Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Otomasyonu Modülleri 16.6. ECZANE MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Otomasyonu Modülleri 16.6. ECZANE MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm."— Sunum transkripti:

1 Hastane Otomasyonu Modülleri 16.6. ECZANE MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye

2 Bilgi: Üniversitelerimizde Sa ğ lık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı ö ğ renim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabilece ğ i göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Di ğ er sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi2

3 Hastane Otomasyonu Modülleri 16.6. ECZANE MODÜLÜ İ laç Çıkışı, Eczane Depo Kontrol, İ laç Sipariş Verme, Eczane Raporlama işlemlerini kapsamalıdır. Bu modülün amacı hastalara ait ilaç taleplerinin, ayrıca tüm eczane kayıtlarının, ilaç stok ile minimum-maksimum stok seviyelerinin tutulmasıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi3

4 ECZANE MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi4

5 ECZANE MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi5

6 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.1. Eczaneye gelen hasta ilaç istemlerinin yer aldı ğ ı fonksiyondur. Yazılım modülü, barkod uygulamasını desteklemelidir. 16.6.1.2. Doktorların hazırladı ğ ı ilaç isteklerinin görüntülenmesi ve bu istekler üzerinde tarama yapabilme imkanı sa ğ lamalıdır. Sistem; onaylanmış standart hekim istemlerini, iptal edilen istemleri, de ğ iştirilen istemleri, taburcu istemlerini ve güncellenmiş ilaç listesinde olmayıp reçete edilen ilaçları izlemeyi gerçekleştirmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi6

7 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.3. Hekim istem süresi boyunca; ilaçlar ve dozları, hasta bazında kullanımı durdurulan ve ertelenen ilaçları, de ğ iştirilen ilaçları, mevcut hekim istemlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarını, hastanın allerjilerini izleyebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi7

8 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.4. Bölümlere özel ilaçların takibini gerçekleştirmelidir. 16.6.1.5. Sistem ilaç doz hesaplamaları alt yapısına sahip olmalıdır. 16.6.1.6. Tanımlanan seviyelerde herhangi bir etkileşimi oldu ğ u zaman sistem otomatik olarak uyarı yapmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi8

9 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.7. Kullanıcının güvenlik ve yetki seviyesine ba ğ lı olarak bazı etkileşimleri önemsememe esnekli ğ i olmalıdır. 16.6.1.8. Sistem, ilaç etkileşimlerini rapor halinde üretmelidir. 16.6.1.9. Sistem, istendi ğ inde her bir hastanın ilaç tedavi profilini görüntülemelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi9

10 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.10. Formüler, jenerik ve geleneksel isim bazında güncelleştirilmiş ilaç listesi oluşturulmalı ve görüntülenmelidir. 16.6.1.11. İ laç listesi var olan ilaç kullanım rehberleri ile desteklenmelidir. 16.6.1.12. Sistem, otomatik olarak fiyat güncellemesi yapmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi10

11 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.13. Sistem, hastalara uygulanan ilaç kayıtlarını istenilen zaman dilimi ve sınıflamada üretmelidir. 16.6.1.14. Hastaya tekrarlayan ilaç verilişlerini işlem başına faturaya aktarabilmelidir. 16.6.1.15. Sistem günlük olarak; tüm do ğ rulanan ve do ğ rulanmayan hekim istemlerini, tüm ilaç tedavi listesini, durdurulan istemleri ve atlanan ya da uygulanmayan dozlar ile nedenlerini kayıt ve raporlama olana ğ ı sunmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi11

12 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.16. Sistem yatan hasta katları için taburcu sürecinde ilaç kullanım bilgisi dokümanını üretmelidir. 16.6.1.17. Kullanılan ilaçlar, teşhisler, ilaç sınıflamaları, doktor isimleri ve branşları bazında istenilen raporlar gerçekleşmelidir. 16.6.1.18. Sistem, yatan hastaların poliklinik sürecinde kullandı ğ ı ilaçları görüntülemelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi12

13 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.19. Taburcu edilme işlemleri sırasında verilen ilaç reçetesinin sistemde görüntülenmesi sa ğ lanmalıdır. 16.6.1.20. İ laçlar için istenilen kapsamda etiket üretilmelidir; hasta adı soyadı, bölüm- odayatak, hasta protokol no, ilaç adı, doz miktarı, ilaç formu, ilacı talep eden kişi ve tarih saat belirtilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi13

14 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.21. Sistem, ilaç istemini yapan kişiyi ve bölümü görüntülemelidir. 16.6.1.22. Sistem, kesilen ya da iptal edilen ilaçları görüntülemelidir. 16.6.1.23. Hasta başka bir bölüme aktarıldı ğ ı zaman önceki planlanan ilaçları ve uygulama zamanlarını transfer etmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi14

15 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.24. Sistem, intravenöz(IV) karışımlar, pediatrik ilaç uygulamaları, Total Parenteral Nutrisyon(TPN) için ilaç uygulamaları kapsamında çözüm üretmelidir. 6.6.1.25. Kontrollü İ laçlar; kontrollü ilaçların tümünün takibi ve izlenmesi, kontrollü ilaçların imha edilen dozları için kanıt kopyaları, yasal kopya formları, kontrollü ilaçları verme yetkisine sahip tüm doktorların listesini gerçekleştirmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi15

16 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.26. Hastaya verilmesi durdurulan ve de ğ işen ilaçların eczaneye dönmesini ve hasta faturasının buna göre düzenlenmesini gerçekleştirmelidir. 16.6.1.27. Çıkışı yapılan ilaç ve malzemelerin otomatik stoktan düşümünü gerçekleştirmelidir. 16.6.1.28. Da ğ ıtılan ilaçlar için malzeme da ğ ıtım belgesi düzenlemelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi16

17 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.29. İ laç da ğ ıtımını; ünite doz, kat stok ilaçları, zayi/fire ilaç ve acil ilaç kapsamında gerçekleştirmelidir. 16.6.1.30. Kemoterapi istemleri için; tanımlanmış standart istem paketleri, doz hesaplama ve hastaya faturalama işlemlerini yapmalıdır. 16.6.1.31. Birden fazla hastaya kullanılacak ilaç formlarında her faturalama için bir birim ücretlendirmesi yapmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi17

18 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.32. Eczanede bulunmayan ve dışardan temin edilen ilaçları sınıflamalı ve listelemelidir. 16.6.1.33. Etkili olmayan tedavi ya da yanlış ilaç tedavileri için tanımlanan formatlarda rapor üretmelidir. 16.6.1.34. Allerjik reaksiyonlar ve ilaç yan etkileri için oluşturulan formatta rapor üretmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi18

19 16.6.1. İ laç Çıkış İ şlemleri 16.6.1.35. Doktor istemlerini ve reçetelerini tarayarak en sık kullanılan ilaçları raporlamalıdır. 16.6.1.36. Eczane kayıtlarından günlük haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında dökümler alınmalıdır. 16.6.1.37. Yatan hastaların kullandıkları ilaçlar; doz ya da miktarları hangi tür olursa olsun (örne ğ in; tek tablet, ampul, kutu, vb.) otomatik olarak ilgili hastanın bilgisayar ortamındaki mali kayıtlarına işlenmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi19

20 16.6.2. Eczane Depo Kontrol İ şlemleri Eczane stoklarındaki ilaç ve malzemenin miktarı, fiyatları ve miyadlarının gösterimini yapacak fonksiyondur. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi20

21 16.6.2. Eczane Depo Kontrol İ şlemleri 16.6.2.1. Stokta kayıtlı ilaçlar hakkında sorgu kriterlerine göre arama yapmalıdır. 16.6.2.2. İ laç minimum stok seviye göstergelerini tanımlamalı ve minimum stok seviye kontrolleri yapmalıdır. 16.6.2.3. İ laçların son kullanma tarihleri-miyad ile ilgili kontrolleri ve istenen uyarıları gerçekleştirmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi21

22 16.6.2. Eczane Depo Kontrol İ şlemleri 16.6.2.4. Önceden belirlenen parametreleri temel alarak da ğ ıtılan ve dönen ilaç kalemleri için depo stokları otomatik olarak güncellenmelidir. 16.6.2.5. Depo stok ilaçlarını tanımlandı ğ ı şekilde listelemelidir (tablet, doz, kutu, ampul,vs). 16.6.2.6. Miyadı geçmiş, kırılmış ya da bozulmuş ilaçları izlemeli ve listelemelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi22

23 16.6.2. Eczane Depo Kontrol İ şlemleri 16.6.2.7. İ laçların depo raf ömrünü izlemelidir. 16.6.2.8. Stok kontrolüne ilişkin işlemler barkodla yapılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi23

24 16.6.3. İ laç Sipariş Verme İ lgili birimden ilaç iste ğ inde bulunulmasını gerçekleştiren fonksiyondur. Sipariş verilen ilaç isteklerini gösterme ve istekler üzerinde arama özelliklerine sahip olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi24

25 16.6.3. İ laç Sipariş Verme 16.6.3.1. İ laç alınan firmalar izlenebilmelidir. 16.6.3.2. Satın alma için onaylanmış firma listesi oluşturmalı ve periyodik olarak de ğ erlendirmelidir. 16.6.3.3. Belirlenen minimum stok seviyeleri bazında otomatik olarak satın alma talebi sa ğ lamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi25

26 16.6.4. Majistral İ laç Üretimi Majistral ilaç üretimlerinin yapılabilmesini sa ğ layan fonksiyondur. 16.6.4.1. Majistral ilaç katalogu oluşturulmalıdır. 16.6.4.2. Her bir majistral ilaç için formül tanımlaması yapılmalıdır. 16.6.4.3. Oluşturulan majistral ilaçların stok ve fiyat takipleri yapılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi26

27 16.6.5. Reçete İ şlemleri (Ayaktan / Yatan) Alt Sistemi 16.6.5.1. Reçete yazma işlemi doktorun yetkisinde olmalıdır. 16.6.5.2. Eşde ğ er ilaç uygulamalarını desteklemelidir. 16.6.5.3. Reçete görüntüleme ve reçete arama işlemleri yapılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi27

28 16.6.5. Reçete İ şlemleri (Ayaktan / Yatan) Alt Sistemi 16.6.5.4. Ayaktan tedavi gören hastaların reçetelerini bilgisayar ortamında üretmeli ve hastaya çıktı verilmesini sa ğ lamalıdır. 16.6.5.5. Yatan hasta reçetelendirmesinde doktora eczane stokundan muadil ilaç önerisi getirmelidir. 16.6.5.6. Standart ilaç isimlerinin kodlu listeden seçilerek reçete sayfasına aktarılması mümkün olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi28

29 16.6.5. Reçete İ şlemleri (Ayaktan / Yatan) Alt Sistemi 16.6.5.7. İ laçların kullanımı ile ilgili bilgi girişi de standart kod ve listelerden seçilerek gerçekleştirilmelidir. 16.6.5.8. Eski reçeteleri, istenen arama kriterlerine göre arayıp göstermelidir. 16.6.5.9. Bu modül, eczanenin birden fazla konumda (hastanenin farklı binaları, vb.) hizmet vermesini desteklemelidir. 6.6.5.10. Eczanede yapılan işlemlere ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi29

30 Hastane Otomasyonu ile İ lgili sunumlar 1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENL İ K VE ER İ Ş İ M ve MAL İ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VER İ TABANI YÖNET İ M S İ STEM İ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLER İ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJ İ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAK İ P, SATINALMA VE DEM İ RBAŞ İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-B İ LG İ YÖNET İ M, İ STAT İ ST İ K VE RAPORLAMA İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞ İ RE AMEL İ YATHANE A Ğ IZ D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMOD İ YAL İ Z,SA Ğ LIK KURULU,ARŞ İ V,KAN MERKEZ İ,D İ YET,C İ HAZ TAK İ P MODÜL Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi30


"Hastane Otomasyonu Modülleri 16.6. ECZANE MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları