Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmir BŞB İmar Yönetmeliği incelemesi, Tip İmar Yönetmeliği ve diğer büyükşehir yönetmelikleri ile karşılaştırılması İşlerliği - Karşılaştırma - Yorum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmir BŞB İmar Yönetmeliği incelemesi, Tip İmar Yönetmeliği ve diğer büyükşehir yönetmelikleri ile karşılaştırılması İşlerliği - Karşılaştırma - Yorum."— Sunum transkripti:

1 İzmir BŞB İmar Yönetmeliği incelemesi, Tip İmar Yönetmeliği ve diğer büyükşehir yönetmelikleri ile karşılaştırılması İşlerliği - Karşılaştırma - Yorum Hazırlayan ve Sunan: Mahmut ÖZKESKİN PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları 1

2 Bu çalışmada yararlanılan kaynaklar: • www.mo.org.tr • www.ibb.gov.tr • www.bursa.bel.tr • www.mevzuat.adalet.gov.tr PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları YARARLANILAN KAYNAKLAR 2

3 3 SUNUM AKIŞI Bu çalışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği araştırılması ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmelikleri ile karşılaştırılması yapılmıştır. Sunumda yönetmeliklerin ana başlıkları ve farklılıkları anlatılacak.

4 GİRİŞ PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları 4 AMAÇ: • Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki yapılaşmaların imar planları ve bu planların öngördüğü koşullarla uyumlu, imar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun, kamu yararı gözetilerek sağlıklı ve güvenli yaşamı güvence altına alacak şekilde oluşumunu sağlamaktır. KAPSAM • 3194 sayılı İmar Kanunu ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğin 8.maddesi gereği hazırlanan bu yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi belediye ve mücavir alan sınırları içinde uygulanır. YASAL DAYANAK • Bu yönetmelik, 3194 sayılı İmar Kanununun (4.) maddesi ile Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki 3030 Sayılı Kanunun (6.) ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğinin (8.) maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

5 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları YÖNETMELİK NE DİYOR? 5 Bu yönetmelikte yazılı hükümler imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. İmar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda lüzum ve gereksinime ve çevrenin karakterine göre uygulanacak şekil, Büyükşehir Belediye Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla ilgili ilçe belediyesince düzenlenir. Tereddüt edilen konularda, büyükşehir belediyesince, ilçe belediyelerinin ve/veya ilgili meslek odalarının görüşleri alınarak, uygulamaya yönelik koordinasyon kararı oluşturulur. Belirlenen şekle ilgili belediyeler uymak zorundadır. Daha sonraki benzer işlerde de büyükşehir belediyesi görüşüne ve/veya koordinasyon kararına uyularak işlem yapılır. Bunun dışında ilgili belediyeler bu yönetmelik esaslarına aykırı karar alıp uygulayamaz. İlgili Belediye, mevzuat ve standartlarda engelliler konusunda getirilen hükümlere uymakla ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Ayrıca, ilgili belediye yörenin koşullarını göz önünde bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan hususlarda da engelliler ile ilgili önlemleri almaya yetkili ve sorumludur.

6 6 YÖNETMELİK NE DİYOR? İlgili Mevzuatın Geçerliliği Kıyılar, sit ve koruma alanları, gecekondu önleme ve ıslah bölgeleri gibi özel mevzuata göre düzenlenmiş alanlarda, aksine hüküm olmadıkça bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün uygulamalarda, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, uyulması zorunludur. İstisnalar Resmi kurumlara ait hizmet binalarının yapı projelerinin ilgili belediyece incelenmesi sırasında, bu yönetmeliğin iç ölçülerle ilgili hükümlerine bağlı kalınması mecburiyeti yoktur. Ancak, Türk Standartları Enstitüsünün engellilerle ilgili standartlarına uyulması zorunludur. İmar planlarında resmi tesis, eğitim tesisi, sağlık tesisi gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına bırakılmış alanlarda; imar planlarında yapılacak yapılarlarla ilgili herhangi bir açıklama getirilmediği hallerde, bahçe mesafeleri ve yükseklikler civar adalardaki yapılaşma koşulları dikkate alınarak ilgili belediyesince belirlenir.

7 7 YÖNETMELİK NE DİYOR? Yönetmelik ile ilgili ana başlıklar: • Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılarda Tamir ve Tadil İşleri • Belediye Tasarrufundaki Yerler Üzerinde İnşaat • Yönetmeliğin Devam Eden Ve Bitmiş Yapılarda Uygulanması • Yapıların Estetiğinde Belediye Yetkisi • Tanımlar • Yapılaşmaya İlişkin Tanımlar • Bina Kütlesi İle İlgili Tanımlar • Bina Bölüm İçi Tanımları

8 8 YÖNETMELİK NE DİYOR? • Yapı İnşaat Ruhsatı Ve Kullanma (İskan) İzni İle İlgili Tanımlar • Arazi Ve Arsa Düzenleme İşleri Ve Yapılarla İlgili Hükümler • İfraz ve Tevhid • Taşkın, Heyelan Sahaları • Pencereler, Kapılar, Asansörler, Merdivenler Yapı İnşaat Ruhsatı Ve Kullanma İzni İle İlgili Hükümler Yapı Ruhsatı Başvurusu Bu başlıklara bakıp bir değerlendirme yapmak gerekirse ve tüm yönetmelik göz önüne alınırsa daha mimari uygulamalar ile ilgili maddeler bulunduğu anlaşılmakta.

9 9 TİP İMAR ve İBB İMAR YÖNETMELİĞİ • Tip İmar Yönetmeliği 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar plânı bulunan alanlarda uygulanır. Fakat İBB İmar Yönetmeliği ise sadece belediye ve mücavir alan sınırları içinde geçerlidir. • Tip İmar Yönetmeliği planların nasıl yapılacağını ve hangi standartlara uyulacağını anlatırken İBB İmar Yönetmeliği ise daha alt ölçekli olup üst kararlarda ise yine Tip İmar Yönetmeliğine uyar.

10 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları İSTANBUL ve İZMİR BB İMAR YÖNETMELİĞİ 10 • Her iki yönetmelik de dayanaklarını, ‘’3194 sayılı İmar Kanununun (4.) maddesi ile Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki 3030 Sayılı Kanunun (6.) ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğinin (8.) maddeleri ile kendi imar yönetmeliklerini düzenlemiştir. • İstanbul BB İmar Yönetmeliğinde ortak yönlerin çok fazla olduğu bunun yanında İstanbul BB İmar Yönetmeliğinde daha fazla konu ele alınmıştır ve İstanbul kentinin ekonomik ölçeğince daha fazla konu içermektedir. Örnek olarak yüksek yapı hakkında daha fazla ayrıntı ve uygulama esasları bulunmakta. İzmir BB İmar Yönetmeliğinde ise sadece tanımlar verilmiştir.

11 11 BURSA ve İZMİR BB İMAR YÖNETMELİĞİ • Her iki yönetmelik de dayanaklarını, ‘’3194 sayılı İmar Kanununun (4.) maddesi ile Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki 3030 Sayılı Kanunun (6.) ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğinin (8.) maddeleri ile kendi imar yönetmeliklerini düzenlemiştir. • Bursa BB İmar Yönetmeliği’nde İzmir BB İmar yönetmeliği gibi mimari detaylar bulunmakta ve bununlar birlikte yapılaşma koşulları ve parsel düzeni hakkında da maddeler bulunmakta. • Bununla birlikte minimum mimari değerler( oda büyüklüğü, koridor genişliği gibi…) verilmektedir.

12 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları YORUM 12 • Her iki yönetmelik de dayanaklarını, ‘’3194 sayılı İmar Kanununun (4.) maddesi ile Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki 3030 Sayılı Kanunun (6.) ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliğinin (8.) maddeleri yerel yönetimlere kendi coğrafik, sosyolojik, ekonomik değerlere göre yapılaşma ve kent estetiği açısından uygulama serbestliği vermekte. • Fakat halen günümüzde uzmanlaşma ve karar verme tam olarak olgunlaşmadığı için eksiklikler de bulunmaktadır. Eğer gerçek anlamda analizler yapılıp kent için özel veriler toplanabilse ve gerçek anlamda kentin gelişimi istenilirse kanunların verdiği bu olanak yerel yönetimler için çok büyük fırsat olarak görülebilir.

13 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları SONUÇ 13 • Tip İmar Yönetmeliği ve diğer büyükşehir imar yönetmeliklerinin büyük oranda benzerliği bulunmakta. Bu uygulama açısından kolaylık sağlamakla birlikte bazı sorunları da işaret ediyor. Bunun anlamı halen yerel uygulamalar tam olarak yerellik sağlayamamakta. Farklılıklar coğrafik, ekonomik, sosyolojik olarak karşımıza çıkmakta ve planlama disiplininde olan planlama aşamalarında kullanılan yerel analizler planlara pek fazla etki etmemekte. Bu planlamanın bir eksikliği ve yerelleşmediğini göstermekte.


"İzmir BŞB İmar Yönetmeliği incelemesi, Tip İmar Yönetmeliği ve diğer büyükşehir yönetmelikleri ile karşılaştırılması İşlerliği - Karşılaştırma - Yorum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları