Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİNÇ BULANIKLIĞI VE KOMA DR Ömer Faruk Çelik DELİRYUM=AKUT KONFÜZYONEL DURUM=AKUT ENSEFALOPATİ DEMANS PSİKOZ KOMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİNÇ BULANIKLIĞI VE KOMA DR Ömer Faruk Çelik DELİRYUM=AKUT KONFÜZYONEL DURUM=AKUT ENSEFALOPATİ DEMANS PSİKOZ KOMA."— Sunum transkripti:

1

2 BİLİNÇ BULANIKLIĞI VE KOMA DR Ömer Faruk Çelik

3 DELİRYUM=AKUT KONFÜZYONEL DURUM=AKUT ENSEFALOPATİ DEMANS PSİKOZ KOMA

4 DeliryumDemansPsikozBaşlangıç AniYavaşAni 24 saatlik seyir DeğişkenStabilStabil Bilinç Azalmış/BulanıkAlertAlert

5 DeliryumDemansPsikozDikkat DüzensizNormal Bozuk olabilir Düşünce DüzensizBozuk Orientasyon Bozuk Genelde bozuk Bozulmuş olabilir

6 DeliryumDemansPsikozHalüsinasyon Genelde görsel Genelde yok Genelde işitsel Delüzyon Geçici Genelde yok sürekli Hareketler Asteriks, tremor olabilir Genelde yok, varsa alakasız yok

7 Deliryum, tanım olarak 1 aydan daha kısa bir süre içinde gelişen bir durumdur. Ama başlangıç ani olabilir. Hipo-aktif,alert; Hiperalert,hiperaktif; ya da karışık olabilir. Semptomlar aralıklı olabilir.

8 Bilinç bulanıklığı Sebebleri Alkol Endokrin Elektrolit Insulin Opiad Uremi Toksin Travma Yemperature Infections Psikoz Porfiri SAK Stroke Shock space occupying lesion

9 ALKOL Genelde stupor Kan alkol seviyesi > 200mg/dl

10 Kan EtOH seviyesi 20-50 İnce motor hareket kaybı 50-100 Karar verme ve koordinasyon kaybı 100-150 Yürüme ve denge zorluğu 150-200 Letharji 300 Koma 400 Solunum depresyonu 500 Ölüm

11 *Hipotiroidizm *Hipertiroidizm *Hiperparatiroidizm *Adrenal hipofonksiyon *Diabetes Mellitus *Hiponatremi <120mEq/dl *Hepatik koma *Serum Osmolalitesi 330mOsm/L *Hiperkalsemi Ca >19mg/dl *Hiperviskosite

12 Hipoglisemi Erişkin Plazma < 45mg/dl Çocuk < 40mg/dl Hiperglisemi Glukoz > 600 + OSM > 340

13 * Meperidine,opiate,codeine, morphine,cocaine etc * CO 2 retansiyonu + asidosis Hipoksi

14 BUN ani yükselişi > 60mg/100ml

15 Toksin –- Hipnotik ajanlar, barbiturate Travma –- multi-faktorial Temperature –- *Hipertermi > 40.5 c (ısı) *Hipotermi < 32 c

16 SSS enfeksiyonları Yaşlılarda özellikle iye ve pnomoni sepsis

17 Psikojenik Porfiri P igment metabolizması bozukluğu 8 tipi var Semptomlar : karın ağrısı, ishal, kabızlık,dizüri,ileus,kaz hipotonisi, solunum yetmezliği,duyu nöropatisi, nöbet, fotosensitivite,deri lezyonları.

18 SAK: ani başlayan şiddetli baş ağrısı. Space occupying lesion(yer kaplayan lezyonlar)tumor/kan/abse/enfarkt Stroke:kanama/enfarkt/thrombotik Şok: hipovolemik/obstrüktif, kardiyojenik/vazojenik/anafilaktik farmakolojik/nörojenik

19 Deliryumda tedavi altta yatan sebebe yöneliktir. Diyagnostik çalışma yapılırken hastanın hayati fonksiyonları korunmalıdır. İncelemeler sırasında sedasyon gerekiyorsa Haloperidol 1-5 mg iv/ po verilebilir. Bu 20-30 dk da bir tekrarlanabilir. Ama altta yatan sebep nöbet ya da hipotansiyon ise kullanılmamalıdır.Yetmez ise benzodiazepinler yanına eklenebilir. Sedasyon tanı ya da tedaviyi etkilemez.

20

21 GLASGOW K OMA S KALASI E : Gözlerini Açma V : Verbal Yanıt M : Motor Yanıt  toplam skor

22 -> Açık * Spontan 4 * Sözel Uyarıya 3 * Ağrıya 2 -> Tepkisiz 1 GÖZLERİNİ AÇMA

23 SÖZEL YANIT - Oriente & koopere 5 - Disoriente & koopere 4 - Cümle kuruyor ama anlamsız 3 - Ses çıkarıyor 2 - Tepkisiz 1

24 MOTOR CEVAP -> Sözel Cevap * Komutlara Uyuyor 6 -> Ağrılı Uyarana Yanıt * Ağrıyı lokalize yanıt 5 * Fleksiyon withdrawal 4 * Fleksiyon - anormal 3 * Ekstensiyon – anormal 2 * Cevapsız 1

25 * " Koma " Yunancada uyku hali demektir. * Hippokrat, bu durumu beynin fonksiyon spektrumunun en alt noktası olarak tanımlamıştır. * Komada bilinç ve uyanıklık ile ilgili fonksiyonlar bozulmuştur. KOMA NEDİR?

26 Glasgow Koma Skalası 8 ya da daha az KOMA 

27 BEYNİ YAYGIN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1-Ensefalopati Hipoksik Metabolik Hipoglisemi Diyabetik Ketoasidoz Hiperosmolar Koma Diğer elektrolit anormalliği Organ yetmezlikleri Hepatik ensefalopati Üremi/böbrekyetmezliği Endokrin Hipertansif ensefalopati 2-Toksin ve İlaç reaksiyonları SSS sedatifleri Alkol Karbonmonoksit Nöroleptik malign sendrom 3-Çevresel sebepler Hipotermi Hipertermi 4-Yoksunluk durumları Wernicke ensefalopatisi

28 PRİMER SSS LEZYONUNA YA DA TRAVMAYA BAĞLI KOMA 1-Direkt SSS travması 2-Vasküler hastalık Intraparenkimal kanama Hemisferik Bazal gangliya Beyin sapı Serebellar Enfarkt Hemisferik Beyin sapı Subaraknoid 3-SSS enfeksiyonları 4-Tümörler 5-Nöbetler Nonkonvülsif status epileptikus Post iktal dönem

29 Hasta cevapsız Komadaki hastalarda anormal solunum paternleri görülebilir. HASTADA ALTTA YATAN SEBEBİN TAM ANLAŞILMASI İÇİN BAKILACAK 3 ANA BULGU PUPİL BOYUTLARI, REAKSİYONU, SİMETRİSİ HEMİPAREZİ UYARANA YANIT

30 Toksik ve metabolik sebepler Beynin hemisferik ya da supratentorial lezyonları Posterior fossa ya da infratentorial lezyonları Vertebro-baziller sistem oklüzyonu Psödokoma ya da psikojenik koma

31 Fizik muayenede belli bir yere lateralize edecek bulgular yoktur Refleksler simetriktir Çoğunlukla pupil cevabı korunur Pupiller sedatif zehirlenmesi haricinde genelde küçüktür.

32 İlerleyen hemiparezi Asimetrik kas tonus ve refleksler Gözler lezyon tarafına deviye olur Lezyon etrafında ödem arttıkça bulgular ilerleyip asimetrik olabilir

33 Serebeller kanama ya da enfarktta ani koma,anormal ekstensör postür,pupil refleks kaybı, ekstraoküler hareketlerin kaybı Pontin kanamada pin- point pupil

34 Locked-in:Vertikal göz hareketleri haricinde istemli hareketlerin kaybı.Bilinç yerinde ama konuşamaz, hareket edemez.

35 Pupiller cevap,ekstraoküler hareketler, kas tonu, refleksler korunmuştur.Hasta muayene eden kişiden yana bakmaz. Hikaye ve görünüş ayırt etmede önemlidir.

36 Komadaki hastaya yaklaşımda hastanın stabilizasyonu, teşhis ve tedavi basamakları genelde üst üste biner. Her hastada A,B,C ilk önce düşünülmeli ve sağlanmalıdır. Komanın geri dönüşümlü sebepleri düşünülmeli ve tedavi edilmeye başlanmalıdır.

37 HİPOKSİ HİPOGLİSEMİ HİPO-HİPER TANSİYON HİPERTERMİ

38 Hikaye tanıda çok önemlidir! Ani başlayan koma=SSS lezyonları ( travmaya, stroke ya da nöbete bağlı) Kardiyak sebeplerde ani bilinç kaybı yapabilir. Yavaş ilerleyen bir başlangıç= SSS lezyonları( tümör ya da subdural hematom v.b.), metabolik sebepler

39 Stabilizasyon ve resüsitasyon sırasında genel muayene ve vital bulgulara dikkat edilmelidir. Travma izi, iğne giriş izleri, pupil boyutları... Nörolojik muayene ÇOK önemlidir. Nörolojik görüntülemede tercih Kraniyel BT'dir. BT istemek için belirli bir kriter yoktur.Sonuç tedaviyi çok değiştireceğinden genelde istenir.

40 Hikaye alınabilecek tüm kaynakları birinin kullanması Primer sürvi  Servikal omurgayı koruyarak bilinci değerlendir.  A B C

41 Resüsitasyon  Oksijen desteği  Damar yolu/kan örneklemeleri  Kardiyak monitörizasyon  Puls oksimetre  Thiamin 100 mg iv  Glukoz: %50 dex 50 cc veya yatak başı ölçüm  Naloksan 2 mg iv İkincil değerlendirme  Tüm vital bulgular ve genel fizik muayene  Nörolojik muayene – Solunum paterni – Postür/hareket gözlemi – Uyarana verbal/motor yanıt – Kraniyel sinir muayenesi – Refleksler – Skorlama ve seri muayene

42 Diğer monitörizasyon  Arteriyel kan gazı  EKG Laboratuvar Değerlendirmesi  Rutinler:CBC,kan gazı,elektrolitler  Ekler: (özel durum) COhgb,Toksikolojik tarama,Hepatik, BOS,tiroid,kortizol Radyoloji: Servikal omurga, CXR,Kr BT Kesin Tedavi  Destek,monitörizasyon  Mümkünse acilde özel tedavi  Seçilmiş vakalarda nonspesifik tedavi: Osmotik ajanlar,diüretik,steroid,hiper ventilasyon, baş pozisyonu  Konsültasyonlar

43 Hava yolu açılmasına dikkat edilmeli Şüpheli intrakraniyel basınç artışınca RSI Pediatrik vakalar etiyoloji olarak farklıdır. Nonkonvulsiv status epileptikus:Generalize nöbet geçiren hastalarda ya post-iktal dönem uzar ya da motor cevap olmadan elektriksel nöbet devam edebilir.Hastanın nöbeti durduktan 30 dk sonra bilinç açılmıyorsa EEG ve NRL kons gereklidir.

44 tedavi A B C

45 Wernicke EnSeFalopatisi Konfuzyon, apati, ataksik, nistagmus, oftalmopleji. Sebep : kronik alkol tüketimi & thiamine eksikliği Tx : Thiamine IV

46 Flumazenil 0.2 mg IV / 15 sn.= benzodiazepine overdoz tanısı

47 Naloxone 0.4-2mg IV Q2-3min

48 Hipoglisemi 20-50g of 50% Glucose. * Sonra hasta ağızdan alana kadar sabit hızda IV glucose

49

50


"BİLİNÇ BULANIKLIĞI VE KOMA DR Ömer Faruk Çelik DELİRYUM=AKUT KONFÜZYONEL DURUM=AKUT ENSEFALOPATİ DEMANS PSİKOZ KOMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları