Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1

2 VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ
1 OCAK 2016' DA BAŞLIYOR

3 E - Tebligat Sistemi Nedir ?
E - Tebligat; Vergi dairelerince düzenlenen ve mükellefler ile diğer muhataplarına 213 sayılı vergi usul kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesidir. E - Tebligat uygulamasının usul ve esasları, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

4 E - Tebligat Sistemi Nedir ?

5

6 E - Tebligat Ne Zaman Başlıyor ?
E - Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce e - tebligat uygulamasına geçmek için bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren e - tebligat yapılabilmektedir.

7 Kimlere E - Tebligat Yapılacak ?
Kurumlar vergisi mükelleflerine zorunlu, Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara zorunlu, ( Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler HARİÇ ) Kendilerine e - tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllere isteğe bağlı olarak e - tebligat yapılacaktır.

8 Kimlere E - Tebligat Yapılacak ?
E - Tebligatın isteğe bağlı olması ne demek ? Örneğin; sadece araç nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olan Bay X sistemi kullanmak zorunda değildir. Ancak kendisine kesilen trafik para cezasından veya diğer idari para cezalarından daha hızlı ve zamanında haberdar olarak haklarından faydalanmak isterse e - tebligat sistemine dahil olabilir.

9 E - Tebligat Sistemini Kullanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır ?
Tüzel Kişiler; Tüzel Kişiler, vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden edinecekleri Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve diğer Tüzel Kişiler için) ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunacaklardır.

10 E - Tebligat Sistemini Kullanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır ?
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Başvurusu; Kanuni temsilci / bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler; Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilirler. 1 Ocak 2016 tarihine kadar başvuru zorunludur, eğer Bay X 1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellef olduysa işe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde başvuru yapmalıdır.

11 E - Tebligat Sistemini Kullanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır ?
Gerçek Kişiler; Gerçek kişiler, vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden edinecekleri Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunabilecekleri gibi internet vergi dairesini kullanarak da başvuruda bulunabilirler. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine bizzat başvurarak sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

12 E - Tebligat Sistemini Kullanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır ?
Gelir Vergisi Mükelleflerinin Başvurusu; (Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden kazanç elde edenler) Mükellefler/bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kişiler Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile internet vergi dairesinden ya da bağlı olunan vergi dairesinden başvuruda bulunabilir. 1 Ocak 2016 tarihine kadar başvuru zorunludur, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellef olanlar, mükellefiyet tesisi sırasında başvurmalıdırlar. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuru yapan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca invd kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise ''Tc Kimlik No ile Giriş'' ekranından kimlik doğrulaması ile başvuru yapacaklar ve sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yaparak sistemi kullanacaklardır.

13 E - Tebligat Sistemini Kullanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır ?
Zorunluluk Kapsamına Girmeyen ve Sistemi Kullanmak İsteyen Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Başvurusu; Kanuni temsilci/bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler) ile KDV veya Gelir (Stopaj) Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilirler.

14 E - Tebligat Sistemini Kullanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır ?
Zorunluluk Kapsamına Girmeyen ve Sistemi Kullanmak İsteyen Gerçek Kişilerin Başvurusu; Mükellefler/bu işlemi yapmaa yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) ile İnternet vergi dairesi veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilirler. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuru yapan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca invd kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise ''Tc Kimlik No ile Giriş'' ekranından kimlik doğrulaması ile başvuru yapacaklar ve sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yaparak sistemi kullanacaklardır.

15 İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Edinme
Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile başvuruda bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistem tarafından üretilen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.

16 İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Edinme
İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuruda bulunan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek olup bu mükellefler mevcut kullanıcı şifresiyle sisteme gireceklerdir.

17 İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Edinme
İnternet vergi dairesi şifresi olmayıp internet vergi dairesini kullanarak başvuruda bulunan gerçek kişiler, sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e - tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

18 E - Tebligatın Mükelleflere iletilmesi
Vergi Dairesi tarafından elektronik imza ile imzalanan evrak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletir.

19 E - Tebligatın Mükelleflere iletilmesi
Mükelleflere e - tebligat yapıldığında, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer alan telefon numarası veya e - posta adreslerine; SMS veya e - posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

20 E - Tebligatın Mükelleflere iletilmesi
Mükellefler internet vergi dairesi (https://intvrg.gibgov.tr) üzerinden e - tebligat sistemine girerek, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre/kimlik doğrulaması ile ulaşacakları elektronik tebligat adreslerinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler.

21 E - Tebligatın Mükelleflere İletilmesi
E - Tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. E - Tebligat sistemi ile tebliğ edilen evrak ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.

22 E - Tebligat Sisteminden Çıkış
Zorunlu veya ihtiyari olarak e - tebligat sistemine dahil olanlar kural olarak sistemden çıkamazlar. ANCAK; Tüzel Kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibariyle, e - tebligat adresi kapatılır.

23 E - Tebligat Sisteminden Çıkış
Zorunlu veya ihtiyari olarak e - tebligat sistemine dahil olanlar kural olarak sistemden çıkamazlar. ANCAK; Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibariyle ilgilinin e - tebligat adresi re'sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın e - tebligat adresi kullanıma kapatılır.

24 Önemli Hususlar E - Tebligat yapılacak gerçek ve tüzel kişiler; Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmelidir. Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmelidir.

25 Önemli Hususlar E - Tebligat yapılacak gerçek ve tüzel kişiler; Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumalı, üçüncü kişilerle paylaşmamalı ve başkasına kullandırmamalıdır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermelidir.

26 Bildirimde Bulunulmaması Durumu
E - Tebligat sistemi kullanmak zorunda olup bildirimde bulunmayan ve e - tebligat sistemine dahil olmayanlara VUK Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

27 Bildirimde Bulunulmaması Durumu
E - Tebligat sistemini kullanmak zorunda olan ancak bildirimde bulunmayan mükellefler adına, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre re'sen oluşturularak tebliğ edilir ve e - tebligat gönderimi başlatılır.

28 E - Tebligat Sisteminin Avantajları
Vergi dairesince düzenlenen evrakların mükelleflere tebliği hızlanacak ve SMS / E - POSTA ile anında haber verilecek.

29 E - Tebligat Sisteminin Avantajları
Tebligat maliyetleri düşerek kamu harcamalarında tasarruf sağlanacak.

30 E - Tebligat Sisteminin Avantajları
Güvenli ve doğru bir şekilde tebliğ yapılacak.

31 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi

32 E - Tebligatınız Var !!!

33 İnternet Vergi Dairesi hptts://intvrg.gib.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: İnternet Vergi Dairesi hptts://intvrg.gib.gov.tr Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı TEŞEKKÜR EDERİZ.


"VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları