Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri çekici problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri çekici problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir."— Sunum transkripti:

1

2

3 Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri çekici problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir.

4 Constructivism (Yapılandırmacı Görüş)

5 PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJE Proje bir tasarıdır. Tasarı geliştirmeye yönelmis bir süreçse, ilişkisel ögrenmeyi ve sürekli yeniden yapılanan bir zihinsel modeli ön görür TABANLI Tabanlı sözcügü, projenin bir hedef degil, bir süreç oldugu gerçegini vurgulamakta ve projeyi tamamlanmış bir bitirme ödevi olmaktan kurtarmaktadir ÖĞRENME Ögrenme ise dikkati ögretenden ögrenene kaydirarak, gerçek Anlamda ögrenci merkezliligin altini çizmektedir.

6

7 ÇÜNKÜ

8 öğrencilere (statik, durağan) bilgiyi aktarmaktan çok onlara bilgiye ulaşma yollarını öğretmek olmalı

9 ÇÜNKÜ  Önceden cevabı belirlenmemiş bir problem, araştırma var  Hata ve değişimi hoşgörüyle karşılayan bir ortam var  Öğrenciler bir programa bağlı kalarak kararlarını veriyorlar  Öğrenciler, bir çözüme ulaşmak için BİR DIZI işlem tasarlıyorlar  Öğrenciler, aktiviteleri etkilemek ve biçimlendirmek şansına sahipler  Değerlendirme sürekli olarak yapılıyor  Sonunda bir ürün tasarlanıyor ve kalitesi değerlendiriliyor ve sunuluyor

10 Bu model  talimatları izlemekten ö ğ renim aktivitelerine;  ezberlemekten ve tekrar etmekten, ke ş fetmeye, tümle ş tirmeye ve sunmaya;  dinleyip tepki vermekten ileti ş im kurmaya ve sorumluluk almaya;  gerçeklerin, terimlerin ve içeri ğ in olu ş turdu ğ u bilgiden,; i ş lemleri anlamaya  teoriden, teorinin uygulamalarına;  ö ğ retmene ba ğ lı olmaktan pratikte güçlü olmaya geçi ş tir.

11  Öğrenenler öğrenme görevlerini belirleyebilirler.  Öğrenenler çözüm sürecini kendileri tasarlarlar.  Öğrenenler çözüm için bilgileri toplamak ve düzenlemekle yükümlüdürler.  Öğrenenler düzenli olarak yaptıklarını arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşırlar.  Sınıf ortamı değişim ve hataları gözardı edebilecek şekilde oluşturulmuştur.  Süreç değerlendirme için önemlidir (Global SchoolNet Foundation, 2000).

12 Öğrenme Odaklı bir süreçtir. (Öğretme Değil)

13 Özgün ürün Bilgiyi toplamak İhtiyaç duyulan bilgiyi seçmek Bilgiyi organize etmek Zamanı kullanmak Zaman ve iş bağlantısını kurarak planlama yapmak İş bölümü yapmak

14 tasarı tasarı geliştirme, hayal etme, planlama demektir tasarı tasarı geliştirme, hayal etme, planlama demektir

15  Proje tabanlı öğrenmeyi sınıfa getiren öğretmenler, başarılı olmak için yeni öğretim stratejileri benimsemek zorunda kalabilirler.  Öğretmenin bir rehber ya da kolaylaştırıcı rolü üstlenmesi, çoğu eğitimciye öğretilen bir tarz değildir.

16  ÖĞRENCİ MERKEZLİDİR

17  ÖĞRENME ÖĞRENCİ GRUPLARINDA MEYDANA GELİR  ÖĞRETMENLER YÖNLENDİRİCİ VE REHBERDİR  EKİPLE ÇALIŞMAYI SAĞLAR  ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRİR

18

19  Proje tabanlı öğrenme; öğrencilerin veri analizi, problem çözme, karar verme vb. özelliklerini de içeren üst düzey bilişsel becerilerini geliştirir  fiziksel ve sosyal çevrelerine karşı sorumluluk duygularının artmasını sağlar (Dori ve Tal, 2000).

20  PROJE KONUSUNA KARAR VERMEK  ZAMAN KULLANIMI VE SÜREÇ ŞEMASI HAZIRLAMAK  PROJE BASAMAKLARINI HAZIRLAMAK  DEĞERLENDİRME KRİTER VE ÖLÇÜTLERİNİ BELİRLEMEK  PROJEYE İLK ADIMI ATMAK  ÖĞRENME KAYNAKLARINI TANIMLAMAK VE ULAŞMAK  PROJEYİ SÜRECİNİ PLANLAMAK VE KULLANMAK  PROJEYİ DEĞERLENDİRMEK

21 .  Soru-Sorun Aşaması : gerçek yaşamla ilgili bir konu seçilerek çalışmaya, önemli ve dikkat çekici bir soruyla başlanmalıdır. Bu sorunun öğrenciler için önemli ve anlamlı olduğundan emin olunmalı  Planlama aşaması : öğrencilerin soruyu cevaplarken hangi hedeflere ulaşacağı önceden belirlenmelidir. Öğrencilerin konuyu belirleme, planlama ve projeyi yapılandırma sürecine katılımları sağlanmalıdır. Bu süreçte öğretmen ve öğrenciler araştırmayı destekleyici etkinlikleri beyin fırtınasıyla belirlemelidir.  Programlama aşaması: Öğretmen ve öğrenciler proje ile ilgili zaman çizelgesi yapmalı ve kriterler belirlemelidir. Proje içeriği öğrencilerin seviyesine uygun olarak belirlenmelidir.  Yönlendirme aşaması: Öğretmen, proje sürecini kolaylaştırmalı, sürece rehberlik etmelidir.  Değerlendirme (Assessment) aşaması : Değerlendirme otantik (özgün) olmalı, kullanılan değerlendirme araçları çeşitlendirilmeli, öz değerlendirme araçları (rubrikler) kullanmalıdır.  Değerlendirme (Evaluation) Aşaması : Bireysel ve grup olarak yansımalara zaman ayrılmalı, duygular ve deneyimler paylaşılmalı, iyi işleyen noktalar, yapılması gereken değişiklikler tartışılmalıdır. Yeni araştırmalar ve projelere zemin hazırlayacak fikirler paylaşılmalıdır.

22  PROJE KONU/LARINI BELİRLEME VE EKİP OLUŞTURMA  (PROJEYİ TANIMLAMA: AMAÇLAR, İÇERİK, PROJE EKİBİNİN GÖREV TANIMLARI, SÜREÇ ÇİZELGESİ)  ARAŞTIRMA YAPMA  (OKUL KİTAPLIĞI, DİĞER ÖĞRENME KAYNAKLARI, TEKNOLOJİ KULLANIMI, PROJE ÜYELERİNİN EKİPLE ÇALIŞMALARI, SORUNA ÇÖZÜM ÖNERMELERİ, ÖĞRETMENDEN DÖNÜT ALMA)

23  RAPORU YAZMA (EDİTÖRLÜK VE GÖZDEN GEÇİRME)  RAPORU SUNMA (SUNU İÇİN HAZIRLIK YAPMA, TEKNOLOJİYİ KULLANMA)  RAPORU DEĞERLENDİRME  (BİÇİMLENDİRİCİ, DÜZEY BELİRLEYİCİ VE TÜMEL DEĞERLENDİRME)

24  SORUNU OKUYUP ANLAMA  BEYİN FIRTINASI YAPMA  SORUNU TANIMLAMA, TARTIŞMA, GÖREVLENDİRME  ÖĞRENME KAYNAKLARINI İNCELEME, OKUMA, ARAŞTIRMA, HAZIRLIK YAPMA  YAPILAN ÇALIŞMALARI GÖZDEN GEÇİRME, RAPOR HAZIRLAMA, RAPORA SON ŞEKLİNİ VERME  RAPORU SUNMA  RAPORU DEĞERLENDİRME

25  İŞ B İ RL İĞİ NE DAYALI Ö Ğ RENME  PROBLEM ÇÖZME BECER İ LER İ  ARA Ş TIRMA YOLUYLA Ö Ğ RENME STRATEJ İ S İ  YAPILANDIRMACILIK  PROBLEME DAYALI Ö Ğ RENME  ÇOKLU ZEKA KURAMI

26

27 Uygulayan  Öğretmen Kriterler  Problemi tanımlama  Hipotezleri ortaya koyma  Olası yolları tartışma  Bir yol belirleme

28 Uygulayan  Öğretmen ve uzmanlar Kriterler  Konuyla ilgili kavramları belirleme  Sağlıklı veri toplama  Problem çözme ve karar vermede  sistematik düşünme  Yansıtıcı düşünme  Kavramsallaştırma

29 Uygulayan  Uzmanlar Kriterler  Ürün dizaynı  Sunum dizaynı  Pazarlama ve reklam  Takımın sözel sunumu

30 Uygulayan  Öğrenciler Kriterler  Takım toplantılarına katılma  Takım üyelerini dinleme  Grupça çalışabilme  Takım içindeki girişkenlik  Projede katıldığı görev sayısı  Takım etkinliklerine katılım  Projenin okul yaşantısına etkisi  Grup içindeki sosyal durumu ve  Öğretmenle iletişimi

31  Proje tabanlı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme zaman zaman birbiriyle karıştırılmaktadır. Aslında probleme dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğrenmenin farklılıkları kadar benzer yönleri de vardır.

32  Her ikisi de Yapılandırmacı görüşe (constructivism) dayanmaktadır.

33  Öğrencilerin grup içinde iş birliği yaparak çalışmalarını gerektirir.  Her iki öğrenme yaklaşımı da öğrencilerin öğrenmelerini zenginleştiren gerçek yaşam problemleriyle uğraşmalarını amaçlar ve  öğrencilere gerçek yaşamlarında karşılaşmaları olası, çözülmesi için birden fazla yaklaşım gerektiren açık uçlu sorular verilir.  Bu iki yaklaşım da öğrenci merkezlidir  ve öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur.

34  Öğretmen, öğrenme sürecinde yönlendirici, kolaylaştırıcı bir role sahiptir.  Öğrenciler her iki yaklaşımda da iş birliğine dayalı gruplar hâlinde ve geniş bir zaman sürecinde, çok çeşitli bilgi kaynaklarından faydalanarak çalışırlar.  Her iki yaklaşım da genellikle otantik, performansa dayalı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.

35  Proje tabanlı öğrenme, ilköğretimin her seviyesinde ve disiplinlerarası buluşma için oldukça uygundur. (Hayat Bilgisi, Türkçe)  Probleme dayalı öğrenme ise ilköğretim düzeyine uygun olmakla birlikte, bilginin ve disiplinlerin altyapısının çalışma ilkelerinin olgunlaşması ve spesifikleşmesi sonrası (Matematik-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler gibi), ve mesleklere hazırlık eğitimi verilmesi anlamında uygundur.

36  öğrencinin çözmek istediği ve eğitim kurumunun öğrenim amaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanmış bir problemle başlar. Problemler bir senaryo veya örnek olay şeklindedir. Problemi çözebilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumların öğrenci tarafından fark edilmesi ve kazanılması hedeflenir.  Öğrenciler konuyla ilgili ön bilgilerini organize ederler, yeni sorular eklerler ve bilgiye ihtiyaç duydukları alanları belirlerler. Öğrenciler bilgi toplamak için plan yaparlar. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra yeni bilgilerini özetleyerek birbirleriyle paylaşırlar. Öğrenciler araştırmalarıyla elde ettikleri sonuçlarını sunarlar, ancak bu proje tabanlı öğrenmedeki gibi sonuç ürünü şeklinde değildir.  Bu öğrenme modelinde problem çözmek bir amaç değil araçtır; öğrencilerin, problem takımlarını çözerken birtakım bilgilere ulaşmaları üzerinde durulur.

37 süreç sonunda bir ürün ya da sunumun ortaya konulması mutlaka beklenir.

38  disiplinler arası çalışma gerektirir. Örneğin fen ve matematik kavramlarının bütünleştirilmesine olanak sağlar (Lewis ve ark., 2002).  Okulda öğrenilenlerle günlük yaşam arasında bağlantı kurulabilmesini kolaylaştırır. Öğrenciler, çalıştıkları bir projeyi başarılı bir şekilde sonlandırıp bir ürün ortaya koyarlar. Bu durum da, öğrenmenin özünü teşkil eder (Bickel, 1994).

39 EĞİTİMCİLER GRUBU


"Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri çekici problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları