Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEFTERDARLAR ÇALIŞMA TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEFTERDARLAR ÇALIŞMA TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 DEFTERDARLAR ÇALIŞMA TOPLANTISI
14-15 Şubat 2014 Afyonkarahisar

2 SUNUM PLANI GÜNCEL KONULAR GENEL HUSUSLAR SORU & CEVAP
Muhasebe Yönetmelikleri Harcama Belgeleri Değerli Kağıtlar Karar Destek Sistemi Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi GENEL HUSUSLAR Maaş ve Muhasebe İşlemleri Mali İstatistikler Taşınır İşlemleri Personel ve İdari İşler SORU & CEVAP

3 G Ü N C E L K O N U L A R

4 Muhasebe Yönetmeliklerinde Değişiklikler
GÜNCEL KONULAR Muhasebe Yönetmeliklerinde Değişiklikler Kamuya ait tahsisli taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmesi… MYMY’nin Kamu Elektronik Ödeme Sistemiyle (KEÖS) uyumlu hale getirilmesi… Kamu-Özel işbirliği modeli çerçevesinde taahhütlerin muhasebe kayıtlarında izlenmesi… Enflasyon düzeltmesi uygulaması…

5 Muhasebe Yönetmeliklerinde Değişiklikler
GÜNCEL KONULAR Muhasebe Yönetmeliklerinde Değişiklikler Kamu idarelerine mali tablolarını yayımlama yükümlülüğü getirilmesi… Dönem ayırıcı hesaplara ilişkin düzenleme… Mali istatistik ile mali tabloların hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin düzenleme…

6 Harcama Belgelerinin İdarelerce Saklanması
GÜNCEL KONULAR Harcama Belgelerinin İdarelerce Saklanması 2014 yılından itibaren idarelere devir… Uygulama esaslarına ilişkin «17/01/2014 tarihli ve 453 sayılı» yazı… HYS’de üretilen belgelere ilişkin tutanaklarda elektronik süreç…

7 GÜNCEL KONULAR Değerli Kağıtlar 2014 yılında bazı değerli kâğıtların formatında değişim… Değerli kağıtlarda etkin stok yönetimi… Değerli kağıt kullanım ve stok miktarlarını elektronik ortamda izleme… İl içinde İhtiyaç fazlası olan birimlerden diğer birimlere aktarım…

8 GÜNCEL KONULAR Karar Destek Sistemi Kurum içi ve kurum dışı verilerden ortak veri ambarı oluşturularak; Mali yönetimde karar vericilere dinamik raporlar üretme… Risk odaklı denetime katkı sağlama… Senaryo odaklı analitik raporlama… Veri madenciliği…

9 BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ

10 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL SİSTEMİ
Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan Bütçe Politika Belirleme ve Gözden Geçirme Denetim ve Değerlendirme Harcama ve Gelir Yönetimi Kesin Hesap ve Raporlama Nakit Yönetimi Borç Yönetimi

11 KAMU MALİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
KALKINMA BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI ve HARCAMACI KURUMLAR GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI GELİR İDARESİ MERKEZ BANKASI KİK SAYIŞTAY FONKSİYONEL SÜREÇLER Önceki Dönem Gerçekleşmeleri & Makroekonomik Tahminler Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan Bütçe Hazırlama Rehberi SGB Başkanlıkları ve Merkez Harcama Birimleri Bütçe Çağrısı / Yatırım Genelgesi Kamu Borç Stoku Tahmini Gelir Tahminleri Bütçe Hazırlığı BÜTÇE YATIRIM CARİ TRANSFER Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Bütçe Teklifleri Vize & Serbest Bırakma Raporlama Harcama ve Gelir Yönetimi & Bütçe ve Muhasebe (Cari-Yatırım- Transfer) Ayrıntılı Harcama Programı Hak Sahibi Ödenek Talep / Dağıtım Tahakkuk & Tahsilat HARCAMA BİRİMLERİ ÖN MALİ KONTROL Muhasebe MUHASEBE BİRİMİ PERSONEL MAL & HİZMET TRANSFER YATIRIM İHALE TAŞINIR YÖNETİMİ TAŞINMAZ YÖNETİMİ Vergi Gümrük MERKEZ BANKASI ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ TİCARİ BANKALAR Nakit Yönetimi NAKİT TALEP KARŞILAMA Ödeme Talimatı BORÇ YÖNETİMİ İç Borç Dış Borç Borç Yönetimi Denetim ve Raporlama E-DENETİM ÜST YÖNETİCİ – SAYIŞTAY – TBMM - KAMUOYU

12 KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASINDA DÜNYA BANKASI YAKLAŞIMI
Politika Geliştirme ve Gözden Geçirme BÜTÇE HAZIRLAMA Kamu Yatırımları DENETİM VE DEĞERLENDİRME BÜTÇE ÖDENEK YÖNETİMİ KMYS VERİ AMBARI MALİ RAPORLAR & DEĞERLENDİRME TAAHHÜTLER İhaleler / Satın Alma Bütçe Sonuçları Web Portal Vergi ve Gümrük BORÇ VE YARDIM YÖNETİMİ HARCAMA VE GELİR YÖNETİMİ Taşınmaz / Taşınır Yön. NAKİT YÖNETİMİ İnsan Kaynakları Yönetimi KAYNAK : «Mali Yönetim Bilgi Sistemleri» Dünya Bankası Raporu

13 G E N E L H U S U S L A R

14 I-MAAŞ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

15 GENEL HUSUSLAR Maaş İşlemleri Personel ödemelerine ilişkin tahakkukların zamanında yapılması… KBS üzerinden onaylama işlemlerine dikkat edilmesi…  Personel ödemelerinde gecikmeyi önleyici tedbirler alınması…

16 GENEL HUSUSLAR Muhasebe İşlemleri Muhasebe Yetkilisi ve Yardımcılarının sisteme girilen verileri kontrol etmesi ve bizzat onaylaması… Sistemdeki içerik ve onay bilgisi ile kağıt belge bilgilerinin aynı olması… KEÖS kapsamında nakit talep ve gönderme emri sürelerine uyulması…

17 GENEL HUSUSLAR Muhasebe İşlemleri Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarımlarda sürelere uyulması... Muhasebeleştirme ve ödeme konusundaki riskli işlemlerin belirlenmesi, önlemlerin alınması… Emanet iadelerine azami özen gösterilmesi… Hata ve kontrol raporlarının düzenli takip edilmesi…

18 II-MALİ İSTATİSTİKLER

19 GENEL HUSUSLAR Mali İstatistikler Mahalli idarelerin verilerinin kontrol edilmesi ve sistemde onaylanması… Veri girişlerinin zamanında yapılması… Zamanında veri göndermeyen birimlerin uyarılması… Gerektiğinde birimlere eğitim verilmesi…

20 III-TAŞINIR İŞLEMLERİ

21 GENEL HUSUSLAR Taşınır İşlemleri Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımına açıldı… HYS ve muhasebe uygulamasıyla (say2000i) tam entegrasyon… Kamu idaresi hesaplarının doğruluğunu teminen etkin kullanım… Düzenli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri… üzen

22 IV- PERSONEL VE İDARİ İŞLER

23 Personel ve İdari İşler
GENEL HUSUSLAR Personel ve İdari İşler Yazışmalar Yazışma usullerine uygun yazışma… Yazıların zamanında ve doğru yere ulaşması… Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş…

24 Personel ve İdari İşler
GENEL HUSUSLAR Personel ve İdari İşler Hizmet İçi Eğitim Düzenli olarak hizmet içi eğitim…

25 Personel ve İdari İşler
GENEL HUSUSLAR Personel ve İdari İşler Merkeze Sorun Bildirimi ve Teknik Hususlar KBS duyuru ve kılavuzlarının takibi… Önce birim içinde çözüm arama… Merkeze sorun bildiriminde KBS Destek Uygulamasından çağrı açma…

26 T E Ş E K K Ü R L E R


"DEFTERDARLAR ÇALIŞMA TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları