Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE EĞİTİMİ SEMİNERİ KONU: -DİSİPLİN (ÖDÜL VE CEZA) -AİLE İÇİ İLETİŞİM KONUŞMACI: PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN DEMET AVLUKYARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE EĞİTİMİ SEMİNERİ KONU: -DİSİPLİN (ÖDÜL VE CEZA) -AİLE İÇİ İLETİŞİM KONUŞMACI: PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN DEMET AVLUKYARI."— Sunum transkripti:

1

2 AİLE EĞİTİMİ SEMİNERİ KONU: -DİSİPLİN (ÖDÜL VE CEZA) -AİLE İÇİ İLETİŞİM KONUŞMACI: PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN DEMET AVLUKYARI

3 DİSİPLİN

4 Disiplinin iki temel amacı vardır: Birincisi, çocuğa anlaşılır, kesin ve sınırları olan, güvenli bir ortam sunmaktır. Bu ortam çocuğun sağlıklı gelişimi için gereklidir. Disiplinin ikinci amacı ise, çocuğun kendi kendini yönetme yeteneği yani «özdenetim» kazanmasını sağlamak. Çocuk denetim altında değilken de öğrendiklerini uygulayabilmeli, kurallara uymayı sürdürebilmelidir. (Çocukta ahlakı tesis etme)

5 DİSİPLİNİN TEMEL İLKELERİ Tutarlılık disiplin için en önemli ilkelerden biridir. Kurallar çocuğun yaşına, gelişimine uygun olmalıdır. Kurallar tüm aile bireyleriyle beraber belirlenmeli, getirilen sınırların mutlaka sebepleri çocuklara anlatılmalıdır. Herkesin uyması gereken kurallarda en başta anne-babalar hassas olmalı. (örnek olma)

6 Bütün çocukların, do ğ ru davranmayı ö ğ renmelerine yardımcı olacak kural ve beklentilere ihtiyacı vardır. Bu kuralları çocu ğ umuza nasıl ö ğ retebiliriz? Çocu ğ umuz kurallara uymadı ğ ında ne yapmalıyız?

7 Anne/baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş imin temel ilkeleri ş unlardır: Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu ğ unda yardım edece ğ inizi bilmesini sa ğ layın. Çocu ğ unuz sizinle konu ş mak istedi ğ inde televizyonu kapatın veya gazeteyi elinizden bırakın. Çocu ğ unuzun kendisiyle ilgilendi ğ inizi, ihtiyacı oldu ğ unda yardım edece ğ inizi bilmesini sa ğ layın. Çocu ğ unuz sizinle konu ş mak istedi ğ inde televizyonu kapatın veya gazeteyi elinizden bırakın.

8 Çocu ğ unuz size önemli bir ş ey söylemeye çalı ş ırken telefon görü ş mesi yapmaktan kaçının. Ba ş ka insanların özellikle dahil olması gerekmedi ğ i sürece, konu ş malarınızı özel tutun. Çocu ğ unuzla aranızdaki en iyi ileti ş im etrafta ba ş ka insanlar yokken gerçekle ş ir.

9 Çocu ğ unuzu ba ş ka insanların önünde utandırmak veya güç duruma dü ş ürmek sadece içerleme ve dü ş manlık duyguları hissetmesine neden olur, iyi bir ileti ş ime de ğ il.

10 Çocu ğ unuzun tepesinden konu ş mayın. Konu ş urken fiziksel olarak çocu ğ unuzun düzeyine inin. Çocu ğ unuzun bir davranı ş ı ya da bir olay nedeniyle çok sinirliyseniz, objektif davranamayaca ğ ınız için, yeniden sakinle ş ene kadar ileti ş im kurmaya çalı ş mayın. Beklemek, yatı ş mak ve çocukla daha sonra konu ş mak en iyisidir.

11 Çok yorgunsanız aktif bir dinleyici olabilmek için daha fazla çaba harcamanız gerekecektir. Gerçek bir aktif dinleme kolay i ş de ğ ildir ve bedeniniz ve zihniniz yorgunken daha da zorla ş acaktır. Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Çocu ğ unuza arkada ş larınıza gösterdi ğ iniz nezaketi gösterin. Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Çocu ğ unuza arkada ş larınıza gösterdi ğ iniz nezaketi gösterin.

12 Olayların nedenini sormayın, ne oldu ğ unu sorun. Çocu ğ un anlatmaya çalı ş tı ğ ı durum hakkında önceden bilgi sahibiyseniz, bunları çocu ğ unuzla payla ş ın. Olayların nedenini sormayın, ne oldu ğ unu sorun. Çocu ğ un anlatmaya çalı ş tı ğ ı durum hakkında önceden bilgi sahibiyseniz, bunları çocu ğ unuzla payla ş ın. "Senin için neyin iyi oldu ğ unu ben biliyorum", "sadece dedi ğ imi yap, sorun çözümlenecektir" ya da "ben sözümü bitireyim sen de konu ş acaksın" gibi cümleleri, telkinlerde bulunmayı ve ahlaki açılardan kınamayı en az düzeyde tutun. Bunlar açık ileti ş im kurma ve bu açıklı ğ ı devam ettirmeye yardımcı olmayacaktır.

13 Aptal, budala, tembel gibi a ş a ğ ılayıcı sözler kullanmayın. Çözüme yönelik somut adımlar geli ş tirmesi için çocu ğ a yardımcı olun. Çocu ğ u yaptı ğ ı veya yapmadı ğ ı ş eylerden dolayı de ğ il, kendisi oldu ğ u için kabul etti ğ inizi gösterin. Çocu ğ un açık ileti ş imi sürdürmesini destekleyin. Bunu, çocu ğ u oldu ğ u gibi kabul ederek ve gösterdi ğ i ileti ş im çabalarını takdir ederek sa ğ layabilirsiniz. Çocu ğ u yaptı ğ ı veya yapmadı ğ ı ş eylerden dolayı de ğ il, kendisi oldu ğ u için kabul etti ğ inizi gösterin. Çocu ğ un açık ileti ş imi sürdürmesini destekleyin. Bunu, çocu ğ u oldu ğ u gibi kabul ederek ve gösterdi ğ i ileti ş im çabalarını takdir ederek sa ğ layabilirsiniz.

14 E ş ler nasıl bir disiplin uygulayacakları konusunda aralarında konu ş malı ve kuralları belirlemelidirler. Disiplinin yanlı ş davranı ş ları cezalandırmak de ğ il, do ğ ru davranı ş ları ö ğ retmek olarak görülmesi çok önemlidir. Ba ş ka biri sizi ele ş tirirken sizinle nasıl konu ş masını istiyorsanız, siz de çocu ğ unuzla o ş ekilde konu ş un. İ sim takma, ba ğ ırma veya saygısız tutumlara ba ş vurmayın. Ba ş ka biri sizi ele ş tirirken sizinle nasıl konu ş masını istiyorsanız, siz de çocu ğ unuzla o ş ekilde konu ş un. İ sim takma, ba ğ ırma veya saygısız tutumlara ba ş vurmayın.

15 Çocu ğ unuzun kendisini güvende hissedece ğ i bir ev ortamı olu ş turun. Çocu ğ unuzu oldu ğ u gibi kabul edin. Çocukların duydukları ş eylerin kendileri hakkındaki duygularını etkileyece ğ ini unutmayın. Saygılı ve destekleyici bir dil kullanın. Bu bakımdan genel kural ş udur: Çocuklarınızla konu ş urken, çocu ğ unuzun kendisini anlatırken hangi kelimeleri kullandı ğ ını duymak istiyorsanız, siz de o kelimeleri kullanın.

16 Davranı ş ı çocu ğ unuzun ki ş ili ğ inden ayırın. Örne ğ in beni hayal kırıklı ğ ına u ğ rattın demek yerine hangi davranı ş ı veya seçimini be ğ enmedi ğ inizi ve neden be ğ enmedi ğ inizi belirtin.

17

18 Aile içinde olumlu ileti ş im nasıl olmalı? Anne-baba ve çocuk arasındaki olumlu ileti ş im ailenin mutlulu ğ unu artırır. Ayrıca çocu ğ un bu ileti ş im tarzını model alarak hayatı boyunca sa ğ lıklı sosyal ili ş kiler kurmasına yardımcı olur ve kendini ifade yetene ğ i ile özgüvenini güçlendirir.

19 Çocuklar nasıl ileti ş im kuracaklarını anne-babalarını izleyerek ö ğ renirler. Dolayısıyla çocukların da bu önemli beceriyi ö ğ renebilmeleri için anne-babaların etkin ileti ş imciler olması gereklidir.

20 Zaman Ayırmak Çift olarak birlikte zaman geçirmek her ili ş ki için önemlidir. Ancak i ş in içinde çocuklar oldu ğ unda ba ş ba ş a geçirecek zaman bulmak da kolay olmaz. Bu nedenle anne-babalar birlikte geçirecekleri özel zaman dilimlerini önceden saptamalıdırlar. Önemli olan anne-babanın düzenli olarak birlikte zaman geçirmesidir. Bu her gün olabilir, iki günde bir olabilir, haftada bir olabilir, yani anne-baba için ne ş ekilde uygunsa o ş ekilde ayarlanabilir.

21 Zaman Ayırmak Bu özel zaman birlikte konu ş arak, beraber bir aktiviteye katılarak ya da anne ve babanın her ikisinin de ilgisini çeken herhangi bir ş eyi yaparak geçirilebilir. Önemli olan bu sürenin bir biçimde ileti ş im içerisinde geçirilmesidir. Ancak özel zaman kendili ğ inden olu ş maz, planlanması ve her iki ebeveyn tarafından korunması gerekir. Ba ş ba ş a zaman, ileti ş im kanallarının açık tutulması açısından son derece önemlidir.

22 Etkin İ leti ş im Anne-baba arasındaki ileti ş imin bir di ğ er önemli kısmı da bu ileti ş imin nasıl etkin bir ş ekilde kurulabilece ğ inin bilinmesidir. Anne- babalar etkin bir ileti ş im kuramazsa, büyük olasılıkla ba ş arısız ileti ş im yöntemlerini çocuklarına da aktaracaklardır. Anne-baba arasındaki ileti ş imin bir di ğ er önemli kısmı da bu ileti ş imin nasıl etkin bir ş ekilde kurulabilece ğ inin bilinmesidir. Anne- babalar etkin bir ileti ş im kuramazsa, büyük olasılıkla ba ş arısız ileti ş im yöntemlerini çocuklarına da aktaracaklardır.

23 Etkin İ leti ş im Etkin ileti ş im için sözler davranı ş larla e ş le ş melidir Örne ğ in anne ya da babadan biri di ğ erine hiç kızgın olmadı ğ ını söylüyor, ancak aynı zamanda da yüzünde öfkeli bir ifade ile bakıyor, öfkeli bir ses tonu kullanıyor ve ellerini yumruk yaparak sıkıyorsa, sözler davranı ş larla e ş le ş miyor ve etkin bir ileti ş im gerçekle ş miyor demektir. Etkin ileti ş im için sözler davranı ş larla e ş le ş melidir Örne ğ in anne ya da babadan biri di ğ erine hiç kızgın olmadı ğ ını söylüyor, ancak aynı zamanda da yüzünde öfkeli bir ifade ile bakıyor, öfkeli bir ses tonu kullanıyor ve ellerini yumruk yaparak sıkıyorsa, sözler davranı ş larla e ş le ş miyor ve etkin bir ileti ş im gerçekle ş miyor demektir. Anne-babalar böyle davrandı ğ ında karma ş ık mesajlar gönderirler. Anne-babalar duyguları konusunda dürüst olmalıdırlar.E ğ er öfkeliyseler, öfkelerini ifade etmenin uygun yollarını bulmalıdırlar.

24 Etkin İ leti ş im Dokunmak mükemmel bir sözsüz ileti ş im yoludur. Omzuna dokunmak, sarılmak duyulan memnuniyeti hem e ş e, hem de çocuklara göstermenin çok güzel bir yoludur. Dokunmak mükemmel bir sözsüz ileti ş im yoludur. Omzuna dokunmak, sarılmak duyulan memnuniyeti hem e ş e, hem de çocuklara göstermenin çok güzel bir yoludur.

25 Etkin İ leti ş im Katılım göstermek ve dinlemek etkin bir ileti ş im için gerekli iki önemli vasıftır Katılım göstermek dikkatin tam olarak konu ş an ki ş iye verilmesi demektir. Bu, o anda yapılmakta olan tüm aktiviteleri durdurarak, konu ş an ki ş inin gözlerine bakarak ve hiçbir ş ey söylemeyerek yapılabilir. Katılım göstermek ve dinlemek etkin bir ileti ş im için gerekli iki önemli vasıftır Katılım göstermek dikkatin tam olarak konu ş an ki ş iye verilmesi demektir. Bu, o anda yapılmakta olan tüm aktiviteleri durdurarak, konu ş an ki ş inin gözlerine bakarak ve hiçbir ş ey söylemeyerek yapılabilir.

26 Etkin İ leti ş im Dinlemek ise söylenen ş eylere dikkat etmek ve sadece sözlere de ğ il, konu ş an ki ş inin beden diline de kulak vermek anlamına gelir.

27 Etkin İ leti ş im Bunun yerine: Suçlama, ele ş tirme, a ş a ğ ılama. Bu tür ifadeler kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirerek, o ş eyi tekrar yapmaya te ş vik eder. Örne ğ in "ne kadar da ğ ınıksın. Giysilerini hep burada bırakıyorsun." Bunun yerine: Suçlama, ele ş tirme, a ş a ğ ılama. Bu tür ifadeler kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirerek, o ş eyi tekrar yapmaya te ş vik eder. Örne ğ in "ne kadar da ğ ınıksın. Giysilerini hep burada bırakıyorsun." Bunu deneyin: "Ben" cümleleri. Parma ğ ınızla kar ş ınızdaki ki ş iyi i ş aret etmek yerine, duygu ve dü ş üncelerinizi kendi açınızdan ifade edin. Örne ğ in "kirli giysileri burada bıraktı ğ ında öfkeleniyorum". Bunu deneyin: "Ben" cümleleri. Parma ğ ınızla kar ş ınızdaki ki ş iyi i ş aret etmek yerine, duygu ve dü ş üncelerinizi kendi açınızdan ifade edin. Örne ğ in "kirli giysileri burada bıraktı ğ ında öfkeleniyorum".

28 Bunun yerine: Sözünü kesmek. Sözünü kesmek konu ş an ki ş inin dü ş ünce akı ş ını bozabilir. Bunun yerine: Sözünü kesmek. Sözünü kesmek konu ş an ki ş inin dü ş ünce akı ş ını bozabilir. Bunu deneyin: Dinlemek. Konu ş anın söylediklerini dinleyin. Konu ş maya ba ş lamadan önce konu ş anın do ğ al olarak verdi ğ i araları bekleyin. Bunu deneyin: Dinlemek. Konu ş anın söylediklerini dinleyin. Konu ş maya ba ş lamadan önce konu ş anın do ğ al olarak verdi ğ i araları bekleyin.

29 Bunun yerine: A ş ırı genellemek veya felakete dönü ş türmek. "Sen her zaman..", "sen asla.." gibi ifadeleri içerir. Bunun yerine: A ş ırı genellemek veya felakete dönü ş türmek. "Sen her zaman..", "sen asla.." gibi ifadeleri içerir. Bunu deneyin: Niteleyici ifadeler kullanmak."Bazen sen...", "belki..." gibi ifadeleri tercih edin. Bunu deneyin: Niteleyici ifadeler kullanmak."Bazen sen...", "belki..." gibi ifadeleri tercih edin. Bunun yerine: Uzun nutuklar çekmek. Bu ileti ş im biçimi kar ş ıdaki ki ş inin kısa sürede kendini kapatmasına neden olur. Bunun yerine: Uzun nutuklar çekmek. Bu ileti ş im biçimi kar ş ıdaki ki ş inin kısa sürede kendini kapatmasına neden olur. Bunu deneyin: Kısa, konuya odaklı ifadeler. Böyle ifadeler etkin bir ileti ş im için gerekli olan kar ş ılıklı alı ş -veri ş i sa ğ lar. Bunu deneyin: Kısa, konuya odaklı ifadeler. Böyle ifadeler etkin bir ileti ş im için gerekli olan kar ş ılıklı alı ş -veri ş i sa ğ lar.

30 Bunun yerine: İğ neleme. İğ nelemeler kar ş ıdaki ki ş iyi yaralayabilir. Ekin bir ileti ş imde i ğ nelemelerin yeri yoktur. Bunu deneyin: Saygı göstermek. Kar ş ıdaki ki ş iye saygı göstermeye ve onun bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Görü ş lerine katılmayabilirsiniz ama dü ş üncelerinizi de ifade edebilirsiniz. Bunu deneyin: Saygı göstermek. Kar ş ıdaki ki ş iye saygı göstermeye ve onun bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Görü ş lerine katılmayabilirsiniz ama dü ş üncelerinizi de ifade edebilirsiniz.

31 Bunun yerine: Göz teması kurmamak. Bu konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye yanlı ş mesajların gönderilmesine neden olabilir. Bunu deneyin: Göz teması kurmak. Bu kar ş ıdaki ki ş iye ilgili oldu ğ unuz, dinledi ğ iniz ve katılım gösterdi ğ iniz mesajını verir. Bunu deneyin: Göz teması kurmak. Bu kar ş ıdaki ki ş iye ilgili oldu ğ unuz, dinledi ğ iniz ve katılım gösterdi ğ iniz mesajını verir.

32 Bunun yerine: Niyet okuma. Kar ş ınızdaki ki ş iye onun ne hissetti ğ ini ya da dü ş ündü ğ ünü söylemekten kaçının. Do ğ ru anlamamı ş olabilirsiniz. Bunun yerine: Niyet okuma. Kar ş ınızdaki ki ş iye onun ne hissetti ğ ini ya da dü ş ündü ğ ünü söylemekten kaçının. Do ğ ru anlamamı ş olabilirsiniz. Bunu deneyin: Yansıtmak ve do ğ rulamak. Konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye duyduklarınızı tekrarlayın ve bu duyduklarınızı nasıl yorumladı ğ ınızı belirtin. Gerekti ğ inde söyledi ğ i ş eyi netle ş tirmesini isteyin. Bunu deneyin: Yansıtmak ve do ğ rulamak. Konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iye duyduklarınızı tekrarlayın ve bu duyduklarınızı nasıl yorumladı ğ ınızı belirtin. Gerekti ğ inde söyledi ğ i ş eyi netle ş tirmesini isteyin.

33 Bunun yerine: Emir vermek ve/veya tehdit etmek. Emirler ve tehditler pek nadir olarak etkili olur. Bunlar genellikle kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirir. Bunun yerine: Emir vermek ve/veya tehdit etmek. Emirler ve tehditler pek nadir olarak etkili olur. Bunlar genellikle kar ş ıdaki ki ş iyi savunma konumuna geçirir. Bunu deneyin: Alternatif çözümler önermek. Her iki tarafın da kabul edebilece ğ i çözümleri bulmak için birlikte çaba gösterin. Çözüm önerileriniz konusunda görü ş lerini sorun. Bunu deneyin: Alternatif çözümler önermek. Her iki tarafın da kabul edebilece ğ i çözümleri bulmak için birlikte çaba gösterin. Çözüm önerileriniz konusunda görü ş lerini sorun.

34 Bunun yerine: Geçmi ş e takılıp kalmak. Bir sorun ya da çatı ş ma çözümlendiyse, bunu daha sonraki çatı ş malarda tekrar tekrar gündeme getirmeyin. Anne-babalar birbirlerine temiz bir sayfa açma fırsatı vermelidir. Bunun yerine: Geçmi ş e takılıp kalmak. Bir sorun ya da çatı ş ma çözümlendiyse, bunu daha sonraki çatı ş malarda tekrar tekrar gündeme getirmeyin. Anne-babalar birbirlerine temiz bir sayfa açma fırsatı vermelidir. Bunu deneyin: Bugüne ve gelece ğ e odaklanmak. Gündemdeki belirli konu üzerinde odaklanın.

35 Bunun yerine: Konu ş ma tekeli olu ş turmak. Tüm konu ş mayı siz yapmayın. Etkin bir ileti ş im için her iki tarafından tartı ş maya önemli katkılar yapması gerekir. Bunun yerine: Konu ş ma tekeli olu ş turmak. Tüm konu ş mayı siz yapmayın. Etkin bir ileti ş im için her iki tarafından tartı ş maya önemli katkılar yapması gerekir. Bunu deneyin: Sırayla konu ş mak. Kar ş ıdaki ki ş i konu ş makta çekingen davranıyorsa, konu hakkındaki görü ş lerini sorun.

36 Bunun yerine: Sessiz kalmak. Her iki taraf da katılmazsa etkin bir ileti ş im gerçekle ş mez. Bunun yerine: Sessiz kalmak. Her iki taraf da katılmazsa etkin bir ileti ş im gerçekle ş mez. Bunu deneyin: Konu ş mak. Olumsuz bile olsa, duygularınızı ifade edin.

37 Bunun yerine: Akla ne gelirse söylemek. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının. Bunun yerine: Akla ne gelirse söylemek. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının. Bunu deneyin: Kar ş ılıklı nezaket kurallarına uymak. Konu ş ma ne kadar alevlenirse alevlensin, kar ş ınızdaki ki ş iye nazik ve saygılı davranmaya çalı ş ın.

38 Bunun yerine: Evet ama... cevapları. Konu ş tu ğ unuz ki ş inin getirdi ğ i her öneride bir hata bulmaya çalı ş mayın. Bunun yerine: Evet ama... cevapları. Konu ş tu ğ unuz ki ş inin getirdi ğ i her öneride bir hata bulmaya çalı ş mayın. Bunu deneyin: Gerçekten dinleme. Di ğ er ki ş inin bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Onun söyledi ğ i her ş eye katılmak zorunda de ğ ilsiniz, ancak anlamak için çaba göstermelisiniz. Bunu deneyin: Gerçekten dinleme. Di ğ er ki ş inin bakı ş açısını anlamaya çalı ş ın. Onun söyledi ğ i her ş eye katılmak zorunda de ğ ilsiniz, ancak anlamak için çaba göstermelisiniz.

39 Bunun yerine: Kar ş ı ş ikayetlerde bulunmak. Konu ş macının yaptı ğ ı ş ikayetlere kendi ş ikayetlerinizle yanıt vermeyin. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının. Bunun yerine: Kar ş ı ş ikayetlerde bulunmak. Konu ş macının yaptı ğ ı ş ikayetlere kendi ş ikayetlerinizle yanıt vermeyin. Söyleyece ğ iniz ş eylere dikkat ederek, konu ş makta oldu ğ unuz ki ş iyi bilerek kırmaktan kaçının. Bunu deneyin: Gündem olu ş turmak. Bir konu ş mada gündeme gelen ş ikayetlerin bir listesini yapın ve bir seferde yalnızca bir ş ikayeti ele alın.


"AİLE EĞİTİMİ SEMİNERİ KONU: -DİSİPLİN (ÖDÜL VE CEZA) -AİLE İÇİ İLETİŞİM KONUŞMACI: PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMEN DEMET AVLUKYARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları