Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI. TASARIM? Tasarım, belli bir konuda yapılması gereken faaliyetleri belli bir plan çerçevesinde uygulamaktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI. TASARIM? Tasarım, belli bir konuda yapılması gereken faaliyetleri belli bir plan çerçevesinde uygulamaktır."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI

2 TASARIM? Tasarım, belli bir konuda yapılması gereken faaliyetleri belli bir plan çerçevesinde uygulamaktır. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 2

3 PLANLANMASI ORGANİZE EDİLMESİ UYGULANMASI TASARIM BİLGİLERİN TASARIM BİLGİLERİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 3

4 SİSTEM KURAMI GİRDİ Tasarımın Hedefi GİRDİ Tasarımın Hedefi SÜREÇ Tasarımın Planlanması ve Uygulanması SÜREÇ Tasarımın Planlanması ve Uygulanması ÜRÜN Tasarımın Etkileri ÜRÜN Tasarımın Etkileri DÖNÜT Tasarımın Hatalarının Düzeltilmesi DÖNÜT Tasarımın Hatalarının Düzeltilmesi EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 4

5 Öğretim Tasarımı Eğitim içinde öğrenme-öğretme ortamlarının planlanması, organize edilmesi ve uygulanması faaliyetleridir. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 5

6 Öğretim Tasarımı (Kemp, Morrison ve Ross, 1994): 1.Kimin için program geliştirilecek? 2.Neler öğretilecek? 3.Öğrenmeyi en iyi biçimde gerçekleştirmede ne gibi kaynaklar ve prosedür kullanılacak? 4.Gerekli olan öğrenmelerin oluşup oluşmadığı nasıl kontrol edilecek? EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 6

7 Öğretim tasarımı: 1. Bireysel ve grup öğrenmelerine, 2. Sistemli olarak tasarlandığında öğrencilerin gelişimine, 3. Öğrenme-öğretme süreçlerinin etkili planlanmasına katkı sağlar. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 7

8 Sorunlara çözüm getirme Öğrencilerin genel özellikleri Konular ve ünitelerin alt başlıkları Hedef ve davranışlar Konuların devamlılığı Öğretim stratejileri Dağıtım sistemleri Değerlendirme ilkeleri Bilgi kaynakları Öğretim Tasarımında Önemli Noktalar (Kemp, Morrison ve Ross, 1994): EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 8

9 Genel Tasarım Modeli Öğretim tasarımının ana amacı, öğrenme-öğretme kalitesinin artırılmasıdır. Rosenberg (1982): ANALİZ TASARIM GELİŞTİRME UYGULAMA DEĞERLENDİRME EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 9

10 Hedef-davranışlar, Öğrencinin özellikleri, Çevre şartları ve Var olan fırsatlar belirlenir. Değerlendirme faaliyetleri yapılır. Kaynaklar ortaya çıkarılır. ANALİZ BASAMAĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 10

11 Öğretim ortamının özellikleri hedef ve çevre şartlarına göre değerlendirilir. Bu özelliklere uygun olan öğrenme-öğretme faaliyetleri belirlenir. TASARIM BASAMAĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 11

12 Geliştirme faaliyetleri daha önceden belirlenen hedef ve davranışlara uygun ürünler ortaya çıkarmaya çalışır. GELİŞTİRME BASAMAĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 12

13 Öğrenme-öğretme faaliyetleri, hedef ve davranışlara uygun olarak öğrenme ortamlarında uygulanmaya başlanır. UYGULAMA BASAMAĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 13

14 Yapılan bütün öğretim tasarımı faaliyetleri, belirlenen hedef ve davranışları gerçekleştirme bakımından yorumlanır. Aksaklıklar var ise ortaya çıkarılarak ilgili basamağa gönderilir. Hiçbir hata meydana gelmeyinceye kadar devam eder. DEĞERLENDİRME BASAMAĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 14

15 Kuramsal Temeller Öğretim tasarım kuramı, daha çok öğrenmenin oluştuğu öğretim ortamlarının düzenlenmesi konusunda yoğunlaşmaktadır. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 15

16 Öğretim tasarım kuramlarında önemli olan faktörler (Richey, 1990): Öğrenci, Konu, Ortam ya da çevre, Bilgilerin sunulması. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 16

17 ÖĞRETİM TASARIMI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ DONANIM EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ÖĞRENME ÖĞRETME KURAMLARI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 17

18 Tasarım Modelleri Dick ve Carey Modeli Hannafin ve Peck Modeli Knirk ve Gustafson Modeli Jerrold Kemp Modeli Gerleach ve Ely Modeli Hızlı Esas Modeli Ramiszowski Modeli Özel Ulusal Medya Modeli Syracuse Modeli Mager Modeli Diamond Modeli Gagne, Briggs ve Wager Modeli EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 18

19 Dick ve Carey Modeli: 19 Giriş Davranışlarının Belirlenmesi Kriter Referans Testinin Geliştirilmesi Öğretim Stratejilerinin Belirlenmesi Materyal Seçimi Öğretim Analizinin Uygulaması Davranışların Yazılması Davranışların Yazılması Öğretimin Gözden Geçirilmesi Summative Değerlendirme

20 2. H ANNAFIN VE P ECK M ODELI : 20 İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ TASARIM DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME BAŞLAMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA

21 3. K NIRK VE G USTAFSON M ODELI : 21 2. TASARIM 1. PROBLEMİN TANIMI 3. GELİŞTİRME Giriş Davranışlarının Belirlenmesi Problemin TanımıOrganize Etme Hedeflerin Belirlenmesi Stratejilerin Belirlenmesi Davranışların Belirlenmesi Medya Seçimi Sonuçların Analizi Materyallerin Geliştirilmesi Uygulama Materyallerin Gözden Geçirilmesi

22 4. J ERROLD K EMP M ODELI : 22 Öğrenme Sorunları Öğrencinin Özellikleri Task Analizi Davranışlar Konun İncelenmesi Öğretim Stratejileri Öğrenmenin Verilmesi Araçların Değerlendirilmesi Araçların Değerlendirilmesi Öğrenme Kaynakları Öğrenme Kaynakları

23 5. G ERLEACH VE E LY M ODELI : 23 Davranışların Belirlenmesi Giriş Davranışların Belirlenmesi Giriş Davranışların Belirlenmesi İçeriğin Belirlenmesi Performansın Değerlendirilmesi Performansın Değerlendirilmesi Dönütlerin Analizi Dönütlerin Analizi Stratejilerin Belirlenmesi Stratejilerin Belirlenmesi Grupların Organize Edilmesi Zamanın Planlanması Zamanın Planlanması Yerin Belirlenmesi Yerin Belirlenmesi Kaynakların Seçimi

24 6. H ıZLı P ROTOTIP M ODEL : 24 İhtiyaçların Belirlenmesi – İçerik Analizi Davranışların Belirlenmesi Tasarımın Yapılması Kaynak Taraması Sistemin Yerleştirilmesi Ve Uygulanması

25 7. R AMISZOWSKI M ODELI : 25 KONU HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME DÖNÜT GÖZDEN GEÇİRME

26 8. Ö ZEL U LUSAL M EDYA M ODELI : 26 1.PROBLEMİ TANIMLAMA 2.FAALİYET ANALİZİ YAPMA 3.FAALİYETLERİ ORGANİZE ETME 4.HEDEFLERİ BELİRLEME 5.YÖNTEMLERİ BELİRLEME 6.PROTOTİP MODEL VE ÖN TASARIMI HAZIRLAMA 7.ÖN TASARIMI VE DENEMEYİ YAPMA 8.SONUÇLARI ANALİZ ETME 9.UYGULAMAYI YAPMA

27 9. S YRACUSE M ODELI : 27 HEDEF LERİ BELİR LEME TASA RIM VE TEST YAPMA TASARIM FORMATI NIN BELİRLEN MESİ DEĞERLEN DERİME VE MATERYAL SEÇİMİ TASARIM DEĞERLENDİRME MATERYALİ VE SÜRECİ KOOR DİNAS YON UYGULA MA DEĞER LENDİR ME VE GÖZDEN GEÇİRME

28 10. M AGER M ODELI : 28 ANALİZ GELİŞTİRME UYGULAMA İYİLEŞTİRME

29 11. D IAMOND M ODELI : 29 İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ TASARIM UYGULAMA DEĞERLENDİRME GÖZDEN GEÇİRME DEĞERLENDİRME GÖZDEN GEÇİRME

30 12.G AGNE, B RIGGS VE W AGER M ODELI : 30 1.İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ 2.HEDEFLERİN BELİRLENMESİ 3.DAVRANIŞLARIN BELİRLENMESİ 4.HEDEF KİTLE TANIMI 5. GEREKLİ OLAN YETENEĞİN BELİRLENMESİ 6. KONU DEVAMLILIĞI VE AKIŞKANLIK SAĞLANMASI 7.UYGULAMA FAALİYETLERİ 8.DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ 9. DÖNÜT SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

31 Sonuç Tüm tasarım modelleri gerekli olan yerlerde etkili kullanılmalıdır. Bu modeller kullanılırken, öğretim ortamının özellikleri iyi bir biçimde analiz edilmelidir. Analiz sonuçlarına göre en uygun tasarım modellerinden biri seçilmelidir. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 31

32 TEŞEKKÜRLER EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI 32


"EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI. TASARIM? Tasarım, belli bir konuda yapılması gereken faaliyetleri belli bir plan çerçevesinde uygulamaktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları