Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ nteraktif Pazarlama Alanındaki Çalı ş malara İ li ş kin Sistematik Bir Literatür Taraması Sefa Emre Yılmazel Hacettepe Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ nteraktif Pazarlama Alanındaki Çalı ş malara İ li ş kin Sistematik Bir Literatür Taraması Sefa Emre Yılmazel Hacettepe Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 İ nteraktif Pazarlama Alanındaki Çalı ş malara İ li ş kin Sistematik Bir Literatür Taraması Sefa Emre Yılmazel Hacettepe Üniversitesi

2 SUNUM PLANI İ nteraktif Pazarlama Nedir? Literatür Çalı ş manın Amacı ve Önemi Yöntem Kodlama Standartları Analiz Bulgular Öneriler

3 İNTERAKTİF PAZARLAMA İ leti ş im (Konu ş ma-Dinleme) Do ğ rudan pazarlama araçları: do ğ rudan mail, katalog pazarlaması, tele pazarlama, TV yayını reklamları vb. E-mail, arama motorları, sosyal a ğ lar, bloglar, ortam akı ş ı, sohbet, online video Web Sitesi Sayısı: 23.000 (1995) 950.000.000 (2015)

4 İNTERAKTİF PAZARLAMA 1987 Yılında Pazarlama, Malthouse, Hofacker (2010) İŞLETME Pazarlama stratejisi, bölümlendirme, ürün tasarımı, konumlandırma, fiyatlama, … Geleneksel Tutundurma Ve Dağıtım Reklam, Halkla ilişkiler, Ticareti geliştirme Doğrudan Pazarlama Teklifler, Listeler, Doğrudan İletişim, Testler, Veri TabanlarI İlişki Çıktıları Cevap, Satın Alma, Kullanım ömrü değeri TÜKETİCİ Tutum, niyet, tecrübeler, tatmin, sadakat, güven, gizlilik, …

5 İNTERAKTİF PAZARLAMA İŞLETME Pazarlama stratejisi, bölümlendirme, ürün tasarımı, konumlandırma, fiyatlama, … Geleneksel Tutundurma Ve Dağıtım Reklam, halkla ilişkiler, ticareti geliştirme, çokkanallı dağıtım Doğrudan Pazarlama Teklifler, listeler, doğrudan iletişim, testler, veri tabanlarI İlişki Çıktıları Cevap, satın alma, kullanım ömrü değeri, müşteri ve marka değeri, çokkanallı davranış TÜKETİCİ Tutum, niyet, tecrübeler, tatmin, sadakat, güven, gizlilik, interaktif medya ile bütünleşme, … İnteraktif Medya Elektronik kulaktan kulağa iletişim, arama, kişiselleştirme, e-hizmet, tavsiyeler, birlikte geliştirme, mobil iletişim, sanal topluluklar, bağ kurma alanları, tıklama davranışı, e- müzayedeler 2010 Yılında Pazarlama

6 İNTERAKTİF PAZARLAMA Sonuç olarak interaktif pazarlamanın bireylerin eylemlerini etkileyen ve de ğ i ş tirebilen bire bir pazarlama süreci oldu ğ unu söyleyebiliriz. Son yıllarda bu bire bir (tüketiciden tüketiciye, i ş letmeden tüketiciye vb.) ilerleyen sürecin do ğ rudan pazarlamaya oranla daha etkili ve daha çarpıcı sonuçlar verdi ğ i görülmektedir.

7 İNTERAKTİF PAZARLAMA Elektronik perakende İ nteraktif reklamcılık Tıklama davranı ş ı Göz atma ve satın alma davranı ş ı E-hizmet Online markalama Do ğ rudan pazarlama Veritabanı pazarlaması Mü ş teri ili ş kileri yönetimi Do ğ rudan ve interaktif B2B pazarlama Bili ş im teknolojilerinin stratejik kullanımı E-i ş letme stratejileri Çokkanallı pazarlama Sosyal medya ve sosyal a ğ lar İş a ğ ı etkilili ğ i Mobil pazarlama Arama motoru Viral pazarlama Kullanıcı katkılı içerik Gizlilik, güven, etik Online fiyatlama Tavsiye sistemleri

8 L İ TERATÜR Internet Marketing Research : A Literature review and classification: 1987-2000 Ngai, 2003 Virtual Community Studies: A Literature Review, Synthesis and Research Agenda Li, 2004 The State of Internet Marketing Research: A Review of the Literature and Future Research Directions Schibrowsky, Peltier, Nill, 2007 The Impact of Electronic Word of Mouth Communication: A Literature Analysis and Integrative Model Cheung, Thadani, 2012 Social Media Research in Advertising, Communication, Marketing and Public Relations 1997-2010 Khang, Ki, Ye, 2012

9 ÇALI Ş MANIN AMACI VE ÖNEM İ Çalı ş manın amacı interaktif pazarlama alanında yapılan çalı ş malara yönelik olarak konu ve yöntem açısından sistematik bir durum de ğ erlendirmesi yapmaktır. İ nteraktif pazarlama alanında çalı ş ılmı ş ve çalı ş ılmamı ş olan konu ve yöntemlerin ortaya çıkarılması, indeksli makalelerin yo ğ unla ş tı ğ ı konular ve yöntemlerin belirlenmesi ile gelecekte bu alanda yapılacak çalı ş malara öneriler sunması açısından önem ta ş ımaktadır.

10 YÖNTEM Çalı ş mada kullanılan makalelerin seçiminde üç a ş amalı bir yöntem izlenmi ş tir İ nteraktif pazarlama alanında yapılan çalı ş malar birçok alanı ilgilendiren kitaplar, dergiler, kongre sunumları gibi geni ş bir alanı kapsayaca ğ ı için çalı ş mada taranacak süre ve dergi sayısı kısıtı olu ş turulmu ş tur. Çalı ş mada interaktif pazarlamanın topluluk pazarlaması, görüntü pazarlaması, mobil pazarlama, arama motoru pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması bile ş enleri kodlanarak son 7 yılı ara ş tırılmı ş tır.

11 YÖNTEM İ nternet kaynaklı konu ile ilgili çalı ş maların ara ş tırılmasında 4 tip dergi ara ş tırmasına öncelik verilmi ş tir. Bunlar (Ngai:2003); Pazarlama İş letmecilik ve Yönetim Bilgi teknolojileri Psikoloji

12 YÖNTEM Konu ile ilgili dergi taramalarından sonra interaktif pazarlama alanındaki anahtar kelimeler kullanılarak Hacettepe Üniversitesi Online Veri tabanları incelenmi ş tir. Bunlar; Emerald Science Direct JSTOR Taylor & Francis Online Wiley Online Library

13 YÖNTEM Kaynak seçiminde ise; interaktif pazarlama ara ş tırmaları yapan Journal of Interactive Marketing gibi konu ile do ğ rudan ilgili dergilere öncelik verilmi ş tir. DERG İ LER MAKALE SAYISI YÜZDES İ Journal of Interactive Marketing 6226.95 Journal of Interactive Marketing Research 4720.43 Journal of Interactive Advertising 3213.91 Journal of Consumer Marketing 104.34 European Journal of Marketing 62.60 Direct Marketing: An International Journal 52.17 Journal of Communication Management 41.70 Psychology & Marketing 41.70 The Journal of Social Media in Society 31.30 Journal of Digital & Social Media Marketing 20.86 Journal of Marketing 20.86 Harvard Business Review 10.43 Di ğ er 5222.60 TOPLAM 230100

14 YÖNTEM Konu Altkonu Sektör Anakütle Örneklem hacmi Ölçüm Analiz türü

15 KODLAMA STANDARTLARI Bildirilerin numaralandırılması, yıl ve yazar kodlaması (örn: 46- Breuer, Bretter, 2012) Kategori ve kodların belirlenmesi Konu ba ş lıkları (Sergeant, West, 2001) 1-Online Topluluk Pazarlaması 2-Görüntü/Sunu ş Pazarlaması 3-Mobil ve email pazarlama 4-Arama Motoru ve Multimedya Pazarlaması 5-Sosyal Medya Pazarlaması Alt konu ba ş lıkları (4 temel ana ba ş lık)

16 KODLAMA STANDARTLARI Ana kütle (çalı ş an, ö ğ renci, firma, online yorum, mesaj, tweet, facebook profili, 3G destekli cep telefon kullanıcıları vb.) Örneklem hacmi Ölçek türleri (Kavak, 2013) Analiz yöntemi (Tabachnick, Fidell, 2014)

17 BULGULAR Basım Yılı Sınıflandırması (%) KONU BA Ş LIKLARI 20072008200920102011201220132014 1-Online Topluluk Pazarlaması (61) 1.72.13.43.93.03.43.05.6 2-Görüntü/Sunu ş Pazarlaması (53) 3.02.14.75.64.31.7 1.3 3-Mobil ve email pazarlama (44) 4.32.61.73.91.72.10.81.7 4-Arama Motoru ve multimedya Pazarlaması (14) -1.3 0.4 0.8 0.4 5-Sosyal Medya Pazarlaması (58) -2.1 1.72.64.37.34.7

18 BULGULAR Makalelerin Yıllara Göre Da ğ ılımı

19 BULGULAR Grafik 2: Ülkelere Göre Sınıflandırma

20 BULGULAR KONU BA Ş LIKLARI MAKALE SAYISI YÜZDES İ 1.Online Topluluk Pazarlaması (Online Community Marketing) 6126.5 1.1 Tüketici Benimseme Süreci114.7 1.2 Tüketici Karar Verme Süreci (Online yorumlar) 29 12.6 1.3 Online Topluluk Stratejileri166.9 1.4 Uluslararası Boyutta Topluluk Pazarlaması 52.1

21 BULGULAR KONU BA Ş LIKLARI MAKALE SAYISI YÜZDES İ 2. Görüntü/Sunu ş Pazarlaması (Display Marketing) 5323.0 2.1. Tüketici benimseme süreci125.2 2.2. Tüketici karar verme süreci (Online reklamlar) 23 10.0 2.3. Online reklam stratejileri104.3 2.4. Uluslararası boyutta sunu ş pazarlaması 83.4

22 BULGULAR KONU BA Ş LIKLARI MAKALE SAYISI YÜZDES İ 3. Mobil Pazarlama (Mobile Marketing) 4419.1 3.1. Tüketici benimseme süreci17 7.3 3.2. Tüketici karar verme süreci156.5 3.3. Mobil pazarlama stratejileri62.6 3.4. Uluslararası boyutta mobil pazarlama 62.6 4. Arama Motoru ve çoklu medya Pazarlaması (SEM and multimedia Marketing) 135.6

23 BULGULAR KONU BA Ş LIKLARI MAKALE SAYISI YÜZDES İ 5. Sosyal Medya Pazarlaması (Social Media Marketing) 4723.3 5.1. Tüketici benimseme süreci94.4 5.2. Tüketici karar verme süreci146.9 5.3. Sosyal medya stratejileri16 7.9 5.4. Uluslararası boyutta sosyal medya pazarlaması 83.9

24 BULGULAR Konu Ba ş lıkları Likert Ölçe ğ i Anlamsal Farklıla ş - ma Açık Uçlu İ kincil Veri Karma Ölçek Nominal Ölçek Ordinal Ölçek Oran Ölçe ğ i 1-Topluluk pazarlaması 32 %10.1 6 %1.9 7 %2.2 24 %7.6 10 %3.1 4 %1.2 7 %2.2 1 %0.3 2Görüntü/Sunu ş Pazarlaması 14 %4.4 4 %1.2 3 %1 4 %1.2 6 %1.9 3 %1 4 %1.2 - 3-Mobil ve email pazarlama 19 %6.0 6 %2.0 5 %1.5 7 %2.2 7 %2.2 6 %1.9 8 %2.5 2 %0.6 4-Arama Motoru Pazarlaması 7 %2.2 3 %1 - 5 %1.5 5 %1.5 2 %0.6 2 %0.6 - 5-Sosyal Medya Pazarlaması 40 %12.6 12 %3.8 5 %1.5 14 %4.4 8 %2.5 6 %1.9 10 %3.1 7 %2.2

25 BULGULAR Konu Ba ş lıkları Tanımlayıc ı İ statistik Faktör Analizi Nitel Yöntemler Korelasyon Analizi Regresyon analizi Varyans Analizi Ki-kare T-testi YEM Netrografi 1-Online Topluluk pazarlaması 5 %1.4 10 %1.4 12 %1.9 11 %2.8 7 %1.9 15 %3.3 8 %1.9 5 %1.1 13 %2.5 4 %1.1 2- Görüntü/Sunu ş Pazarlaması 6 %1.6 10 %2.5 3 %0.8 6 %1.6 8 %1.9 10 %2.5 4 %0.8 3 %0.5 5 %1.4 - 3-Mobil ve email pazarlama 14 %3.3 10 %2.8 3 %0.5 7 %1.9 11 %2.2 13 %3.6 3 %0.8 7 %1.9 16 %3.9 - 4-Arama Motoru Pazarlaması 3 %0.8 4 %1.1 - 2 %0.5 1 %0.2 1 %0.2 2 %0.5 - - - 5-Sosyal Medya Pazarlaması 12 %3.1 18 %3.6 8 %1.4 12 %3.3 12 %2.8 20 % 6 %1.6 5 %1.4 20 %4.5 -

26 TARTI Ş MA VE ÖNER İ LER 1-Journal of Interactive Marketing, 2-Journal of Interative Marketing Research, 3-Journal of Digital & Social Media Marketing Kısıtlı sayıda arama motoru, multimedya ve e-mail pazarlama çalı ş ması En fazla çalı ş ma Amerika ve Kore’de yapılmı ş tır (67%) Likert tipi ölçek ve ikincil veri

27 TARTI Ş MA VE ÖNER İ LER Online toplulukların analizi (netrografi) AMOS ve Lisrel ile yol analizi Kültürler arası çalı ş malar Gelecekte tüketicilerin tıklama davranı ş ı, göz atma ve satın alma davranı ş ı, e-da ğ ıtım gibi ba ş lıkların ön plana çıkaca ğ ı öngörülmektedir.

28 Sefa Emre Yılmazel Te ş ekkürler…


"İ nteraktif Pazarlama Alanındaki Çalı ş malara İ li ş kin Sistematik Bir Literatür Taraması Sefa Emre Yılmazel Hacettepe Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları