Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BELEDİYENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BELEDİYENİN GÖREV VE YETKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 BELEDİYENİN GÖREV VE YETKİLERİ
ZEKERİYA ŞARBAK 28 Mayıs 2015

2 Belediye - Belde halkının, mahalli ve müşterek ihtiyaçları için, Doğumdan ölüme kadar, Geniş ve dinamik bir alanda hizmet verir 2

3 Belediyenin GÖREVLERİ sorumlulukları yetkileri imtiyazları

4 Belediyenin Görevleri 5393 sayılı kanun 14/a madde
MADDE 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; imar, su ve kanalizasyon, ulaşım coğrafî ve kent bilgi sistemleri çevre ve çevre sağlığı temizlik ve katı atık zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans şehir içi trafik (trafik araçları hariç) defin ve mezarlıklar ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar

5 Belediyenin Görevleri 5393 sayılı kanun 14/a maddesi
konut kültür ve sanat turizm ve tanıtım gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları sosyal hizmet ve yardım nikâh meslek ve beceri kazandırma ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi kadınlar ve çocuklar için koruma evleri (Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler)

6 Belediyenin görevleri/ihtiyari madde 14/b
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapımı, bakım ve onarımı, araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması sağlıkla ilgili her türlü tesis mabetlerin inşaatı, bakımı ve onarımını kültür ve tabiat varlıklarının korunması, yenilenmesi amatör sporu teşvik etmek (gençlere spor malzemesi vermek,amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım (bir önceki yıl gelirlerinin büyükşehir bel için %0,7-diğer belediyelerde %0,12’yi aşmamak üzere) sporcuların ödüllendirilmesi Gıda bankacılığı

7 Belediyenin yetkileri (madde-15)
Kanunla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. İşletme ve şirket kurmak. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını tahsilini etmek; özel hukuk hükümlerine göre verdiği hizmetlerin (doğal gaz, su, atık su ve diğerleri) bedelini tahsil etmek. Görevlerin yerine getirilmesi amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

8 belediyenin yetkileri /madde-15
- borç almak, bağış kabul etmek. - toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, yat limanı ve iskele kurmak, gerçek ve tüzel kişilerce açılacak bu yerlere izin vermek. - vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkları anlaşmayla tasfiye etmek. - gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak - izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, (iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek) - reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar belirlemek

9 belediyenin yetkileri /madde-15
gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek. - kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek.

10 Belediyenin imtiyazlı yetkileri/madde-15
- içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırmak (bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek) - toplu taşıma (bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek) - katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması

11 Belediyenin imtiyaz devri/madde-15
15 inci maddenin (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen imtiyazlarını, Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz (49) yılı geçmemek üzere devredebilir (imtiyaz devri) toplu taşıma hizmetleri, imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla da yerine getirilebilir.

12 Belediyenin yetkileri /madde-15
Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla TAŞINMAZ tahsis edebilir. (10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun)

13 Belediyenin yetki ve imtiyazları /madde-15
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. (kiracıların mülki amir tarafından tahliye edilmesi: Uyuşmazlık mahkemesinin tarihli kararı, 4 Eylül 2014 tarihli resmi gazetede yayımlandı) Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri, diğer kurumlardan aldığı paylar haczedilemez.

14 hizmet sunumunda kriterler
- hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. - belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. - belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. - belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

15 Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
İMARLA İLGİLİ GÖREVLER - Büyükşehir belediyeleri Nazım imar planları (1/ / ölçekli) İlçe belediyelerinin uygulama imar planlarını, parselasyon ve imar ıslah planlarını onaylamak, Uygulama imar planlarının bir yıl içinde ilçe belediyesi yapmadığı takdirde bu planları yapmak, İlçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek, Düzenli kentleşme için konut, ticaret ve sanayi için imarlı ve altyapılı arsa üretmek, konut yapmak. - İlçe belediyeleri Uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını yapmak, Yapılaşmayı denetlemek ve yapıları ruhsatlandırmak,

16 Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
SU VE KANALİZASYONLA İLGİLİ GÖREVLER Büyükşehir Belediyeleri (İSKİ) Bölgedeki su kaynaklarını korumak (Su Kanun Taslağı), Kentin içme, kullanma ve endüstri suyunu temin etmek ve dağıtmak, Kullanılmış suları uzaklaştırmak ve bertaraf etmek, Yağmur sularını toplamak ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak,

17 Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
ULAŞIMLA İLGİLİ GÖREVLER Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ulaşım ana planı Ulaşım ve toplu taşıma hizmetleri Trafik düzenlemeleri Her türlü servis ve toplu taşıma araçları ve taksilerin sayısını ve tarifelerini belirlemek, Araç park yerlerini belirlemek ve işletmek

18 Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
ALT YAPIYLA İLGİLİ GÖREVLER Büyükşehir Belediyeleri Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak, bakım ve onarımını sağlamak

19 Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
DİĞER GÖREVLER Büyükşehir Belediyeleri Atık yönetimi (katı atık toplama hariç) İtfaiye ve acil yardım hizmetleri Mezarlıklar, yolcu ve yük terminalleri, açık ve kapalı otoparklar, toptancı halleri, mezbaha Birinci sınıf gayrisıhhi işyerleri Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isimleri, bina numaralandırma, Meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi olan binalarla ilgili düzenlemeler

20 Büyükşehirlerde belediyelerin görevleri
ilçe belediyeleri Katı atıkları toplamak Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi işyerleri ruhsatlandırma Kültür ve tabiat varlıklarını koruma ve yenileme Devlete ait eğitim ve sağlık binalarının yapımı, bakım ve onarımı, Sosyal görevler (gençlere, kadınlara, çocuklara yönelik hizmetler, meslek ve beceri kazandırma) Büyükşehir belediye meclisince devredilmesi halinde, terminaller, otoparklar, mezarlıklar, toptancı hali ve mezbahalar, temizlik hizmetleri, adres ve numaralandırma


"BELEDİYENİN GÖREV VE YETKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları