Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER"— Sunum transkripti:

1 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
Prof Dr.Zübeyir KILIÇ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİ ANABİLİMDALI PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİMDALI

2 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
KALP YETERSİZLİĞİ DİSRİTMİ PDA SİYANOZ

3 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
Yenidoğanda sağ ventrikül dominant Pulmoner arter medyal tabakası kalın Pulmoner direnç yüksek 6-8 haftada azalmakta Bir çok hemodinamik değişiklik PA gelişimine bağlıdır

4 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
FİZİK MUAYENE Siyanoz <3 st > 3 st Periferal nabızın alınamaması(AoK,HLHS,Şok) Takipne,Dispne Hepatomegali Üfürüm

5 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
EKG Genellikle tanımlayıcı değildir Normalde sağ aks ve sağ ventrikül hipertrofisi mevcut Sol ventrikül dominansı varsa anlamlıdır Trik Atrezisi AVSD Pulm Atrezi

6 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
TELERADYOGRAM Kalbin lokalizasyonu Kardiyotorasik oran <0.6 Kalbin görünümü Timus -- yelken görünümü Vaskülarite Karaciğerin lokalizasyonu

7 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
TELERADYOGRAM Anormal kardiyak görünüm Coeur en sabot Fallot tetralojisi Yumurta görünümü Büyük arter transpo Globüler Kalp Ebstein Kardanadam Total pulm ven dön anomalisi

8 Büyük arterlerin transpozisyonu

9 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
TELERADYOGRAM Pulmoner vaskülariteyi artıranlar Asiyanotikler VSD,PDA,AVSD Siyanotikler Büyük arter transpo, Trunk Art Tek Vent, Hipoplastik sol kalp Tot pulm venöz dönüş anom

10 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
TELERADYOGRAM Pulmoner vaskülariteyi azaltan Pulm Atrezi Trik Atrezisi Fallot Tetralojisi Ebstein Anom

11 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
KALP YETERSİZLİĞİ Hipoplastik sol kalp sendromu Büyük arter transpozisyonu Patent duktus arteriyozus Aort koarktasyonu Sepsis Myokardit Asfiksi

12 KALP YETERSİZLİĞİ GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ
Perinatal asfiksiye bağlıdır Apgar <6, Ph <7 Şiddeti ve süresi doku hasarının derecesini belirler Asfiksi sıklığı bilinmemektedir (%1-2) Ülkemizde % 10

13 GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ
KLİNİK Miyokard disfonksiyonuna bağlıdır Takipne Siyanoz Kalp yetersizliği % 30 Hipotansiyon ve vasküler kollaps

14 GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ
LABORATUVAR EKG :minör T ve ST değişiklikleri Anormal q dalgası (subendokardiyal iskemi) Tele :Kardiyomegali, pulmoner konjesyon EKO :EF,KF ve Kontraktilite azalmış olabilir Maalesef hiçbiri myokard hasarını gösterememektedir

15 GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ
LABORATUVAR MB-CPK artmış (spesifik değil,doğum şekli kan düzeyinietkiler) Troponin T,I Oldukça duyarlı ve özgül Miyokard hasarının erken döneminden itibaren yükselir 6-12 saatte pik yapar Kan düzeyiyle prognoz arasında ilişki var J Perinat Med ;34(3):220-5

16 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA) Ao-PA arasında bir anatomik oluşum Fetal sirkülasyonda önemli bir vasküler Doğumdan sonra 15 st fonksiyonel 15 gün anatomik Prematürelerde PDA daha sık

17 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
PDA Gebelik haftasına göre sıklığı değişmektedir 30hf veya 1200 gr altında % 80 30-34 hf 1750 gr % 40 34 hf üstü % 20

18 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
PDA Kardiyak yedek güç yeterli değil L-R ve artmış pulmoner kan akımı yeterince kompanze edilememekte Kalp yetersizliği ve pulmonr konjesyon Pulmoner rezistansın artması ve PHT Ventilatör tedavisinin uzamasına Bronkopulmuner displaziye yol açmaktadır

19 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
KLİNİK Apne Kuvvetli periferal nabız Hiperaktif prekordiyum Taşikardi Galop ritmi Devamlı veya sadece sistolik üfürüm

20 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
PDA EKG tanımlayıcı değil Tele normal kalp veya geniş duktusta kardiyomegali ve pulmoner konjesyon EKO Çok önemli bir tanı yöntemi Boyutu Akım miktarı ve şantın derecesi PA basınçları BNP düzeyleri semptomatik PDA da yüksek Sanjev S at all. J Perinatol.2005

21 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
TEDAVİ Semptomatik bebekler tedavi edilmeli Küçük PDA semptom oluşturmaz Sıvı kısıtlaması Anti konjestif tedavi

22 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
TEDAVİ İndometazin PG sentetaz enzimini inhibe eder PDA vazokonstrüksiyon ve kapanma 0.2 mg/kg i.v ,12 st bir ,3 doz Kontrendikasyon BUN >25 mg/dl Kreatinin>1.8 mg/dl Trombosit <80 000 Kanama eğilimi Nekrotizan enterokolit Hiperbilluribinemi

23 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
Tedavi İbuprofen 10 mg/kg iv, po,24 st , 5mg/kg iki doz Daha az oliguri Daha az beyin akımı etkilenmesi Daha az yan etki Tedviye yanıtsızlarda cerrahi tedavi J Med Assoc Thai 2006;89(3):314-21 Pediatr Int ;48(3)305-12

24 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
ARİTMİ Yenidoğan döneminde nadir değil,hatta sık Rutin EKG ve fizik muayenede saptanmaz Çoğunlukla benign Çok çeşitli disritmi mevcut Maternal hastalıklar Doğum Postnatal zorluklar Hipoksi,Asidoz,Hipotermi Metabolik bozukluklar Elektrolit imbalansı Disritmiyi provake eder

25 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
ARİTMİ Hız /dak, 75/dak kadar düşebilir Atriyal erken vuru ensık aritmi %10-35 Sinuzal blok %11 Ventriküler erken vuru %1-13 Non sinusal ritim %35 Nodal ritim %25 Sinusal duraklama oldukça sık Supra vent. Taşikardi % 4

26 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
ARİTMİ Prematür bebeklerde de benzer ritim Yenidoğan döneminde I.,II., ve III. A-V Blok nadirdir Ciddi ve semptomatik olabilen A-V Tam blok İlgili merkeze refere edilmeli Benign disritmiler tedavi gerektirmez

27 SİYANOTİK İNFANT * Siyanoz, deri ve mukozanın mavi görünmesi
* Redukte Hb 5 gr/dl üzerinde * Arteryel O2 saturasyonu % 95 altında * Gözle görülebilmesi için O2 saturasyonu % 88

28 Siyanoz Periferal Santral YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER
(Soğuk, Sepsis, Şok vs ) Santral

29 Siyanoz YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER Periferik Santral
Ekstremiteler soğuk sıcak Mukozalar pembe mor Kapiller doluş zayıf normal PO2 normal düşük

30 SİYANOTİK İNFANT Siyanoz: * Kardiyak * Pulmoner

31 SİYANOTİK İNFANT Ayırıcı Tanı: * Hikaye * EKG * Kan gazı
* Fizik Muayene * Teleradyogram * EKG * Kan gazı * Hiperoksi testi * Ekokardiyografi

32 SİYANOTİK İNFANT Ayırıcı Tanı: - RDS - Mekonyum Aspirasyonu - Pnömoni
* Hikaye: Önemli - Prematüre doğum - RDS - Mekonyum Aspirasyonu - Pnömoni - DKH hiyakesi (anne ve kardeş)

33 SİYANOTİK İNFANT Fizik muayene: * Retraksiyon * FAN * S2 tek veya çift
* Takipne * Retraksiyon * FAN * S2 tek veya çift * Üfürüm

34 SİYANOTİK İNFANT * Üfürümün duyulmaması DKH’ı ekarte ettirmez.

35 SİYANOTİK İNFANT Ayırıcı tanı: * Her zaman karakteristik değil
* Teleradyogram * Her zaman karakteristik değil - Coeur en sabot -pabuç - Yumurta görünümü - Kardanadam * Pulmoner konus * Vaskülarite

36 Pulmoner kan akımı artmış Pulmoner kan akımı azalmış
Kardiyak Pulmoner kan akımı artmış Büyük arter transpozisyonu Total anormal pulmoner venöz dönüş Trunkus arteriozus Hipoplastik sol kalp sendromu Diğer kompleks lezyonlar Pulmoner kan akımı azalmış Fallot tetralojisi Trikuspit atrezi Pulmoner atrezi Ebstein anomalisi ...

37 SİYANOTİK İNFANT EKG: * Sağ ventrikül hipertrofi
* Sağ aks * Sağ ventrikül hipertrofi * Sol aks veya sol ventrikül doninansı - TA - AVSD

38 SİYANOTİK İNFANT HİPEROKSİ TESTİ
% dak Oxijen inhalasyonundan sonra PaO2 60 mmHg aşamıyorsa hemen daima siyanotik DKH düşünülmelidir

39 Pulmoner hastalıkta (ventilasyon bozuk)
SİYANOTİK İNFANT Pulmoner hastalıkta (ventilasyon bozuk) Kalp hastalığı (perfüzyon bozuk) Yanıt Oda havası Oda havası %100 O2 %100 O2 Renk Siyanotik Pembe 120 % 90 Siyanotik Siyanotik Hafif değişir % 65 PO2 35  35 SO2 % 60 % 60

40 Santral siyanoz YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER Kardiyak Pulmoner
İstirahatte rahat sıkıntılı Ağlarken artar düzelebilir Hiperoksi testi yanıt(-) yanıt(+) PCO2 normal artar Üfürüm +/- -/+ EKG +/- - Radyogram +/- +/-

41 SİYANOTİK İNFANT EKOKARDİYOGRAFİ KESİN TANI KOYDURUR

42 SİYANOTİK İNFANT Duktusa bağımlı DKH PGE1 indikasyonu olanlar *Ebstein
* Trik Atr * Pulm Atrezi, kritik PS * Ağır TOF * Hipoplastik sol kalp * Aort koarktasyonu * Kritik Aort Stenozu * Aortik Ark kesintileri * Büyük ArterTtranspozis

43 Büyük arterlerin transpozisyonu

44 Hipoplastik sol kalp sendromu

45 Pulmoner atrezi

46 SİYANOTİK İNFANT * PGE1 0.05-0.1 mgr/kg/dak İ.V
* Sonra mgr/kg/dak İ.V * Oral PGE2 ile birkaç ay duktus açıklığı sağlanabilir


"YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları