Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER Prof Dr.Zübeyir KILIÇ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİ ANABİLİMDALI PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİMDALI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER Prof Dr.Zübeyir KILIÇ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİ ANABİLİMDALI PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİMDALI."— Sunum transkripti:

1 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER Prof Dr.Zübeyir KILIÇ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİ ANABİLİMDALI PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİMDALI

2 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER KALP YETERSİZLİĞİ DİSRİTMİ PDA SİYANOZ

3 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER Yenidoğanda sağ ventrikül dominant Pulmoner arter medyal tabakası kalın Pulmoner direnç yüksek 6-8 haftada azalmakta Bir çok hemodinamik değişiklik PA gelişimine bağlıdır

4 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER FİZİK MUAYENE Siyanoz < 3 st > 3 st Periferal nabızın alınamaması (AoK,HLHS,Şok) Takipne,Dispne Hepatomegali Üfürüm

5 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER EKG Genellikle tanımlayıcı değildir Normalde sağ aks ve sağ ventrikül hipertrofisi mevcut Sol ventrikül dominansı varsa anlamlıdır Trik Atrezisi AVSD Pulm Atrezi

6 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER TELERADYOGRAM Kalbin lokalizasyonu Kardiyotorasik oran <0.6 Kalbin görünümü Timus -- yelken görünümü Vaskülarite Karaciğerin lokalizasyonu

7 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER TELERADYOGRAM Anormal kardiyak görünüm Coeur en sabot Fallot tetralojisi Yumurta görünümü Büyük arter transpo Globüler Kalp Ebstein Kardanadam Total pulm ven dön anomalisi

8 Büyük arterlerin transpozisyonu

9 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER TELERADYOGRAM Pulmoner vaskülariteyi artıranlar Asiyanotikler VSD,PDA,AVSD Siyanotikler Büyük arter transpo, Trunk Art Tek Vent, Hipoplastik sol kalp Tot pulm venöz dönüş anom

10 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER TELERADYOGRAM Pulmoner vaskülariteyi azaltan Pulm Atrezi Trik Atrezisi Fallot Tetralojisi Ebstein Anom

11 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER KALP YETERSİZLİĞİ Hipoplastik sol kalp sendromu Büyük arter transpozisyonu Patent duktus arteriyozus Aort koarktasyonu Sepsis Myokardit Asfiksi

12 KALP YETERSİZLİĞİ GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ Perinatal asfiksiye bağlıdır Apgar <6, Ph <7 Şiddeti ve süresi doku hasarının derecesini belirler Asfiksi sıklığı bilinmemektedir (%1-2) Ülkemizde % 10

13 GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ KLİNİK Miyokard disfonksiyonuna bağlıdır Takipne Siyanoz Kalp yetersizliği % 30 Hipotansiyon ve vasküler kollaps

14 GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ LABORATUVAR EKG :minör T ve ST değişiklikleri Anormal q dalgası (subendokardiyal iskemi) Tele : Kardiyomegali, pulmoner konjesyon EKO :EF,KF ve Kontraktilite azalmış olabilir Maalesef hiçbiri myokard hasarını gösterememektedir

15 GEÇİCİ MİYOKARDİYAL İSKEMİ LABORATUVAR MB-CPK artmış ( spesifik değil,doğum şekli kan düzeyinietkiler) Troponin T,I Oldukça duyarlı ve özgül Miyokard hasarının erken döneminden itibaren yükselir 6-12 saatte pik yapar Kan düzeyiyle prognoz arasında ilişki var J Perinat Med. 2006;34(3):220-5

16 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS (PDA) Ao-PA arasında bir anatomik oluşum Fetal sirkülasyonda önemli bir vasküler Doğumdan sonra 15 st fonksiyonel 15 gün anatomik Prematürelerde PDA daha sık

17 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER PDA Gebelik haftasına göre sıklığı değişmektedir 30hf veya 1200 gr altında % 80 30-34 hf 1750 gr % 40 34 hf üstü % 20

18 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER PDA Kardiyak yedek güç yeterli değil L-R ve artmış pulmoner kan akımı yeterince kompanze edilememekte Kalp yetersizliği ve pulmonr konjesyon Pulmoner rezistansın artması ve PHT Ventilatör tedavisinin uzamasına Bronkopulmuner displaziye yol açmaktadır

19 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER KLİNİK Apne Kuvvetli periferal nabız Hiperaktif prekordiyum Taşikardi Galop ritmi Devamlı veya sadece sistolik üfürüm

20 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER PDA EKG tanımlayıcı değil Tele normal kalp veya geniş duktusta kardiyomegali ve pulmoner konjesyon EKO Çok önemli bir tanı yöntemi Boyutu Akım miktarı ve şantın derecesi PA basınçları BNP düzeyleri semptomatik PDA da yüksek Sanjev S at all. J Perinatol.2005

21 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER TEDAVİ Semptomatik bebekler tedavi edilmeli Küçük PDA semptom oluşturmaz Sıvı kısıtlaması Anti konjestif tedavi

22 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER TEDAVİ İndometazin PG sentetaz enzimini inhibe eder PDA vazokonstrüksiyon ve kapanma 0.2 mg/kg i.v,12 st bir,3 doz Kontrendikasyon BUN >25 mg/dl Kreatinin>1.8 mg/dl Trombosit <80 000 Kanama eğilimi Nekrotizan enterokolit Hiperbilluribinemi

23 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER Tedavi İbuprofen 10 mg/kg iv, po,24 st, 5mg/kg iki doz Daha az oliguri Daha az beyin akımı etkilenmesi Daha az yan etki Tedviye yanıtsızlarda cerrahi tedavi J Med Assoc Thai 2006;89(3):314-21 Pediatr Int 2006;48(3)305-12

24 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER ARİTMİ Yenidoğan döneminde nadir değil,hatta sık Rutin EKG ve fizik muayenede saptanmaz Çoğunlukla benign Çok çeşitli disritmi mevcut Maternal hastalıklar Doğum Postnatal zorluklar Hipoksi,Asidoz,Hipotermi Metabolik bozukluklar Elektrolit imbalansı Disritmiyi provake eder

25 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER ARİTMİ Hız 100-200/dak, 75/dak kadar düşebilir Atriyal erken vuru ensık aritmi %10-35 Sinuzal blok %11 Ventriküler erken vuru %1-13 Non sinusal ritim %35 Nodal ritim %25 Sinusal duraklama oldukça sık Supra vent. Taşikardi % 4

26 YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER ARİTMİ Prematür bebeklerde de benzer ritim Yenidoğan döneminde I.,II., ve III. A-V Blok nadirdir Ciddi ve semptomatik olabilen A-V Tam blok İlgili merkeze refere edilmeli Benign disritmiler tedavi gerektirmez

27 SİYANOTİK İNFANT * Siyanoz, deri ve mukozanın mavi görünmesi * Redukte Hb 5 gr/dl üzerinde * Arteryel O 2 saturasyonu % 95 altında * Gözle görülebilmesi için O 2 saturasyonu % 88

28 Siyanoz SantralPeriferal (Soğuk, Sepsis, Şok vs ) YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER

29 Siyanoz PeriferikSantral Ekstremitelersoğuksıcak Mukozalarpembemor Kapiller doluşzayıfnormal PO 2 normaldüşük YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER

30 SİYANOTİK İNFANT Siyanoz: * Kardiyak * Pulmoner

31 SİYANOTİK İNFANT Ayırıcı Tanı: * Hikaye * Fizik Muayene * Teleradyogram * EKG * Kan gazı * Hiperoksi testi * Ekokardiyografi

32 SİYANOTİK İNFANT Ayırıcı Tanı: * Hikaye: Önemli - Prematüre doğum - RDS - Mekonyum Aspirasyonu - Pnömoni - DKH hiyakesi (anne ve kardeş)

33 SİYANOTİK İNFANT Fizik muayene: * Takipne * Retraksiyon * FAN * S2 tek veya çift * Üfürüm

34 SİYANOTİK İNFANT * Üfürümün duyulmaması DKH’ı ekarte ettirmez.

35 SİYANOTİK İNFANT Ayırıcı tanı: * Teleradyogram * Her zaman karakteristik değil - Coeur en sabot -pabuç - Yumurta görünümü - Kardanadam * Pulmoner konus * Vaskülarite

36 Kardiyak Pulmoner kan akımı artmış  Büyük arter transpozisyonu  Total anormal pulmoner venöz dönüş  Trunkus arteriozus  Hipoplastik sol kalp sendromu  Diğer kompleks lezyonlar Pulmoner kan akımı azalmış  Fallot tetralojisi  Trikuspit atrezi  Pulmoner atrezi  Ebstein anomalisi ...

37 SİYANOTİK İNFANT EKG: * Sağ aks * Sağ ventrikül hipertrofi * Sol aks veya sol ventrikül doninansı - TA - AVSD

38 SİYANOTİK İNFANT HİPEROKSİ TESTİ % 100 10 dak Oxijen inhalasyonundan sonra PaO2 60 mmHg aşamıyorsa hemen daima siyanotik DKH düşünülmelidir

39 Yanıt Pulmoner hastalıkta (ventilasyon bozuk) Kalp hastalığı (perfüzyon bozuk) Oda havası %100 O 2 Oda havası %100 O 2 RenkSiyanotik PO 2 35  35 SO 2 % 60 Pembe 120 % 90 % 60 Siyanotik Hafif değişir % 65 SİYANOTİK İNFANT

40 Santral siyanoz KardiyakPulmoner İstirahatterahatsıkıntılı Ağlarkenartardüzelebilir Hiperoksi testiyanıt(-)yanıt(+) PCO 2 normalartar Üfürüm+/--/+ EKG+/-- Radyogram+/-+/- YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER

41 SİYANOTİK İNFANT EKOKARDİYOGRAFİ KESİN TANI KOYDURUR

42 SİYANOTİK İNFANT Duktusa bağımlı DKH PGE 1 indikasyonu olanlar *Ebstein * Trik Atr * Pulm Atrezi, kritik PS * Ağır TOF * Hipoplastik sol kalp * Aort koarktasyonu * Kritik Aort Stenozu * Aortik Ark kesintileri * Büyük ArterTtranspozis

43 Büyük arterlerin transpozisyonu

44 Hipoplastik sol kalp sendromu

45 Pulmoner atrezi

46 SİYANOTİK İNFANT * PGE 1 0.05-0.1 mgr/kg/dak İ.V * Sonra 0.01-0.02 mgr/kg/dak İ.V * Oral PGE 2 ile birkaç ay duktus açıklığı sağlanabilir


"YENİDOĞANDA KARDİYAK ACİLLER Prof Dr.Zübeyir KILIÇ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİ ANABİLİMDALI PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİMDALI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları