Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013-2014 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI BARAJ ORTAOKULU ORTAÖ Ğ RET İ ME GEÇ İ Ş S İ STEM İ B İ LG İ LEND İ RME SEM İ NER İ GÜLSÜM YALABUK Okul Psikolojik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013-2014 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI BARAJ ORTAOKULU ORTAÖ Ğ RET İ ME GEÇ İ Ş S İ STEM İ B İ LG İ LEND İ RME SEM İ NER İ GÜLSÜM YALABUK Okul Psikolojik."— Sunum transkripti:

1 2013-2014 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI BARAJ ORTAOKULU ORTAÖ Ğ RET İ ME GEÇ İ Ş S İ STEM İ B İ LG İ LEND İ RME SEM İ NER İ GÜLSÜM YALABUK Okul Psikolojik Danışmanı (Rehber Ö ğ retmen) GÜLSÜM YALABUK Okul Psikolojik Danışmanı (Rehber Ö ğ retmen)

2 TEMEL E Ğİ T İ MDEN ORTAÖ Ğ RET İ ME GEÇ İ Ş S İ STEM İ E ğ itimin do ğ asında var olan de ğ işim ve gelişime paralel olarak, ortaö ğ retime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, ortaö ğ retime geçiş modeli güncellenmiştir. Modelin temel niteli ğ i, ö ğ renci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak de ğ il, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

3 Ö ğ retmenin meslekî performansını artırmak Okul dışı e ğ itim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Ö ğ retim programlarının uygulanmasını ve ö ğ renci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve de ğ erlendirmek Başarı de ğ erlendirmesini sürece yaymak

4 MODEL İ N AMAÇLARI Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ilişkisini güçlendirmek E ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sa ğ lamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

5 MODEL İ N AMAÇLARI Telafi imkanı sa ğ layarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Ö ğ rencilerin okula devamsızlı ğ ını en aza indirmek Orta ve uzun vadede ö ğ rencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini de ğ erlendirmek

6 MODEL İ N UYGULANMASI Birinci dönem merkezi sistem ortak sınavının 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, İ kinci Dönem merkezi sistem ortak sınavının 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmaktadır

7 YEN İ S İ STEMDE NELER YEN İ ? Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yenilik “Yukarıdaki 6 temel dersin bir yazılısının ortak yapılması” şeklinde özetlenebilir.

8 Sınavlar Ne Zaman Yapılacak? İ ki sınavı olan dersler için ilk sınav, üç sınavı olan dersler için ikinci sınav “ORTAK SINAV” şeklinde gerçekleşecek. Her dönem iki okul günü içerisinde yapılacak, bu günlerde okul di ğ er ö ğ rencilere tatil olacak ve ö ğ renciler kendi okullarında sınava girecekler. Ancak sınavlarda görev alacak ö ğ retmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev alabilecek.

9 Sorular Nasıl Olacak? Sorular dört seçenekli çoktan seçmeli olacak. Yanlış cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek. İ leriki yıllarda sınavlara açık uçlu yani klasik soruların da dahil edilmesi planlanıyor. Sorular sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak.

10 Ortak sınav süresi bir yazılı süresi kadar olacak. Güvenlik önlemleri normal dönemlerde yapılan yazılılardakinden farklı olmayacak. Ancak sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecektir. Ö ğ rencilerden sınavla ilgili olarak hiçbir ücret alınmayacak.

11 Ö ğ renci Sınavı Kaçırırsa? Geçerli bir mazeret sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. Mazeret Sınavına Kimler Girebilir? Merkezi sınavların yapıldı ğ ı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan ö ğ renciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir. Buna ra ğ men mazeret sınavına da giremeyen ö ğ renciler sınava girmemiş kabul edilecektir.

12 Ortaö ğ retime yerleştirmede esas alınacak puanı; 6,7 ve8.sınıf yıl sonu puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8.sınıf a ğ ırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı oluşturacak.

13 A ğ ırlıklandırılmış merkezi sınav puanı A ğ ırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, ö ğ rencinin altı temel dersten girdi ğ i merkezi sınavların a ğ ırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

14 8.Sınıfta puanlama sistemi nasıl olacak? 6 ve 7.sınıflarda bütün derslerin notları ö ğ retmen tarafından verilecektir. 8.sınıfta, ortak sınav dışında kalan sınavların tamamı ö ğ retmen tarafından yapılacaktır. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans de ğ erlendirmelerinin ortalaması alınarak ö ğ rencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir. 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaö ğ retime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

15 Bu yıl 8. sınıfta olanlar için, 6 ve 7. sınıf not ortalamaları da dikkate alınacak mı? Yeni uygulama, ö ğ rencilerin 6 ve 7. sınıf notlarının dikkate alınmasında SBS sisteminden herhangi bir farklılık göstermemektedir. Ö ğ rencilerin 6, 7 ve 8. sınıf notları ortaö ğ retime yerleştirmeye esas puanı üzerinde %30 etkili olacaktır.

16 Ortaö ğ retime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek? Ö ğ rencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre de ğ erlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşa ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceli ğ i, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekli ğ i, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlı ğ ı.

17 MODEL İ N UYGULANMASI Matematik Dersinin Kazanımları ve Sınav Tarihleri 17

18 MODEL İ N UYGULANMASI Matematik Dersinin Kazanımları ve Sınav Tarihleri 18

19

20 20 Uygulanmakta olan 4+4+4 sisteminde 5. sınıf, 2. kademeye geçişin ilk sınıfıdır. İlk kademede tek öğretmenden ders alarak ikinci kademeye ulaşan öğrencilerin 5. sınıfta birden çok öğretmenden ders almaya başlaması, öğrencilerin yaşı ve bu kademeye sağlayacakları uyum göz önüne alındığında 5. sınıf öğrencilerinin başarı ağırlıklandırma oranına tabi tutulması pedagojik açıdan uygun görülmemiştir.

21 21 Merkezi ortak sınavlar ülke çapında müfredat uyumunu esas almaktadır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, müfredatın eş zamanlı uygulanmasına ilişkin akademik takvimi hazırlamış ve okullarla paylaşmıştır. Akademik takvim, yazılıya girecek öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği olmaması için öğretmenlerin müfredatı yetiştirmesi konusunda zorlayıcı olacaktır. EBA üzerinden öğrenciler ders içeriklerini takip edebilmektedir. Ayrıca okullarda ders eksiklerini giderebilmek için telafi dersleri yapılacaktır.

22 22 Merkezi değerlendirmeler öğrencilerin normal dönemde girdiği yazılılardan farklı olmayacağı için normal dönemde alınan tedbirlere ek olarak, Öğretmenlerin sınav gözetmeni olarak farklı okullarda görevlendirilmesi, Gerektiği durumlarda öğrencilerin farklı sınıflara dağıtılması, Farklı soru kitapçık türü hazırlanması, Orta vadede sınav salonlarına kamera sistemi kurulması, tedbirleri öngörülmektedir.

23 SORULAR?

24 TESEKKÜRLER TESEKKÜRLER


"2013-2014 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI BARAJ ORTAOKULU ORTAÖ Ğ RET İ ME GEÇ İ Ş S İ STEM İ B İ LG İ LEND İ RME SEM İ NER İ GÜLSÜM YALABUK Okul Psikolojik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları