Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mert Efe Felek 3/C 581. YAĞMUR  Ya ğ mur, bir çe ş it ya ğ ı ş tır. Di ğ er ya ğ ı ş türleri içinde kar, sulusepken, dolu ve çi ğ vardır. Ya ğ mur bulutlardan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mert Efe Felek 3/C 581. YAĞMUR  Ya ğ mur, bir çe ş it ya ğ ı ş tır. Di ğ er ya ğ ı ş türleri içinde kar, sulusepken, dolu ve çi ğ vardır. Ya ğ mur bulutlardan."— Sunum transkripti:

1 Mert Efe Felek 3/C 581

2 YAĞMUR  Ya ğ mur, bir çe ş it ya ğ ı ş tır. Di ğ er ya ğ ı ş türleri içinde kar, sulusepken, dolu ve çi ğ vardır. Ya ğ mur bulutlardan Dünya'nın yüzeyine ayrı su damlalarının dü ş mesi ile olu ş ur. Tüm ya ğ mur damlaları yüzeye ula ş maz, bazıları dü ş me esnasında kuru havadan geçerken buharla ş ır. Sıcak ve kuru çöl bölgelerinde olarak adlandırılan bir olay vardır, bu olay hiçbir ya ğ mur damlasının yüzeye ula ş maması durumunda olu ş ur. ya ğ ı ş tırkarsulusepkendoluçi ğbulutlardan Dünyasu damlalarının havadançölya ğ ı ş tırkarsulusepkendoluçi ğbulutlardan Dünyasu damlalarının havadançöl

3 KAR Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına ra ğ men hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı de ğ ildir. Mikroskopla büyütülen kar taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmıştır. Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan ABD'li Wilson Bentley, gördü ğ ü muhteşem sanat karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali foto ğ rafı çekmiştir. kristalMikroskoplakristalMikroskopla

4 SİS  Sis yatay görü ş mesafesini 1 km'nin altına dü ş üren bir olaydır. bulutunun yerde veya yere yakın seviyede olu ş ması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yo ğ u ş ması veya donarak kristalle ş mesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmi ş tir. su buharının kristalle ş mesisu buharının kristalle ş mesi

5


"Mert Efe Felek 3/C 581. YAĞMUR  Ya ğ mur, bir çe ş it ya ğ ı ş tır. Di ğ er ya ğ ı ş türleri içinde kar, sulusepken, dolu ve çi ğ vardır. Ya ğ mur bulutlardan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları