Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S İ YASET, DEVLET VE TEROR İ ZM. S İ YASET SOSYOLOJ İ S İ NDE TEMEL KAVRAMLAR Siyaset - yönetsel eylemlerin kapsam ve içeri ğ ini etkilemede güç kullanımının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S İ YASET, DEVLET VE TEROR İ ZM. S İ YASET SOSYOLOJ İ S İ NDE TEMEL KAVRAMLAR Siyaset - yönetsel eylemlerin kapsam ve içeri ğ ini etkilemede güç kullanımının."— Sunum transkripti:

1 S İ YASET, DEVLET VE TEROR İ ZM

2 S İ YASET SOSYOLOJ İ S İ NDE TEMEL KAVRAMLAR Siyaset - yönetsel eylemlerin kapsam ve içeri ğ ini etkilemede güç kullanımının aracı Hükümet- Politik gücün alanı Devlet - yasal bir sistem ve kuvvet kapasitesine dayanan otorite ile, verili bir alanda kural koyuculuk yapan siyasal aygıt

3 GÜÇ MODELLER İ Weber- bir ki ş i ya da ki ş ilerin eyleme katılan di ğ er bazılarının direni ş ine ra ğ men de olsa bir yönetsel eylem ile kendi iradelerini gerçekle ş tirme ihtimalleri Otoritenin üç kayna ğ ı: -Geleneksel - Bana itaat et çünkü bu bizim her zaman yaptı ğ ımız ş ey -Karizmatik - Bana itaat et çünkü senin hayatını de ğ i ş tirebilirim -Rasyonel,Yasal - Bana itaat et çünkü yasa bunu söylüyor

4 OTOR İ TAR İ ZM VE DEMOKRAS İ Otoritarizm katılımları reddeder veya azaltır: diktatörlerin ve monar ş ilerden Singapur Pap örne ğ indeki gibi “yumu ş ak otoritarizm”e. Katılımcı(Do ğ rudan) Demokrasi: vatanda ş lar tarafından topluca karar alınması (bütün insanların katılımı zorunlu de ğ ildir). Temsili Demokrasi: Kararlar insanların tamamı tarafından de ğ il, bu amaç için seçilenler tarafından alınır.

5 B İ RLE Şİ K KRALLIK’TA S İ YAS İ PART İ LER İ ngiliz siyasetinin temelinde dört faktör yatar: 1. Yapısal: Mavi yakalıların sayıca azalması, bu nedenle geleneksel emek deste ğ inin a ş ınması 2. SDP’yi olu ş turan MP’lerin 1980’de İş çi Partisi’nden ayrılmaları: Üçüncü Ulusal Parti 3.1979-1990 arası Thatcherism: Devletin rolü azaldı, özelle ş tirme programları 4.1990’ların ortasında ortaya çıkan Yeni İş çi Partisi

6 YEN İ İŞ Ç İ PART İ S İ N İ N ÜÇÜNCÜ YOL S İ YASET İ Hükümetlerin yeniden dizaynı Sivil Toplumun Geli ş imi Ekonominin Yeniden Dizaynı Refah Devleti Reformu Ekolojik Modernle ş me Küresel Sistem Reformu

7 M İ LLETLER VE M İ LL İ YETÇ İ L İ K I Bütün modern toplumlar ulus devlettir. Sınırları belli bir alanda ba ğ ımsızlık Bu sınırlar içerisindekilere vatanda ş lık Ulusalcı semboller ve İ nançlar Bunlar engellenen milliyetçilerin üç arzusuydu Milliyetçilik bireysel kimlikler ve devlet için de uyum sa ğ lar.

8 M İ LLETLER VE M İ LL İ YETÇ İ L İ K II Kurulmu ş ulusların içinde iyi tanımlanmı ş etnik gruplar -kendi siyasi ba ğ ımsızlıklarından yoksun- “devletsiz uluslar” 1- Belli miktarda kültürel tolerans ve özerklik ( İ skoçya, Katalonya) 2- Yüksek derecede özerklik ve bölgesel politik yapılar (Quebec, Flanders) 3- Tanınmamı ş lar ve baskı altında olanlar (Filistinliler, Tibetliler)

9 TERÖR İ ZM Uzun süredir varolan bir fenomen fakat 11 Eylül 2001 den bu yana gün yüzüne çıktı ABD tarafından Afgan Taliban’ının hedef seçilmesi ve devamında El-Kaide’nin dünya üzerindeki muhtelif saldırıları Kavramın kökleri Fransız Devrimi’ne gider Eski stil: yerel ta ş ra tutkularına dayanan baskın tip (IRA). Küresel finansörü olabilir ama tutkular yerel Yeni stil: iddiaların içeri ğ i daha geni ş, ademi merkezi yerel hücrelerde organize ediliyorlar, devletlerden bir miktar destek alıyorlar


"S İ YASET, DEVLET VE TEROR İ ZM. S İ YASET SOSYOLOJ İ S İ NDE TEMEL KAVRAMLAR Siyaset - yönetsel eylemlerin kapsam ve içeri ğ ini etkilemede güç kullanımının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları