Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Yazarlık Tasarımı, Geliştirme ve Değerlendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Yazarlık Tasarımı, Geliştirme ve Değerlendirme"— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Yazarlık Tasarımı, Geliştirme ve Değerlendirme

2 Her yıl eldeki bilgi miktarı önceki yıllara göre süratli bir şekilde artış göstermektedir.
Birey, böyle bir yapı içerisinde Bilginin nerede olduğunu bulabilmeli Elde ettiği bilgiyi işleyebilmeli Değerlendirebilmelidir. Bireyleri toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geleceğe hazırlamak okulun temel görevlerinden birisidir.

3 Bilgi Toplumuna Geçiş Tarım Toplumu Sanayi Toplumu Bilgi Toplumu

4 Bilgi Toplumu İçerisinde Bireylerde OIması Gereken Yeterlilikler
Kaynakları belirleme, örgütleme, planlama (Bilginin farklı biçimde organizasyonu) Başkaları ile çalışma (Grup çalışması) Bilgiyi elde etme ve kullanma Karmaşık toplumsal sistemleri anlama ve değerlendirme Değişik teknolojiler ile çalışma

5 Sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru olan geçişte bireyi toplumdaki rollerine hazırlayan okul da bu değişimden etkilenmiştir. Bilgi toplumu bireylerinde bulunması gereken yeteliliklerin öğrencilere kazandırılması ve yararlandırılması okuma-yazma eğitimi kadar önemlidir. Bu noktada da bilgi toplumunun vazgeçilmez öğesi olan bilgisayarın okullarda kullanımı gündeme gelmektedir.

6 Okul Ortamında Bilgisayarı Kullanma Şekilleri
Okulda bilgisayar aşağıdaki şekillerde kullanılabilir: Eğitsel Faaliyetlerde(Akademik ağırlıklı olarak) Ölçme-Değerlendirme Faaliyetlerinde Rehberlik ve Yönetim Faaliyetlerinde

7 Eğitsel Faaliyetlerde Bilgisayarı Kullanma Modelleri
Çoklu Ortamlara Dayalı Modeller Belli Bir Öğretim Amacına Göre Geliştirilen Modeller Ticari Amaçlı Yazlımlara Dayalı Modeller İletişime Dayalı Modeller

8 Belli Bir Öğretim Amacına Göre Geliştirilen Modeller
Bu modellerde ders kitabının ve öğretmenin bazı işlevleri bilgisayara bırakılmıştır. Böylece öğretimin bireyselleştirlmesi sağlanılmaya çalışılmıştır. Bu başlık altında 7 farklı yazılım türü bulunmaktadır.

9 1. Alıştırma ve Tekrar Yazılımları
İşlenilmiş konuyla ilgili öğrenciye alıştırma ve tekrar yaptırmak amacıyla üretilmiş olan yazılımlardır. Alıştırma sonucunda puanlama anında yapılabilmekte ve öğrenciye eksiği ile iligili anında dönüt verilebilmektedir. Böylece öğrenilen bilginin kalıcılığının sağlanılmış olmaktadır.

10 2. Benzetim (Similasyon) Yazılımları
Sınıf ortamında yapılması mümkün olmayan olayların kontrollü bir şekilde bilgisayar ortamında temsil edildiği yazılımlardır. Yazılımda etkileşim düzeyi yüksek ise, öğrencinin bireysel olarak çalışmasına olanak tanır. Öğrenci, gerçek olaylar üzerinde etkili olan bazı değişkenlerle oynayarak kestirimlerde bulunabilir.

11 3. Bire-bir Öğretim Yazılımları
Öğrencinin bilgisayar karşısında oturup, kendi düzeyine, ilgisine, hızına ve yoluna göre öğrendiği yazılımlardır. Bilgisayar, kavram ve ilkeleri sunar, örnekler verir, sorular sorar,öğrencinin verdiği cevaplara göre dönütler verir. Yavaş öğrenen veya dersi izleyememiş öğrenciler için oldukça faydalıdır.

12 4. Diyaloğa Dayalı Sistemler
Alıştırma ve tekrar yazılımlarından farklı olarak, öğrencinin sadece sonucu belirtmesinin yeterli olmadığı durumlarda, öğrenci kontrolünü arttırmak ve sonuçtan çok sürece önem vermek amacıyla geliştirilen yazılımlardır. Bilgisayar soru sorarak başlar ve cevabı basamak basamak alır ve her basamakta öğrencinin yaptığı hataları düzeltmesi için ip uçları verir ve onu yönlendirir. Böylece öğrenci bu şekilde doğru cevabı bulur.

13 5. Eğitsel Oyunlar Bilgisayar ortamında, oyunun eğlendirici özelliğini kullanarak öğrencinin öğrenmesini sağlayan yazılımlardır. Eğitsel oyun yazılımları ile hem öğrenme daha zevkli bir hale gelecek hem de öğrencinin ilgisi daha fazla yoğunlaşacağından verimlilik artacaktır. Fakat burada dikkat edilmesi gerek nokta eğitim ile oyun arasındaki dengenin çok iyi sağlanmasıdır.

14 6. Problem Çözme Yazılımları
Öğrencinin problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi için bilgisayardan iki farklı şekilde yararlanılabilir: Kapsam bağımlı problem çözmede problemi çözmek için iligili veriler bilgisayar yardımı ile bulunmakta ve istediği yardımı elde edebilmektedir. Kapsam bağımsız problem çözme yönteminde ise, öğrenci programlama yoluyla verilen problemi çözmektedir.

15 7. Bilgisayar Kontrollü Deneyler
Laboratuvar faaliyeti, veri toplama ve bu verileri analiz etme gibi etkinlikleri içerir. Verilerin elde edilmesi ise oldukça hassas ölçümleri gerektirir. Deney ortamı ile bilgisayar arasında kurulan bağlantılar sayesinde gerekli ölçümler sağlanabilmektedir. Yazılım sayesinde öğrenci denenceleri sınamakta, grafikleri çizebilmekte, değişkenler arasındaki bağıntıları deneyerek keşfedebilmektedir. Böylece lavoratuvar çalışmaları daha verimli bir şekilde geçmektedir.

16 Ticari Amaçlı Yazılımlara Dayalı Modeller
Özel olarak öğretim amacı ile hazırlanmayan, daha çok iş ortamı için geliştirilmiş uygulama yazılımlarıdır. Bunlar; Kelime İşlemci Elektronik Tablo Veri Tabanı Grafik Resim Sunu ..... programları olarak kategorilendirmek mümkündür.

17 Çoklu Ortamlara Dayalı Modeller
Ses, animasyon, video, metin, resim ve grafik gibi çeşitli yapıların bir arada aynı ortamda kullanılması ile bunların CD, DVD gibi optik gereçlerde saklanarak sunulması hem öğrenci hem de öğretmen için oldukça faydalı olmaktadır. Eğitim amaçlı böyle bir program, öğretmenin ders hazırlarken, ders anlatırken ve öğrenciye materyal olarak proje ve ödevlerinde kullanması için önerilen bir kaynak niteliğindedir. Böylece öğrenci aynı öğretim mesajını farklı ortamlarda görme olanağını yakalamış olmaktadır.

18 İletişime Dayalı Modeller
İletişime dayalı modeller özellikle internet teknolojisinin eğitimdeki uygulamalarını kapsamaktadır. Bu uygulamaların bazıları : Elektronik Posta Kaynaklara Ulaşma Çeşitli ülkelerdeki okullarla ortak eğitim projeleri Gerçek verilere ulaşma Konferansları izleme Tartışma grupları oluşturma veya bunlara katılma

19 Bilgisayarın Ölçme ve Değerlendirmede Kullanımı
Eğitimde ölçme, bir niteliğin gözlenip, sayı ve sembollerle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise belirli kıstaslara göre, ölçme sonuçları ile ilgili bir yargıya varmadır. Ölçme ve değerlendirme sonuçları hem öğrenci ile ilgili kararlar için hem de öğretme-öğrenmenin amaca hizmet etme derecesini belirlemek için kullanılır.

20 Eğitimde ölçme ve değerlendirme aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılır:
Öğrencinin ön bilgilerinin belirlenmesi Öğrencinin öğretim faaliyetlerinde izlenmesi Öğrenme güçlüğünün teşhisi Öğrencinin başarı seviyesinin belirlenmesi Bu amaçların gerçekleştirilmesi, nitelikli çok sayıda soruların ve buna bağlı olarak sınavların hazırlanmasına, ayrıca sonuçların değerlendirilmesine bağlıdır. Bu da oldukça vakit alan bir işlemdir.

21 Bilgisayarlar ise bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda kullanılabilir :
Madde (soru) bankalarının kurulması Sınavların hazırlanması Sınavların uygulanması Madde ve sınavların puanlanması Madde ve test analizleri Puanların değerlendirilmesi

22 Bilgisayarın Rehberlik Faaliyetlerinde Kullanılması
Eğitimde, ölçme ve değerlendirme sadece öğrencinin akademik başarısına yönelik değildir. Öğrencinin psikolojik nitelikteki özelliklerinin yani ilgi, tutum, endişe ve kişilik gibi özelliklerinin ölçülmesi, öğrencinin kendisini tanıması ve ileride seçeceği meslekler açısından yönlendirilmesi de önemlidir. Bu tür çalışmalar okulların rehberlik faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.

23 Bu gibi faaliyetlerde bilgisayarın rolü;
Psikolojik ölçme araçlarının bilgisayarda tutulması, böylece öğrenciye istenilen zamanda aracın bilgisayar yoluyla uygulanması Ölçme aracı ile ilgili öğrenci puanının bilgisayar tarafından hesaplanması Öğrenci puanına ait profilin bilgisayar yoluyla çıkarılması Öğrenci kişisel dosyalarının bilgisayarda tutulması İş alanları, mevcut yüksek öğretim programları, boş zamanları değerlendirme faaliyetleri gibi öğrenciye gerekli olan bilgilerle ilgili veri tabanının oluşturulması şeklinde sıralanabilir.

24 Bilgisayarın Okul Yönetiminde Kullanımı
Bilgisayarın okul yönetiminde kullanılması iki değişik şekilde olmaktadır: Öğretim İşletim Sistemleri Yönetim İşletim Sistemleri

25 1. Öğretim İşletim Sistemleri
Öğretmenlerin öğretim için ön hazırlıkları yaparken ve öğretim devam değerlendirmesi ile ilgili kararları alırken uyguladığı kullanım biçimlerini kapsamaktadır.

26 Bu amaçla bilgisayar aşağıda belirtilen faaliyetlerde kullanılır:
Derslerle ilgili planların hazırlanması Sınavların hazırlanması, uygulanması Öğrencinin öğrenme durumunun kaydının tutulması Öğrenci performansının öğrenciye ve anne babalara bildirilmesi Öğretim faaliyetlerinin incelenmesi ve araştırılması

27 2. Yönetim İşletim Sistemleri
Bilgisayarın, okulun idari görevlilerinin işleri yürütürken kullandığı biçimlerini kapsamaktadır. Bunlar: Öğretmen ve personelin kişisel dosyalarının tutulması Okulun mali işlerinin takibi Öğrenci ile ilgili kayıtların tutulması Not çizelgelerinin hazırlanması Ders dağıtım çizelgesinin hazırlanması İç ve dış yazışmaların yapılması ve bunların dökümantasyonu Yönetmelik, kanun ve tüzüklerin tutulması ve değişikliklerin anında aktarılması Okulun genel başarı durumunun tespit edilmesi


"Eğitimde Yazarlık Tasarımı, Geliştirme ve Değerlendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları