Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İleri Evre Endometrium Kanserlerinde Yönetim Dr.Sinan Berkman İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 11.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İleri Evre Endometrium Kanserlerinde Yönetim Dr.Sinan Berkman İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 11."— Sunum transkripti:

1 İleri Evre Endometrium Kanserlerinde Yönetim Dr.Sinan Berkman İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi 15-19 Mayıs 2013 Antalya

2 Endometrium Kanseri: Evrelere Göre Dağılım EvreSayı% I383973 II57411 III13 IV33 Toplam100 Pecorelli S ve ark: J Epidemiol Biostat, 1998.

3 EvreSağkalım 5 yıl % IIIA60 IIIB41 IIIC32 IVA20 IVB5 İleri evre  Tüm ölümlerin %50’si Pecorelli S ve ark: J Epidemiol Biostat, 1998. Endometrium Kanseri: Evrelere Göre Sağkalım

4 Endometrium Kanseri: Histopatolojik Subtipler HistopatolojiSayı% Endometrioid376987.4 Adenoskuamöz1914.4 Seröz papiller1272.9 Berrak hücreli942.2 Müsinöz260.6 Skuamöz70.2 Diğerleri982.3 Toplam4312100 Pecorelli S ve ark: J Epidemiol Biostat 1998.

5 Endometrium Kanseri FIGO Evreleme Sistemi FIGO 1988FIGO 2009 EVRE IA G1,2,3MI Yok IA G1,2,3MI Yok veya <%50 IB G1,2,3MI <%50 IB G1,2,3≥ %50 IC G1,2,3MI ≥ %50 IIA G1,2,3Endoserviks glandüler invazyon II G1,2,3Servikal stromal invazyon IIB G1,2,3Servikal stromal invazyon IIIA G1,2,3 Uterus seroza veya adnekslerin invazyonu veya (+) periton sitolojisi IIIA G1,2,3 Uterus seroza veya adnekslerin invazyonu IIIB G1,2,3Vagina metastazıIIIB G1,2,3 Vagina metastazı ve/veya parametriyal invazyon IIIC G1,2,3 Pelvik ve/veya para-aortik LN metastazı  IIIC1 G1,2,3Pelvik LN metastazı  IIIC2 G1,2,3Para-aortik LN ± Pelvik LN metastazı IVA G1,2,3Mesane ve/veya kolon mukoza invazyonuIVA G1,2,3 Mesane ve/veya kolon mukoza invazyonu IVB G1,2,3 Uzak metastazlar, intra-abdominal ve/veya inguinal LN metastazı IVB G1,2,3 Uzak metastazlar, intra-abdominal ve/veya inguinal LN metastazı

6 İleri Evre Endometrium Kanseri: Tedavi Her bir hasta için değişir Cerrahi TAH +BSO Sitoredüksiyon Pelvik & para-aortik lenfadenektomi Radyoterapi – Kemoterapi – Hormon Tedavisi Adjuvan Tedavi

7 İleri Evre Endometrium Kanseri: Tedavi Sitoredüktif cerrahi  Maksimal sitoredüksiyon (R0)Görünen rezidü tümör yok  Optimal sitoredüksiyon (R1)≤ 1cm rezidü tümör  Suboptimal sitoredüksiyon (R2)> 1 cm rezidü tümör Kemoterapi Adjuvan / Neoadjuvan Radyoterapi Endokrin tedavi Kombinasyonlar

8 Endometrium Kanseri: Evre IIIA Tüm evre III’ler arasında en heterojen olanı  (+) Sitoloji % 87  Adneksiyal tutulum % 71-86  Serozal tutulum % 41.5 Sadece sitolojisi pozitif olan hastaların prognozları tartışmalı olmakla beraber çoğunlukla tek başına pozitif sitolojinin prognozu kötüleştirmediği bildirilmektedir. Sadece izlem ile agresif yaklaşımlardan (WART) oluşan çok değişken bir adjuvan tedavi yaklaşımı kullanılmıştır. (WART: Whole Abdominal Radiation Therapy) Hacker NF, Friedlander M. Gynecol Oncol Ed by Berek JS, Hacker NF, 5th Ed Lippincott Williams&Wilkins 10:396-442;2010.

9 Endometrium Kanseri: Evre IIIA Pozitif periton sitolojisi iki şekilde değerlendirilebilir: 1)Kendi başına prognostik bir değeri yoktur 2)Kendi başına önemli bir prognostik faktördür (+) sitolojinin kendi başına prognostik etkisi yoksa prognozu belirleyen faktörler:  Yaş  Histolojik tip  Grad  Myometriyal invazyon derecesi  Lenfo-vasküler boşluk invazyonu  LN metastazı gibi diğer prognostik faktörlerdir.  Bu prognostik faktörlerin mevcudiyetinde hasta lokal rekürens açısından riskli olarak değerlendirilmektedir.  Adjuvan RT veya KT bu prognostik faktörlerden ≥ 2 içeren hastalara önerilir. Creutzberg CL et al PORTEC Study Group Lancet. 355:1404-1411;2000.

10 Endometrium Kanseri: Evre IIIA (+) Sitoloji kendi başına önemli prognostik faktör kabul edilirse  Durum sistemik bir hastalık olarak ele alınmalı ve adjuvan KT uygulanmalıdır (+) periton sitolojisi olgularında uzak metastaz  %33-66 Hormon reseptör (+) hastalarda sistemik hormon tedavisi  Progesteron tedavisi ile uzun hastalıksız sağ kalım sağlandığını bildiren çok sayıda çalışma bulunmaktadır Obermair A et al:Cancer Lett. 164:105-110;2001. Piver MS et al: Gynecol Oncol 47(3):373-376; 1992.

11 Endometrium Kanseri: Evre IIIA Seroza ve adneks tutulumu olan hastalarda uzak rekürens %76-90 Adjuvan pelvik radyoterapi ve brakiterapi ile  Lokal kontrol büyük ölçüde sağlanabilir  Ancak radyoterapinin sürviye katkısı yoktur Kemoterapi bu hastalarda daha uygun bir tedavi seçeneğidir Radyoterapi ile birlikte veya tek başına uygulanabilir Obermair A et al: Cancer Lett. 164:105; 2001 Hogberg T et al J Clin Oncol 2007 Ashman JB et al Gynecol Oncol. 82:338-343; 2001

12 Endometrium Kanseri: Evre IIIA Rekürens Sitoloji (+) Adneks (+)Seroza (+) Endometriod LVSI (-) Non- Endometrioid LVSI (+) %0%60%25%100 Mariani et al, Gynecol Oncol, 2002

13 Endometrium Kanseri: Evre IIIA Evre IIIASayıSağkalım 5 yıl Endometrioid/Sitoloji (+)14%79 Endometrioid/Seroza/Adneks (+)14%65 Non-endometrioid/Sitoloji (+)11%64 Non-endometrioid/Seroza/Adneks (+)10%13 Slomowitz et al, IJGC, 2005.

14 Endometrium Kanseri Evre IIIA & Adjuvan Tedavi

15 Endometrium Kanseri: Evre IIIB Nadirdir ve prognozu kötüdür Standart yaklaşım:  Primer pelvik RT  Eğer hastalık rezektable ise eksploratif Laparotomi Operasyon esnasında saptanırsa:  TAH + BSO  Pelvik RT + Brakiterapi ± Sistemik KT Optimal bir tedavi protokolu yoktur.

16 Endometrium Kanseri: Evre IIIB Sadece Evre IIIB’yi inceleyen tek çalışma *  1940 Endometrium Kanseri  14 Evre IIIB (% 0.7) Olguların hiçbirine pelvik ve para-aortik LN diseksiyonu yapılmamış Ortalama yaşam süresi  0.8 - 1.7 yıl Prognoz Evre IIIA’dan kötü IIIC ile benzer Aslında vagina metastazları sıklıkla lenfatik metastazlarla beraberdir; vaginaya olan metastazlar direk yayılımdan çok lenfatik yolla olmaktadır. Bu hastalar Evre IIIC içerisinde değerlendirilmeli mi ?!! *Nicklin JL et al: Gynecol Oncol 78:203-207;2000.

17 Endometrium Kanseri Evre IIIB Adjuvan Tedavi

18 Endometrium Kanseri: Evre IIIC 1. Lenfatik metastaz, metastatik nod sayısı ile de orantılı olarak prognostiktir. 2. Para-aortik metastaz pelvik nodal metastazlardan daha kötü prognozludur. 3. Lenfatik metastazlar, diğer abdominal metastazlar ile beraberse prognoz daha kötüdür. 4. Lenfadenektomi adjuvan tedavinin belirlenmesinde önemli tanısal bir işlemdir. 5. Lenfadenektomi bu hastalarda ayrıca teröpatiktir (sitoredüktif cerrahi).

19 Endometrium Kanseri: Evre IIIC Para-aortik metastaz pelvik metastazdan daha önemli Metastatik lenf sayısı ortalama sağkalım ile korele Mariani, Gynecol Oncol, 2000 PLN (+) ; PALN (-) n = 23 PLN (±) ; PALN (+) n = 21 0 1 >2

20 Endometrium Kanseri: Evre IIIC Evre IIICSayıSağkalım 5 yıl PALN (-)23%86 1 PALN (+)13%60 ≥2 PALN (+)8%20 Watari et al, Gynecol Oncol, 2005 Para-aortik LN metastaz sayısı arttıkça ortalama sağkalım azalır.

21 Endometrium Kanseri: Evre IIIC İzole lenfatik metastazı olan hastalarda prognoz, ek metastazı olanlardan daha iyidir. Yalnız Lenf Lenf + Diğer Mariani A, Gynecol Oncol, 2002 Ekstrauterin hastalık var Ekstrauterin hastalık yok

22 Endometrium Kanseri: Evre IIIC Evre IIICSayı Hastalıksız Yaşam Süresi P Ortalama Sağkalım P LN 2268% <0.01 72% <0.01 LN + Adneks / Serosa / Sitoloji / Vagina 2425%33% Hasta sayısı: 46 Endometrioid histoloji Ortalama takip süresi: 84 ay Mariani, Gynecol Oncol, 2000

23 LA: Teröpatik Yararları Hastalığa özgül sürvi*: Tam rezeke edilmiş makroskopik LAP:  37.5 ay Gross rezidü nodal hastalık:  8.8 ay *Bristow RE et al, Int J Gynecol Cancer 2003 Hasta sayısı** :96 Adjuvan Tedavi :%85 RT; %10 KT; %10 HT LN RezeksiyonuSayıSağkalım 5 yıl Mikroskopik4565% Makroskopik4450% Büyük rezidüel743% P=0.006 **Havrilesky et al, Gynecol Oncol, 2005

24 Endometrium Kanseri: Evre IVA / IVB Yalnız mesane veya yalnız rektuma invazyon gösteren ileri evre endometrium kanseri çok enderdir. 2006 FIGO bildirgesinde 7.990 endometrium kanseri içerisinde 49 (%0.6) tane evre IVA olgusu görülmektedir. Retrospektif çalışmalar sitoredüktif cerrahinin sürvi üzerine olumlu etkilerini göstermektedir. Sitoredüktif cerrahinin pelvik ekzenterasyona dönüşüp dönüşmeyeceğine karar vermek güçtür. Creasman WT et al: Ann Report Int Gynecol Obstet (suppl)95:105-143;2006.

25 Endometrium Kanseri: Evre IVA / VIB Ekzenterasyon uygulanmayan, hastalarda kür şansının azaldığı ileri sürülmektedir.  Tümör hücrelerinin abdomen içerisine dağılabilir  Ekzenterasyon yapılmazsa cerrahi sınırların pozitif kalabilir Diğer taraftan agresif cerrahiden sonra  İyileşme dönemi gecikebilir  Lokal ve sistemik tedavinin (radyoterapi, kemoterapi) başlaması gecikebilir  Ekzenterasyonun morbiditesinin yüksek (%45-77) ve ciddi komplikasyonların (üriner ve/veya intestinal fistül ve obstrüksiyon, kanama, apse, septisemi, böbrek yetmezliği, pulmoner emboli, serebro-vasküler olaylar) Van Wijk FH et all, Int J Gynecol Cancer, 2009. Li QS et al: Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 44:750-753;2009. Höckel M et al Lancet Oncol 7:837-847;2006.

26 Endometrium Kanseri: Evre IVA Operasyon esnasında belirlenmiş Evre IVA 1. Cerrahiye son verilir  KT/RT  Cerrahi 2. Sitoredüktif Cerrahi  KT ± PRT 3. veya Pelvik Ekzenterasyon  KT ± PRT 4. veya Makroskopik Tümör Rezeksiyonu  KT + RT Pre-operatif belirlenmiş Evre IVA 1. Neoadjuvan KT yanıt verirse  Sitoredüktif Cerrahi  PRT 2. veya Pelvik Ekzenterasyon  KT ± PRT Van Wijk FH et all, Int J Gynecol Cancer, 2009. Li QS et al: Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 44:750-753;2009.

27 Endometrium Kanseri: Evre IV Hasta sayısı az Mortalite yüksek Standart prosedürler tartışmalı Sitoredüktif cerrahi Optimal sitoredüksiyon (n=29) Sitoredüktif cerrahi Ø (n=18) 19 ay8 ay Goff, Gynecol Oncol, 1994 Evre IV; n=47

28 Endometrium Kanseri: Evre IV Optimal sitoredüksiyon (rezidü <2 cm) Suboptimal redüksiyon (rezidü > 2cm) 31 ay3 ay Hasta Sayısı: 55  Endometrioid: 33, Seröz: 12, Adenoskuamöz: 3, Diğer: 7 Unrezektabl 12 ay Multivaryant analiz  Sitoredüksiyon prognostik faktör Memorial Sloan Kettering Cancer Center; Chi, Gynecol Oncol, 1997

29 Endometrium Kanseri: Evre IV Optimal sitoredüksiyon (rezidü < 1cm) (n=36) Suboptimal redüksiyon (rezidü > 1cm) (n=29) 34.3 ay Hasta Sayısı: 65 Bristow, Gynecol Oncol, 2000 11 ay Multivaryant analiz  Yaş, Rezidü, Performans durumu prognostik faktör

30 Endometrium Kanseri: Evre IV Optimal sitoredüksiyon (rezidü  1cm) n=22) (n=22) Suboptimal redüksiyon (rezidü >1 cm) (n=15) 25 ay 48 ay Hasta Sayısı: 37, %78 Endometrioid Ayhan A, Int J Gyencol Cancer, 2002 Rezidüel tümör yok (n=12) 10 ay Univaryant analiz  Ekstraabdominal met., Suboptimal sitoredüksiyon, PPALN tutulumu, Servikal tutulum prognostik faktör Multivaryant analiz  Rezidü, Cisplatin+RT, Ekstraabdminal met. Prognostik faktör

31 Sitoredüktif Cerrahi: Cerrahi Morbidite Orta dereceli morbidite  %16 Önemli morbidite  %24 Suboptimal redüksiyonda daha yüksek  Tümörün biyolojik yapısı  Agresif cerrahi gereksinimi  Lambrou, Gynecol Oncol, 2004 Ayhan, Int J Gynecol Cancer, 2002

32 Endometrium Kanseri: Evre IVB Tedavi  İntra-abdominal metastazlar  Sitoredüktif Cerrahi  KT ± RT (bireysel değerlendirme)  Neoadjuvan KT yanıt verirse  Sitoredüktif Cerrahi ± RT (bireysel değerlendirme)  Ekstra-abdominal uzak metastazlar Kişiselleştirilmiş Yaklaşımlar  Cerrahi (pelvik, abdomenal, uzak metastazlara)  RT (pelvik, uzak metastazlara)  KT ( sistemik etki )  HT [ER (+) ve PR (+) olgulara ]

33 Adjuvan Tedavi Radyoterapi RT  Pelvik Radyoterapi PRT  Brakiterapi BT  Genişletilmiş Alan Radyoterapi (T12-L1 kadar)  Tüm Abdomen Radyoterapi WART Kemoterapi KT  Tek ajan  Çoklu ajan Hormon Tedavisi HT Kombine Tedaviler Targeted Tedaviler

34 Adjuvan Tedavi: Radyoterapi  Adjuvan tedavi olarak uygulanır  Lokal ve rejiyonel rekürensi önlemeyi amaçlar  Medikal in-op hastalarda primer tedavi olarak uygulanabilir  Evre IIIB olgularda neoadjuvan yaklaşımdır  Değişik şekillerde uygulanabilir (PRT, BT, WART)

35 Adjuvan Tedavi: Kemoterapi  Çeşitli amaçlarla kullanılır  Adjuvan tedavi  Neoadjuvan tedavi  Radyosensitizer  Primer sistemik tedavi  Çeşitli ajanlar kullanılmıştır  Doksorubisin  Heksametilmelamin  Platinler  İfosfamid  Paklitaksel  Non paklitaksel ajanlarda yanıt oranı  %4-42 arasındadır  En etkin tek ajan paklitakseldir, yanıt  %36-77 * *Van Wijk FH et all, Int J Gynecol Cancer, 2009

36 Adjuvan Tedavi: Kombine Retrospektif Çalışma: Evre III-IV, Hasta Sayısı: 356 Optimal sitoredüksiyon %83  Adjuvan Tedavi: KT  102 RT  171 Kombine  83 TedaviPFSOS HRp p KT vs KT + RT 2.330.0241.840.038 RT vs KT + RT 2.640.0041.800.020 KT + RT kombinasyonunun sürviye katkısı, tek başına RT veya KT ile karşılaştırıldığında daha iyidir Secord et al, Gynecol Oncol,2007

37 Adjuvan Tedavi: Kombine OSPFS 3 yıl sürvip p RT sonra KT47% 0.025 19% 0.013 Sandwich91%69% KT sonra RT65%60% Secord et al, Gynecol Oncol,2007 Sandwich approach: Konvansiyonel KT ve RT ye göre prognostik yararları daha fazladır. Hematolojik toksisite daha iyi tolere edilir Daha yüksek KT dozlarına çıkılabilir Tedaviye daha kesintsiz olarak devam edilebilir 3-yıl PFS %69 OS %91 Alvarez Secord A, Havrilesky LJ et al Gynecol Oncol.; 107:285–291; 2007.

38 Adjuvan Tedavi: WART GOG 94 Evre III-IVSayı:180Optimal Sitoredüksiyon ≤2 cm  WART  Hastaların küçük bir kısmına yararı var  Toksisitesi tolere edilebilir Sutton et al, Gynecol Oncol, 2005 Adenokanser Seröz / Clear cell Sayı77103 Sitoredüksiyon <2 cm Pelvik LN (+) %45%51 Rekürens FS (3 yıl) %29%27 Sağkalım%31%35 Gross rezidüel hastalık varlığı (sağkalım %0) Ciddi Radyasyon Toksisitesi Kemik iliği depresyonu: %12.6 Gastrointestinal: %15 Hepatik: %2 Güvenli doz: 3000-3500 cGy

39 Adjuvan Tedavi: Kemoterapi Tek Ajan KT Kombine Rejimler PAC (Platin+ Adriamisin + Siklofosfamid) PA (Platin + Adriamisin) TAP (Paklitaksel + Adriamisin + Platin) TAC (Paklitaksel + Adriamisin + Karboplatin) TC (Paklitaksel + Karboplatin)

40 Adjuvan Kemoterapi: Tek Ajan İlaçRR Doxorubicin24-28% Cisplatin21-25% Carbopatin26% Epirubicin26% Ifosfamid15-25% Faz 2-3 Klinik Çalışmaları

41 Adjuvan Tedavi: Çoklu Ajan Genel SağkalımHastalıksız Sağkalım Thigpen, J Clin Oncol, 2004 Doxorubicin + Cisplatin RR  ; PFS  Toksisite  (myelosüpresyon, GIS) OS  minimal etki GOG Protokol 107

42 Adjuvan Kemoterapi: Çoklu Ajan PA (Platin + Adriamisin) rejiminin sonuçları oldukça iyidir  Yanıt oranı : %34- 48; PFS: 5-8 ay ; os: 9-13 ay Paklitaksel ilavesi ile en etkin kombinasyon oluşur  Yanıt oranı : %57-63 TAP (Paklitaksel + Adriamisin + Platin) rejiminde toksisite önemlidir  %39 nörotoksisite  5/167 olguda tedavi ile ilişkili mortalite  %52 myelotoksisite  M-CSF desteği genellikle gereklidir Fleming GF et.al, J. Cln Oncol,2004 (GOG) Pectosides D et.al, Gyn Oncol, 2008 Papadimitreu K et.al, Gyn Oncol, 2008 Van Wijk FH et.al, Int J Gynecol Cancer, 2009  Paclitaxel yanıt oranlarını arttırır;  Cisplatin ve Doxorubicin ile kombine edilirse ortalama yaşam süresini arttırır  Üç ilacın kombinasyonunda toksisite artar.

43 Adjuvan Tedavi: RT + KT Kombinasyonu 4 randomize çalışmada iki modalite karşılaştırılmıştır Uzak metastazlarda RT sistemik kontrol sağlayamaz. KT, lokal- rejiyonel kontrolde yetersizdir. İki modalitenin birlikte kullanımı mantıklıdır. Ardışık kullanımın sürviyi iyileştirdiği bildirilmiştir. Secord AA et.al, Gynec Oncol,2007 GOG, sistemik KT ve WART’ın ardışık kullanımının araştırılmasını önermiştir. Fowler SM et.al, Gynec Oncol,2009

44 Adjuvan Tedavi: Hormon Tedavisi  Uygun olgular, ‘’ Low grade ‘’(I-II) ve ER(+), PR(+) hastalar  En çok progestagenler ile ilgili deneyim vardır( MPA,MGA,HPC)  Değişik progestagenlerin birbirine üstünlüğü yoktur  Günlük 1000 mg MPA’nın 200 mg’a üstünlüğü yoktur  Cevap oranları : %11-56; PFS :2,5-14 ay olarak bildirilmiştir  GnRH agonistleri ve aromataz inhibitörleri ile ilgili deneyim azdır Decruze SB et al, Int J Gynecol Cancer, 2007

45 Adjuvan Tedavi: Hormon Tedavisi HormonRR % PROGESTERONLAR10-20 - MPA9-53 - MegestrolE Tamoxifen10 Raloxifen22 GnRH analog0-28 Tamoxifen / MPA33 Elit L, Obstet Gynecol, 2002 Thigpen JT, J Clin Oncol 2001 Rose PG, Gynecol Oncol 2000 Covens A, Gynecol Oncol 2003

46 Adjuvan Tedavi: Hormon Tedavisi Progesteronlar  Hidroksiprogesteron kaproat RR %37  MPA, 200 mg/gün optimal doz RR %9 – 53  Megestrol asetat RR %24 – 46  Progestinlere ortalama yanıt oranı  %10 – 20,  PFI = 4 ay,  OS = 10 ay SERM Tamoksifen, 40 mg/gün po, RR %10 Raloksifen, 20 mg/gün po, RR %22 Aromataz inhibitörleri - Anastrazol, 1 mg/gün, PRR %9 - Letrozol, Faz II çalışma devam ediyor (Kanada, NCI) Thigpen JT, J Clin Oncol 2001 Elit L, Exp Opin Invest Drugs 2000 Rose PG, Gynecol Oncol 2000 Elit L, Obstet Gynecol, 2002

47 Adjuvan Tedavi: Hormon Tedavisi  GnRH Analogları RR % 0 - %28  Danazol  ? Tamoksifen + MPA Sayı: 60, İleri Evre Endometrium Kanseri  40 mg/gün tamoksifen  200 mg/gün intermitan haftalık MPA  %33 yanıt (6 komplet, 13 kısmi)  PFS = 3 ay, OS = 13 ay Jayaralah AR, Gynecol Oncol 1996 Covens A, Gynecol Oncol 1997 Covens A, Gynecol Oncol 2003 Whitney CW, Gynecol Oncol 2004 GOG Faz III Çalışma

48 İleri Evre Endometrium Kanseri: İ.T.F. Verileri 2004 - 2010 yılları arası endometrium kanseri tanısı ile opere edilen 536 hastadan 455’ine (%85) ulaşılmıştır. Ulaşılamayan ve hastalık dışı nedenlerle ölen hastalar çıktığında:  Opere edilen hastaların %10.1’ i hastalığa bağlı nedenlerle kaybedilmiştir.  Hastaların %89.9’u sağ ve takip altındadır. Bu 536 hastadan 66 tanesi (%12.3) ileri evre (Evre 3 ve 4) olarak değerlendirilmiştir.  Ulaşılabilen hastalar  n: 47 ( %71.2 )  Bu grupta mortalite  n: 23 ( %48.9 )

49 İleri Evre Endometrium Kanseri: İ.T.F. Verileri Histolojik alt tip Endometrioid% 48.5 (n:32) Non-endometrioid% 51.5 (n:34)  Seröz% 24.2 (n:16)  Müsinöz% 1.5(n:1)  İndiferansiye% 12.1(n:8)  Karsinosarkom% 6.1(n:4)  Berrak hücreli% 7.6(n:5)

50 İleri Evre Endometrium Kanseri: Sonuç İleri evre endometrium kanserinin tedavisini standartize etmek zordur. Konu tartışmalıdır ve multidisipliner bir yaklaşımı gerektirmektedir. Günümüzde standart bir tedavi şekli belirtilmemiştir. Hastalar genellikle bireysel olarak değerlendirilmektedir. Ancak sitoredüktif cerrahinin sürviye katkısı belirgindir. Morbidite kabul edilebilir düzeydedir. Rezidü tümör en önemli prognostik faktörü oluşturmaktadır.

51 İleri Evre Endometrium Kanseri: Sonuç Pelvik kontrol için adjuvan RT (PR, EFRT, WART, BT) gereklidir. Sistemik kontrol için KT gereklidir Ardışık KT ve RT cazip yaklaşımdır. Kemoterapi alamayacak seçilmiş hastalarda adjuvan hormon tedavisi (Progesteron) verilebilir. Tedavide hastanın yaşam kalitesi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşam kalitesini bozabilecek her türlü girişimden kaçınmalıdır. Bu konuda prospektif randomize çalışmalara gerek duyulmaktadır.

52 Teşekkür ederim …


"İleri Evre Endometrium Kanserlerinde Yönetim Dr.Sinan Berkman İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 11." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları