Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERGİLENDİRME SÜRECİ ÖN TESPİTLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERGİLENDİRME SÜRECİ ÖN TESPİTLER"— Sunum transkripti:

1 VERGİLENDİRME SÜRECİ ÖN TESPİTLER VERGİ TEKNİĞİ OLARAK DA BİLİNEN “VERGİLENDİRME SÜRECİ”, TÜM VERGİLERİN DOĞDUĞU ANDAN BAŞLAYIP, TAHAKKUK ETTİĞİ ANA KADAR GEÇEN SÜREÇTİR.

2 VERGİLENDİRME SÜRECİ ÖN TESPİTLER BU SÜREÇ TÜM VERGİLERİ (GÜMRÜK VERİLERİ HARİÇ) KAPSAR VERGİLENDİRMEYE DAİR TÜM HUKUKİ İLİŞKİLER MUTLAKA VERGİLENDİRME SÜRECİNİN BİR YERİNDE GERÇEKLEŞİR.

3 VERGİLENDİRME SÜRECİ TÜRKİYE’DE İDARE HUKUKU TEDVİN EDİLMEMİŞ OLMASINA KARŞIN VERGİ HUKUKU SON DERECE KAZUİSTİK ŞEKİLDE TEDVİN EDİLMİŞTİR. VERGİLENDİRME SÜRECİ HERŞEYDEN ÖNCE İDARİ USULDUR. BU USUL TANINMADAN VERGİ UYUŞMAZLIĞI YÖNETİLEMEZ

4 VERGİLENDİRME SÜRECİ VERGİLENDİRME SÜRECİNİ BELİRLEYEN TEMEL KANUN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUDUR; BU KANUN: GENEL KANUN VUK MADDİ VE ÖZEL KANUNLAR GVK-KVK-KDVK-ÖTVK-MTVK VB

5 VERGİLENDİRME SÜRECİ VUK GİRİŞ ve 5 KİTAPTAN OLUŞUR GİRİŞ:KANUNUN ŞÜMULÜ KİTAP: VERGİLENDİRME KİTAP: MÜKELEFİN ÖDEVLERİ KİTAP: DEĞERLEME KİTAP: CEZA HÜKÜMLERİ KİTAP: VERGİ DAVALARI

6 VERGİLENDİRME SÜRECİ VERGİLENDİRME SÜRECİ BİRİNCİ KİTAPTA YER ALIR ANCAK BİRİNCİ KİTAPTA VERGİLENDİRME SÜRECİ DIŞINDA DA HÜKÜMLER VARDIR. KALDI Kİ VERGİLENDİRME SÜRECİ, HUKUK BÜTÜNÜ İÇEİRİSNDE PEK ÇOK MEVZUATTA ATIF ALIR

7 VERGİLENDİRME SÜRECİ VERGİLENDİRME SÜRECİ TARAFLARINI İDARE, YÜKÜMLÜ VE SORUMLUNUN OLUŞTURDUĞU HUKUKİ İLİŞKİ ÜZERİNE KURULUDUR İDARE YÜKÜMLÜ SORUMLU

8 VERGİLENDİRME SÜRECİ TEKNİK BOYUTUYLA ELE ALINDIĞINDA “VERGİYİ DOĞURAN OLAY”LA BAŞLAR VE “TAHAKKUKLA” SONA ERER. TAHSİL BU SÜREÇ İÇERİSİNDE YER ALMAZ. TAHSİL 6183 SAYILI AATUHK’DA DÜZENLENMİŞTİR. TAHSİL AŞAMASINA GELMİŞ BİR VERGİ KURAL OLARAK SADECE KAMU ALACAĞI NİTELİĞİNE BÜRÜNÜR

9 VERGİLENDİRME SÜRECİ VDO………TARH………TEBLİĞ………TAHAKKUK TAHSİL 6183 AATUHK

10 VERGİLENDİRME SÜRECİ VDO………TARH………TEBLİĞ………TAHAKKUK BEYAN İDARE -Re’sen -İkmalen -İdarece

11 VERGİLENDİRME SÜRECİ VERGİYİ DOĞURAN OLAY (VDO)
Madde 19 - Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar VDO HER BİR MADDİ VERGİ KANUNUNDA TANIMLANMIŞTIR. Gelir Vergisi Kanunu : Gelirin elde edilmesi KDVK: Mal teslim veya hizmet ifası MTVK: Sicile kayıtlı MTV bulunması

12 VERGİLENDİRME SÜRECİ TARH
Madde 20 - Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari muameledir. TARH BİR İDARİ İŞLEMDİR ve İDARİ İŞLEMİN TÜM UNSURLARINI BARINDIRIR

13 VERGİLENDİRME SÜRECİ TARH İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN EN DEMOKRATİK YOLU “BEYANNAME”DİR. BEYANNAME VERİLDİĞİ ANDA VERGİ TARH EDER. BAZI VERGİLERDE ÖZEL TARH USULLERİ BELİRLENMİŞTİR MTV – DAMGA VERGİSİ vb

14 VERGİLENDİRME SÜRECİ İKMALEN TARH (VUK m. 29)
İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

15 VERGİLENDİRME SÜRECİ RE’SEN TARH (VUK M. 30)
Resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.

16 VERGİLENDİRME SÜRECİ TEBLİĞ Tüm vergiler mutlaka ilgilisine tebliğ edilmelidir ancak bu konuda Tebligat Kanunu değil VUK uygulanır. Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır. Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müsdahdemlerinden birine yapılır. (Muhatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir.)

17 1.Muhatabın adresi hiç bilinmezse;
VERGİLENDİRME SÜRECİ Muhatap tebellüğden imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edilir. İLANEN TEBLİGAT 1.Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse; 3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa; 4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa.

18 VERGİLENDİRME SÜRECİ İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda mükellefin adının, verginin nevi veya miktarının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması veyahut bu vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz kılar.

19 VDO………TARH………TEBLİĞ………TAHAKKUK TAHSİL
VERGİLENDİRME SÜRECİ TARH ZAMANAŞIMI Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmiyen vergiler zamanaşımına uğrar. Vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, zamanaşımını durdurur. Ancak işlemeyen süre her hâl ve takdirde bir yıldan fazla olamaz. VDO………TARH………TEBLİĞ………TAHAKKUK TAHSİL

20 Tahsil aşamasının ve ödeme emrinin sebep unsurudur
VERGİLENDİRME SÜRECİ TAHAKKUK Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir Kamu hukukunun en kuvvetli kavramlarındandır ve muaccel kamu alacağıdır. Tahsil aşamasının ve ödeme emrinin sebep unsurudur Vergi tahakkuktan önce ödenemez; tahakkuktan sonra ödenmesi zorunludur

21 Örn. GVK Beyanname 25 Mart’a kadar verilir.
VERGİLENDİRME SÜRECİ TAHAKKUK Beyanname verilince vergi tarh, tebliğ ve tahakkuk eder. Ödeme her bir maddi kanununda gösterilmiştir. Örn. GVK Beyanname 25 Mart’a kadar verilir. Bu tarihte vergi tarh-tebliğ-tahakkuk etmiş olur. Ödeme Mart ve Temmuz ayları içerisinde olur Örn KDVK Beyan izleyen ayın 24’üne kadar verilir. Bu anda vergi tarh-tebliğ-tahakkuk etmiş olur. Ödeme aynı ayın 26’sına kadar

22 ÖRNEK 2011 Yılı Kurumlar Vergisi
VERGİLENDİRME SÜRECİ ÖRNEK 2011 Yılı Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Beyan tarihi Nisan 2012 Kurumlar Vergisi Ödeme Tarihi Nisan 2012 Beyanname Verilmezse veya Matrah Farkı Varsa Tarh Zamanaşımı Süresinin Sonu Olası Re’sen veya İkmalen Tarh Tarihi: Temmuz 2013 Olası Tebliğ Tarihi:1 Ağustos 2013 Dava Açılmazsa Tahakkuk Tarihi: 31 Ağustos 2013 Tahsil Süresinin Sonu: 30 Eylül 2013 İdarenin talep edecekleri: Vergi aslı – Gecikme Faizi (Nisan Ağustos 2012 arası) – Vergi Ziyaı (Faizi olmaz) – Fiili ödeme tarihine kadar gecikme zammı

23 ÖRNEK 2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
VERGİLENDİRME SÜRECİ ÖRNEK 2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarh-Tebliğ-Tahakkuk: 1 Ocak 2011 (Kanun gereği) Tahsil: 31 Ocak 2011 – 31 Temmuz 2011 Gecikme faizi ve Vergi Ziyaı olmaz. Geç ödeme durumunda sadece gecikme zammı olur.


"VERGİLENDİRME SÜRECİ ÖN TESPİTLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları