Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TC MU Ş VAL İ L İĞİ İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ PROJES İ ARGE BÖLÜMÜ 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TC MU Ş VAL İ L İĞİ İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ PROJES İ ARGE BÖLÜMÜ 2012."— Sunum transkripti:

1 TC MU Ş VAL İ L İĞİ İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ PROJES İ ARGE BÖLÜMÜ 2012

2 İ LK DERS GENELGES İ T.C. M İ LL İ EG İ T İ M BAKANLI Ğ I Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlı ğ ı Konu : İ lk Ders GENELGE(2010/.53) Bunun için; okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde görevli öğretmenlerimiz, rehber öğretmenler ile eğitim yöneticilerimizin rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında, Ek' te yer alan örnek etkinliklerden de yararlanarak değerler eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerdir. Ayrıca bu konuda gönüllü ve istekli okullarımızda öğretim yılı boyunca "Değerler Eğitimi " konusunda zümre öğretmenler kararı ile hazırlayacakları etkinlikleri uygulayabileceklerdir

3 Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine ba ğ layan, gelişmeyi, mutlulu ğ u ve huzuru sa ğ layan risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal ve manevi de ğ erlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etken e ğ itimdir. Bu kazanımlarımızın ö ğ rencilerimize aktarılması de ğ erler e ğ itimini oluşturmaktadır. E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ

4 De ğ er e ğ itimi; Ahlaki, Kültürel, Ruhsal, Toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ

5 Toplumsal ve insani de ğ erler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, Cesaret, Dostluk, Yardımlaşma, Temizlik, Saygı, Do ğ ruluk, Nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal de ğ erlerdir. E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ

6 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? Gençler arasında şiddet ve suç oranlarının artışı Sigara uyuşturucu madde ba ğ ımlılı ğ ındaki artış

7 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? Televizyonlarda şiddet içerikli programlar, Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık) Anne-babaya, ö ğ retmene, yetkili kişilere karşı gelme,

8 NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ? İ ş ahlâkında düşüş, Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma, Toplumsal de ğ erlerimizdeki erozyonun giderek arttı ğ ı gözlemlenmiştir.

9 DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ PROGRAMININ AMAÇLARI Muş ili ilkö ğ retim ve ortaö ğ retim ö ğ rencilerine “Milli, Manevi, Evrensel ve Etik De ğ erler" bilincini ve " İ nsan Hakları ve Demokrasi” kültürünü kazandırmak Çocukların kazandıkları de ğ erleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.

10 DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ PROGRAMININ AMAÇLARI Karakter ve De ğ erler E ğ itiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sa ğ lamak, İ nsan haklarının özünü oluşturan “özgürlük, eşitlik, hoşgörü, barış, dürüstlük ve do ğ ruluk” gibi temel insani de ğ erlerle beraber iyi niyet, incelik, saygı, sadakat, vefa, ölçülülük, yüreklilik, sorumluluk ve adalet gibi etik de ğ erler bilinci geliştirmek,

11 DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ NASIL UYGULANACAK? De ğ erler e ğ itimi belirli bir süreyle sınırlandırılamaz. Amaç, çocukların yıl boyunca bu de ğ erleri içselleştirmesidir. Bu konuda velilerimizin katkı ve desteklerini önemsiyoruz. Belirlenen de ğ erlerin kazandırılmasına, sonraki e ğ itim-ö ğ retim yıllarında da, gelişimsel süreçler dikkate alınarak devam edilecektir. Yaparak ve yaşayarak ö ğ renmenin etkisi düşünülerek çocukların aktif oldukları etkinlikler yoluyla de ğ erleri özümsemeleri sa ğ lanacaktır.

12 DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ N İ NASIL VERMEL İ Y İ Z? Program, birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir: (1) Sınıf İ çi Etkinlikler, (2) Okul İ çi Etkinlikler, (3) Aileye Yönelik Etkinlikler.

13 1) SINIF ETK İ NL İ KLER İ Etkinlikler sınıf rehber ö ğ retmenleri, sınıf ö ğ retmenleri veya özel alan bilgisi gerektiren branş ö ğ retmenleri tarafından uygulanır. Her sınıf bir De ğ erler Köşesi düzenlemeli.

14 2) OKUL ETK İ NL İ KLER İ Okullarda oluşturulan De ğ erler E ğ itimi Yürütme Komisyonu uygulamada yönetim ve organizasyon görevini üstlenir. Her ayda bir de ğ er belirlenir. Bu de ğ erler: Yardımseverlik, Do ğ ruluk, Adalet, Sorumluluk, Özgüven, Özdenetim, Liderlik, Saygı, Dostluk, Do ğ ruluk, Sabır v.b olabilir.

15 UYGULAMA YAPILACAK OLAN BÖLÜMLER GÜZEL SÖZLER TAVSİYE KİTAPLAR SEYİRLİK KISSADAN HİSSE SINIF İÇİ ETKİNLİK ÖRNEK ŞAHSİYETLER YARIŞMA TURNUVA

16 Belirlenen de ğ erler, çeşitli etkinlikler yapılarak ö ğ rencilere kazandırılmaya çalışılır. Bu etkinlikler: Belirlenen aylardaki de ğ erle ilgili olarak; Panolara güzel sözler asmak, Örnek kişilikleri anlatmak-tanıtmak, Kitap tavsiyesinde bulunmak, Seminerler veya konferanslar düzenlemek, Sınıf içi oyunlar oynatmak, Film seyrettirmek, Okul bülteninde veya dergisinde ve web sitesinde konuyu gündeme getirmek v.s.

17 Rehberlik ö ğ retmeni tarafından de ğ erle ilgili anketler düzenlenir, sorun do ğ ru tespit edilerek çözüm için stratejiler belirlenir. Sınıf ö ğ retmenleri o ayki de ğ erin ö ğ rencilerde kazanılıp kazanılmadı ğ ının tespitini yapar. Özel ilgilenilmesi gereken ö ğ rencileri Rehberlik servisine yönlendirir. Örnek olan ö ğ renciler ödüllendirilerek di ğ er ö ğ renciler teşvik edilir.

18 3) A İ LEYE YÖNEL İ K ETK İ NL İ KLER 3) A İ LEYE YÖNEL İ K ETK İ NL İ KLER Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştı ğ ımız bu de ğ er ve davranışların kalıcı olması, okul-aile işbirli ğ i sayesinde mümkün olacaktır. De ğ erler e ğ itimine aileleri de dâhil etmek için Veli mektuplarıyla ailelere bilgi verilecek, okul web sitelerinde ve sınıf toplantılarında de ğ erler e ğ itimi konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

19 A İ LE E Ğİ T İ MLER İ ÖNEML İ Ailelere de ğ erler e ğ itiminin önemi kavratılmalı. İ kna çalışmaları yapılmalı. Karakteri sa ğ lam, de ğ erleri özümsemiş bireylerin akademik başarıyı da yakalayacakları önemle vurgulanmalı. Veliye sonuç gösterilmeli,somut örnekler verilmeli. De ğ erler E ğ itim uygulamaları ö ğ rencilerde dış disiplin yerine iç disiplinin geliştirecek ve akademik başarıya da do ğ rudan etki edecektir. Tek kanatlı kuş uçamaz.

20 Sınıf içinde sınıf rehber ö ğ retmenleri tarafından uygulanacak etkinlik örnekleri ARGE birimi tarafından okullara gönderilecektir. Okullara gönderilen etkinlikler sadece birer örnektir. De ğ erler E ğ itimi Okul Yürütme Komisyonu bu etkinlikleri geliştirip zenginleştirebilir. Yapılan etkinlikler okullar arasında paylaşılabilir. (arge49@meb.gov.tr)

21 DEĞERLENDİRME Okullarda oluşturulan De ğ erler E ğ itimi Yürütme Komisyonu ise uygulanmasını takip eder. Okullardan gelecek raporlar ARGE birimi tarafından değerlendirilecek ve idareye sunulacaktır. İ l E ğ itim Deneticileri proje kapsamında rehberlik ve destek hizmetlerini yürütecekler, alandaki çalışmaları de ğ erlendirecektir.

22 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Okulların Web sayfalarında “Değerler Eğitimi” ile ilgili çalışmalar ve duyuruların yayınlanması, Öğretmenler odasında değerlerimiz ve değerler eğitimi ile ilgili kitap, dergi vb. kaynakların bulunduğu bir kitaplık oluşturulması. Teneffüslerde müzik dinletisi yapılması, Sevgi değeri işlenirken sevginin farklı yönleri ve çeşitleri(insan, hayvan,tabiat, vatan sevgisi vb.) hakkında bilgiler veren çalışmalar yapılması. SEVGİ DEĞERİ

23 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ İlköğretim 1.kademe ve anasınıflarında sınıf içinde “sevgi” içerikli panolar hazırlama ve bunların yenilenmesi, ARGE birimince hazırlanan veli mektuplarının okullar tarafından velilere ulaştırılması, “Sevgi” içerikli kitaplardan oluşan listelerin okul panolarında sergilenmesi, Rehberlik dersinde sevgi konulu sınıf etkinliklerinin uygulanması,(Her değer için 2 etkinlik)

24 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ Velilere Değerler eğitimi tanıtılması ve “sevgi” konulu seminer düzenlenmesi(sınıflar bazında), Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Mevlana ile ilgili çalışmalar yapılması(sunu, pano, yarışma vb.) gösterilmesi, Sevgi konulu şiir/ kompozisyon yazma çalışması yapılması, Sevgi konulu resim, afiş, poster çalışması yapılması Yarışmalar düzenlenmesi

25 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ Sevgi konulu şarkıların öğretilmesi (ilköğretim ve okulöncesi) Sevgi konulu eğitici, etkili şiir veya öykülerin sınıflarda okunup yorumlanması. Sevgi konulu drama çalışmaları yapılması(okulöncesi ve ilköğretimlerde) Sevgi konulu şiir dinletisi veya kısa bir oyun hazırlığı (ilköğretim 2. kademe, ortaöğretim öğrencileri)

26 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ Sevgi konulu çizgi film gösterimi (anaokulu ve ilköğretim ana sınıfı, 1. kademe) Sevgi konulu film gösterimi (ilköğretim 2. kademe ve ortaöğretim ) Değerle ilgili münazara, konferans, panel, forum gibi etkinliklerin yapılması (ilköğretim 2. kademe ve ortaöğretim ) “Sevgi Ağacı”nın sınıflarda oluşturulup sergilenmesi,(anaokulu ve ilköğretim 1.kademe)

27 SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ Konu ile ilgili resim sergisi düzenlenmesi, Doğa sevgisi ile ilgili bir okul etkinliği planlanıp uygulanması (çevre gezisi, ağaç veya çiçek dikimi vs.) Huzurevi ziyaretleri.

28 Elimiz Taşın Altında… De ğ erlerle ilgili etkinlikler; rehberlik ve serbest zaman etkinlik saatlerinde, etkinliklere uygun branş derslerinde, kulüp çalışmalarında ve ders dışı çalışmalarda ilgili ö ğ retmen tarafından yürütülecektir. Bütün branş ö ğ retmenleri ele alınan de ğ ere derslerinde muhakkak 3-5 dakika da olsa de ğ inecek, ö ğ rencilerle ilgili sorunlara yaklaşırken de seçilen de ğ eri vurgulayacaktır.

29 "E ğ er sizden sokakları süpürmeniz istenirse Michelangelo’nun resim yaptı ğ ı, Beethoven’in beste yaptı ğ ı veya Shakespear’in şiir yazdı ğ ı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki herkes durup burada dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin." Martin Luther K İ NG

30 E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ

31

32

33

34

35

36 AR-GE BÖLÜMÜ 2012 2010 TEŞEKKÜR EDER İ Z TEŞEKKÜR EDER İ Z MUŞ M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü


"TC MU Ş VAL İ L İĞİ İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü E Ğİ T İ MDE DE Ğ ERLER E Ğİ T İ M İ PROJES İ ARGE BÖLÜMÜ 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları