Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ."— Sunum transkripti:

1 TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

2 1.Kişi kendi parasını harcıyorsa, fiyat da önemlidir, kalite de. 2.Başkasının parasını kendisi için harcıyorsa,fiyat önemli değildir.Kalite ise önemlidir. 3.Kendi parasını başkası için harcıyorsa,fiyat önemlidir.Kalite önem taşımaz. 4.Başkasının parasını başkası için harcıyorsa,fiyat da kalite de önemli değildir. HAYATA DAİR…

3 8 kavramı esas alarak bir kuruluşu yönetmek ve başkalarına örnek olacak uygulamalar geliştirmektir. EFQM MÜKEMMELLİĞİ NEDİR? 1.SONUÇLARA YÖNLENDİRME2.MÜŞTERİ ODAKLILIK3.LİDERLİK VE AMACIN TUTARLILIĞI4.SÜREÇLER VE VERİLERLE YÖNETİM5.ÇALIŞANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE KATILIMI6.SÜREKLİ ÖĞRENME,YENİLİKÇİLİK VE İYİLEŞTİRME7.İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ8.TOPLUMSAL SORUMLULUK

4 EFQM MÜKEMMELLİĞİ NEDİR? Bu model; siyasi politikaların kalitesini ya da mükemmelliğini değil, kurum yönetimlerinin mükemmelliğini sorgulayan bir yönetim modelidir.

5 NEDEN EFQM MODELİ SEÇİLDİ?

6 GENEL YAPISI

7 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

8 GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK VE ÖĞRENME LİDERLİK %10 SÜREÇLER %14 Çalışanlar %9 Politika ve Strateji %8 İşbirlikleri ve Kaynaklar %9 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar %9 Müşterilerle İlgili Sonuçlar %20 Toplumla İlgili Sonuçlar %6 TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI %15

9 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN GİRDİ KRİTERLERİ

10 Liderler kuruluşun misyonunu ve vizyonunun nasıl oluşturmakta, bunların gerçekleştirilmesini nasıl kolaylaştırmaktadırlar. Uzun vadede başarı için gerekli kurumsal değerleri nasıl geliştirmekte ve bunları uygun faaliyet ve davranışları ile nasıl yaşama geçirmektedirler. Kuruluşun yönetim sisteminin oluşturulması ve yaşama geçirilmesi konusunda kişisel olarak nasıl bir rol almaktadırlar. LİDERLİK

11 Kurumunda misyon ve vizyon oluşturup örnek olabilen Yönetim felsefesi oluşturup bu felsefeyi hayata geçirip sürekli iyileştirebilen. Müşterilerle, işbirliği halindeki kuruluşlarla ve toplumla ilişkiler kurabilen. Çalışanlarını tanıyan, destekleyen ve onları motive edebilen Değişimi isteyen ve değişimin öncüsü olan.

12 1a-Liderler kuruluşun misyon, vizyon ve değerlerini nasıl oluşturmakta ve bir mükemmellik kültürü doğrultusunda nasıl örnek olmaktadır. 1 b – Liderler Kuruluşun yönetim sisteminin oluşturulması, bu sistemin yaşama geçirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi çalışmalarında kişisel olarak nasıl rol almaktadırlar. 1c – Liderler müşterilerle, işbirliği yapılan kuruluşlarla ve toplumun temsilcileri ile ilişkileri nasıl yürütmektedir. 1d – Liderler kuruluşun çalışanlarını nasıl motive etmekte, desteklemekte ve tanımaktadırlar. 1e – Liderler kurumsal değişim ihtiyacını nasıl belirler ve değişime öncülük etmektedirler. 1.LİDERLİK

13 Kurum misyon ve vizyonunu, net bir biçimde paydaşlara odaklanmış bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaçlar, hedefler ve süreçler yoluyla nasıl gerçekleştirmektedir. POLİTİKA VE STRATEJİ

14 Strateji veya sevkülceyş, uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur. İşletme yönetiminde strateji kavramı, bir işletmenin içinde yer aldığı ortamın dinamizmine karşın, kararlılığını koruyarak varlığını sürdürmek ve pazarda başarı elde etmek için seçtiği yolu betimlemektedir.

15 2a – Politika ve strateji, paydaşların mevcut durumundaki ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini nasıl temel almaktadır. 2b - Politika ve strateji, performans ölçümü, araştırma, öğrenme ve yaratıcılıkla ilgili çalışmalardan elde edilen bilgileri nasıl temel almaktadır. 2c - Politika ve strateji, nasıl oluşturulmakta, gözden geçirilmekte ve güçlendirilmektedir. 2d - Politika ve stratejinin yayılımı, kilit süreçler çerçevesi içinde nasıl gerçekleştirilmektedir. 2.POLİTİKA VE STRATEJİ

16 Kurum, çalışanlarının bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kurumun bütününde nasıl yönetmekte, geliştirmekte ve özgürce kullanılmalarını sağlamaktadır. Bu faaliyetleri politika ve stratejisini, süreçlerin etkin bir biçimde işlemesini destekleyecek şekilde nasıl planlamaktadır. ÇALIŞANLAR

17 3a – İnsan kaynakları nasıl planlanmakta, yönetilmekte ve iyileştirilmektedir. 3b – Çalışanların bilgi birikimleri ve yetkinlikleri nasıl belirlenmekte, geliştirilmekte ve sürdürülmektedir. 3c – Çalışanların katılımı ve yetkelendirilmesi nasıl sağlanmaktadır. 3d – Çalışanlar ile kuruluş arasında nasıl bir diyalog söz konusudur. 3e – Çalışanlar nasıl takdir edilmekte, tanınmakta ve gözetilmektedir. 3.ÇALIŞANLAR

18 Kurum, politika ve stratejilerini ve süreçlerin etkin bir biçimde işlemesini destekleyecek biçimde işbirliklerini ve kaynaklarını nasıl planlamakta ve yönetilmektedir. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR

19 Kurum dışı işbirliği halindeki kuruluşlar Finansal kaynaklar. Bina, donanımı ve malzemeler. Teknoloji kullanımı ve etkin yönetimi. Bilgi- birikim nasıl yönetilmektedir?

20 4a – Kuruluş dışı işbirlikleri nasıl yönetilmektedir. 4b – Finansal kaynaklar nasıl yönetilmektedir. 4c – Binalar, donanım ve malzemeler nasıl yönetilmektedir. 4d – Teknoloji nasıl yönetilmektedir. 4e – Bilgi ve bilgi birikimi nasıl yönetilmektedir. 4.İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR

21 Kurum, politika ve stratejisini destekleyecek, müşteri ve diğer paydaşlarını tam olarak tatmin edecek, onlar için katma değerin artmasını sağlayacak biçimde süreçlerini nasıl tasarlamakta, yönetmekte ve iyileştirmektedir. SÜREÇLER

22 5a – Süreçler sistematik olarak nasıl tasarlanmakta ve yönetilmektedir. 5b – Süreçler, müşterileri ve diğer paydaşları tam olarak tatmin etmek ve onlar için giderek artan bir değer yaratmak amacıyla gerektiğinde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak nasıl iyileştirilmektedir? 5c – Ürün ve hizmetler müşteri gereksinim ve beklentileri temel alınarak nasıl tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. 5d – Ürün ve hizmetler nasıl üretilmekte, sunulmakta ve servisi sağlanmaktadır. 5e – Müşteri ilişkileri nasıl yönetilmekte ve geliştirilmektedir. 5.SÜREÇLER

23 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİN ÇIKTI(SONUÇ) KRİTERLERİ

24 6a – Algılama ölçümleri Bu ölçümler dış müşterilerin kurum hakkındaki algılamalarına ilişkin müşteri anketleri, odak grupları, müşterilerin yaptığı tedarikçi değerlendirmeleri, şikayet ve övgüleri gibi yöntemlerle elde edilmiş verilerdir. 6b – Performans göstergeleri Alınan ödül ve unvanların sayısı, ödüllere aday gösterilme, basında yer alma. 6.MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR

25 7a – Algılama ölçümleri 7b – Performans göstergeleri 7.ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR

26 8a – Algılama ölçümleri 8b – Performans göstergeleri 8.TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR

27 9a – Algılama ölçümleri 9b – Performans göstergeleri 9.TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

28 MODELDEKİ RADAR MANTIĞI

29

30  Hedeflediği sonuçları politika ve strateji oluşturma sürecinin bir parçası olarak ortaya koymalıdır.  Sonuçlar kuruluşun hem finansal hem de operasyonel açıdan gösterdiği performansı kapsamalıdır.  Sonuçlar paydaşların algılamalarını kapsamalıdır. SONUÇLAR

31  Sürekli öğrenme faaliyetleriyle Uygulanan yaklaşımları değerlendirme ve gözden geçirme  İyileştirme çalışmalarını Belirlemek, Önceliklendirmek, Planlamak ve Uygulamak SONUÇLAR

32 Kuruluşun alt kriterde değinilen konulara Yönelik yaklaşımını incelemektedir. Sağlam temelliSağlam temelli yaklaşımın anlaşılır bir temele dayanması yaklaşımın anlaşılır bir temele dayanması iyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlerin varlığı iyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlerin varlığı yaklaşımın paydaşların gereksinimlerine odaklanması yaklaşımın paydaşların gereksinimlerine odaklanması Bütünleşik Bütünleşik yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içinde olması yaklaşımın politika ve strateji ile uyum içinde olması diğer yaklaşımlarla uygun biçimde ilişkilendirilmiş olması diğer yaklaşımlarla uygun biçimde ilişkilendirilmiş olması YAKLAŞIM

33 Yaklaşımın ne derecede uygulandığını incelemektedir. Uygulama Yaklaşımın uygulanması Yaklaşımın uygulanması Sistematiklik Sistematiklik Yaklaşımın yapısal ve düzenli biçimde yayılımı Yaklaşımın yapısal ve düzenli biçimde yayılımı YAYILIM

34 Yaklaşımın ve yayılımın nasıl değerlendirildiğini ve gözden geçirildiğini incelemektedir.  Yaklaşımın ve yayılımın etkinliğinin düzenli olarak ölçülmesi  Öğrenme faaliyetlerinin, en iyi uygulamaların ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve paylaşılması amacıyla kullanılması  Ölçme ve öğrenme sonuçlarının analizi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi, önceliklendirilmesi, planlanması ve uygulanması amacıyla kullanılması DEĞERLENDİRME VE GÖZDEN GEÇİRME

35 Katılımınız için teşekkür ederiz…


"TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları