Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİKMET NAZİF KURŞUNOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Milli Değerlerimiz Evrensel Değerlerimiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİKMET NAZİF KURŞUNOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Milli Değerlerimiz Evrensel Değerlerimiz."— Sunum transkripti:

1

2 HİKMET NAZİF KURŞUNOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Milli Değerlerimiz Evrensel Değerlerimiz

3 DEĞER NEDİR? Genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu,düşünce,davranış ve kuraldır.

4 DE Ğ ER NED İ R ? Mevlana Mesnevisinde “Değer Nedir?” diye sorar ve cevaplar: “Buğday ve un değerlidir. Asıl amaç ve ürün olan ekmek daha değerlidir. En değerli nedir? Tohumun ekmeğe dönüşmesine şükreden insan daha değerlidir. Bu insan sadece bedenini değil canını da beslemiştir. Önce yok olmuş sonra başak vermiştir.”

5 DEĞER NASIL OLUŞUR? İnsanın doğuştan getirdiği özellikler İçinde yaşadığı toplumun önemli etkileri Eğitim

6 DOĞUŞTAN GELEN DEĞERLER Davranışlara yön veren değerlerin bir kısmı insanın fıtratında vardır. Kişi onları doğuştan getirir. Doğuştan gelen değerler dini ve ahlaki değerlerdir. EVRENSELDİR. Her çağ ve toplumda aynı anlamı taşır.

7 EVRENSEL DEĞERLER / İNANÇ Dine sahip olmayan hiçbir ilkel topluluk bulunamamıştır. William HAWELLS

8 EVRENSEL DEĞER / SAYGI DUYMA ‘Ananı babanı sayarsan, oğlundan da saygı görürsün. Saygı ve sevginin bir arada bulunduğu toplumlar uzun ömürlü olur ve hiçbir zaman kargaşa içine düşmez. O toplumda saygı, sevgi ne zaman kaybolur ise o zaman toplum çöker.’ MEVLANA

9 MERHAMETLİ OLMAK / EVRENSEL DEĞER ‘ MERHAMET ETMEYENE MERHAMET OLUNMAZ’ HZ. MUHAMMED (s.a.v)

10 EVRENSEL DEĞER / YARDIMSEVERLİK ‘ Bir başkasının yaşamına yardım etmeyen yaşamın tadına varamaz.’ Jackson Brown

11 SONRADAN KAZANILAN DEĞERLER Ailede değerlerin kullanımı ve onlara atfedilen anlamları gören çocuk bunları kendi hayatına da yerleştirmeye çalışır. Paylaşım, sevgi, saygı, adalet, hoşgörü gibi bir çok değer çocukken davranışlara yerleşmekle karakter haline gelir. Toplumun yapısı ile ortaya çıkan değerler ise MİLLİ DEĞERlerdir.

12 MİLLİ DEĞERLERİMİZ EL SANATLARIMIZ TARİHİMİZ DİNİMİZ BAYRAĞIMIZ,VATANIMIZ,ÜLKE SINIRLARI ÖRF VE ADETLERİMİZ MİLLİ VE DİNİ BAYRAMLARIMIZ

13 EĞİTİM İLE KAZANILAN DEĞERLER

14

15 Kendini ifade edebilen, Saygılı - Büyüğünü küçüğünü tanıyan, Sorumluluk sahibi, Girişken, Adil, Dürüst, Hoşgörülü, Merhamet sahibi, Paylaşımcı, Çevresine karşı duyarlı, Anlayışlı, Kendisiyle barışık, Uyumlu – Uzlaşmacı… Kendini ifade edebilen, Saygılı - Büyüğünü küçüğünü tanıyan, Sorumluluk sahibi, Girişken, Adil, Dürüst, Hoşgörülü, Merhamet sahibi, Paylaşımcı, Çevresine karşı duyarlı, Anlayışlı, Kendisiyle barışık, Uyumlu – Uzlaşmacı…  Girdiği sınavlarda özellikle TEOG, YGS-LYS’de yüksek başarı gösteren,  Akademik kariyer yapmış,  Yüksek statü ve bol kazanç sağlayan bir mesleğe sahip  Girdiği sınavlarda özellikle TEOG, YGS-LYS’de yüksek başarı gösteren,  Akademik kariyer yapmış,  Yüksek statü ve bol kazanç sağlayan bir mesleğe sahip Arzu Edilen Vurgulanan NASIL B İ R İ NSAN YET İŞ T İ RMEK İ ST İ YORUZ?

16

17 DE Ğ ER E Ğİ T İ M İ N İ N İ NSAN ÜZER İ NDEK İ ETK İ S İ DE Ğ ERLER; Sosyal ya ş amı düzenler, Bireyler arası ba ğ lılı ğ ı artırır, Birlikte ya ş ayan insanların hangi de ğ erleri merkez alacaklarını ö ğ renir. Geçmi ş ten gelen ve gelece ğ e aktarılan kültürel de ğ erlerimizin ya ş atılması, benimsenmesi ö ğ rencilerimize bir insan ve bir vatanda ş olarak ayrıcalık kazandırarak, ki ş iliklerini olu ş tururken önemli yapı ta ş ları olu ş turur.

18

19 YAKAYBETTİKLERİMİZ ??? YA KAYBETTİKLERİMİZ ???

20 HOŞGÖRÜ YARDIMSEVERLİK SAYGI ÖZGÜVEN DOĞRULUK ADALET DOSTLUK SABIR SORUMLULUK İNSANÎ DEĞERLERİMİZ İNSANÎ DEĞERLERİMİZ VAKFIKEBİR 2012 DEĞERLERİMİZ MERHAMET

21 18. M İ LLÎ E Ğİ T İ M Ş ÛRASI KARARLARI 20. “Sanat İ nsanı Yeti ş tirme Projesi” ve “De ğ erler ve E ğ itimi Projesi” hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. 30. Ö ğ retim programlarında, de ğ erler e ğ itiminde de ğ er aktarımı yerine ulusal ve evrensel de ğ erler birlikte dü ş ünülerek farkındalık kazandıracak yakla ş ımlara öncelik verilmelidir. 31. De ğ erin bir tercih oldu ğ u ve toplumların benzer tercihlere sahip ki ş ilerden olu ş tu ğ u vurgulanarak ö ğ retmenlere de ğ er e ğ itimi bilinci kazandırılmalıdır. 32. Ö ğ retmen yeti ş tiren tüm programlara de ğ erler e ğ itimine yönelik bir ders konulmalı ve sistemdeki ö ğ retmenlerin hizmet içi e ğ itim programlarında de ğ erler e ğ itimine yer verilmelidir. 33. Ortak de ğ erlerin vurgulanması ve de ğ er farklılıklarının zenginlik oldu ğ u bilincinin kazandırılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 1 Kasım 2010

22 34. Tüm e ğ itim-ö ğ retim kademelerinde de ğ erler e ğ itimine yönelik, STK’larla i ş birli ğ i yapılarak alan ö ğ retmenlerinin ortak kullanabilece ğ i program ve materyal geli ş tirilmelidir. 35. De ğ erler e ğ itimine, okul öncesinden ba ş layarak yaygın e ğ itim dâhil olmak üzere e ğ itim ö ğ retimin her kademesinde, tüm dersler ve okul kültürü içerisinde yer verilmeli ve bu konuda ö ğ retmen, yönetici, ö ğ renci, aile ve çevre ile i ş birli ğ ine gidilmeli, farkındalık olu ş turulması için kitle ileti ş im araçlarından faydalanılması amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 36. Ödüllendirme kriterlerinde, de ğ erler e ğ itimi açısından örnek davranı ş lar sergileyen ö ğ rencilere yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 37. Medya ve de ğ erler e ğ itimi ili ş kisi konusunda farkındalık kazandırmaya yönelik ara ş tırma ve e ğ itim çalı ş malarına önem verilmeli; bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 18. M İ LLÎ E Ğİ T İ M Ş ÛRASI KARARLARI

23 DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ NED İ R? Değerler Eğitimi, “Değerleri öğretmek için açık bir girişim” olarak tanımlanabilir.

24 N İ Ç İ N DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ ? N İ Ç İ N DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ ? Anne, babalar ve e ğ itimciler olarak sormamız gereken soruların ba ş ında ş unlar gelir: İ çinde bulundu ğ umuz ortam ve çevre istedi ğ imiz de ğ erlere sahip çocukları yeti ş tirmek için uygun mu? Biz her ş eyi çocuklarımız adına dü ş ünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi? Televizyonlarda bu kadar ş iddet içerikli programı seyrederken barı ş çı olabilecekler mi? Biz a ş ırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri geli ş ecek mi? Biz ş imdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye u ğ ra ş ırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?

25 Yükselen ş iddet e ğ ilimleri. Sahtekârlıkta artı ş (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık), Anne-babaya, ö ğ retmene, yetkili ki ş ilere kar ş ı gelme,

26 İş ahlâkında dü ş ü ş, Ki ş isel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma, Kendine zarar verici davranı ş larda bulunma (madde ba ğ ımlılı ğ ı ve intihar) artı ş vb.

27

28 Aile ve okul tarafından verilen de ğ erlerle televizyon ve dı ş dünyanın verdi ğ i de ğ erler ço ğ u zaman farklılık göstermektedir. Bu noktada anne babaların i ş leri daha da zorla ş maktadır.

29 Hızlı ve ba ş döndürücü ş ekilde de ğ i ş im içinde olan de ğ erler, bunlarla ba ş etmek zorunda kalan ve de ğ er karma ş ası ya ş ayan çocuklar için de ğ er aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmi ş tir. Ortak de ğ erler olu ş turamayan bir toplumun bütünle ş me de ğ il, tersine toplumsal çözülme ya ş aması kaçınılmaz bir gerçektir. De ğ erler E ğ itimi, okullarımızda e ğ itimcilerin ortak sıkıntısı olan disiplin problemlerine de farklı bir boyut getirecektir. Ö ğ rencilerin devamsızlıklarında azalma ve akademik performanslarında yükselme olacaktır. N İ Ç İ N DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ ? N İ Ç İ N DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ ?

30 DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M PROGRAMININ AMAÇLARI İ yi karakterli bireyler yeti ş tirmek, Temel de ğ erleri peki ş tirmek, Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel de ğ erleri psikolojik, bili ş sel ve sosyal geli ş imlerine uygun olarak kazanmalarını sa ğ lamak, Çocukların kazandıkları de ğ erleri davranı ş la ifade etmeleri yönünde fırsat vermek, Karakter ve De ğ erler E ğ itimi nin ailede ve okulda paralel bir ş ekilde i ş leyi ş ini sa ğ lamak.

31 DÜNYADA “DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ ” De ğ erler E ğ itimi, Ya ş ayan De ğ erler E ğ itim Programı (YDEP) adı altında 1995 yılında Birle ş mi ş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumaris`in hazırladı ğ ı uluslararası bir proje olarak uygulanmaya ba ş lanmı ş tır. UNESCO tarafından desteklenen bu e ğ itim, tüm dünya e ğ itimcilerinin ortak oldu ğ u " Ya ş ayan De ğ erler E ğ itimi" adlı bir e ğ itimdir. Demokrasi, adalet, özgürlük gibi evrensel de ğ erlerin ö ğ rencilere kazandırılmasında telkin yolu de ğ il, ‘etkinlik temelli’ yakla ş ımlar yaygın olarak kullanılmı ş tır. Ayrıca de ğ erler e ğ itimine yönelik farklı ya ş grubundaki ö ğ renci ve ö ğ retmenler için materyaller geli ş tirilmi ş tir.

32 “ Daha iyi bir dünya için de ğ erlerimizi payla ş alım” isimli bu proje; i ş birli ğ i, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, alçakgönüllülük, barı ş, saygı, sorumluluk, sadelik, ho ş görü, birlik olarak 12 evrensel de ğ ere odaklanmı ş tır. YDEP, Mart 2000'de 64 ülkede 1800 okulda uygulanmaktaydı. DÜNYADA “DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ ”

33

34 KARAKTER OKULU PROJES İ UYGULAMASI DEĞERLERİMİZ GÜZEL SÖZLER TAVSİYE KİTAPLAR SEYİRLİK KISSADAN HİSSE SINIF İÇİ ETKİNLİK ÖRNEK ŞAHSİYETLER YARIŞMA TURNUVA

35 KARAKTER OKULU PROJESİ TAVSİYE KİTAPLAR Öğrencilerin kültürünü ve değerlerini hatırlayıcı ve daha çok benimseyeceği kitaplar belirlenir. Belirlenen kitaplar kütüphaneye tedarik edilir

36 SEYİRLİK FİLMLER Cennetin rengi Cennetin çocukları Neşeli günler Uçurtmayı vurmasınlar Umudunu kaybetme Toprak ana

37 ÖRNEK ŞAHSİYETLER Ülkemize ve dünyaya malolmuş şahsiyetler belirlenir. Bir hafta bu kişinin haftası ilan edilir.

38 CEMİL MERİÇ HAFTASI

39 RASİM ÖZDENÖREN HAFTASI

40 DEĞER YARIŞMALARI Bize biz olduğumuzu hatırlatacak yarışmalar düzenlenir. Kültür bilgi yarışması. Kırk hadis yarışması. Münazaralar.

41 VAKFIKEBİR 2012 AYIN DEĞERİ

42

43 YETİM KARDEŞ

44

45

46 Sunum: Büşra ÖZTÜRK Buket KASAL Bilgisayar odası: Beyza ÜSTÜNDAĞ Devrim ÇATAK

47


"HİKMET NAZİF KURŞUNOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Milli Değerlerimiz Evrensel Değerlerimiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları