Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATE Ş L İ HASTAYA YAKLA Ş IM Marmara Ü niversitesi Acil Tıp Klini ğ i Dr. FURKAN KILI Ç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATE Ş L İ HASTAYA YAKLA Ş IM Marmara Ü niversitesi Acil Tıp Klini ğ i Dr. FURKAN KILI Ç."— Sunum transkripti:

1 ATE Ş L İ HASTAYA YAKLA Ş IM Marmara Ü niversitesi Acil Tıp Klini ğ i Dr. FURKAN KILI Ç

2 ATE Ş NED İ R? V ü cut sıcaklı ğ ının tek ö l çü mde >38.3 C (oral) ü zerinde olması Ya da bir saatten uzun s ü ren 3 ö l çü mde > 38

3 V Ü CUT SICAKLI Ğ I NASIL KONTROL ED İ L İ YOR? Ate ş hemen t ü m omurgalılarda AKUT FAZ REAKS İ YONUNUN B İ R PAR Ç ASI OLARAK GEL İŞİ R. hipotalamusEnfeksiy ö z veya enfeksiy ö z olmayan nedenlere ba ğ lı olabilir, ancak her iki durumda da b ü y ü k oranda hipotalamus tarafından y ö netilir.

4 MEKAN İ ZMA Termostatik"SET-PO İ NT"in yeniden d ü zenlenmesi Kan akımının deriden derin vask ü ler yata ğ a y ö nlenmesi Deriden sıcaklık kaybının ö nlenmesi V ü cut sıcaklı ğ ının artması İ nvaze olan bakterilerin makrofajlarca ö ld ü r ü lmesi artar Pek ç ok mikroorganizmanın replikasyonu ö nlenir.

5 V Ü CUT SICAKLI Ğ INDAK İ ARTI Ş IN YARARLI ETK İ LER İ : N ö trofil g öçü artar, N ö trofillerde antibakteriyel madde ü retimi artar (s ü peroksid anyonu gibi) İ nterferon ü retimi artar İ nterferonun antiviral ve antit ü m ö r aktivitesi artar T h ü cre proliferasyonu artar

6 ATE Şİ N ZARARLI ETK İ LER İ Hafif dehidratasyon Huzursuzluk Deliryum Febril konvulziyon

7 H İ PERTERM İ NED İ R? Genellikle ate ş in 41.7 C ve ü st ü nde oldu ğ u durumlarda deliryum, koma ve anhidrozla karakterize tehlikeli bir durumdur. Hipotalamustaki termoreg ü lasyon merkezindeki hasar sonucu geli ş ir. Tedavi edilmezse mortalite %80'in ü zerindedir. Sa ğ kalanlarda serebral ataksi, a ğ ır dizartri gibi n ö rolojik defisitler kalabilir.

8 FEBR İ L KONVULZ İ YON Y ü ksek ate ş in en iyi bilinen komplikasyonudur. G ö r ü lme sıklı ğ ı yakla ş ık %4d ü r. Dokuz ayın altında ve be ş ya ş ından sonra g ö r ü lmesi seyrektir. En sık 14-18. aylar arasında g ö r ü l ü r. Febril konvulsiyon ge ç iren ç ocuklarda epilepsi geli ş me sıklı ğ ı %2dir. Bu sıklık, genel epilepsi sıklı ğ ına g ö re %1 daha fazladır.

9 ATE Ş L İ HASTAYA TANISAL YAKLA Ş IM Ya ş ı Ate ş in s ü resi, Ate ş in y ü kseldi ğ i seviye ö nemli. Neden? Bunlar de ğ i ş tik ç e sık kar ş ıla ş ılan etyolojik fakt ö rler de de ğ i ş iyor.

10 Ate ş e e ş lik eden semptomlar Ba ş a ğ rısı, ense sertli ğ i, kulak a ğ rısı, kiloda de ğ i ş iklik, bo ğ az a ğ rısı, ö ks ü r ü k,balgam,g öğü s a ğ rısı,karın a ğ rısı,diz ü ri,eklem a ğ rısı, dermal rash

11 Ateşi olan hastada ayırıcı tanı Infeksiyonlar Inflamatuar hastalıklar İlaca bağlı(beta laktamlar amfoterisin B kemoteropetikler) Trombotik olaylarda(dvt,pe,mi) Nörolojik(hypothalamic disorders,spinal kord yaralanmaları) Endokrin(tirotoksikoz,adrenal yetmezlik,subakut tiroidit) Gastrointestinal sebepler

12 Bakteriyemi: Kanda canlı bakterilerin olmasına denilmektedir. Enfeksiyon: Bakteri, vir ü s ve parazitlere kar ş ı enflamatuvar yanıta veya normalde steril olan dokuların bu mikroorganizmalar tarafından istilası durumuna enfeksiyon denir. Sistemik enflamatuvar yanıt sendromu (SIRS): Organizmada olu ş an ciddi zararlara kar ş ı sistemik bir yanıtın olu ş masıdır. Sistemik enflamatuvar yanıt infeksiyonlar, travma, yanık, viremi ve parazitemi sırasında olu ş abilir. Sistemik enflamatuvar yanıtın enfeksiyonlar nedeniyle ortaya ç ıkması SEPSıS olarak tanımlanmaktadır. (SEPS İ S: Enfeksiyon + SIRS)

13 SIRS TANI KRITERLERI Tanı Kriterleri: (2 veya fazla) Hiper/ Hipotermi Ate ş = 38 C veya <36 C Ta ş ikardi > 90 /dak Takipne, SS >20, PCO2 < 32 mmHg BK > 12.000/mm3, < 4.000/mm3,

14 FM Orofarenks Solunum sistemi KVS: ü f ü r ü mler (endokardit???) Batın: Akut batın patolojileri, abse RT: Abse NRL: menenjit, ensefalit???

15 Tetkikler Ö N TANIYA Y Ö NEL İ K OLMALIDIR. Hemogram, PA AC gr T İ T Biyokimyasal parametreler( akut kolanjit, akut hepatit gibi ö n tanılarda AST, ALT), Elektrolit, BUN, Cr dehidratsyona ba ğ lı de ğ i ş iklikler olabilir.

16 ATE Şİ NASIL D Ü Ş Ü REL İ M? İ lk a ş amada sıvı verilmeli, İ nce giysiler So ğ uk uygulama

17 ILIK UYGULAMA TEK BA Ş INA ETK İ L İ M İ ? Ate ş in 37 derecenin altında kalma s ü resi: Tek ba ş ına parasetamol ile 129 dak. Antipiretik + ılık uygulama ile 164 dak. Tek ba ş ına ılık uygulama ile 54 dak.

18 ANT İ P İ RET İ KLER  Asetilsalisilik asit  Asetaminofen  İ buprofen  Metamizol  Nimesulid

19 Membrane Lipid Arachidonic Acid Phospholipase A 2 Endoperoxides Hydroperoxides TXA PGE, PGEF PGI Leukotrienes Cyclooxygenas e Lipoxygenase - Corticosteroid s NSAIDs -

20 ASA Eliminasyon kineti ğ i doza ba ğ ımlı  salisilat entoksikasyonu riski Reye sendromu ?? (su ç i ç e ğ i, influenza) GIS komplikasyonları (irritasyon, kanama) Karaci ğ er, b ö brek toksisitesi

21 İ lk se ç enek parasetamol İ kinci se ç enek ibuprofen

22 AB se ç imi Muhtemel bakteriyel enfeksiyon d ü ş ü n ü len hastaya m ü mk ü n olan etkin MO ya y ö nelik geni ş spektrumu olmayan en basit AB ile ba ş lanması ila ç direnci a ç ısından ö nemli Viral ( Ü SYE, Grip) gibi hst da AB siz takip Gastroenterit: bakt. de ğ ilse AB siz takip

23 TEŞEKKÜRLER..


"ATE Ş L İ HASTAYA YAKLA Ş IM Marmara Ü niversitesi Acil Tıp Klini ğ i Dr. FURKAN KILI Ç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları