları sayesinde sahtecili ğ in önlenmesi ile yıllık 1 milyar dolar, etkinli ğ in artırılması ile de yılda yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf sa ğ lanmıştır. e-Devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinli ğ in artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç oldu ğ undan e-devlet yapısının geliştirilmesi ve e-devlet hizmetlerinin kullanımının artırılması için çeşitli çalışmalar halen yürütülmektedir.

9 E-devlet uygulamaları E-Devlet Uygulamalarında Alan Adı Uzantıları Türkiye’de kamu hizmeti sa ğ layan kuruluşlar “gov.tr” uzantılı, yerel yönetimler “bel.tr” uzantılı, ilkö ğ retim ve liseler “k12.tr” uzantılı, üniversiteler ve enstitüler “edu.tr” uzantılı, askeri hizmetler “mil.tr” uzantılı ve asayiş hizmetleri “pol.tr” uzantılı web adresleri kullanmaktadır. Aşa ğ ıda web adreslerinin alan adı uzantılarına göre da ğ ılımları görülmektedir. “com.tr” uzantılı işletme web adresleri bu da ğ ılımın dışında tutulmuştur.

10 E-devlet uygulamaları Com, Net, Org Uzantılar ".com", ".net", ".org" alan adları, isteyen herkesin, kurum, kuruluş ya da kişi farkı gözetmeksizin alabildi ğ i alan adlarıdır. Com.tr / Biz.tr / info.tr Uzantıları ".com.tr", ".biz.tr", ".info.tr" alt alan adları, ticari faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların alabildi ğ i alt (ikinci düzey) alan adıdır. Bu alt alan adı, ".tr" üst düzey alan adı altındaki ticari kuruluşların alan adlarının ve internet tabanlı hizmetlerin (web sayfaları, e-posta, vb.) sayısının artırılarak internetin ticari alanlarda kullanımının yaygınlaştırılmasına olanak sa ğ lanması için açılmıştır.

11 E-devlet uygulamaları Gen.tr Uzantılar Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak olan oluşum, kuruluş ve girişimcilere yönelik olarak tasarlanmış olmakla birlikte, alan adı tahsisi için genel kurallara uygunluk dışında herhangi bir sınırlama yoktur. Kişi, kuruluş ve oluşumların Internet ortamında var olmalarını desteklemeyi hedeflemektedir. Org.tr Uzantılar ".org.tr" alt (ikinci düzey) alan adı, vakıf, dernek, kar amacı bulunmayan oluşumlar ve benzeri sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarının kullanması için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır.

12 E-devlet uygulamaları Av.tr Uzantılar ".av.tr" Türkiye Barolar Birli ğ i'ne kayıtlı avukatların mesleki kullanımları için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır. Serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıklarının başvurabilece ğ i bu alt alan adının sadece avukatlık meslek grubuna tahsis edilmiş olması itibariyle, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesi konusunda TBB tam olarak yetkilendirilmiştir. Pol.tr Uzantılar ".pol.tr" emniyet teşkilatının kullanması için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır. Bel.tr Uzantılar ".bel.tr", il, ilçe ve belde belediye teşkilatlarının kullanması için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır.

13 E-devlet uygulamaları Mil.tr Uzantılar ".mil.tr" alt alan adı, askeri kamu kurum ve kuruluşlarının kullanması için açılmış alt alan adıdır." Bbs.tr Uzantılar ".bbs.tr" alt alan adı, BBS (Bulletin Board System) hizmeti veren kişi ve/veya kuruluşların kullanımı için açılmış bir alt alan adıdır. BBS ( İ LAN TAHTASI S İ STEMLER İ ) Nedir:Bulletin Board System teriminin kısaltmasıdır. Kullanıcının mesaj bırakabildikleri elektronik bülten tablosudur. Modem aracılı ğ ıyla ba ğ lanılarak bilgi alışverişinde bulunan on-line sistemlerin genel adıdır. Bilgisayarlı Bilgi Servisi olarak Türkçeleştirilmiştir. Bazı BBS’ler üyelik üzerine kurulmuştur. K12.tr Uzantılar ".k12.tr" alt alan adı, Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı'nca onaylanmış ilkö ğ retim, lise ve dengi ö ğ retim kurumlarının kullanımı için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır.

14 E-devlet uygulamaları Edu.tr Uzantılar ".edu.tr" alt alan adı Yüksek Ö ğ retim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan yüksek ö ğ retim kurumlarının kullanması için açılmış bir alan adıdır. Name.tr Uzantılar ".name.tr" alt alanı, T.C. vatandaşları ile Türkiye'de yaşayan yabancı kişilerin, kişisel kullanımı için açılmış bir alt alan adıdır. Bu alt alan, ".tr" üst düzey alanı altındaki kişisel alanların ve hizmetlerin (web sayfaları, e-posta, vb.) sayısının artırılarak, internetin kişisel kullanımının yaygınlaştırılmasına, bireylerin toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve kişisel gelişimlerini gelişmelerini artırabilmelerine olanak sa ğ lanması için açılmıştır.

15 E-devlet uygulamaları Net.tr Uzantılar ".net.tr", internet hizmeti veren kuruluşların kullanımı için açılmış alt (ikinci düzey) alan adıdır. Gov.tr Uzantılar ".gov.tr" alt alanı, devlet kurum ve kuruluşlarının kullanması için açılmış alt alan adıdır. Web.tr Uzantılar Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak olan oluşum, kuruluş ve girişimcilere yönelik olarak tasarlanmış olmakla birlikte, alan adı tahsisi için genel kurallara uygunluk dışında herhangi bir sınırlama yoktur. Kişi, kuruluş ve oluşumların Internet ortamında var olmalarını desteklemeyi hedeflemektedir.

16 E-devlet uygulamaları BAŞLICA E-DEVLET PROJE VE UYGULAMALARI Devletin temel görevleri olarak bakıldı ğ ında, verimlili ğ in arttırılması, süreçlerin iyileştirilmesi, devlet mekanizmaları arasında kordinasyon ve etkileşimin sa ğ lanması, devletin yönetmekle yükümlü oldu ğ u kaynakların do ğ ru olarak belirlenmesi, kontrol edilmesi ve etkin şekilde kullanılması e- devlet projelerinin öncelikle hedefi olarak görülmektedir. Türkiye’de bu yaklaşımla oluşturulmuş mevcut otomasyon projeleri de bu görüşü destekler niteliktedir. Örne ğ in, nüfus ve vatandaşlık bilgilerinin otomasyonunu, Türkiye’nin insan profilini do ğ ru bir şekilde belirlemeyi ve yönetmeyi hedefleyen MERN İ S Projesi bu anlayışla hayata geçirilmiştir. Bu ba ğ lamda, aşa ğ ıda Türkiye’deki e-devlet uygulamaları ve mevcut durum hakkında bilgiler verilmiştir.

17 E-devlet uygulamaları Merkezi Nüfus İ daresi Sistemi (MERN İ S) Vatandaşın, a ğ ortamına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmesinin temel koşullarından biri de her vatandaşın bir vatandaşlık numarasının bulunmasıdır. Her vatandaşın bir numaraya sahip olası, erişimi kolaylaştıran, güvenilir hale getiren, isim benzerlikleri nedeniyle ortaya çıkabilecek karışıklıkları önleyen bir sistemdir. Ayrıca ülke çapında vatandaşların kayıtlı oldukları yere bakılmaksızın işlemlerin her yerden yapılabilmesi, merkezi bir veri tabanı uygulaması ile do ğ um, ölüm nakil, evlenme, boşanma gibi işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla Geliştirilen ‘Merkezi Nüfus İ daresi Sistemi – MERN İ S proje e-devlet çalışmalarının uygulamalarından birisidir. Bu proje ile vatandaşlar askerlik işlemlerinden, sa ğ lık hizmetlerine, e ğ itimden mahkemelere kadar her yerde aynı numara ile işlem yapabilecek, vatandaşlarla ilgili bilgiler tek bir kaynakta toplanacak ve gerekti ğ inde bu kaynaktan alınarak kullanılacaktır.

18 E-devlet uygulamaları MERN İ S Projesinin genel anlamıyla sa ğ ladı ğ ı hizmetler şunlardır; Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak ilçe nüfus veri tabanlarının oluşturulması ve hizmetin modernizasyonu sa ğ lamak. Nüfus hizmetlerinin ilçelerde bilişim teknolojileri kullanılarak verilmesini; ilçe nüfus veri tabanlarını Merkezde bütünleştirilerek Merkezi Nüfus Veri Tabanını kurulmasını gerçekleştirmek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına birer kimlik numarası verilmesini sa ğ lamak.

19 E-devlet uygulamaları Kimlik numaraları aracılı ğ ıyla, kamu ve özel kesim bilişim projeleri arası kişi bilgileri alışverişinin, kişilerin biricik tanımlandı ğ ı bir alt yapı üzerinde çevrim-içi (on-line) yürütülmesini sa ğ lamak. Nüfus istatistiklerinin bilişim teknolojileri ile daha sa ğ lıklı elde edilmesini sa ğ lamak. Kimlik bilgilerini kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlarla paylaşarak hizmet akışını hızlandırmak, güvenilir hale getirmek ve vatandaşlarımızın hizmetlerini kolay, hızlı ve güvenilir olarak almasını sa ğ lamak, Bürokrasiyi azaltıcı, devletle vatandaşı yakınlaştırıcı bir hizmet güvenli ğ i sa ğ lamak.

20 E-devlet uygulamaları MERN İ S projesi pek çok alanda yenilikler getirmiştir. Vergi tahsilatını ve denetimini kolaylaştırarak kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması kolaylaşacak, yatırımcılar gerçek bilgiler ışı ğ ında yatırımlarına yön verebilecek, tapu ve banka muamelelerinde kişi bilgilerine ilişkin sahtecilik ortadan kalkacak, askerlik ça ğ ı gelenlerin takibatı kolaylaşacak, tüm sosyal güvenlik kuruluşlarındaki hizmetlerin birleştirilmesi kolaylaşacak, seçmen kütüklerinin yenilenerek listelerin güncelleştirilmesi sa ğ lanacak, mahkemelerde görülen davalarda kimlik tespitleri MERN İ S veritabanından alınabilecek buda davaların hızlanmasını sa ğ layacaktır.

21 E-devlet uygulamaları Kimlik Paylaşımı Sistemi Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS), Nüfus ve Vatandaşlık İ şleri Genel Müdürlü ğ ü tarafından tutulan kişi bilgilerinin, KPS veri tabanından elektronik ortamda güncel ve hatasız bir şekilde on-line paylaşılmasını sa ğ layan projenin adıdır. MERN İ S Projesinin en önemli amaçlarından birisi de, merkezde oluşturulan veri tabanından kamu kuruluşlarına bilgi verilmesini amaçlayan Kimlik Paylaşım Sisteminin uygulamaya konulmasıdır. Kimlik Paylaşım Sistemi Projesi ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarına MERN İ S veritabanı açılarak nüfus hizmetlerinde tekrar ve zaman kaybının önüne geçilmiştir. Kurumların kendi verilerinde eksik olan T.C. Kimlik Numaralarını tamamlamaları ile farklı kurumlarda bulunan tek kişiye ait bilgiler arasındaki ba ğ lantının T.C. Kimlik Numarası üzerinden yapılması sa ğ lanmıştır. Elektronik ortamda yapılan tüm işlemlerde kimlik do ğ rulaması KPS üzerinden yapılabilmektedir.

22 E-devlet uygulamaları Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS) Devlet mevzuatının halka tanıtılması amacıyla Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlü ğ ü tarafından hazırlanarak Bilgi İ şlem Başkanlı ğ ı'nın teknik deste ğ iyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi sayesinde yayınlanan tüm mevzuata ait bilgiler en güncel şekliyle takip edilebilecek, istenen mevzuata ait bilgiler sitede bulunan bölümden arama yapılarak aranabilecektir. Arama yaparken aranmak istenen bilgiye ait numara, isim, yıl, nitelik vb. bilgilerden herhangi biri sayesinde bilgiye ulaşmak kolaylaştırılmıştır.

23 E-devlet uygulamaları Kanun, Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Tüzük, Yönetmelik ve Mülga Kanunların bulundu ğ u ve izlendi ğ i Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS)’nin izlenmesi ile modern hizmet anlayışı içinde mevzuatta meydana gelen de ğ işikliklerin günü gününe bilgisayarlardan takip edilme imkânı do ğ muştur. Resmi Gazetede yayımlanacak olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlü ğ e konulan Yönetmelikler, Resmi Gazetede de yayımlandıktan ve yürürlü ğ e girdikleri tarihten itibaren Mevzuat Bilgi Sistemi(MBS) içinde de ğ işiklikleri ile birlikte güncel olarak görülebilecektir.

24 E-devlet uygulamaları Resmi Gazete Bilgi Sistemi (REGA) e-Devletin imkanları çerçevesinde devletimizin resmi yayın kuruluşlarından biri olan Resmi Gazete’de günlük olarak internette yayınlanmaya başlanmıştır. Bu sayede üyelik hizmeti gerektirmeksizin herkes diledi ğ i zamanda internet erişimi ile resmi gazetenin hem günlük sayılarına, hem de daha önce yayınlanmış sayılarına (27 Haziran 2000 ve sonrası) oluşturulmuş olan arşiv arama bölümü sayesinde ulaşabilmektedir.

25 E-devlet uygulamaları Resmi Gazete’nin web sitesi sayesinde, birtakım zorluklar dolayısıyla Resmi Gazetenin ulaşmakta zorlandı ğ ı bölgelerdeki kişiler veya kurumların gazeteye ulaşma problemi ortadan kalkmıştır. Bu sayede, kişiler veya ilgili kurumlar yayınlanan ilanları takip edebilmekte, Kanun’lara günü gününe ulaşabilmektedir. De ğ işen Kanun’ları anında takip etmekle yükümlü olan devlet daireleri, bu site sayesinde tüm Kanun, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Yönetmeliklerin orijinal metinlerine ulaşabilmektedir.

26 E-devlet uygulamaları Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) Vatandaşların vergi ödemedeki bürokrasiden kurtulmalarını ve aynı zamanda internet üzerinden beyanname verilmesini de sa ğ layacak olan Vergi Dairesi Otomasyon Projesi sayesinde ülkemizdeki vergi gelirleri kontrol altına alınarak kayıt dışı ekonomi de kontrol altına alınmış olacaktır. Bu proje ile ülkemizdeki 300’den fazla vergi dairesi ülke çapında kurulan bir a ğ ile birbirine ba ğ lanmış olup, projeyi kullanması düşünülen personelden 6000 kişinin e ğ itimi de gerçekleştirilecektir. VEDOP projesi kapsamına alınmış vergi dairelerinde bulunan bilgiler ortak bir veri tabanında toplanarak, bu bilgilerin bir kısmı çevrimiçi ortamda mükelleflerin sorgulamasına açılmıştır.

27 E-devlet uygulamaları VEDOP projesi kapsamında sorgulanacak bilgiler Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. 2002 yılında tam otomasyon projesinin tüm ülkeye yaygınlaşması VEDOP-2 olarak adlandırılan proje ile gerçekleştirilmiştir. Maliye Bakanlı ğ ı bu proje ile vergi mükellefini bir müşteri olarak görüp, müşteri tatminini sa ğ lamayı hedeflemektedir. Projenin uygulanması ile vergi dairelerindeki işlemler hızlanmış, raporlama ve sorgulama işlemleri kolaylaşmıştır.

28 E-devlet uygulamaları Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP) Merkez Erişimli Taşra Otomasyon projesi ile hedeflenenler genel olarak şunlardır; ◦ Bu proje ile tüm taşra teşkilatının merkezle ba ğ lantısını sa ğ lamak ◦ Hazine davalarının Merkez-Taşra irtibatı ile daha hızlı yürütülmesini sa ğ lamak ◦ Merkez-Taşra arası hızlı elektronik iletişimi sa ğ lamak ◦ İ ş süreçleri ve dokümanların standartlaşmasını sa ğ lamak ◦ Toplam kalite yönetimini sa ğ lamak ◦ Daha hızlı merkezi denetimi sa ğ lamak

29 E-devlet uygulamaları Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP) ile; kısa vadede tüm İ l/ İ lçe Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında etkin bir dava takip ve denetim sa ğ lanması hedeflenmektedir. Orta vadede ise, kâ ğ ıtsız ve standart dava süreçlerinin tasarlandı ğ ı, tüm dava dosyalarının, toplam kalite yönetimi anlayışıyla, elektronik ortamda takip edilmesi planlanmaktadır.

30 E-devlet uygulamaları Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi (MEBS İ S) Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, e- Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında bir dizi proje yürütmektedir. Hedef kitlesi düşünüldü ğ ünde Türkiye’nin en büyük kurumlarından birisi olan Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı da yürüttü ğ ü iş ve işlemleri internet ortamına hızla taşıyarak e- dönüşümü başarıyla uygulayan kurumlardandır.

31 E-devlet uygulamaları Ülkemizde e ğ itim alanında bilgi ve iletişim teknolojileri (B İ T) ile ilgili çalışmaları MEB adına “E ğ itim Teknolojileri Genel Müdürlü ğ ü” yürütmekte ve çeşitli projeleri uygulamaya çalışmaktadır. Millî E ğ itimi Geliştirme Projesi kapsamında uygulamaya geçirilen ve e-Devlete ulaşma adımlarının en önemlilerinden birisi “Millî E ğ itim Bakanlı ğ ı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (MEBB İ S)”dir. Bu kapsamda Bakanlı ğ ın çeşitli birimlerinin faaliyetleri elektronik ortamda yapılmakta ve yönetim işlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır.

32 E-devlet uygulamaları MEBB İ S'in hayata geçirilmesi 1987 yılında PERS İ S (Personel Sistemi) ile başlamıştır. Bu sebeple çeşitli alt sistemler oluşturulmuş ve Bakanlık birimlerinin hizmetine alınmıştır. Bu alt sistemlerin en önemlisi ise “ İ l ve İ lçe Millî E ğ itim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi” projesidir. Bakanlık bünyesindeki birimlerin işlemlerini yürütmek üzere kullandıkları programların tümü elektronik ortama taşınarak, kullanıcıların daha kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde işlerini gerçekleştirmeleri sa ğ lanmıştır. Ayrıca Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı kurumsal internet sayfası, yürütülen tüm atama, sınav vb. işlemlere ait duyuru ve başvurulara kişilerin rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde donatılmıştır.

33 E-devlet uygulamaları Bu sistem tüm Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı personeli ve kurumlarına ait verileri tek noktada toplamıştır. Ö ğ renci yerleştirme ve sınav başvuruları, sınavla girilen okullarla ilgili yapılacak işlemler, ö ğ retmenin özlük hakları, derece, kademe takibi, yer de ğ iştirme, vb. okullardaki fiziki imkânların kaydı, ö ğ renci devam devamsızlık takibi yapılmaktadır. Her ilçe ve okula tahsis edilen e-mail adresi sayesinde İ l ve İ lçe Milli E ğ itim Müdürlüklerinden gelecek yazıların gere ğ i yapılabilmektedir. Bir e ğ itimci gözüyle MEBS İ S projesi; kırtasiyeden kurtulma ve anında işlem olarak de ğ erlendirilmektedir.

34 E-devlet uygulamaları e-Okul Projesi Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı’nın MEBB İ S projesiyle kurum ve personel bilgilerinin yönetimi için kurmuş oldu ğ u yapının, okul ve ö ğ renci bilgileri için de sa ğ lanabilmesi amacıyla 2007 yılında e-Okul projesi başlatılmıştır. e-Okul projesi ile yaklaşık 37 bin resmi okuldaki yaklaşık 15 milyon ö ğ rencinin bilgileri merkezi bir veritabanında T.C. Kimlik Numarası esas alınmak suretiyle kaydediliyor; ◦ ö ğ renciler okul, sınıf ve şubelerine göre bu sistemde tutuluyor, ◦ ilk kayıt işleminden mezuniyete kadar nakil, devamsızlık, not, sınıf geçme, karne, disiplin vb. işlemleri sistem tarafından gerçekleştirilerek, İ çişleri Bakanlı ğ ı tarafından sa ğ lanan servis aracılı ğ ıyla ö ğ renci nüfus bilgileri e-Okul sistemine aktarılmaktadır.

35 E-devlet uygulamaları İ statistik tutulması, ö ğ renci başarısının izlenmesi, merkezi sınav planlaması, sınav başvurusu, norm kadro tespiti, ücretsiz ders kitabı da ğ ıtımı vb. konularda ö ğ renci bilgisine ihtiyaç duyuldu ğ unda, bu sistemden üretilen verilerden faydalanılmakta ve ö ğ renci ile ilgili her türlü bilgi toplama ihtiyacı sistemden sa ğ lanmaktadır.

36 E-devlet uygulamaları e-Okul projesi, okulların yönetim ve otomasyon işlerinin yürütülmesine yardımcı olmakta, kayıt işlemleri; ö ğ renci bilgilerinin tutulması, güncellenmesi ve arşivlenmesi; ö ğ renci dosyalarının oluşturulması; not ve devamsızlık takibi; karne işlemleri; kitap seçim işlemleri; yazışmalar, evrak takibi vb. birçok işlem sistem yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Okula yeni kayıt yaptıracak ya da nakil yoluyla gelen ö ğ rencinin daha önceki okulundan bilgilerinin aktarılması vb. konuların elektronik ortamda yürütülebilmesi ile okullar arası iletişim kolaylaşmıştır.

37 E-devlet uygulamaları MEBB İ S veritabanı, Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı bünyesindeki tüm birimlere destek verdi ğ i gibi; ö ğ renci, ö ğ retmen, kurum vb. konularda gerekli bilgileri di ğ er kurumlarla da paylaşmaktadır. TÜ İ K, DPT, Emniyet Genel Müdürlü ğ ü, Sa ğ lık Bakanlı ğ ı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Kredi ve Yurtlar Kurumu, ÖSYM, okulların başarı durumlarıyla ve çeşitli nedenlerle okuma zorlu ğ u içindeki ö ğ rencilerle ilgilenen kurum ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duydu ğ u birçok konuda e-Okul verileri önemli bir destek sa ğ layacaktır.

38 E-devlet uygulamaları Ulusal Yargı A ğ ı Projesi Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı A ğ ı projesi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlı ğ ının merkez ve taşra birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirli ğ ini arttıran ve kurumu ka ğ ıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir. Anayasa’mızın 141/son maddesinde “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” şeklinde hükme ba ğ lanmıştır. Ancak günümüzde yargı birimlerinde çalışmaların yo ğ un emek harcanarak yapıldı ğ ı, çok sayıda belge ve kayıt kullanıldı ğ ı, bunun ise, zaman ve emek kaybına neden oldu ğ u, işlemleri daha da masraflı hale getirdi ğ i ve hata riskini arttırdı ğ ı bir gerçektir.

39 E-devlet uygulamaları UYAP çok kapsamlı ve birbirinden farklı faaliyetleri içermektedir. Projenin Ana hedefi ise, tüm yargı birimlerini kapsayan iç otomasyonu ve dış birimlerle entegrasyonu sa ğ layarak, e-Devlet ilkesinin e-Adalet kısmını oluşturarak yargıda kaliteli hizmet vermektir.

40 E-devlet uygulamaları Ayrıca yargının dış kurumlardan bilgi ve belge ihtiyacı, oluşturulan entegrasyonlarla elektronik ortamdan (MERN İ S vb.) güncel ve hızlı bir şekilde karşılanaca ğ ından, bu tür bilgileri bekleyen dava/soruşturma dosyalarının daha hızlı tamamlanmasını ve yargılama giderlerinin asgariye indirilmesini sa ğ layacaktır. Genel mimari açıdan UYAP ile dava adliyeye intikal etti ğ i andan itibaren her aşama elektronik ortama geçirilerek, mükerrer işlerin yapılmasından kaçınılmaktadır.

41 E-devlet uygulamaları Adalet Bakanlı ğ ı merkez teşkilatı ve ba ğ lı kuruluşları, birimlerinde günlük işlem ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılması, tüm verilerin veri tabanında tutulması, tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve cezaevlerine ait bilgilerin izlenebilmesi sa ğ lanmış, her türlü veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin UYAP aracılı ğ ı ile gerçekleştirilmesi sa ğ lanmıştır. Birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sa ğ lıklı ulaşım sa ğ lanmıştır.

42 E-devlet uygulamaları UYAP projesinin başlıca faydaları şunlardır: UYAP projesi elektronik imza altyapısı üzerine kurulmuştur. Bilgi ve belgelerin son hali, de ğ işmez ve güvenli bir şekilde veritabanında saklanmakta, yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir. Dosyalardaki tüm belge ve evraklar, elektronik ortama aktarıldı ğ ından dosyaların arşivlemesi elektronik ortamda yapılmakta, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının arşivdeki dosyalara erişimi daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde olmaktadır. Güvenlik ve gizlilik ilkesi do ğ rultusunda bu dosyaların sadece ilgili personel tarafından görülmesi sa ğ lanmaktadır.

43 E-devlet uygulamaları UYAP sistemi sayısal imza altyapısına uygun olarak geliştirilmiştir. T.C. kimlik numarası bazlı çalıştı ğ ı için yetkili kullanıcıların, dosyadaki tarafların tüm geçmişine erişebilmesini, mükerrer itham ya da birleşmiş suç olup olmadı ğ ını kontrol imkânı sa ğ lamaktadır. Birim de ğ il fonksiyon bazlı geliştirilen modüllerle, tüm yargı birimlerini kapsayan tam entegrasyon sa ğ lanarak sisteme girilecek bilgilerin bir kez girilmesi gerçekleştirilmiştir. Yargı sistemi içindeki birimler arasında yazışmalar, Doküman Yönetim Sistemi ile kâ ğ ıtsız ofis mantı ğ ında elektronik ortamda yapılmaktadır. Sistemde gerçekleştirilen işlevlerde süreçler, belgeler ve formlar açısından standart sa ğ lanmış ve işlem süreleri kısaltılmıştır.

44 E-devlet uygulamaları Adil, etik de ğ erlere uygun, hızlı ve etkin tevzi işlemleri yapılabilmektedir. Adliye içerisinde anlık olarak veya tarih bazında tevzi edilen dosyaların da ğ ılımı ve adliyeler arasındaki da ğ ılımı alınarak zaman ve maliyet kazancı sa ğ lanmıştır. Tevzi işleminde personelin iş yükü azaltılarak zaman kazancı sa ğ landı. Ceza, harç ve di ğ er hesaplamalar otomatik yapılabilmektedir. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler, etkin olarak izlenebilmekte ve yönetilebilmektedir. Herhangi bir suçtan aranan kişilerin tüm adli birimler tarafından anında görülebilmekte, adli sisteme kaydolan kişilerin, daha önce işledikleri suç, aldıkları ceza, kimlik ve adres bilgilerine erişilebilmektedir. Otomatik yılsonu devir işlemleri yapılabilmektedir. Avukatların bürolarından yetkileri dahilinde sistemdeki dava dosyalarına erişebilmekte, inceleyebilmekte, suret alabilmektedir.

45 E-devlet uygulamaları Vatandaşın ihtiyaç duydu ğ u belirli bilgilerin internete açılması sa ğ lanmaktadır. Teftiş işlemleri hızlanmıştır. Öncesinde günlerce süren teftiş işlemleri, çok kısa bir sürede yapılabilmektedir. Müfettişler için hazırlanan ekranlar vasıtasıyla, müfettiş mahkemeye gitmeden odasından teftiş yapabilmektedir. Mahkemede hazırlanan standart raporlar haricinde müfettişler için denetlemeye yönelik özel raporlar hazırlanmıştır. Sonuç olarak; projenin amacı gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak e-Dönüşüm sürecinde hızlı, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik de ğ erlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturup e- Adaleti sa ğ lamaktır.

46 E-devlet uygulamaları POLNET projesi (Polis Bilgi A ğ ı) Vatandaşların emniyeti ve asayişin sa ğ lanması ile ilgilenen Emniyet Genel Müdürlü ğ ü’nün istenilen bilgilere hızlı ve güvenli bir biçimde ulaşılmasını sa ğ layan e-Devlet uygulamalarından biri olan POLNET projesi sayesinde 2003 yılında Türk Sanayicileri ve İ ş adamları Derne ğ i (TÜS İ AD) ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından verilen büyük ödülü alarak bu alanda örnek bir e-Devlet çalışması yaptı ğ ını kanıtlamıştır.

47 E-devlet uygulamaları Emniyet Genel Müdürlü ğ ünün e-Devlet projeleri ile sundu ğ u hizmetler içinde parmak izi görüntülerinin kaydedilmesi, sahiplerinin kimlik bilgilerinin do ğ rulanması, karşılaştırılması, depolanması, vatandaşların asayiş faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve yapılacak müracaatlara zaman ve emeklerinin minimum düzeyde kullanılmasının sa ğ lanması ve ihtiyaç duyulan konularda bilgilerine başvurulması bulunmaktadır. Polnet projesi ile ulusal ve uluslar arası bütün bilgi a ğ ları ve bilgi bankaları üzerinde, sorgulama yapabilecek şekilde tasarlanmış, şahıs, olay ve eşya ana başlıkları altında ortak bir veritabanı halinde dizayn edilmiş olup, polis uygulamaları açısından önem taşıyan tüm bilgi tipleri, sistematik biçimde veri tabanına girilebilmekte ve sorgulanabilmektedir.

48 E-devlet uygulamaları Proje Trafik güvenli ğ i ile ilgili Türkiye’de mevcut bulunan her türlü veriyi tutmak, bu verileri karar vericilere tutarlı ve ilişkisel bir biçimde sunmak, Ülkemizdeki kazaların %80’inin meydana geldi ğ i 4500 km’lik yol güzergahında etkin trafik denetimi sa ğ lamak üzere merkezdeki kayıtlar üzerinden çevrimiçi sorgulama yaparak, kazaların sıklıkla meydana geldi ğ i noktaları dinamik haritalarla halka duyurmak, kayıp, çalıntı araç ve ceza puanı kayıtlarının vatandaşlar tarafından sorgulanmasına imkan vererek aranan şahıslarla ilgili verilere çevrimiçi ulaşılmasını sa ğ lamaktadır.

49 E-devlet uygulamaları Vatandaşlara trafik kuralları, maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler, otomobillerde yazın ve kışın yapılması gerekli bakımlarla ilgili bilgiler ile benzin tasarrufu ile ilgili bilgiler Emniyet Genel Müdürlü ğ ünün web sitesinde yayınlanan di ğ er bilgilerdir. Ayrıca, Otomatik Parmak İ zi Teşhis Sistemi, parmak izi görüntülerinin kaydedilmesi, sahiplerinin kimlik bilgilerinin do ğ rulanması, karşılaştırılması ve depolanmasını sa ğ lanmaktadır. Polnet aynı zamanda günün ihtiyaçlarına, de ğ işen mevzuata ve teknolojiye göre de sürekli yenilenebilen bir projedir.

50 E-devlet uygulamaları MEDULA Uygulaması Genel Sa ğ lık Sigortası (GSS) Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumları olan Emekli Sandı ğ ı, Ba ğ kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Yeşilkart'ı tek bir çatı altında altında toplamayı hedeflemiştir. Medula bu çalışmanın bilişim aya ğ ıdır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha birçok sa ğ lık kuruluşunun verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için GSS Medula web servislerini kullanmaları gerekmektedir.

51 E-devlet uygulamaları Medula sistemi aracılı ğ ıyla sa ğ lık tesisleri sosyal güvenlik kurumu ile aşa ğ ıdaki işlemleri gerçekleştirebilmektedir: Sistem yardımıyla, hasta kabul ve sevk işlemleri yapılabilir. Bir sa ğ lık tesisi hastayı başka bir sa ğ lık tesisine sevk etmek isterse bu sistemi kullanır. Sa ğ lık tesisi hastaya verdi ğ i hizmetin, hasta için kullandı ğ ı tıbbi malzemenin ve ilaçların masraflarını geri ödeme kurumuna bu sistem ile bildirir. Hasta raporlarıyla ilgili işlemler gerçekleştirilir.

52 E-devlet uygulamaları Medula Hastane Uygulamaları Sa ğ lıkta geri ödeme sistemlerinin elektronik ortamda kaydı, hasta muayene, tetkik ve tedavilerine ilişkin ödemelerin ve rakamsal verilerin de ğ erlendirilmesi ile kurumun sa ğ lık politikalarının oluşturulmasında gerekli karar destek mekanizmasını sa ğ layabilmek amacıyla MEDULA sistemi kurulmuştur. Sa ğ lık Uygulama Tebli ğ inin yürürlü ğ e girmesi ile birlikte özel sa ğ lık kuruluşları ve üniversiteler için 01/09/2007 tarihinden itibaren Sistemin uygulanması zorunlu hale getirilmiş olup, bu kapsamda sa ğ lık hizmetinden faydalanan hak sahiplerine ilişkin sa ğ lık hizmeti faturaları MEDULA Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınmaktadır. MEDULA sisteminin uygulanması ile öncelikle hastanın kimlik kaydı, tesis kaydı, doktor kaydı ve hastaya yapılan işlemlerin sa ğ lıklı bir şekilde alınması istenmektedir.

53 E-devlet uygulamaları Medula V3 İ le; Kullanılan sistemin “aynı gün aynı branştan di ğ er tesislere ödeme yapılamaması” İ şlemin kontrol edilmesi, Kullanılan sistemin “30 günde bir yapılır” gibi tekrarlı işlemlerin kontrolünün sa ğ lanması, Mevcut sistemin birlikte faturalandırılamaması, Ömür/işlem miat kontrolleri gibi işlemlerin kontrol edilmesi, Muayene katılım payı tahsili işlemi ile ilgili olarak hatalı muayene işlemine engel olunması, Herhangi bir tesiste yatan bir hastaya ait başka bir tesiste muayene işlemi yapılmasının engellenmesi sa ğ lanmıştır.

54 E-devlet uygulamaları Medula Eczane Uygulamaları Bir süre kullanılan ilaç provizyon sistemi MEDULA ile entegre çalışmadı ğ ından hantal kalmakta ve tüm ihtiyaçları karşılayamamaktaydı. Bu nedenle 2008 yılı Ocak ayı itibariyle MEDULA hastane uygulamasıyla entegre çalışan MEDULA Reçete Provizyon Sistemi hazırlanmıştır. MEDULA Reçete Provizyon Sistemi, sa ğ lık kuruluşları, sözleşmeli eczaneler ve Genel Sa ğ lık Sigortası alt birimleri tarafından kullanılacak olup; Reçete ve fatura kontrol işlemlerinin zamanında, hızlı ve do ğ ru bir şekilde yapılmasını, Reçetelerin tıbbi kurallara göre yazılmasını, Suiistimaller oluşmadan yakalanmasını, Sosyal tepkilerin azaltılmasını, Kaynakların eşit bir şekilde kullanılmasını, Veri analizi yaparak kurum için yeni stratejiler geliştirilmesini, Mevcut personelin daha etkin kullanılmasını, Akılcı ilaç kullanımını, Hekimlerin denetim altına alınmasını sa ğ layacaktır.

55 E-devlet uygulamaları Tüm eczanelerin gerçek ortamda kullanımına açılması planlanan MEDULA Eczane Provizyon Sistemi ile ilaca ait prospektüs bilgilerinin provizyon sistemine aktarılması, Eczane Provizyon Sisteminin ülkemiz ve dünyada yaşanan güncel bilgi işlem teknolojilerine ba ğ lı olarak sorunsuz bir şekilde işletiminin sa ğ lanması ve reçete kontrol birimlerinde yapılan elle kontrollerin minimuma indirilmesi mümkün olabilecektir.

56 E-devlet uygulamaları Elektronik Fon Transfer Sistemi - EFT Projesi EFT Sistemi yurt içinde Türk Lirası ödemelerinin bankalar arasında elektronik ortamda, gerçek zamanlı olarak aktarılmasını ve birebir mutabakatını sa ğ layan sistemdir. Yüksek tutarlı banka ödemelerinin yanı sıra düşük tutarlı müşteri ödemelerinin de yapılabildi ğ i sistemde işlemler kesindir ve iptal edilememektedir. Projeyle, ödeme transferini hızlandırmak, ödemelerde riskleri azaltmak, iş risklerini azaltmak, işlem maliyetlerini ve masraflarını azaltmak, hızlı ve sa ğ lıklı bilgi üretmek, fonların akışkanlı ğ ını ve yönetilebilirli ğ ini arttırmak, hizmetleri iyileştirmek amaçlanmıştır.

57 E-devlet uygulamaları Ülkelerin ekonomileri üzerinde olumlu etkileri olan EFT sistemleri bankacılık sektörü içinde kolaylıklar ihtiva etti ğ inden Merkez Bankası tarafından gerekli görülerek yürürlü ğ e alınmıştır. EFT sisteminin amaçları şunlardır; ◦ Nakit dolaşımını azaltmak ◦ Ödemelerin güvenli, güvenilir, hızlı ve risksiz bir biçimde gerçekleştirilmesini sa ğ lamak, ◦ Sa ğ lıklı ve hızlı bilgi sa ğ lamak, ◦ Para politikasının etkin olarak uygulanmasını kolaylaştırmak, ◦ Elektronik bankacılık uygulamalarının gelişmesini sa ğ lamak

58 E-devlet uygulamaları Bir ülkede sa ğ lıklı, güvenli, risksiz ve süratli çalışan bir ödeme sistemi yalnızca genel anlamda ülke ekonomisi, mali sistem ve para politikası yönünden de ğ il, aynı zamanda ekonomik dünyanın içerisinde yer alan kuruluşlar ve bireyler için de önem taşımaktadır.

59 E-devlet uygulamaları Bugün, EFT Sisteminin sayesinde kuruluşlar ve bireyler, bankalarının kendilerine sundu ğ u telefon bankacılı ğ ı ve internet bankacılı ğ ı hizmetlerini kullanarak, ◦ di ğ er şahıslara yönelik ödemelerini, ◦ kredi kartı borçlarını, ◦ telefon, ◦ do ğ algaz, ◦ elektrik, ◦ su, ◦ yakıt, ◦ okul taksiti gibi birçok türdeki ödemelerini günü geldi ğ inde, anında ve herhangi bir ücret ya da komisyon ödemeksizin gerçekleştirebilmektedirler.

60 E-devlet uygulamaları Kurumlar ve bireyler bir bankadan di ğ erine ödeme göndermek istediklerinde EFT Sistemini kullanırlar. EFT sisteminin nasıl çalıştı ğ ı konusuna sıra geldi ğ inde ise;

61 E-devlet uygulamaları GÜMRÜK İ ŞLEMLER İ N İ N OTOMASYONU PROJES İ Gümrük İ daresi Modernizasyon Projesi Gümrük Sistemleri Otomasyon projesi (G İ MOP), ülke çapında 48 noktada 56 gümrük idaresini ve 18 başmüdürlü ğ ü birbirine ba ğ lamaktadır. Türkiye’nin kamu sektöründeki ilk veri ambarı uygulamasını oluşturmaktadır. Bu proje ile gümrük mevzuatının ve rejimlerin geliştirilmesi, gümrük teşkilatının yeniden düzenlenmesi, gümrük mevzuatında yeknesak uygulama, personel kayna ğ ının daha iyi kullanılması, dış ticaret istatistiklerinin daha hızlı ve etkin üretilmesi, daha etkili vergi tahsilâtı ile seçici ancak daha etkili gümrük kontrolünü sa ğ lamaya yönelik bilgisayar sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır.

62 E-devlet uygulamaları Bunlardan ilki Gümrük İ daresi’nin modernizasyonu Projesi- G İ MOP’ tur. Gümrük beyannamelerinin elektronik veri de ğ işimi sistemi kullanılarak gümrük idarelerine iletimi de proje kapsamında gerçekleştirilen yeniliklerden biridir. GiMOP projesi bünyesinde tamamlanarak kullanılmaya başlanan kaçakçılık, kıymet ve tarife bilgilerini içeren kapsamlı bir veritabanına merkez ve taşra birimlerinin erişimi sa ğ lanmıştır. Gümrük Müsteşarlı ğ ı tarafından halen yürütülmekte olan ikinci bir projeyle de gümrük kapılarında bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımıyla miktar, de ğ er, insan kaçakçılı ğ ı ve yasa dışı eşya trafi ğ inin önlenmesi amaçlanmaktadır.

63 E-devlet uygulamaları Gümrük İ daresi’nin modernizasyonu çerçevesinde yapılan çalışmalar; yükümlülerin hem internet hem de Elektronik Veri De ğ işimi (ED İ ) adı verilen yöntemle gümrü ğ e gelmeksizin kendi bürolarından beyanname tescil etmeleri sa ğ lanmıştır. Elektronik imzaya yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasıyla yükümlülerin gümrük idaresine gelmeksizin gümrük işlemlerini yapmaları da mümkün olabilecektir. Yukarıda bahsedilen ve 2000 yılı başında başlatılan EDI uygulaması ile 2007 yılı itibariyle % 51 oranında beyannamenin elektronik yolla tescil işlemi yapılmıştır.

64 E-devlet uygulamaları Projede hedeflenen, kaçakçılık, kıymet ve tarife bilgilerini de kapsayan "Veri Ambarı" adı verilen yazılımın devreye sokulmasıyla hem merkez hem de taşra idarelerinin ihtiyaçları olan bilgilere kısa sürede ulaşmaları imkânı tanıdı ğ ı gibi, söz konusu bilgilerden performans analizleri, gelece ğ e dönük tahminler gibi istatistiksel analizlerde yapılabilmektedir. Bu sayede kontrol hizmetlerinin daha etkin yapılabilmesi ve dış ticaret istatistiklerinin kısa sürede çıkarılması mümkün olmaktadır.

65 E-devlet uygulamaları Gümrük bilgisayar sistemine önceden tanıtılan bilgiler do ğ rultusunda eşyaların ço ğ u dokümantasyon muayenesi için sarı hatta girmekte ancak riskli görüntüler kırmızı hat olarak adlandırılan fiziksel kontrollerin yapıldı ğ ı yere iletilmektedir. Sonradan kontrole tabi eşyalar mavi hatta fiziksel kontrole veya dokümantasyon kontrolüne tabi tutulmayacak eşyalarda yeşil hatta gönderilerek hızlı bir şekilde gümrük işlemleri tamamlanmaktadır. Gümrük İ daresinin Modernizasyonu kapsamında uygulanmakta olan e-Gümrük projesi Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen 2003 yılı e-Devlet konulu e-Avrupa ödüllerinde 357 proje arasında finale kalmıştır.

66 E-devlet uygulamaları Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri Projesi Gümrük kapılarının, teknolojinin sa ğ ladı ğ ı modern imkanlarla donatılması ve her bakımdan sa ğ lıklı bir altyapıya kavuşturulması, ulusal güvenli ğ imiz açısından oldu ğ u kadar ekonomik ve jeopolitik unsurlar açısından da büyük önem ve öncelik taşımaktadır. Sınır kapılarına TIR arama cihazları, plaka okuma sistemi, kurularak, GPRS aracılı ğ ıyla Türkiye’den transit geçen TIR’lar takip edilerek, kaçakçılık ile etkin mücadele edilmesi planlanmıştır.

67 E-devlet uygulamaları Tapu Kadastro Genel Müdürlü ğ ü Bilgi Sistemi (TAKB İ S) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ğ ü Bilgi Sistemi (TAKB İ S) projesine 2001 yılında başlanmıştır. Ülke genelinde tapu kadastro hizmetlerinin Co ğ rafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi felsefesi çerçevesinde analiz edilerek sorunlar ve çözüm yollarının bulunması, tapu kadastro hizmetlerinin bu yolla elektronik olarak yerine getirilmesi, yerel yönetimlerin ve ilgili kuruluşların teknik anlamda tapu ve kadastro ile ilişkilerinin belirlenmesi, yerel yönetimlere ve ilgili di ğ er kurumlara arazi bilgi sistemi mantı ğ ında do ğ ru, güvenilir ve güncel bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır. Tapu kadastro ile ilgili her türlü işlemin internet aracılı ğ ıyla gerçekleştirilmesini amaçlayan proje, icra, alım-satım, mal varlıklarının tespiti, kiralama, devir, ipotek gibi tüm işlemleri kapsıyor.

68 E-devlet uygulamaları Mahalli İ darelerde e-devlet Uygulamaları Bu bölümde, mahalli idarelerin e-Devlet’e geçiş sürecinde yaptıklarına de ğ inilmiştir. Ülkemizde yapılan pek çok yarışmada ilk üçe girmeyi başaran uygulamaların ço ğ unlukla mahalli idarelere ait olması da mahalli idarelerin e-Devlet konusuna verdi ğ i önemin bir göstergesidir. Mahalli idarelerin bilgi işlem altyapısı, hizmeti mesai saatlerinde de ğ il 7 gün 24 saat olarak sunmakta bu yüzden de birtakım işlemler için oluşabilecek kuyrukları önlemekte, bürokrasiyi azaltarak halkın işini kolaylaştırmaktadır.

69 E-devlet uygulamaları Adapazarı Belediyesi Örne ğ i Belediye, e-Belediye projesiyle şeffaflık, verimlilik ve katılımcılı ğ ı artırmak amaçlanmaktadır.

70 E-devlet uygulamaları Web sayfasında faaliyetler modülünde; Görev sorumluluklar, Faaliyetler ve Projeler, Yıllık Faaliyet Raporları, Meclis Kararları, Meclis Gündemi, İ hale İ lanları Etkinlikler ve Stratejik Plan bulunmaktadır.

71 E-devlet uygulamaları Bu anlamda da e-devletin ana temalarından olan şeffaflık uygulanarak halkın güvenini temel alan yönetim anlayışı hayata geçirilmiş olmaktadır. Ayrıca on-line hizmetler modülü içinde; ◦ E-belediye uygulamaları, ◦ hizmet rehberi, ◦ telefon belediyeci ğ i, ◦ e-bilgi edinme formu ve ◦ e-rehber’e de ulaşılabilmektedir.

72 E-devlet uygulamaları Belediye tarafından sunulan hizmetlerin internet üzerinden yapılabilir olmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Elektronik imzanın yürürlü ğ e girmesiyle daha farklı işlemlerinde internet üzerinden yapılması mümkün olabilecektir.

73 E-devlet uygulamaları Ulaştırma Bakanlı ğ ı e-Devlet Kapısı Projesi Günümüzde her türlü bilgiye erişmek, günlük hayatımızı kolaylaştıracak olan hizmetlerden yararlanmak veya araştırma yapmak için internet kullanılmaktadır. Ülkemizde e-Devlet uygulamalarına; ◦ pasaport başvurusu, ◦ ehliyet başvurusu gibi sorgulama amaçlı hizmetler; ◦ vergi beyannamesi, ◦ okul kaydı, ◦ bankacılık işlemleri gibi çevrim içi hizmetler; ◦ hava durumu, ◦ kanunlar, ◦ mevzuatlar gibi bilgi verme amaçlı hizmetler; örnek olarak verilebilmektedir. Birçok kamu kurumunun çok de ğ işik alanlarda sunmakta oldu ğ u farklı elektronik hizmetler bulunmaktadır. Ancak, vatandaşlar bazen bunların hepsinin farkında olamamakta, bu ise söz konusu hizmetlerin yaygın şekilde kullanımını engellemektedir. Oysa birçok dünya ülkesinde uygulamaya geçirilen e- Devlet kapısı gibi bir yapının oluşturulması bu tür sorunları engelleyici bir faktör olacaktır.

74 E-devlet uygulamaları e-Devlet kapısı; e-Devlet uygulamalarının tek bir çatı altında bir araya getirilerek, sunulmasıdır. Böylece devletin ana kapısı oluşturulmuş, hizmetlerin tümünün bu kapıda toplanarak tek bir kaynaktan sunulması sa ğ lanmış olacaktır. Bu kapı, vatandaş ihtiyaçları gözetilerek, hızlı, kesintisiz, güvenilir, çevrim içi, birden fazla iletişim kanalından erişilebilir nitelikte olan, entegrasyonu sa ğ lanmış bir şekilde sunumu için oluşturulan, gücünü teknolojiden alan bir yapıdır.

75 E-devlet uygulamaları e-Devlet kapısı; vatandaşı, iş dünyasını (tüzel kişileri) ve kamu kurumlarını birbirine ba ğ layarak aynı çatı altında birleştirmeyi hedeflemektedir. Ulaştırma Bakanlı ğ ınca yürütülen e-Devlet kapısı projesi Türksat A.Ş. tarafından yürütülmektedir. e-Devlet kapısı projesinde vatandaş, iş ve devlet olmak üzere 3 ayrı sayfa bulunmaktadır. Bu sayfalar yaşam döngüsü ve vatandaş odaklılık temel alınarak oluşturulmuştur. Vatandaş sayfasında, kişinin do ğ umundan ölümüne kadar ihtiyaç duyaca ğ ı bilgiler kategorize edilmiştir. İ ş sayfasında, şirketin kuruluş aşamasından kapanış aşamasına kadar olan süreçlerdeki bilgiler sınıflandırılmıştır.

76 E-devlet uygulamaları Devlet sayfasında ise, ülkemizin tanıtımı ve devlet stratejileri hakkında bilgiler ve hizmetler kategorize edilmiştir. Di ğ er ülkelerin e-Devlet sayfaları incelenerek, sundukları hizmetlere ana kapıdan ulaşılması böylece hizmeti nereden alaca ğ ını bilmeyen kişileri yönlendirerek kolaylık sa ğ lanması yönünde tasarlanmıştır.

77 E-devlet uygulamaları e-Devlet kapısının perspektifi; kurum odaklı de ğ il, hizmet odaklı olmaktadır. Kurumların, vatandaşın ihtiyaç duydu ğ u hizmetleri yer ve zaman kısıtlaması olmadan sunmasıdır. Vatandaş, tek bir şifre ve TC kimlik numarası ile tek bir kimlik do ğ rulama sayesinde tüm elektronik devlet hizmetlerine bir noktadan, zaman ve mekândan ba ğ ımsız bir şekilde 7 gün 24 saat kesintisiz olarak erişebilecektir. Farklı hizmetlere erişmek için tek bir kullanıcı adı ve şifre yeterli olacak böylece vatandaş ve şirketler, devlet ile ilişkilerini tek bir nokta üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceklerdir.

78 E-devlet uygulamaları Türkiye’de e-hizmete dönüştürülerek e-Devlet kapısı üzerinden verilebilecek kamu hizmetlerinin bir envanterinin çıkarılması, önceliklerinin belirlenmesi, bu hizmetlerin verilmesinde rol alan kurumların e-Devlet kapısı açısından de ğ erlendirilmesi ve genişleme planlaması yapılmasına imkân sa ğ layacak verilerin üretilmesi adına fizibilite çalışmaları ise devam etmektedir.

79 E-devlet uygulamaları Genel De ğ erlendirme Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ülkemizde gerçekleştirilen e-Devlet çalışmalarına bakıldı ğ ında, e- Devlet çalışmalarına gerekli önemin verildi ğ i gözlemlenmektedir. Ancak e-Devlet uygulamalarının tabana yayılması için 18 Aralık 2008 tarihinde faaliyete geçirilen e-Devlet kapısı uygulamalarının vatandaşların bilgilendirilerek hayata geçirilmesi gerekmektedir.

80 E-devlet uygulamaları Hızla gelişen teknoloji sayesinde e-Devlet kapısı hizmetleri tek bir yerden verdi ğ i ve devlet kurumlarının bütünleşmesini sa ğ ladı ğ ı için; ◦ vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, ◦ zaman tasarrufu sa ğ layacak, ◦ hizmetleri daha kısa sürede almasını temin edecek böylece hayat kalitesini yükseltecek, ◦ ayrıca toplumun verimlilik düzeyini artıracak ve kamu hizmetlerini dünya standartlarının üzerine çıkaracaktır. Türkiye de dünya ülkelerinden geri kalmamak ve vatandaşların kamu hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanmalarını sa ğ lamak için e-Devlet çalışmalarının arttırarak sürdürülmelidir.

81 E-devlet uygulamaları

82 e-Europe+ Eylem Planı’nın ana sloganı “her bireyi, evi, okulu, işyerini internete taşımak ve bilgi toplumu yapı taşlarının oluşturulması” olarak belirlenmiştir. Bilgi toplumuna ulaşmada önemli bir yere sahip bu uygulamaların sürdürülmesi ve gereken dönüşümlerin planlı bir şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir.


"E-devlet uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Tijen Över Özçelik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları