Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAK SINAVLAR Ortak sınav süreci. SUNUM PLANI  1. Ortak Sınavları Öncesi ı. a. Okul Yönetiminin Görevleri ı. b. Rehberlik Servisleri Görevleri ı. c.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAK SINAVLAR Ortak sınav süreci. SUNUM PLANI  1. Ortak Sınavları Öncesi ı. a. Okul Yönetiminin Görevleri ı. b. Rehberlik Servisleri Görevleri ı. c."— Sunum transkripti:

1 ORTAK SINAVLAR Ortak sınav süreci

2 SUNUM PLANI  1. Ortak Sınavları Öncesi ı. a. Okul Yönetiminin Görevleri ı. b. Rehberlik Servisleri Görevleri ı. c. Ebeveynlerin Görevleri 11. Ortak Sınavlar ıı. a. Okul Yönetiminin Görevleri ıı.b. Rehberlik Servislerinin Görevleri ıı.c. Ebeyenlerin Görevleri III. Ortak Sınavlar Tercih ve Yerleştirme Dönemi ııı. a. Okul Yönetiminin Görevleri ııı. b. Rehberlik Servislerinin Rolü ııı. c. Ebeveynlerin Sorumlulukları

3 I. I. Ortak Sınavlar Sınavları Ortak Sınav Uygulaması: Sistemin temeli ilkö ğ retim 8. sınıfta okuyan ö ğ rencilerin ilgili e ğ itim yılında yılda iki kez merkezi ortak sınav yapılmasına dayanmaktadır. -Ortak merkezi sınavlar, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, TC. İ nkılap tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin birinci sınavı, üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı ortak sınav şeklinde uygulanacaktır. - 2015-2016 E ğ itim yılı Ortak sınav uygulaması sınavları I. Dönemde; Kasım aynın son haftası 25-26 sinde, 2. Dönemde; Nisan ayının son haftasında 27-28 nisan uygulanacaktır.

4 I. I. Ortak Sınav Uygulaması sınavlar  Sınavın Ders Kapsamı, Soru Sayısı ve Süre

5 I. Ortak Sınav Uygulaması Sınavları  Kısa Kısa …:  *Sınav ücreti yok  *Başvuru Yok..  *Birinci günde 3 oturum, İ kinci günde 3 oturum olmak üzere 6 oturumda yapılacaktır.  *Her ders için tek oturum ve 40 dakika süre verilecektir.  *Hesap makinası, cetvel, telefon, bilgisayar vb. cihazların kullanımı yasak olacak.  *Her ö ğ renci yoklama listesindeki sıraya göre oturtulacak.  * Geçen yıldan farklı Sınavlarda A, B,C ve D kitapçıkları olacaktır.  Görsel ve şekilsel soruların sayısı artırılacak ve çeldiricili ğ i daha az sorular sorulacak ve uzmanların belirti ğ i üzere daha kolay bir sınav ö ğ rencileri bekliyor.  * Sınavda yanlışlar, do ğ ruları etkilemiyor.  * 2015-2016 Ö ğ retim yılında 8. sınıfta olan her ö ğ renci sınava girebilir (MEB, 2013).

6 I.Ortak Sınavlar Sınavlar Görevler Okul Yönetimi Ö ğ renci bilgilerini e- Okul üzerinden güncellemek. Ö ğ renci ve velileri bilgilendirmek, Sınavlara girecek ö ğ rencilerin listesini ilan etmek. Engelli, kaynaştırma ö ğ rencilerinin sınav tedbirleri için RAM’a yönlendirmek. Zorunlu yabacı dil bilgisini işlemek, Mazeret bildiren ö ğ rencilerin durumunu bildirmek. Rehberlik Servisleri Sınav ile ilgili ö ğ rencilere bilgi aktarmak (konferans, afiş, broşür vb.) Engelli ö ğ renciler ile ilgili alınacak ‘sınav tedbirleri’ ile ilgili ilgili aileye rehberlik etmek. Sınavların yapısı, dersler, süre vb. bilgileri ö ğ rencilere aktarmak, Sınav ders kazanımlarının listesini yayınlamak. Velileri teog ile ilgili bilgilendirmek Ö ğ renci Velileri Çocu ğ unun sınav listesinde olup olmadı ğ ını kontrol etmek, Ö ğ rencinin yasal mazeretini okul yönetimine zamanında bildirmek, Ortak sınav puanının nasıl oluştu ğ unu ö ğ renmek, Çocu ğ unun ‘çalışma stratejisinin’ uygunlu ğ unu denetlemek,

7 I.TEOG Sınavlar Sınav Tedbirleri Engel (Hastalık) TürüSınav Tedbirleri Az GörenlerTek kişilik sınıf, Her ders için 15’er dakika ek süre Ayrıca,; a.Okuyucu kodlayıcı, b.18 Punto yazılı soru ve cevap ka ğ ıdı, c.a. b birlikte seçeneklerinden birisini alabilecekler İ şitme EngellilerTek kişilik sınıf, Her ders için 15’er dakika ek süre Ruhsal ve Duygusal Bozuklu ğ u Olan (DEHAB) Tek kişilik sınıf, Her ders için 15’er dakika ek süre OtizmTek kişilik sınıf, Her ders için 15’er dakika ek süre Bedensel Engeli OlanlarTek kişilik sınıf, Her ders için 15’er dakika ek süre Ayrıca; a.Okuyucu kodlayıcı, Zihinsel EngellilerTek kişilik sınıf, Her ders için 15’er dakika ek süre (MEB, 2013).

8 II. Ortak Sınavlar Sınavları

9 II. Ortak Sınavlar Uygulaması Sınavları Sınavın Uygulanması:  Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek 20 soru ve 40 dak. Süre olacaktır.  Ö ğ renciler sınıf yoklama listesine göre oturtulacak gerekti ğ inde ö ğ rencinin yerini de ğ iştirme yetkisi görevli ö ğ retmende olacaktır.  Ö ğ renci tükenmez kalem ile cevap ka ğ ıdını imzalayacak, kitapçık türünü kurşun kalemle (A,B,C ve D) olarak kodlayacaktır.  Sınavdan sonra de ğ erlendirmede aynı salonda sınava giren, aynı soru kitapçık türünü kullananlar arasında bilgisayar ortamında de ğ erlendirme yapılacaktır (MEB,2013).

10 II. Ortak Sınavlar Sınavları Sınavın De ğ erlendirilmesi: a. Tek bir puan türünde hesaplama yapılacaktır, b. Her soru eşit a ğ ırlı ğ a sahip olacaktır, c. Her test için sadece do ğ ru sayıları dikkate alınacaktır, d. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı: e. [(Do ğ ru sayısı/ soru sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. f. Örnek: Türkçe; (15/20) x100=75

11 II. Ortak Sınavlar Ortak Sınav Puan Hesaplaması; Her bir ö ğ rencinin 6.7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8.sınıfta yapılan a ğ ırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen puan ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan (YEP) elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

12

13 II. Ortak Sınav Uygulaması Sınavları

14 TOPLAM YEP İ Ç İ NDE % 30’U DERS BAŞARI PUANI % 70’ İ ORTAK MERKEZ İ SINAV PUANI OLUŞTURMAKTADIR.

15 II.Ortak Sınavlar Görevler Okul Yönetimi Okulda OMS ‘ların sa ğ lıklı şekilde yapılmasını sa ğ lamak, Ö ğ rencilerin 6. ve 7. sınıf ders başarı ortalamalarını ilan etmek, Sınavda, sınıf oturma düzeni, kitapçık türü gibi önemli bilgileri ö ğ rencilere aktarmak, Mazeret sınavı ile ilgili işlemleri zamanında yapmak, Sınavlarda görevli ö ğ retmenlere rehberlik yapmak. Rehberlik Servisleri Sınavlarda dikkat edilecek hususlar konusunda konferans, seminer gibi etkinlikler yapmak, Kodlama ve verimli çalışma konularında ö ğ rencileri bilgilendirmek Sınav kaygısı ile ilgili grup danışmanlı ğ ı çalışması yapmak, OMS temel yapısı ile ilgili bilgi aktarmak, broşür afişler hazırlamak, Yıl sonu başarı ort. ADBO, OMSO, ve YEP oluşumunu gösteren afişler hazırlamak. Özel e ğ itim alan ö ğ rencileri K.P raporunu haz. Ö ğ renci Velileri OMS’ların temel yapısını ö ğ renmek, Çocu ğ unun 6.7. sınıf ders başarı ort. Bilmek, OMS derslerin a ğ ırlıklarını ö ğ renmek, Çocu ğ unun do ğ ru bir TEOG stratejisi oluşmasını sa ğ lamak, Sınav sonuçlarını uzmanlarla de ğ erlendirmek, (rehberlik) Sa ğ lıklı bir sınav dönemi için fiziki, duygusal hazırlık yapmak.

16 15 dakika Ara…

17 III. ORTAK SINAV UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ  Sınavlara Giren her ö ğ rencinin tercih hakkı oluyor,  Tercih listesi istek listesidir,  Tercih edilen okul sayısının çok olması, az olmasından daha avantajlıdır.

18 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ Gizli Tercih : YEP 9. SINIF DERS BAŞ. ALANYERC İ HSONUÇ

19 III. ORTAK SINAV TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ  Anadolu Öğretmen Liseleri, Fen, Sosyal Bilimler veya Anadolu Liselerine dönüştürüldü.  TEOG Tercihlerinde Özel Kolejlerin burslu programları da tercih edilebiliyor,  Özel kolej tercihlerinde Türkiye genelinde %5’lik dilimde olanlar yada bulunduğu ilde %5’lik dilimde olanlar tercih hakkına sahiptir.  Minimum puan uygulaması kaldırılmıştır.  Tercihler öğrencinin % lik dilimleri (TÜRKİYE GENELİ VE İL GENELİ) dikkate alınarak yapılmalı.

20 III. ORTAK SINAV UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ  Keçiören’de Durum:  2013-2014 E ğ itim yılında 1 binden fazla ö ğ renci sınava girdi,  Anadolu Liselerinin toplam kontenjanı, 2985 idi.  TEOG Yerleştirmeleri sonucunda;  En yüksek puanlı Anadolu lisesi: Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi, (464,7582) oldu,  En düşük puanlı Anadolu Lisesi; Nuri Pakdil Anadolu Lisesi (332,4187) oldu.  Fark: 464-332= 132 puandır.  Nakiller neticesinde toplam (Keçiören) 12 okulun taban puanı arttı. 2 okulun düştü, 1 okulun de ğ işmedi.

21 III. ORTAK SINAV UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ Başvuru yerleşilen okul müdürlüğüne yapılacak. İlk nakil talebi 25-28 Ağustos 2014 saat 17.00’ye kadar alındı 29 Ağustos'ta nakil yerleşme işlemleri tamamlandı. Nakiller benzer bir sistemde Eylül ayı son haftasına kadar haftalık periyotlarla yapıldı. Tüm gelişmeler (nakil, boş kontenjan vb.) e-okul üzerinden takip ediliyor… Öğre n Kayıtlı Olduğu Okul Nakil Talebinin olduğu Okul Tarih AhmetG. Osman Anadolu Lisesi B.Gökdağ Anadolu Lisesi 29 Ağustos AyşeFarabi Anadolu Lisesi G. Osman Anadolu Lisesi 5 Eylül

22 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ I. Tercih yapmayan ya da tercihlerine yerleşemeyen ö ğ rencilerin yerleştirilmeleri; II. Ö ğ rencinin ikamet adresi, III. YEP’i, IV. Okul kontenjanı, V. Okulun yerleştirme puanı dikkate alınarak yapılacaktır.

23 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ Sorunlar: 1. Ö ğ renci ve aileler sistemi tanımıyor, 2. Sınav sonuçlarını okuma becerisi zayıf, 3. Okul türleri yeterince tanınmıyor, 4. Mesleki program uygulayan okul bölümleri tanınmıyor, 5. Hiçbir ö ğ rencinin A ve B planı yok… 6. Taban puan, yüzdelik dilim, kontenjan vb. veriler yanlış yorumlanıyor, 7. Özel e ğ itim alan ö ğ renciler baştan dışlanıyor, yardım edilmiyor, 8. Tercih listesi hazırlamayı bilmiyorlar, 9. Taban puana gere ğ inden fazla de ğ er atfediliyor, 10. Hiçbir ö ğ rencinin bir kariyer planı yok… 11. Kariyer seçimi ‘rastlantısal’ yapılıyor….

24 2005-2011 YILLARI ARASI İ ŞS İ ZL İ K ORANLARI YIL İ ŞS İ ZL İ K ORANI (%) 200510,6 200610,2 200710,3 200811,0 200914,0 201011,9 20119,8 Kaynak: TÜ İ K

25

26 III. TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ Sıra noÜlkePuanı 1 İ sviçre5,67 2Singapur5,61 3Finlandiya5,54 …. 44Türkiye4,45 Dünya Rekabet Gücü Endeksi, (Kurumlar, altyapı, sa ğ lık, temel e ğ itim, mesleki e ğ itim) Kynak, Sala- I- Martin vd. 2013/ SDE (Ekonomik Özgürlükler ve Türk Dünyası Raporu) 2014;53-54

27 Türkiye, 2,732 puan

28 İnovasyon performansı (Maastricht Üniversitesi) Avrupa 2020 İnovasyon Birliği vizyonuna dayalı İnovasyon Birliği Sıralaması aracı geliştirilmiştir. 1.İnovasyon liderleri: Denmark, Finland, Germany, Sweden (performance well above that of the EU27). 2.İnovasyon takipçileri: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, France, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Slovenia and the UK (performance close to that of the EU27). 3.Ilımlı düzeyde inovasyon yapanlar: Czech Republic, Greece, Hungary, Italy, Malta, Poland, Portugal, Slovakia and Spain is (performance below that of the EU27). 4.Zayıf düzeyde inovasyon yapanlar: Bulgaria, Latvia, Lithuania and Romania (performance well below that of the EU27). Sunum Türkiye, zayıf düzeyde yer almaktadır, 2010 “İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” www.wikipedia.org.tr www.wikipedia

29 III.ORTAK SINAV UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME DÖNEMİ Okul Yönetimi Sınav sonuçları, tercih dönemi bilgilerini ö ğ rencilerine aktarmak, Şifre, tercih işlemi bilgilerinin her ö ğ rencisine ulaşmasını sa ğ lamak, Tercih dönemi okulun çalışma saatlerini ve yetkililerini ilan etmek, Ortak sınav sonuçlarını içeren bir rapor hazırlamak, Yerleştirme sonuçlarını içeren bir rapor hazırlamak, Mezun takip sistemi kurmak. Rehberlik Servisleri Ortak sınav sonucunu ve tercihlerle ilgili gerekli bilgileri ö ğ rencilere aktarmak, Her mezun ö ğ rencinin Ortak sınav raporunu raporunu hazırlamak, Tercih edilecek, okul veya programların tanıtımını yapmak, Tercih döneminde, fiziki, veya interaktif danışmanlık yapmak, Ö ğ rencilerin A ve B kariyer planı hazırlamasına yardım etmek. Ö ğ renci Velileri Çocu ğ unun okul tercihleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmak, Çocu ğ unun kariyer planı hazırlamasına destek olmak, Okul ve program türlerini tanımak, Tercih dönemi takvimini takip etmek, Sonuçları okula ve danışmana bildirmek, Çocu ğ unun yeni okuluna uyum sa ğ lamasına yardımcı olmak, Son kararı çocu ğ a bırakmak.

30 ORTAK SINAV UYGULAMASI ÖĞRENCİ RAPORU Ö ğ renci; Adı Soyadı:TC Kimlik No: 6. Sınıf Ders Başarı Ort. 7.Sınıf Ders Başarı Ort. I.OMS SINAV SONUCU Yaklaşık YEP Puanı: Muhtemel Okul ve Programların mini listesi, Ö ğ rencinin kariyer profili ile ilgili, ö ğ retmen görüşleri (2’ cümle) Ailesinin görüşleri (1-2 cümle) Rehberlik servisi görüşleri, Test anket sonuçları Ö ğ rencinin A ve B planları

31 ORTAK SINAV SÜRECİNİ ÖLÇELİM

32 TEOG, LYS, EK ÖSYS, ÖMS, TERCİH DÖNEMİ Merkezimizde tüm sınav ve tercih dönemlerinde, tercih danışmanlı ğ ı yapılmaktadır. Bu kapsamda 2013-2014 E ğ itim yılında; ö ğ renciveli LYS:8644 TEOG:361382 D İĞ ER:68 Ö ğ renciye yardımcı olunmuştur, çalışmalarımız 2014- 2015 ö ğ retim yılında da devam edecektir. Kariyer Danışma Birimi

33 https://www.facebook.com/groups/5678456132 38942/


"ORTAK SINAVLAR Ortak sınav süreci. SUNUM PLANI  1. Ortak Sınavları Öncesi ı. a. Okul Yönetiminin Görevleri ı. b. Rehberlik Servisleri Görevleri ı. c." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları