Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Ufuk Kemerci 20110904013.  2004 yılında ortaya atılmı ş bir kavramdır. Web sitelerinin yalıtılmı ş bilgi depoları ş eklinden çıkıp kullanıcılara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Ufuk Kemerci 20110904013.  2004 yılında ortaya atılmı ş bir kavramdır. Web sitelerinin yalıtılmı ş bilgi depoları ş eklinden çıkıp kullanıcılara."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Ufuk Kemerci 20110904013

2  2004 yılında ortaya atılmı ş bir kavramdır. Web sitelerinin yalıtılmı ş bilgi depoları ş eklinden çıkıp kullanıcılara web uygulamaları imkanı sunan fonksiyonel web platformlarıdır.

3 Örnek verecek olursak ö ğ retmen oldu ğ umuzda Facebook’ta bir hesap açarak ve bir grup olu ş turarak ö ğ rencilerimiz ile aktif olarak ileti ş ime geçebiliriz.

4 Video payla ş ma ( Youtube) Wikiler Bloglar Google Podcast Podcast – RSSRSS Kaynakça

5  YouTube, kullanıcılarının video izleyip aynı zamanda kendi videolarını yayınlayabildi ğ i 15 Ş ubat 2005'te 3 eski PayPal çalı ş anı tarafından kurulmu ş ve Ekim 2006'da Google tarafından satın alınmı ş bir platformdur.

6 Wiki, GNU Özgür Belgeleme Lisansı altında kullanıcıların yeni sayfa yaratmasına, sayfalarda düzenlemeler yapmasına ve bu sayfaları birbirine ba ğ lamasına izin veren (olanak sa ğ layan) bir yazılımdır.

7  Derse entegre edilmi ş bu araç üzerinde bizden istenilenler do ğ rultusunda yani önceden belirlenmi ş bir amaç do ğ rultusunda dü ş ündüklerimizi payla ş abiliyoruz. Genel olarak di ğ er payla ş ımları okuyabiliyor, yorumlarımızı ekleyebiliyor, konular üzerinde tartı ş malar yapabiliyor.

8  Google’u genellikle bir arama motoru olarak kullanıyoruz ancak birkaç özelli ğ ini de tanırsak çok e ğ itimde de kullanabilece ğ iz. Google’un bu özelliklerini birkaç kelimeyle anlatalım.  Her ş eyden önce bir arama motoru

9 Podcasting, ço ğ unlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo programları, videolar vs.) internet üzerinden -genellikle feed (besleme) yoluyla- bilgisayar ve ta ş ınabilir cihazlara (cep telefonu, tablet vs.) indirilebilecek ş ekilde yayınlanması. Bu ş ekilde indirilmi ş dosyalara ise podcast denir.

10 RSS çe ş itli internet siteleri tarafından yayınlanan haber vb. içeri ğ in tek bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sa ğ layan yeni bir içerik besleme yöntemidir.

11 http://tr.wikipedia.org/wiki/Wiki http://tr.wikipedia.org/wiki/Blog http://tr.wikipedia.org/wiki/Podcast http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.p hp/ARA%C3%87LAR http://egitimteknoloji.net/2012/12/egitim de-google-nasil-kullanilir/


"Hazırlayan Ufuk Kemerci 20110904013.  2004 yılında ortaya atılmı ş bir kavramdır. Web sitelerinin yalıtılmı ş bilgi depoları ş eklinden çıkıp kullanıcılara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları