Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 OBEZİTE HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları A.D. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi 5 Mayıs 2010 UYKUDA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 OBEZİTE HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları A.D. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi 5 Mayıs 2010 UYKUDA."— Sunum transkripti:

1 1 OBEZİTE HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları A.D. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi 5 Mayıs 2010 UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARINDA TANI KURSU

2 2 Sunum Planı Obezite tanımı - prevalansı Obezite hipoventilasyon sendromu (OHS); - Tarihçe- Tanım - Epidemiyoloji- Patofizyoloji - Klinik bulgular- Tanı - Morbidite ve mortalite Olgu sunumu

3 3 Obezite Tanımı - 1 SınıflandırmaBKİ (kg/m 2 )Sağlık riski Düşük kilolu< 18.50Düşük Normal18.50 – 24.99Orta Pre-obez (kilolu) 25.00 – 29.99Yüksek Obez – sınıf 130.00 – 34.99Yüksek Obez – sınıf 235.00 – 39.99Aşırı yüksek Obez – sınıf 3≥ 40.00Çok aşırı yüksek DSÖ sınıflaması Beden Kitle İndeksi (BKİ) = Ağırlık / Boy x Boy

4 4 Obezite Tanımı - 2 Bel çevresi - Erkeklerde > 94 cm (102) - Kadınlarda > 80 cm (88) Bel/kalça oranı - Erkeklerde ≥ 0.90 - Kadınlarda ≥ 0.85 International Diabetes Foundation WHO ve NCEP-ATP III 2001

5 5 Obezite Prevalansı - 1 Dünyada 1-2 milyar kişi – kilolu veya obez Dünya nüfusunun %7’si obez ABD’de 97 milyon kilolu * Erkeklerin %60’ı, kadınların %50’si kilolu * Obezite ≥ %30 * Yılda ~ 400.000 ölüm (dünyada 2.5 milyon  ) * Sağlık harcamaları - %7 Poulain M et al. CMAJ 2006; 174: 1293-9, DSÖ, International Textbook of Obesity 2002

6 6 1998 Obezite Prevalansı - 2 1990 Türkiye’de obezite %16.1 (E %15.6, K %16.6)

7 7 OHS - Tarihçe Charles Dickens (1837) – The Posthumous Papers of the Pickwick Club’taki Joe karakteri Auchincloss JH (1955) – OHS olgu sunumu Burwell CS (1956) - Obezite, gündüz uykululuk, pulmoner HT, kor pulmonale, eritrositozis, hipoventilasyon olgusu  “Pickwickian Syndrome”

8 8 Hipoventilasyon Skorlaması Uyku sırasında PaCO 2 'de uyanıklıktaki sırt üstü pozisyona göre ≥ 10 mmHg  Hipoventilasyon Notlar: - Hipoksemi  Hipoventilasyon ölçütü için yeterli (-) - Uyanma sonrası bakılan PaCO 2 'de yükselme uyku hipoventilasyonunu destekler - PaCO 2 'yi saptamada end-tidal ve transkutanöz CO 2 basıncı ölçümü kullanılabilir - Hipoventilasyon süresi ile ilgili yeterli kanıt yok AASM Uyku ve İlişkili Olayların Skorlama Kitabı 2007

9 9 Uyku ile İlgili Hipoventilasyon / Hipoksemi Sendromları Uyku ile ilgili idiopatik nonobstrüktif alveoler hipoventilasyon Konjenital santral alveoler hipoventilasyon sendromu Akciğer parankim veya vasküler patolojilerine bağlı uyku ile ilgili hipoventilasyon / hipoksemi Alt solunum yolları obstrüksiyonuna bağlı uyku ile ilgili hipoventilasyon / hipoksemi Nöromuskuler veya göğüs duvarı bozukluklarına bağlı uyku ile ilgili hipoventilasyon / hipoksemi ICSD-2

10 10 Nöromuskuler veya göğüs duvarı bozukluklarına bağlı uyku ile ilgili hipoventilasyon / hipoksemi A. Nöromüsküler veya göğüs duvarı bozukluğunun hipokseminin primer nedeni olduğunun düşünülmesi B. Polisomnografi veya uykuda alınan arteriyel kan gazında aşağıdakilerden en az birinin varlığı: i. > 5 dk SpO 2 < %90 ve minimum SpO 2 ≤ %85 olması ii. Total uyku süresinin > %30’unda SpO 2 < %90 olması iii. Uyku PaCO 2  olması veya uyanıklığa göre orantısız  C. Bozukluğun başka bir uyku sorunu, nörolojik veya medikal neden, ilaç ya da madde kullanımı ile açıklanamaması ICSD-2 Hipoventilasyon obeziteye bağlı olmalı Uykuda hiperkapni veya hipoksemi bulunmalı Hipoventilasyon yapan başka neden saptanmamalı

11 11 OHS Tanımı BKİ ≥ 30 kg/m 2 Gündüz PaCO 2 > 45 mmHg Uykuda solunum bozukluğu - OSAS (%90) - Uyku hipoventilasyon sendromu (%10) * Uykuda PaCO 2 ’de 10 mmHg  * Solunumsal olaylarla açıklanamayan SaO 2  Alveoler hipoventilasyona neden olacak diğer nedenlerin dışlanması

12 12 Epidemiyoloji Mokhlesi B et al. Sleep Breath 2007;11;117-24 BKİ > 50 kg/m 2 → Hipoventilasyon %50 BKİ > 35 kg/m 2 ve hiperkapni → OHS %31 Afrika kökenli Amerikalılarda ↑ OSAS olgularında OHS prevalansı %10 - 25 OHS prevalansı erkeklerde %1, kadınlarda %0.5

13 13 Solunum Sistemi Mekaniğine Etki FVC FEV 1 TLC FRC MVV Kompliyans P i max ve P e max RV Rezistans Solunum işi O 2 tüketimi Azalma Artma

14 14 Obezite ve Hiperkapni İlişkisi OBEZİTE ÜSY obstrüksiyonu Uykuda solunum bozukluğu Leptin rezistansı Artmış mekanik yük Solunum sistemi kompliyansı  Akciğer rezistansı  Solunum kaslarında zayıflama Solunum işi  Kronik hiperkapni Solunumsal yanıtta azalma Mokhlesi B et al. Proc Am Thorac Soc 2008;5;218-25

15 15 Alveoler Hipoventilasyona Bağlı Değişiklikler Alveoler ventilasyon  Apne ve hipopneler PaCO 2  pH  PaO 2  HCO 3  Cl  Hb desatürasyonu Eritropezis  P.vazokontriksiyon Sağ ventrikül disfonk. Serebral vazodilatasyon Uyku kalitesi bozulması Siyanoz Polisitemi PAH ve KKY Sabah baş ağrısı Kötü uyku Yorgunluk Uykululuk Konfüzyon

16 16 Klinik Bulgular - 1 Obezite – morbid obezite Erkeklerde daha sık (E:K = 2:1) OSAS semptomları ile başvuru sık - Horlama, tanıklı apne, uykululuk, boğularak uyanma, sabah baş ağrısı, yorgun uyanma Dispne, pletorik görünüm Hipoksemi, siyanoz Kor pulmonale, pulmoner HT Pretibial ödem Mokhlesi B et al. Chest 2007;132;1322-36

17 17 Klinik Bulgular - 2 ParametreOrtalama (alt-üst sınır) Yaş, yıl52 (42 - 61) Erkek, %60 (49 - 90) BKİ, kg/m 2 44 (35 - 56) Boyun çevresi, cm46.5 (45 - 47) pH7.38 (7.34 – 7.40) PaCO 2, mmHg53 (47 - 61) PaO 2, mmHg56 (46 - 74) Serum bikarbonat, mEq/L32 (31 - 33) Mokhlesi B et al. Proc Am Thorac Soc 2008;5;218-25

18 18 Klinik Bulgular - 3 ParametreOrtalama (alt-üst sınır) Hemoglobin, g/dl15 Apne-hipopne indeksi66 (20 - 100) Uykuda min SaO 2, %65 (59 - 76) SaO 2 <%90 süresi, %50 (46 - 57) FVC, % beklenen68 (57 - 102) FEV 1, % beklenen64 (53 - 92) FEV 1 /FVC77 (74 - 88) Epworth uykululuk skalası14 (12 - 16) Mokhlesi B et al. Proc Am Thorac Soc 2008;5;218-25

19 19 Ek Hastalıklar Prevalans (%) Hipertansiyon61 – 79 Kalp yetmezliği21 – 32 Pulmoner HT (ortalama PAP ≥ 20 mmHg) 59 - 88 Anlamlı pulmoner HT (ortalama PAP ≥ 40 mmHg) 31 Tip 2 diyabet30 – 32 Astım18 – 24 Eritrositoz8 - 25 Mokhlesi B et al. Chest 2007;132;1322-36

20 20  50 y, EH, BKİ 79.1 kg/m 2  DM+HT  AHİ 17.7/sa ve min SpO 2 %68  Uykunun %48’inde SpO 2 < %90

21 21 Tanı Yöntemleri - 1 Pulse oksimetre: Non-invaziv yolla hipoksemiyi saptama Uyku ve uyanıklık arteryel kan gazı: Hiperkapni, hipoksemi, bikarbonat , kompanze solunumsal asidoz Hemogram: Eritrositoz  Hb ve Hct  Serum bikarbonat düzeyi: Non-invaziv, kronik hiperkapnide  (>27 mEq/L) Tiroid fonksiyon testleri: Hipotiroidiyi dışlamada önemli Solunum fonksiyon testi: Restriktif bozukluk - diğer hipoventilasyon nedenlerini dışlamada önemli Olson AL et al. Am J Med 2005;118:948-56 Al Dabal L et al. Ann Thorac Med 2009;4:41-9

22 22 Tanı Yöntemleri-2 Akciğer grafisi: Kor pulmonale bulguları (+), diğer hipoventilasyon nedenlerini dışlamada önemli Toraks BT: Diğer hipoventilasyon nedenlerini saptama (her hastada önerilmiyor) EKG-EKO: Sağ kalp yetmezliği, sağ atrial büyüme, sağ ventrikül hipertrofisi, PAP  Polisomnografi: - OSAS %90, - Uyku ile ilişkili hipoventilasyon sendromu %10 PAP titrasyonu: PAP cihazı verilecek hastalara Olson AL et al. Am J Med 2005;118:948-56 Al Dabal L et al. Ann Thorac Med 2009;4:41-9

23 23 OSAS’ta OHS Tanısı Mokhlesi B et al. Sleep Breath 2007;11;117-24 OSA (AHİ ≥ 5/sa) ve BKİ ≥ 30 kg/m 2 Serum HCO 3 < 27 mEq/L OHS %3 Serum HCO 3 ≥ 27 mEq/L OHS %50 Uykuda minimum SpO 2 > %60 veya AHİ < 100/sa OHS %36 Uykuda minimum SpO 2 < %60 veya AHİ > 100/sa OHS %76

24 24 Polisomnografi 64 sn SpO2 %94  %59 AHİ = 70.8/sa MinSpO 2 %56

25 25 Morbidite - Mortalite Nowbar S et al. Am J Med 2004;116;1-7 Mokhlesi B et al. Chest 2007;132;1322-36 Ek hastalıklar sık ve yaşam kalitesi kötü Sağlık harcamaları ve doktor ziyaretleri  Hastane ve yoğun bakım yatışları  İnvaziv mekanik ventilasyon uygulamaları  OHS&NIMV (+) (n=126) Morbid obez (n=103) OHS&NIMV (-) (n=47) %23 %9 %13

26 26 H.H 1964 – ERKEK BURSA TURİZMCİ M.O.K 1963 – ERKEK İZMİR ŞOFÖR Olgu Sunumu OSAS OHS + OSAS

27 27 Yakınmalar Horlama Tanıklı apne Gündüz aşırı uykululuk Uykuda boğulma hissi Unutkanlık Sabah baş ağrısı Ağız kuruluğu Nokturnal öksürük Reflü Noktüri Horlama Tanıklı apne Gündüz aşırı uykululuk Uykuda boğulma hissi Unutkanlık Yorgun uyanma Nefes darlığı

28 28 Özgeçmiş 22 yıldır obezite (+) 25 py sigara (+) Guatr – TFT normal 25 yıldır obezite (+) 45 paket-yılı sigara (+) 70 cc/gün alkol (+) Guatr – TFT normal

29 29 Fizik Bakı Boy = 1.73 m, Kilo = 170 kg BKİ = 56.8 kg/m 2 Boyun çevresi = 53 cm Solunum sistemi bakısı  Olağan Boy = 1.73 m, Kilo = 200 kg BKİ = 66.8 kg/m 2 Boyun çevresi = 50 cm Dinlemekle solunum sesleri  Pretibial ödem +/+

30 30 A. Kan Gazı Analizleri O 2 sizpH PaO 2 PaCO 2 HCO 3 SaO 2 Uyanıklık 7.46763425 %96 Uyku 7.42693625 %95 O 2 sizpH PaO 2 PaCO 2 HCO 3 SaO 2 Uyanıklık 7.46605339 %92 Uyku 7.42575842 %89

31 31 Laboratuvar Bulguları Hematokrit = %45 SFT: FVC = 4.64 L (%104), FEV 1 = 4.03 L (%109), FEV 1 /FVC = %87 PA Akciğer Grafisi: Normal Hematokrit = %56 SFT: FVC = 3.65 L (%81), FEV 1 = 2.94 L (%80), FEV 1 /FVC = %81 PA Akciğer Grafisi: Hiluslar belirgin Eko: Sağ yapılar dilate, SPAP 50 mmHg, RVEF %45

32 32 Polisomnografi Apne-Hipopne İndeksi (/sa)77.4 Minimum SpO 2 % 60 Apne-Hipopne İndeksi (/sa)35.3 Minimum SpO 2 % 51

33 33 Polisomnografi Kayıtları 53 sn SpO 2 %82  %69 96 sn SpO 2 %90  %75

34 34 Video Görüntüsü

35 35 SONUÇ BKİ ≥ 30 kg/m 2, PaCO 2 > 45 mmHg, uykuda solunum bozukluğu  OHS Alveoler hipoventilasyona neden olacak diğer nedenlerin dışlanmalı Kan gazı analizi  Hipoksemi ve hiperkapni Polisomnografi  %90 OSAS, %10 uyku hipoventilasyon sendromu OSAS olgularında %10-25 OHS (+) Morbidite ve mortalite basit obeziteden 

36 36 Teşekürler…


"1 OBEZİTE HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları A.D. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi 5 Mayıs 2010 UYKUDA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları