Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mustafa AYRAL, Şadan ÖZCAN, Nedim ÖZDEMİR, Şenol DEMİRHAN, Ahmet ÜNLÜ, Hamza YILMAZ, Oya GÜNGÖR, Ferit TOPRAK, Hakan KARAGÖZ «Okulöncesi ve İlköğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mustafa AYRAL, Şadan ÖZCAN, Nedim ÖZDEMİR, Şenol DEMİRHAN, Ahmet ÜNLÜ, Hamza YILMAZ, Oya GÜNGÖR, Ferit TOPRAK, Hakan KARAGÖZ «Okulöncesi ve İlköğretim."— Sunum transkripti:

1 Mustafa AYRAL, Şadan ÖZCAN, Nedim ÖZDEMİR, Şenol DEMİRHAN, Ahmet ÜNLÜ, Hamza YILMAZ, Oya GÜNGÖR, Ferit TOPRAK, Hakan KARAGÖZ «Okulöncesi ve İlköğretim Dönemi Öğrencilerinin Tanılanması Öncesinde Okulları Tarafından Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi»

2 Giriş: Giriş: Eğitsel değerlendirme ve tanılama, özel eğitim gerektiren bireyin, eğitsel amaçla tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleriyle eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek, en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Süreç olarak ise, birey hakkında karar vermek için yapılan bilgi toplama sürecidir ve engelli ya da risk durumunda olduğu düşünülen öğrencileri belirleme, sınıflama ve programa yerleştirme, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama, uygun hedef ve amaçları seçme, öğrenme stratejilerini belirleme ve uygulanan program sonucunda gelişmenin değerlendirilmesi amaçlarıyla yapılmaktadır.

3 Özel eğitim gerektiren bireylerin inceleme, tanılama ve yerleştirilecekleri uygun eğitim ortamları için öneride bulunma görevi Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nindir (RAM). RAM’lar tarafından değerlendirme yapılırken, Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde veli, okul ve uzmanlar iş birliği içinde çalışırlar. Okullarla yapılan işbirliğinin en çok kullanılan ve değerlendirme sürecinde zorunlu olarak kullanılması gereken araçlarından birisi, değerlendirme ve tanılama amacıyla RAM’a yönlendirilen bireyle ilgili olarak doldurulan eğitsel inceleme isteği formlarıdır. Bu formlarda değerlendirme öncesi (gönderme öncesi) süreçte yapılan çalışmalar anlatılmaktadır.

4 Gönderme öncesi süreçte öğrencinin genel eğitim sınıfına akademik ve sosyal yönden katılımı beklenenin altında ise başka bir deyişle öğrenci gönderme öncesi süreçte planlanan hedefler doğrultusunda gelişme gösteremiyorsa ayrıntılı değerlendirme için gönderme süreci başlatılmaktadır (Kirk & ark., 2006, Kargın, 2007). Öğrencinin ayrıntılı değerlendirmeye gönderilmesi kararı, sınıf öğretmeni ile birlikte okul rehberlik servisi ve öğrencinin ailesinin birlikte vermesi gereken bir karardır. Gönderme sürecinde öğrenci için alınan tüm önlemler, yapılan tüm uyarlamalar, uyarlama sonuçları ve öğrenci hakkında toplanan tüm bilgiler rapor haline getirilir (Kargın, 2007).

5 Raporda, 1.Veli görüşmesi, 2.Sağlık kuruluşuna gönderme, 3.Rehberlik servisi ile işbirliği, 4.Sınıfın fiziki ortamında düzenlemeler, 5.Öğretim yöntem ve tekniklerinde düzenlemeler, 6.Öğretim materyallerinde düzenlemeler, gibi alanlarda neler yapıldığı belirtilmektedir. Böylece ayrıntılı değerlendirme sürecine öğrenci daha fazla bilgi ile gönderilmiş olur.

6 Bu çalışmada, eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla RAM’a yönlendirilen okulöncesi ve ilköğretim öğrencilerinin gönderme öncesinde okulları tarafından yapılan çalışmaların bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Değerlendirme sonucunda, 1. Okul tarafından yapılan çalışmaların niteliğinin değerlendirilmesi; 2. Yeterlik düzeyleri; 3. Hangi çalışmalara daha fazla yer verildiği; 4. Ailelerin bu çalışmalara katılma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Amaç: Amaç:

7 Çalışma, kurumsal bir araştırma (Altındağ RAM) özelliği taşıdığından, araştırma sonuçları evrendeki okullar ve öğretmenler tarafından paylaşılacak; kurum tarafından verilen öğretmen eğitimlerinde de kullanılacaktır. Amaç: Amaç:

8 Çalışmada tarama yöntemi kullanılmaktadır. Veri toplama aracı olarak, eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla RAM’a yönlendirilen okulöncesi ve ilköğretim öğrencileriyle ilgili olarak doldurulan Eğitsel İnceleme İsteği Formları kullanılmıştır. Okul tarafından yapılan çalışmaların türü ve düzeyini belirlemek üzere, formlardan elde edilecek olan veriler üzerinde frekans ve yüzde hesapları yapılmıştır. Yöntem: Yöntem:

9 Eğitsel İnceleme İsteği Nedeni

10 Probleme Yönelik Okulda Alınan Önlemler

11 Çalışmanın evreni Ankara İli Altındağ İlçesidir. Altındağ ilçesindeki tüm vakalar üzerinde çalışıldığından, örneklem seçilmemiştir. Yöntem: Yöntem:

12 Bulgular: Bulgular:

13 Grafik 1. Eğitim Kademeleri Açısından Öğrenci Sayıları ve Yüzdeleri Yüzde

14 Grafik 2. Sınıflara Göre Öğrenci Sayıları ve Yüzdeleri Yüzde

15 Grafik 3. Anne ve Babanın Eğitim Düzeyi Yüzde

16 Grafik 4. Anne ve Babanın Meslek Dağılımları Yüzde

17 Grafik 5. Anne ve Babanın Gelir Grubu Yüzde

18 Grafik 6. Sınıf Düzeyleri Açısından Engel Türleri Birey Sayısı

19 Grafik 7. Sınıf Düzeyleri Açısından Engel Düzeyleri Birey Sayısı

20 Grafik 8. Sınıf Düzeyleri Açısından Engel Düzeyleri (%) Yüzde

21 Grafik 9. İkinci Engel Türlerinin Dağılımı Yüzde

22 Grafik 10. Eğitim Kademeleri Açısından İnceleme Öncesi Tıbbi Tanılama Durumu Yüzde

23 Grafik 11. Sınıf Düzeyleri Açısından Eğitsel Değerlendirme İsteği Nedeni Birey Sayısı

24 Grafik 12. Sınıf Düzeyleri Açısından Eğitsel Değerlendirme İsteği Nedeni (%) Yüzde

25 Grafik 13. Eğitim Kademeleri Açısından Eğitsel Değerlendirme İsteği Nedeni Birey Sayısı

26 Grafik 14. Eğitim Kademeleri Açısından Eğitsel Değerlendirme İsteği Nedeni (%) Yüzde

27 Grafik 15. İnceleme Formunu Dolduranların Eğitim Kademelerine Göre Dağılımı Birey Sayısı

28 Grafik 16. İnceleme Formunu Dolduranların Eğitim Kademelerine Göre Dağılımı (%) Yüzde

29 Grafik 17. Engel Türüne Göre İnceleme Formunu Dolduranların Dağılımı Birey Sayısı

30 Grafik 18. Engel Türüne Göre İnceleme Formunu Dolduranların Dağılımı (%) Yüzde

31 Grafik 19. Engel Düzeyine Göre İnceleme Formunu Dolduranların Dağılımı Birey Sayısı

32 Grafik 20. Engel Düzeyine Göre İnceleme Formunu Dolduranların Dağılımı (%) Yüzde

33 Grafik 21. Sınıf Düzeyleri Açısından Probleme Yönelik Okulda Alınan Önlemler Birey Sayısı

34 Grafik 22. Sınıf Düzeyleri Açısından Probleme Yönelik Okulda Alınan Önlemler (%) Yüzde

35 Grafik 23. Eğitim Kademeleri Açısından Probleme Yönelik Okulda Alınan Önlemler Birey Sayısı

36 Grafik 24. Eğitim Kademeleri Açısından Probleme Yönelik Okulda Alınan Önlemler (%) Yüzde

37 Grafik 25. Birincil Engel Türü Açısından Probleme Yönelik Okulda Alınan Önlemler Birey Sayısı

38 Grafik 26. Birincil Engel Türü Açısından Probleme Yönelik Okulda Alınan Önlemler (%) Yüzde

39 Sonuçlar: Sonuçlar: Zihinsel yetersizlik alanında tanılama sürecinde gecikme olduğu görülmektedir. Bireylerin tıbbi tanılamalarında da geç kalındığı görülmektedir. Eğitsel inceleme isteği açısından, okulöncesi dönemde en çok dil ve konuşma güçlüğü eğitsel inceleme isteği nedeni olurken, ilkokulun başlamasıyla birlikte akademik başarısızlık nedeni ön plana çıkmakta ve ilköğretim süresince birincil inceleme isteği nedeni olmaktadır. Dikkat problemi ilkokulun başlamasıyla birlikte artış göstermekte ve ilköğretim süresince ikincil değerlendirme isteği nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Akademik başarı endişesi, öğretmenlerin öncelikli alanı gibi görünmektedir.

40 Sonuçlar: Sonuçlar: Gönderme öncesi süreç çoğunlukla sınıf öğretmeni+rehber öğretmen tarafından çalıştırılmaktadır. İdeal olan sınıf öğretmeni+rehber öğretmen+veli %20 düzeyindedir. Yalnızca sınıf öğretmeni tarafından incelemeye gönderilme oranı, ideal olanın oranıyla aynıdır. Engel türüne göre ise, otizmde sınıf öğretmeni+rehber öğretmen oranı artarken, sınıf öğretmeni+veli oranı neredeyse sıfıra yaklaşmaktadır.

41 Sonuçlar: Sonuçlar: Problem durumunu önleme çalışması olarak, genelde veliyle görüşme yöntemi hakimdir. Eğitsel düzenlemeler ve uzman desteği alma düzeyi, çok düşüktür. Özellikle öğretim materyallerinde düzenlemeler yapma, öğretmenlerin çok başvurduğu bir yöntem değildir. Okulöncesinde ilkokula kadar rehber öğretmenin desteğini alma düzeyi sürekli bir düşüş seyrinde iken, bu seyir ilkokulla birlikte tekrar yükselişe geçmektedir.

42 Öneriler: Öneriler: Eğitsel ve tıbbi tanılamayı hızlandırıcı önlemler alınmalıdır. Özellikle akademik başarısızlık durumunda, okul personelinin eğitsel tanılama konusunda ipuçları elde edebileceği ölçme araçlarını kullanmayla ilgili bilgi, deneyim ve yetkisi arttırılmalıdır. İşitme ve görme yetersizliklerini yakalayabilecek testlerin okul ortamında daha çok kullanılması sağlanmalıdır. Gönderme öncesi süreçte velinin de aktif olarak katılımı sağlanmalıdır. Önleyici çalışmalar olarak eğitsel düzenlemelere daha fazla ağırlık verilmelidir. Belirtilen önlemlerin alınmasında, RAM’ların daha aktif olmaları gerekir.

43 Mustafa AYRAL, Şadan ÖZCAN, Nedim ÖZDEMİR, Şenol DEMİRHAN, Ahmet ÜNLÜ, Hamza YILMAZ, Oya GÜNGÖR, Ferit TOPRAK, Hakan KARAGÖZ «Okulöncesi ve İlköğretim Dönemi Öğrencilerinin Tanılanması Öncesinde Okulları Tarafından Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi»


"Mustafa AYRAL, Şadan ÖZCAN, Nedim ÖZDEMİR, Şenol DEMİRHAN, Ahmet ÜNLÜ, Hamza YILMAZ, Oya GÜNGÖR, Ferit TOPRAK, Hakan KARAGÖZ «Okulöncesi ve İlköğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları