Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İleri Evre Endometrium Kanserlerinde Yönetim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İleri Evre Endometrium Kanserlerinde Yönetim"— Sunum transkripti:

1 İleri Evre Endometrium Kanserlerinde Yönetim
11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi Mayıs 2013 Antalya İleri Evre Endometrium Kanserlerinde Yönetim Dr.Sinan Berkman İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2 Endometrium Kanseri: Evrelere Göre Dağılım
Sayı % I 3839 73 II 574 11 III 13 IV 3 Toplam 100 Pecorelli S ve ark: J Epidemiol Biostat, 1998.

3 Endometrium Kanseri: Evrelere Göre Sağkalım
Sağkalım 5 yıl % IIIA 60 IIIB 41 IIIC 32 IVA 20 IVB 5 İleri evre  Tüm ölümlerin %50’si Pecorelli S ve ark: J Epidemiol Biostat, 1998.

4 Endometrium Kanseri: Histopatolojik Subtipler
Sayı % Endometrioid 3769 87.4 Adenoskuamöz 191 4.4 Seröz papiller 127 2.9 Berrak hücreli 94 2.2 Müsinöz 26 0.6 Skuamöz 7 0.2 Diğerleri 98 2.3 Toplam 4312 100 Pecorelli S ve ark: J Epidemiol Biostat 1998.

5 Endometrium Kanseri FIGO Evreleme Sistemi
IA G1,2,3 MI Yok IA G1,2,3 MI Yok veya <%50 IB G1,2,3 MI <%50 IB G1,2,3 ≥ %50 IC G1,2,3 MI ≥ %50 IIA G1,2,3 Endoserviks glandüler invazyon II G1,2,3 Servikal stromal invazyon IIB G1,2,3 IIIA G1,2,3 Uterus seroza veya adnekslerin invazyonu veya (+) periton sitolojisi Uterus seroza veya adnekslerin invazyonu IIIB G1,2,3 Vagina metastazı Vagina metastazı ve/veya parametriyal invazyon IIIC G1,2,3 Pelvik ve/veya para-aortik LN metastazı IIIC1 G1,2,3 Pelvik LN metastazı  IIIC2 G1,2,3 Para-aortik LN ± Pelvik LN metastazı IVA G1,2,3 Mesane ve/veya kolon mukoza invazyonu IVB G1,2,3 Uzak metastazlar, intra-abdominal ve/veya inguinal LN metastazı

6 İleri Evre Endometrium Kanseri: Tedavi
Her bir hasta için değişir Cerrahi TAH +BSO Sitoredüksiyon Pelvik & para-aortik lenfadenektomi Adjuvan Tedavi Radyoterapi – Kemoterapi – Hormon Tedavisi

7 İleri Evre Endometrium Kanseri: Tedavi
Sitoredüktif cerrahi Maksimal sitoredüksiyon (R0) Görünen rezidü tümör yok Optimal sitoredüksiyon (R1) ≤ 1cm rezidü tümör Suboptimal sitoredüksiyon (R2) > 1 cm rezidü tümör Kemoterapi Adjuvan / Neoadjuvan Radyoterapi Endokrin tedavi Kombinasyonlar

8 Endometrium Kanseri: Evre IIIA
Tüm evre III’ler arasında en heterojen olanı (+) Sitoloji % 87 Adneksiyal tutulum % 71-86 Serozal tutulum % 41.5 Sadece sitolojisi pozitif olan hastaların prognozları tartışmalı olmakla beraber çoğunlukla tek başına pozitif sitolojinin prognozu kötüleştirmediği bildirilmektedir. Sadece izlem ile agresif yaklaşımlardan (WART) oluşan çok değişken bir adjuvan tedavi yaklaşımı kullanılmıştır. (WART: Whole Abdominal Radiation Therapy) Hacker NF, Friedlander M. Gynecol Oncol Ed by Berek JS, Hacker NF, 5th Ed Lippincott Williams&Wilkins 10: ;2010.

9 Endometrium Kanseri: Evre IIIA
Pozitif periton sitolojisi iki şekilde değerlendirilebilir: Kendi başına prognostik bir değeri yoktur Kendi başına önemli bir prognostik faktördür (+) sitolojinin kendi başına prognostik etkisi yoksa prognozu belirleyen faktörler: Yaş Histolojik tip Grad Myometriyal invazyon derecesi Lenfo-vasküler boşluk invazyonu LN metastazı gibi diğer prognostik faktörlerdir. Bu prognostik faktörlerin mevcudiyetinde hasta lokal rekürens açısından riskli olarak değerlendirilmektedir. Adjuvan RT veya KT bu prognostik faktörlerden ≥ 2 içeren hastalara önerilir. Creutzberg CL et al PORTEC Study Group Lancet. 355: ;2000.

10 Endometrium Kanseri: Evre IIIA
(+) Sitoloji kendi başına önemli prognostik faktör kabul edilirse Durum sistemik bir hastalık olarak ele alınmalı ve adjuvan KT uygulanmalıdır (+) periton sitolojisi olgularında uzak metastaz  %33-66 Hormon reseptör (+) hastalarda sistemik hormon tedavisi Progesteron tedavisi ile uzun hastalıksız sağ kalım sağlandığını bildiren çok sayıda çalışma bulunmaktadır Obermair A et al:Cancer Lett. 164: ;2001. Piver MS et al: Gynecol Oncol 47(3): ; 1992.

11 Endometrium Kanseri: Evre IIIA
Seroza ve adneks tutulumu olan hastalarda uzak rekürens %76-90 Adjuvan pelvik radyoterapi ve brakiterapi ile Lokal kontrol büyük ölçüde sağlanabilir Ancak radyoterapinin sürviye katkısı yoktur Kemoterapi bu hastalarda daha uygun bir tedavi seçeneğidir Radyoterapi ile birlikte veya tek başına uygulanabilir Obermair A et al: Cancer Lett. 164:105; 2001 Hogberg T et al J Clin Oncol 2007 Ashman JB et al Gynecol Oncol. 82: ; 2001

12 Endometrium Kanseri: Evre IIIA
Rekürens Sitoloji (+) Adneks (+) Seroza (+) Endometriod LVSI (-) Non-Endometrioid LVSI (+) %0 %60 %25 %100 Mariani et al, Gynecol Oncol, 2002

13 Endometrium Kanseri: Evre IIIA
Sayı Sağkalım 5 yıl Endometrioid/Sitoloji (+) 14 %79 Endometrioid/Seroza/Adneks (+) %65 Non-endometrioid/Sitoloji (+) 11 %64 Non-endometrioid/Seroza/Adneks (+) 10 %13 Slomowitz et al, IJGC, 2005.

14 Endometrium Kanseri Evre IIIA & Adjuvan Tedavi

15 Endometrium Kanseri: Evre IIIB
Nadirdir ve prognozu kötüdür Standart yaklaşım:  Primer pelvik RT  Eğer hastalık rezektable ise eksploratif Laparotomi Operasyon esnasında saptanırsa:  TAH + BSO  Pelvik RT + Brakiterapi ± Sistemik KT Optimal bir tedavi protokolu yoktur.

16 Endometrium Kanseri: Evre IIIB
Sadece Evre IIIB’yi inceleyen tek çalışma * 1940 Endometrium Kanseri  14 Evre IIIB (% 0.7) Olguların hiçbirine pelvik ve para-aortik LN diseksiyonu yapılmamış Ortalama yaşam süresi  yıl Prognoz Evre IIIA’dan kötü IIIC ile benzer Aslında vagina metastazları sıklıkla lenfatik metastazlarla beraberdir; vaginaya olan metastazlar direk yayılımdan çok lenfatik yolla olmaktadır. Bu hastalar Evre IIIC içerisinde değerlendirilmeli mi ?!! *Nicklin JL et al: Gynecol Oncol 78: ;2000.

17 Endometrium Kanseri Evre IIIB Adjuvan Tedavi

18 Endometrium Kanseri: Evre IIIC
Lenfatik metastaz, metastatik nod sayısı ile de orantılı olarak prognostiktir. Para-aortik metastaz pelvik nodal metastazlardan daha kötü prognozludur. Lenfatik metastazlar, diğer abdominal metastazlar ile beraberse prognoz daha kötüdür. Lenfadenektomi adjuvan tedavinin belirlenmesinde önemli tanısal bir işlemdir. Lenfadenektomi bu hastalarda ayrıca teröpatiktir (sitoredüktif cerrahi).

19 Endometrium Kanseri: Evre IIIC
PLN (+) ; PALN (-) n = 23 PLN (±) ; PALN (+) n = 21 1 >2 Para-aortik metastaz pelvik metastazdan daha önemli Metastatik lenf sayısı ortalama sağkalım ile korele Mariani, Gynecol Oncol, 2000

20 Endometrium Kanseri: Evre IIIC
Sayı Sağkalım 5 yıl PALN (-) 23 %86 1 PALN (+) 13 %60 ≥2 PALN (+) 8 %20 Para-aortik LN metastaz sayısı arttıkça ortalama sağkalım azalır. Watari et al, Gynecol Oncol, 2005

21 Endometrium Kanseri: Evre IIIC
Yalnız Lenf Ekstrauterin hastalık yok Lenf + Diğer Ekstrauterin hastalık var İzole lenfatik metastazı olan hastalarda prognoz, ek metastazı olanlardan daha iyidir. Mariani A, Gynecol Oncol, 2002

22 Endometrium Kanseri: Evre IIIC
Hasta sayısı: 46 Endometrioid histoloji Ortalama takip süresi: 84 ay Evre IIIC Sayı Hastalıksız Yaşam Süresi P Ortalama Sağkalım LN 22 68% <0.01 72% LN + Adneks / Serosa / Sitoloji / Vagina 24 25% 33% Mariani, Gynecol Oncol, 2000

23 LA: Teröpatik Yararları
Hastalığa özgül sürvi*: Tam rezeke edilmiş makroskopik LAP:  ay Gross rezidü nodal hastalık:  8.8 ay P=0.006 Hasta sayısı** : 96 Adjuvan Tedavi : %85 RT; %10 KT; %10 HT LN Rezeksiyonu Sayı Sağkalım 5 yıl Mikroskopik 45 65% Makroskopik 44 50% Büyük rezidüel 7 43% *Bristow RE et al, Int J Gynecol Cancer 2003 **Havrilesky et al, Gynecol Oncol, 2005

24 Endometrium Kanseri: Evre IVA / IVB
Yalnız mesane veya yalnız rektuma invazyon gösteren ileri evre endometrium kanseri çok enderdir. 2006 FIGO bildirgesinde endometrium kanseri içerisinde 49 (%0.6) tane evre IVA olgusu görülmektedir. Retrospektif çalışmalar sitoredüktif cerrahinin sürvi üzerine olumlu etkilerini göstermektedir. Sitoredüktif cerrahinin pelvik ekzenterasyona dönüşüp dönüşmeyeceğine karar vermek güçtür. Creasman WT et al: Ann Report Int Gynecol Obstet (suppl)95: ;2006.

25 Endometrium Kanseri: Evre IVA / VIB
Ekzenterasyon uygulanmayan, hastalarda kür şansının azaldığı ileri sürülmektedir. Tümör hücrelerinin abdomen içerisine dağılabilir Ekzenterasyon yapılmazsa cerrahi sınırların pozitif kalabilir Diğer taraftan agresif cerrahiden sonra İyileşme dönemi gecikebilir Lokal ve sistemik tedavinin (radyoterapi, kemoterapi) başlaması gecikebilir Ekzenterasyonun morbiditesinin yüksek (%45-77) ve ciddi komplikasyonların (üriner ve/veya intestinal fistül ve obstrüksiyon, kanama, apse, septisemi, böbrek yetmezliği, pulmoner emboli, serebro-vasküler olaylar) Höckel M et al Lancet Oncol 7: ;2006. Li QS et al: Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 44: ;2009. Van Wijk FH et all, Int J Gynecol Cancer, 2009.

26 Endometrium Kanseri: Evre IVA
Operasyon esnasında belirlenmiş Evre IVA Cerrahiye son verilir  KT/RT  Cerrahi Sitoredüktif Cerrahi  KT ± PRT veya Pelvik Ekzenterasyon  KT ± PRT veya Makroskopik Tümör Rezeksiyonu  KT + RT Pre-operatif belirlenmiş Evre IVA Neoadjuvan KT yanıt verirse  Sitoredüktif Cerrahi  PRT Li QS et al: Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 44: ;2009. Van Wijk FH et all, Int J Gynecol Cancer, 2009.

27 Endometrium Kanseri: Evre IV
Hasta sayısı az Mortalite yüksek Standart prosedürler tartışmalı Sitoredüktif cerrahi Optimal sitoredüksiyon (n=29) Sitoredüktif cerrahi Ø (n=18) Evre IV; n=47 19 ay 8 ay Goff, Gynecol Oncol, 1994

28 Endometrium Kanseri: Evre IV
Hasta Sayısı: 55  Endometrioid: 33, Seröz: 12, Adenoskuamöz: 3, Diğer: 7 Optimal sitoredüksiyon (rezidü <2 cm) Suboptimal redüksiyon (rezidü > 2cm) Unrezektabl 31 ay 12 ay 3 ay Multivaryant analiz  Sitoredüksiyon prognostik faktör Memorial Sloan Kettering Cancer Center; Chi, Gynecol Oncol, 1997

29 Endometrium Kanseri: Evre IV
Hasta Sayısı: 65 Optimal sitoredüksiyon (rezidü < 1cm) (n=36) Suboptimal redüksiyon (rezidü > 1cm) (n=29) 34.3 ay 11 ay Multivaryant analiz  Yaş, Rezidü, Performans durumu prognostik faktör Bristow, Gynecol Oncol, 2000

30 Endometrium Kanseri: Evre IV
Hasta Sayısı: 37, %78 Endometrioid Optimal sitoredüksiyon (rezidü  1cm) (n=22) Suboptimal redüksiyon (rezidü >1 cm) (n=15) Rezidüel tümör yok (n=12) 25 ay 10 ay 48 ay Univaryant analiz  Ekstraabdominal met., Suboptimal sitoredüksiyon, PPALN tutulumu, Servikal tutulum prognostik faktör Multivaryant analiz  Rezidü, Cisplatin+RT, Ekstraabdminal met. Prognostik faktör Ayhan A, Int J Gyencol Cancer, 2002

31 Sitoredüktif Cerrahi: Cerrahi Morbidite
Orta dereceli morbidite  %16 Önemli morbidite  %24 Suboptimal redüksiyonda daha yüksek Tümörün biyolojik yapısı Agresif cerrahi gereksinimi  Lambrou, Gynecol Oncol, 2004 Ayhan, Int J Gynecol Cancer, 2002

32 Endometrium Kanseri: Evre IVB Tedavi
İntra-abdominal metastazlar Sitoredüktif Cerrahi  KT ± RT (bireysel değerlendirme) Neoadjuvan KT yanıt verirse  Sitoredüktif Cerrahi ± RT (bireysel değerlendirme) Ekstra-abdominal uzak metastazlar Kişiselleştirilmiş Yaklaşımlar Cerrahi (pelvik, abdomenal, uzak metastazlara) RT (pelvik, uzak metastazlara) KT ( sistemik etki ) HT [ER (+) ve PR (+) olgulara ]

33 Adjuvan Tedavi Radyoterapi RT Kemoterapi KT Hormon Tedavisi HT
Pelvik Radyoterapi PRT Brakiterapi BT Genişletilmiş Alan Radyoterapi (T12-L1 kadar) Tüm Abdomen Radyoterapi WART Kemoterapi KT Tek ajan Çoklu ajan Hormon Tedavisi HT Kombine Tedaviler Targeted Tedaviler

34 Adjuvan Tedavi: Radyoterapi
Adjuvan tedavi olarak uygulanır Lokal ve rejiyonel rekürensi önlemeyi amaçlar Medikal in-op hastalarda primer tedavi olarak uygulanabilir Evre IIIB olgularda neoadjuvan yaklaşımdır Değişik şekillerde uygulanabilir (PRT, BT, WART)

35 Adjuvan Tedavi: Kemoterapi
Çeşitli amaçlarla kullanılır Adjuvan tedavi Neoadjuvan tedavi Radyosensitizer Primer sistemik tedavi Çeşitli ajanlar kullanılmıştır Doksorubisin Heksametilmelamin Platinler İfosfamid Paklitaksel Non paklitaksel ajanlarda yanıt oranı  %4-42 arasındadır En etkin tek ajan paklitakseldir, yanıt  %36-77 * *Van Wijk FH et all, Int J Gynecol Cancer, 2009

36 Adjuvan Tedavi: Kombine
Retrospektif Çalışma: Evre III-IV, Hasta Sayısı: Optimal sitoredüksiyon %83  Adjuvan Tedavi: KT  RT  171 Kombine  83 Tedavi PFS OS HR p KT vs KT + RT 2.33 0.024 1.84 0.038 RT vs 2.64 0.004 1.80 0.020 KT + RT kombinasyonunun sürviye katkısı, tek başına RT veya KT ile karşılaştırıldığında daha iyidir Secord et al, Gynecol Oncol,2007

37 Adjuvan Tedavi: Kombine
OS PFS 3 yıl sürvi p 3 yıl sürvi RT sonra KT 47% 0.025 19% 0.013 Sandwich 91% 69% KT sonra RT 65% 60% Sandwich approach: Konvansiyonel KT ve RT ye göre prognostik yararları daha fazladır. Hematolojik toksisite daha iyi tolere edilir Daha yüksek KT dozlarına çıkılabilir Tedaviye daha kesintsiz olarak devam edilebilir 3-yıl PFS %69 OS %91 Secord et al, Gynecol Oncol,2007 Alvarez Secord A, Havrilesky LJ et al Gynecol Oncol.; 107:285–291; 2007.

38 Gross rezidüel hastalık varlığı
Adjuvan Tedavi: WART GOG 94 Evre III-IV Sayı:180 Optimal Sitoredüksiyon ≤2 cm  WART Hastaların küçük bir kısmına yararı var Toksisitesi tolere edilebilir Sutton et al, Gynecol Oncol, 2005 Adenokanser Seröz / Clear cell Sayı 77 103 Sitoredüksiyon <2 cm Pelvik LN (+) %45 %51 Rekürens FS (3 yıl) %29 %27 Sağkalım %31 %35 Ciddi Radyasyon Toksisitesi Kemik iliği depresyonu: %12.6 Gastrointestinal: %15 Hepatik: %2 Güvenli doz: cGy Gross rezidüel hastalık varlığı (sağkalım %0)

39 Adjuvan Tedavi: Kemoterapi
Tek Ajan KT Kombine Rejimler PAC (Platin+ Adriamisin + Siklofosfamid) PA (Platin + Adriamisin) TAP (Paklitaksel + Adriamisin + Platin) TAC (Paklitaksel + Adriamisin + Karboplatin) TC (Paklitaksel + Karboplatin)

40 Adjuvan Kemoterapi: Tek Ajan
Faz 2-3 Klinik Çalışmaları İlaç RR Doxorubicin 24-28% Cisplatin 21-25% Carbopatin 26% Epirubicin Ifosfamid 15-25%

41 Adjuvan Tedavi: Çoklu Ajan
GOG Protokol 107 Hastalıksız Sağkalım Genel Sağkalım Doxorubicin + Cisplatin RR  ; PFS  Toksisite (myelosüpresyon, GIS) OS  minimal etki Thigpen, J Clin Oncol, 2004

42 Adjuvan Kemoterapi: Çoklu Ajan
PA (Platin + Adriamisin) rejiminin sonuçları oldukça iyidir Yanıt oranı : %34- 48; PFS: 5-8 ay ; os: 9-13 ay Paklitaksel ilavesi ile en etkin kombinasyon oluşur Yanıt oranı : %57-63 TAP (Paklitaksel + Adriamisin + Platin) rejiminde toksisite önemlidir %39 nörotoksisite 5/167 olguda tedavi ile ilişkili mortalite %52 myelotoksisite M-CSF desteği genellikle gereklidir Paclitaxel yanıt oranlarını arttırır; Cisplatin ve Doxorubicin ile kombine edilirse ortalama yaşam süresini arttırır Üç ilacın kombinasyonunda toksisite artar. Fleming GF et.al, J. Cln Oncol ,2004 (GOG) Pectosides D et.al , Gyn Oncol, 2008 Papadimitreu K et.al, Gyn Oncol, 2008 Van Wijk FH et.al, Int J Gynecol Cancer, 2009

43 Adjuvan Tedavi: RT + KT Kombinasyonu
4 randomize çalışmada iki modalite karşılaştırılmıştır Uzak metastazlarda RT sistemik kontrol sağlayamaz. KT, lokal- rejiyonel kontrolde yetersizdir. İki modalitenin birlikte kullanımı mantıklıdır. Ardışık kullanımın sürviyi iyileştirdiği bildirilmiştir. Secord AA et.al, Gynec Oncol,2007 GOG, sistemik KT ve WART’ın ardışık kullanımının araştırılmasını önermiştir Fowler SM et.al, Gynec Oncol,2009

44 Adjuvan Tedavi: Hormon Tedavisi
Uygun olgular, ‘’ Low grade ‘’(I-II) ve ER(+), PR(+) hastalar En çok progestagenler ile ilgili deneyim vardır( MPA,MGA,HPC) Değişik progestagenlerin birbirine üstünlüğü yoktur Günlük 1000 mg MPA’nın 200 mg’a üstünlüğü yoktur Cevap oranları : %11-56; PFS :2,5-14 ay olarak bildirilmiştir GnRH agonistleri ve aromataz inhibitörleri ile ilgili deneyim azdır Decruze SB et al , Int J Gynecol Cancer, 2007

45 Adjuvan Tedavi: Hormon Tedavisi
RR % PROGESTERONLAR 10-20 - MPA 9-53 - Megestrol E Tamoxifen 10 Raloxifen 22 GnRH analog 0-28 Tamoxifen / MPA 33 Elit L, Obstet Gynecol, 2002 Thigpen JT, J Clin Oncol 2001 Rose PG, Gynecol Oncol 2000 Covens A, Gynecol Oncol 2003

46 Adjuvan Tedavi: Hormon Tedavisi
Progesteronlar Hidroksiprogesteron kaproat RR %37 MPA, 200 mg/gün optimal doz RR %9 – 53 Megestrol asetat RR %24 – 46 Progestinlere ortalama yanıt oranı %10 – 20, PFI = 4 ay, OS = 10 ay SERM Tamoksifen, 40 mg/gün po, RR %10 Raloksifen, 20 mg/gün po, RR %22 Aromataz inhibitörleri - Anastrazol, 1 mg/gün, PRR %9 - Letrozol, Faz II çalışma devam ediyor (Kanada, NCI) Thigpen JT, J Clin Oncol 2001 Elit L, Exp Opin Invest Drugs 2000 Rose PG, Gynecol Oncol 2000 Elit L, Obstet Gynecol, 2002

47 Adjuvan Tedavi: Hormon Tedavisi
GnRH Analogları RR % 0 - %28 Danazol  ? Tamoksifen + MPA Sayı: 60, İleri Evre Endometrium Kanseri 40 mg/gün tamoksifen 200 mg/gün intermitan haftalık MPA %33 yanıt (6 komplet, 13 kısmi) PFS = 3 ay, OS = 13 ay Jayaralah AR, Gynecol Oncol 1996 Covens A, Gynecol Oncol 1997 Covens A, Gynecol Oncol 2003 Whitney CW, Gynecol Oncol 2004 GOG Faz III Çalışma

48 İleri Evre Endometrium Kanseri: İ.T.F. Verileri
yılları arası endometrium kanseri tanısı ile opere edilen 536 hastadan 455’ine (%85) ulaşılmıştır. Ulaşılamayan ve hastalık dışı nedenlerle ölen hastalar çıktığında: Opere edilen hastaların %10.1’ i hastalığa bağlı nedenlerle kaybedilmiştir. Hastaların %89.9’u sağ ve takip altındadır. Bu 536 hastadan 66 tanesi (%12.3) ileri evre (Evre 3 ve 4) olarak değerlendirilmiştir. Ulaşılabilen hastalar  n: 47 ( %71.2 ) Bu grupta mortalite  n: 23 ( %48.9 )

49 İleri Evre Endometrium Kanseri: İ.T.F. Verileri
Histolojik alt tip Endometrioid % (n:32) Non-endometrioid % (n:34) Seröz % (n:16) Müsinöz % 1.5 (n:1) İndiferansiye % (n:8) Karsinosarkom % 6.1 (n:4) Berrak hücreli % 7.6 (n:5)

50 İleri Evre Endometrium Kanseri: Sonuç
İleri evre endometrium kanserinin tedavisini standartize etmek zordur. Konu tartışmalıdır ve multidisipliner bir yaklaşımı gerektirmektedir. Günümüzde standart bir tedavi şekli belirtilmemiştir. Hastalar genellikle bireysel olarak değerlendirilmektedir. Ancak sitoredüktif cerrahinin sürviye katkısı belirgindir. Morbidite kabul edilebilir düzeydedir. Rezidü tümör en önemli prognostik faktörü oluşturmaktadır.

51 İleri Evre Endometrium Kanseri: Sonuç
Pelvik kontrol için adjuvan RT (PR, EFRT, WART, BT) gereklidir. Sistemik kontrol için KT gereklidir Ardışık KT ve RT cazip yaklaşımdır. Kemoterapi alamayacak seçilmiş hastalarda adjuvan hormon tedavisi (Progesteron) verilebilir. Tedavide hastanın yaşam kalitesi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşam kalitesini bozabilecek her türlü girişimden kaçınmalıdır. Bu konuda prospektif randomize çalışmalara gerek duyulmaktadır.

52 Teşekkür ederim …


"İleri Evre Endometrium Kanserlerinde Yönetim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları