Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYOLOJ İ NED İ R?. İ nsanın toplum ya ş amının, insan grupları ile toplumlarının bilimsel incelenmesi Kapsam, bireyler arasında geçen kar ş ıla ş malardan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYOLOJ İ NED İ R?. İ nsanın toplum ya ş amının, insan grupları ile toplumlarının bilimsel incelenmesi Kapsam, bireyler arasında geçen kar ş ıla ş malardan."— Sunum transkripti:

1 SOSYOLOJ İ NED İ R?

2 İ nsanın toplum ya ş amının, insan grupları ile toplumlarının bilimsel incelenmesi Kapsam, bireyler arasında geçen kar ş ıla ş malardan küresel toplumsal süreçlere kadar geni ş Kendi ya ş amlarımızın bildik özelliklerinin ötesine geçme zorunlulu ğ u Do ğ al, kaçınılmaz gördüklerimizden, verili oldu ğ unu sandıklarımızdan uzakla ş ma.

3 SOSYOLOJ İ K İ MGELEM Bir fincan kahve içmenin anlamları: İ çmenin törensel yönünün kahvenin kendisini tüketmekten daha önemli oldu ğ u sembolik de ğ er Sosyal olarak kabul edilmi ş uyarıcı içecek Uluslararası ticaretteki en de ğ erli mal 1800lerin sömürgeci yayılma dönemine uzanan köken “markala ş mı ş ” ve “siyasalla ş mı ş ” tüketim maddesi

4 SOSYOLOJ İ K DÜ Ş ÜNCEN İ N GEL İŞİ M İ Olgular, ş eylerin olu ş unu ve bazen de nasıl meydana geldi ğ ini gösterir. Teoriler, olguların neden meydana geldi ğ ini göstermede gereklidir. Teoriler çe ş itli görgül durumları açıklamada kullanılabilecek yapıla ş mı ş kuramsal yorumları kapsar. Teori ile prati ğ i tamamen birbirinden ayırmak mümkün de ğ ildir.

5 İ LK KURAMCILAR Auguste Comte (1798-1857) Fransız devrimi sonrasının çalkantılı döneminde “sosyoloji” terimini ortaya atmı ş tır. Yasaların açıklayabildi ğ i toplum bilimine inanmı ş tır. Pozitivizm, bilimin yalnızca do ğ rudan deney yoluyla bilinebilen, gözlenebilir büyüklüklerle ilgilenmesi gerekti ğ ini ileri sürer. Sosyolojiyi bütün bilimlerin en karma ş ı ğ ı, geli ş im çizgisinin en sonu olarak görür.

6 İ LK KURAMCILAR Emile Durkheim (1858-1917) “Toplumsal olguları ş eyler olarak incele!” Toplumsal olgular, bireylere dı ş sal olan ve kendi gerçekliklerine sahip olan davranı ş, dü ş ünce biçimleridir. Kilit kavramı, mekanik ve organik dayanı ş ma arasında ayrım yapan i ş bölümü dür. Hızlı de ğ i ş im geleneksel ya ş amı altüst eder; amaçsızlık ve umutsuzluk duygusu olan anomi ile sonuçlanır. İ ntihar tipolojisi çözümlemesi ile ün kazanmı ş tır.

7 İ LK KURAMCILAR Karl Marx (1818-1883) Yazılarının merkezinde kapitalizm ve sınıf mücadelesi yer alır: kapitalistler ve proletarya Tarihin Materyalist Yorumu - Ekonomik etkiler toplumsal de ğ i ş imi yönlendirir. Toplumsal düzen evrelerin sıralaması: ilkel feodal kapitalist komünist Son evre kaçınılmaz olarak i ş çilerin devrimi ile kazanılır.

8 İ LK KURAMCILAR Max Weber (1864-1920) Ekonomik etkileri önemli kabul eder, ancak dü ş ünce ve de ğ erlere de odaklanır. Eyleme vurgu yapar, yapılara de ğ il! Protestan Etik kapitalizmin ortaya çıkı ş ına neden olmu ş tur. İ deal tip nosyonunu türetmi ş tir. Rasyonelle ş tirme sürecinin ilerlemesini (bilim ve bürokrasi ile) “büyünün bozulması” olarak ifade etmi ş tir.

9 MODERN KURAMSAL YAKLA Ş IMLAR Sembolik Etkile ş imcilik: Küçük çaplı etkile ş imlerde bireyler arasındaki sembollerin de ğ i ş toku ş u İş levselcilik: Topluma bir bütün olarak yo ğ unla ş ır. Merton, fonksiyonları, açık ve örtülü olarak ayırır. Çatı ş ma Kuramları: Sınıf ve e ş itsizlik konularına odaklanır. Marx’ın etkisi görülür. Dü ş ünmeyi kolayla ş tırmanın farklı analiz seviyeleri: mikro sosyoloji ve makro sosyoloji

10 N İ Ç İ N SOSYOLOJ İ ? Farklı bakı ş açılarının de ğ erini bilme imkanı verir. Politik giri ş imleri de ğ erlendirmede pratik destek sunar. Bireysel aydınlanmayı sa ğ lar ve kendimize ait ya ş amlarımızı kontrol etmemize yardım eder. Tasarım, sosyal hizmet, yönetim ve gazetecilik gibi uygulamalı bir meslek sunar.


"SOSYOLOJ İ NED İ R?. İ nsanın toplum ya ş amının, insan grupları ile toplumlarının bilimsel incelenmesi Kapsam, bireyler arasında geçen kar ş ıla ş malardan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları