Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slayt 0 ALTINCI BÖLÜM FİNANSAL ANALİZ. Slayt 1 FİNANSAL ANALİZ ■ Finansal analiz, işletmenin iç ve dış kaynaklarından sağladığı veya sağlamayı düşündüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slayt 0 ALTINCI BÖLÜM FİNANSAL ANALİZ. Slayt 1 FİNANSAL ANALİZ ■ Finansal analiz, işletmenin iç ve dış kaynaklarından sağladığı veya sağlamayı düşündüğü."— Sunum transkripti:

1 Slayt 0 ALTINCI BÖLÜM FİNANSAL ANALİZ

2 Slayt 1 FİNANSAL ANALİZ ■ Finansal analiz, işletmenin iç ve dış kaynaklarından sağladığı veya sağlamayı düşündüğü fonları, kullanım alanlarına göre değerlendirmek; ve gelecekteki koşullara göre durum saptaması yapmak biçiminde tanımlanır. ■ Finansal analiz, finansal tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasında yüzdeler, oranlar ya da devir hızları kullanılarak ilişkiler kurulmasını, bu ilişkilerin ölçülmesini ve yorumlanmasını kapsar. ■ Elde edilen sonuçlar, işletmenin geçmiş dönemdeki uygulamalarını gösterdiğinden, bunlar temel alınarak işletmenin bugünkü durumu saptanır ve finansal planlar da bu sonuçlardan yararlanılarak yapılır.

3 Slayt 2 Finansal Analizin Başlıca Amaçları ■ İşletme faaliyetlerindeki başarı derecesinin ölçülmesi, ■ İşletmenin belirlenen hedeflere hangi oranda ulaştığının incelenmesi, ■ Hedeflere ulaşılmamış ise nedenlerinin araştırılması, ■ Rakip işletmeler ile karşılaştırma yapılmasının sağlanması, ■ İşletmenin fonksiyonlarını yerine getirmedeki gücünün ölçülmesi, ■ İşletme faaliyetlerinin sürekli denetimi, ■ Her aşamada doğru ve düzeltici finansal kararlar alınması, ■ Finansal planlama yapılması ve geleceğe yönelik kararlar alınması.

4 Slayt 3 FİNANSAL ANALİZ AMAÇ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN FİNANSAL ANALİZ ZAMAN KISA VE UZUN SÜRELİ FİNANSAL ANALİZ KAPSAM STATİK VE DİNAMİK FİNANSAL ANALİZ

5 Slayt 4 NİTELİK YÖNÜNDEN FİNANSAL ANALİZ İşletmenin kurulan, gelişen ve belli bir süre sonunda şekil değiştiren veya tamamen piyasadan kaybolan bir örgüt olduğu düşünülürse, bu yaşam çizgisinin işletmenin yönetici ve sahipleri ile ilgili olduğu görülür.

6 Slayt 5 NİTELİK YÖNÜNDEN FİNANSAL ANALİZ Finansal analiz yapmak, bir bakıma o işletmenin sahip yada yöneticilerinin finansal yeteneklerinin incelenmesi anlamına gelmektedir. -5K ANALİZİ-

7 Slayt 6 NİTELİK YÖNÜNDEN FİNANSAL ANALİZ ■ Bu analizde işletmenin sahipleri ya da yöneticilerinin nitelikleri üzerinde durulur. 5K  Karakter  Kapasite  Kefalet  Karşılık  Kapital

8 Slayt 7 1.KARAKTER İşletmenin ortaklarının karakter yönünden incelenmesi, onların işletmecilik yeteneklerinden, özel hayatlarına kadar geniş bir analizi kapsar. -Borçlarını zamanında ödeyen bir işletme sahibi. -Sürekli işletmesini geliştiren bir işletme sahibi.

9 Slayt 8 2.KAPASİTE Kapasite; işletmeye uygunluk bakımından değerlendirilmeli ve analiz buna göre yapılmalıdır. -Ortakların yada yöneticilerin iş görme kapasiteleri.

10 Slayt 9 3.KEFALET Bir işletmenin kredi kuruluşları ve diğer işletmeler tarafından güvenilme derecesini ifade etmektedir. Bu nedenle, kefil gösterebilen işletmenin, kefil gösteremeyenlere göre kredi değerinin daha yüksek olacağı kabul edilir.

11 Slayt 10 4.KARŞILIK Karşılık, işletmenin istediği kredi miktarı karşılığında taşınır yada taşınmaz mallarını karşılık olarak gösterebilme derecesini ifade etmektedir.

12 Slayt 11 5.KAPİTAL Kapital, işletmenin nitelik analizinde aranan önemli bir özelliktir. Orta ve uzun süreli finansmanda kapital üzerinde durulmalıdır. -Entellektüel sermaye.

13 Slayt 12 NİCELİK YÖNÜNDEN FİNANSAL ANALIZ ■ Rakamlarla ifade edilen analize niceliksel analiz denir. ■ Finansal analizin niteliksel yönünde, mümkün olduğu ölçüde objektif olunmaya çalışılsa da, varılan sonuçlarda subjektif davranılmış olabilir. ■ Niteliksel ve niceliksel analiz bir arada birbirini tamamlayacak şekilde yürütülmektedir.

14 Slayt 13 KISA SÜRELİ FİNANSAL ANALİZ ■ Kısa süre bir endüstri dalında mevcut işletmelerin yeni veya ek yatırımlara giremeyecekleri bir zaman dilimini kapsamaktadır. Genellikle 1 yıl olarak kabul edilir. ■ Bu süre içinde sabit değerlerde bir değişiklik meydana gelmez. ■ Kısa süre içinde işletmenin finansal faaliyetleri, daha çok günlük alacak ve borç durumlarının değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır. Yani kısa süreli finansal analizde likidite ön plandadır.

15 Slayt 14 UZUN SÜRELİ FİNANSAL ANALİZ ■ Uzun süre kavramı, genel olarak 5 yıldan daha yukarı olan zaman aralığındaki finansal hareketlerin incelenmesini ifade eder. ■ 5 yıla kadar olan orta süreli finansal hareketler de uzun süreli finansal hareketler olarak değerlendirilir. ■ Uzun süreli finansal analizde genellikle yatırım değerlendirilmesi, teçhizat satın alınması gibi değişiklikler üzerinde durulur. ■ Analizin ağırlık noktası karlılıktır.

16 Slayt 15 STATİK ANALİZ ■ Belirli bir tarihe veya belirli bir döneme ilişkin mali tablolardaki kalemler arasında mevcut ilişkilerin miktar yönünden incelenmesi statik analizdir. ■ Statik Analiz = Dikey Analiz ■ Statik analiz rasyolar ve yüzdeler yöntemi kullanılabilir. ■ Statik analizde hesaplanan rasyolar, işletmenin cari dönemdeki likidite, karlılık, faaliyet ve finansal yapısı hakkında bilgi verir.

17 Slayt 16 DİNAMİK ANALİZ ■ Dinamik analiz işletmenin birden fazla döneme ilişkin mali tablolarındaki değerlerin kolayca karşılaştırılabilir şekilde incelenmesidir. ■ Bu analiz karşılaştırmalı tablolar, trendler gibi analitik tekniklerle yapılır. ■ Dinamik Analiz = Yatay Analiz ■ Dinamik analiz işletme hakkında önemli eğilimleri gösterdiği için geleceğe ilişkin öngörümlemelerde sıkça kullanılır.

18 Slayt 17 FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ ■ Rasyo (oran) analizi ■ Karşılaştırmalı analiz ■ Eğilim (trend) yüzdeleri yöntemi ■ Yüzde yöntemi ile analiz ■ Karlılık analizi ■ Fon akım analizi

19 Slayt 18 KARLILIK ANALİZİ ■ Kar = Gelirler – Giderler > 0 ■ işletmenin sattığı ve ürettiği ürün miktarı ■ ürünün satış fiyatı ■ ürün maliyeti ■ Finansal analizin tekniklerinden biri olan Karlılık Analizi, işletmelerin kar ve karlılığı üzerinde durur. ■ İşletme açısından önemli olan karı en büyüklemektir.

20 Slayt 19 KARLILIK ANALİZİ ■ Yönetim uygulamalarında kar planlaması ve karlılık analizi alanında kullanılan önemli araçlardan biri; literatürde “başabaş analizi, ölü nokta analizi, kara geçiş analizi veya sıfır kar analizi” adları verilen tekniktir. ■ Karlılık analizi kapsamında; başabaş analizi güvenlik marjı ve net marj, faaliyet (çalışma) kaldıracı, finansal kaldıraç ve bileşik kaldıraç derecelerine yer verilecektir.

21 Slayt 20 1 - Başabaş Analizi ■ Kara geçiş analizi, kısaca “maliyet - satış hacmi - kar” analizidir. ■ Buradaki amaç, işletmenin başa baş olduğu faaliyet noktasını saptamaktır. ■ Başabaş noktası işletmenin ne kar, ne de zarar ettiği bir faaliyet noktasıdır. ■ Bu noktada, toplam satış gelirleri toplam maliyetlere eşittir. ■ Böylece başabaş analizinin, işletmenin sabit ve değişken maliyetleri ile gelir-karları arasındaki ilişkinin belirlenmesi anlamını taşıdığı görülmektedir.

22 Slayt 21 ■ Kara geçiş analizi, geçmiş dönemlere ait finansal tablolara dayandığından, statik analiz yöntemi olarak nitelendirilebilir. ■ Ancak bu analiz ile gelecek dönemlerde ne gibi değişikliklerin ortaya çıkabileceği konusunda tahminler yapmak mümkün olduğundan, başabaş analizinin dinamik bir yöntem olma niteliği de taşıdığını belirtmek gerekir.

23 Slayt 22 Kara Geçiş Analizinin Varsayımları ■ Toplam sabit giderler ve Toplam değişken giderler olmak üzere iki tür gider vardır. ■ Sabit giderler çeşitli üretim düzeylerinde aynı kalmaktadır. Değişken giderler, üretim miktarı ile aynı oranda değişmekte, azalmakta veya artmaktadır. Değişken giderler belirli bir süre üretim miktarı ile orantılı olarak değişir. Yani birim başına değişen gider sabit kalmaktadır. Buna karşılık birim başına sabit gider ise değişkendir. ■ Birim satış fiyatı değişmemektedir. ■ Genel fiyat düzeyi kararlıdır. ■ Üretilen miktarın tamamının satıldığı kabul edilmektedir. ■ İşletmenin izlediği politikalarda değişiklik yoktur. ■ Üretim faktörlerinin verimliliği sabit kalmaktadır.

24 Slayt 23 KARA GEÇİŞ ANALİZİ GRAFİK YÖNTEMİ İLE KARA GEÇİŞ ANALİZİ MATEMATİK YÖNTEMİ İLE KARA GEÇİŞ ANALİZİ

25 Slayt 24 MATEMATİKSEL GÖSTERİM ■ Kara geçiş noktasında toplam gelirler toplam giderlere(maliyetlere) eşit olur.(Kar=0) ■ Buradan hareketle; Kar = TG –TM, karın sıfır olması durumunda TG=TM olur. TG = PxQ(Toplam Gelirler) TM = F+(VxQ) => (Toplam Giderler) P = Birim Satış Fiyatı F = Toplam Sabit Giderler V = Birim Değişken Gider Q = Miktar (Üretim ya da Satış Miktarı)

26 Slayt 25 Matematik Yöntem ile Kara Geçiş Analizi Başabaş Noktası = (Satış Hacmi-TL) Toplam Sabit Giderler (F) Toplam Değişen Giderler (V x Q) Toplam Satış Gelirleri (P x Q) 1 - BBN(br) x P = BBN(TL) Başabaş Noktası = (Birim) Toplam Sabit Giderler (F) Birim Fiyat – Birim Değişken Giderler (p-v)

27 Slayt 26 ÖRN – 1 = BBN Tek tip saat üretimi yapan bir firmaya ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; Sabit Giderler(F): 2000000 TL Birim Değişken Gider(V): 150 TL Birim Fiyat(P): 250 TL İşletmeye ait BBN’nı birim ve tutar olarak hesaplayınız, bulunan değerleri grafik üzerinde gösteriniz.

28 Slayt 27 Cevap - 1 Başabaş Noktası = (Birim) 2.000.000 250 - 150 = 20.000 br Başabaş Noktası = (Tutar) 20.000 x 250 = 5.000.000 TL

29 Slayt 28 Satış Gelirleri ve Maliyet (TL) Üretim-Satış Miktarı (Birim) F B.B.N. miktarı vQ (Toplam Değişken Giderler F + vQ (Toplam Giderler) PQ (Toplam Gelirler) Kar Zarar F: Toplam Sabit Giderler P: Birim Satış Fiyatı V: Birim Değişken Gider Q: Üretim/Satış Miktarı Grafik Yöntemi İle Kara Geçiş Analizi B.B.N. Tutarı A 0 F (Sabit Giderler)

30 Slayt 29 ÖRN – 2 = BBN ■ Satışlar (50000 br x 2 TL) 100000 TL ■ Değişen Giderler(50000 br x 1 TL)50000 TL ■ Sabit Giderler 20000 TL ■ Faiz ve Vergiden Önceki Kar (EBIT) 30000 TL Başabaş Noktası = (Satış Hacmi TL) 20000 50000 100000 1 - = 40000 TL Başabaş Noktası = (Birim) 20000 2 - 1 = 20000 br

31 Slayt 30 KAR HEDEFİ KONULMUŞ İSE; F + KAR BBN(TL) = -------------------- V 1 - ------ P F + KAR BBN(br) = -------------------- p - v

32 Slayt 31 ■ Söz konusu işletmenin yöneticilerinin faaliyetlerinde belirli bir kar hedefini esas almaları durumunda hedeflenen kar, sabit gider şeklinde düşünülerek hareket edilir. ■ Örnek olarak, 45.000 TL’lik bir karın arzu edildiği kabul edilirse; bu durumda başabaş noktasını sağlayan satış miktarı; Başabaş Noktası = (Satış Hacmi TL) 20000 + 45000 50000 100000 1 - = 130000 TL BBN(br) x P = BBN(TL) BBN(br) = 130000/2 = 65000 br. ÖRN – 2 = BBN (DEVAM)

33 Slayt 32 2. Güvenlik Marjı ve Net Marj ■ Güvenlik marjı, satış gelirleri ile başabaş noktasındaki satış hacmi arasındaki farktır ve satışların yüzdesi şeklinde ifade edilir. G. M. O. = Toplam satış gelirleri – BBN (TL) Toplam satış gelirleri Örneğimizde güvenlik marjı, 100000 – 40000 = 60000 TL olarak bulunur. Güvenlik marjı yüzdesi de; 100000 – 40000 100000 = 0.60

34 Slayt 33 Net marj (katkı payı) ise, satış gelirlerinden, değişen giderler toplamı çıkarıldıktan sonra kalan miktardır. Net marj, (marjinal gelir), toplam sabit giderlerin net karın ne kadarlık kısmını karşılayabileceğini göstermesi bakımından önem taşır. Örneğimizde net marjın; 100000 – 50000 = 50000 TL olduğu görülmektedir. Net marjın, toplam satış gelirlerine oranlanmasıyla net marj yüzdesi elde edilir. Bu yüzde sayesinde, satışlarda oluşacak bir değişikliğin, karda nasıl bir değişiklik yaratacağı kolaylıkla görülebilir. Başabaş örneğindeki rakamlar esas alındığında net marj yüzdesinin %50 olduğu görülür. ÖRN – 2 = BBN (DEVAM)

35 Slayt 34 KAR = (Satış Geliri x Net Marj Yüzdesi) – Sabit Gid. KAR = (100000 x 0.5) – 20000 = 30000 TL KARLILIK = Güvenlik Marjı x Net Marj Yüzdesi KARLILIK = 0.6 x 0.5 = 0.3 = %30 ÖRN – 2 = BBN (DEVAM)

36 Slayt 35 ÖRNEK – 3 = BBN Sabit maliyetleri 2000 TL, birim satış fiyatı 200 TL, birim değişken gideri 100TL ve toplam satış geliri 6000 TL olan X A.Ş’nin güvenlik marjı oranını hesaplayınız.

37 Slayt 36 Cevap - 3 Başabaş Noktası = (Birim) 2.000 200 - 100 = 20 br Başabaş Noktası = (Tutar) 20 x 200 = 4.000 TL G. M O. = 6.000 – 4.000 6.000 = %33.3

38 Slayt 37 ÖRNEK – 4 = BBN Bir şirketin sattığı tek bir ürün ile ilgili veriler şöyledir; şirketin özsermayesi 400.000 TL, toplam sabit maliyet 220.000 TL, birim satış fiyatı 120 TL, birim değişken gider 40 TL’dir. Şirket özsermayesi üzerinden % 20 kar hedefi koyduğuna göre; ■ Şirketin kara geçiş noktasındaki satış miktarı ve satış tutarını (TL) hesaplayınız. ■ Yukarıdaki verilere göre “Başabaş Noktası’nın” grafiğini çiziniz. ■ Satış miktarının 6250 adet olması durumunda şirketin güvenlik marjı oranı ne kadardır? Sonucu yorumlayınız.

39 Slayt 38 Cevap - 4 Başabaş Noktası = (Birim) 220.000 + 80.000 120 - 40 = 3.750 br Başabaş Noktası = (Tutar) 3.750 x 120 = 450.000 TL G. M O. = (6.250*120) – 450.000 (6.250*120) = % 40

40 Slayt 39 KALDIRAÇLAR ÇALIŞMA KALDIRACI (FAALİYET KALDIRACI) FİNANSAL KALDIRAÇ BİLEŞİK KALDIRAÇ

41 Slayt 40 3. Çalışma Kaldıracı ve Finansal Kaldıraç 1-Çalışma Kaldıraç Derecesi Çalışma kaldıraç derecesi sabit giderlerin, işletme faaliyetlerinde nereye kadar kabul edilebileceğini gösteren bir araçtır. Satışlardaki yüzde bir değişmenin FVÖK’da meydana getireceği değişmeyi ifade eder. Eğer herhangi bir firmanın çalışma kaldıraç derecesi yüksekse; bunun anlamı, satışlardaki küçük bir değişimin FVÖK’da daha büyük bir miktarda değişmeye sebep olacağıdır.

42 Slayt 41 Çalışma Kaldıraç Derecesi Ç.K.D. = ∆ EBIT EBİT ∆ S S EBIT = Vergi ve Faizden Önceki Kar S = Satışlar Satış HacmindeYüzde Olarak Değişiklik Ç.K.D. = KardaYüzde Olarak Değişiklik Ç.K.D. = Q (P – V) Q (P – V) - F

43 Slayt 42 Q= 50.000 birim (x 2 TL) P= 2 TL V= 1 TL F= 20.000 TL Ç.K.D. = 50.000 (2 – 1) 50.000 (2 – 1 ) – 20.000 = 1.66 Q (P – V) Q (P – V) - F = ÖRN – 2 = BBN (DEVAM)

44 Slayt 43 ■ Faaliyet kaldıracı, en açık şekilde sabit giderlerin çok yüksek olduğu faaliyet alanlarında görülmektedir. ■ Havayolu, demiryolu ve denizyolu işletmelerinde sabit giderlerin çok fazla olması, faaliyet kaldıracına iyi bir örnek oluşturmalarına neden olur. ■ İşletmeyi başabaş noktasına ulaştıran gerekli yük ve yolcu miktarı sağlandıktan sonra, her fazla yük ve yolcu miktarı sözkonusu işletmenin karına yapılan net katkıyı ifade eder. ■ Çünkü, değişen giderlerin küçük boyutlarda olması nedeniyle, başabaş noktasına ulaşıldıktan sonraki her ilave yük ve yolcu işletmenin karında doğrudan ve büyük miktarda artış yaratmaktadır.

45 Slayt 44 ÖRNEK – 5 Aynı sektörde faaliyet gösteren X, Y, Z firmalarının sabit maliyetleri sırasıyla 80.000 TL, 40.000 TL ve 120.000 TL’dir. Ürettikleri ürünün satış fiyatı 4 TL ve her firma için birim başı değişken gider sırasıyla, 2.4, 3, ve 2 TL olmaktadır. 160.000 birimlik satış düzeyinde firmaların ÇKD’lerini hesaplayınız.

46 Slayt 45 ■ ÇKDX = 160000(4-2,4)/(160.000x(4-2.4)-80.000) = 1.45 ■ ÇKDY = 1.33 ■ ÇKDZ = 1.6 olur. Not: Satışlardaki değişme X firmasının karında 1.45, Y firmasında 1.33, Z firmasında 1.6 katlık bir değişmeye neden olmaktadır. Ç.K.D. = Q (P – V) Q (P – V) - F ÖRNEK – 5 = ÇÖZÜM

47 Slayt 46 ÖRNEK – 6 A işletmesinin 5.000.000 TL’lik satış düzeyindeki FVÖK’ı 1.000.000 TL’dir. İşletmenin sabit giderleri 1.000.000 TL ve değişken giderler toplamı ise satışların %60’ı kadardır. İşletmenin satışlarında meydana gelecek % 20’lik bir artışın FVÖK’a etkisini gösteriniz.

48 Slayt 47 Ç.K.D = Satışlar – Değişken Gid. Top. / FVÖK Ç.K.D. = 5000000 – 3000000 / 1000000 Ç.K.D. = 2 ÖRNEK – 6 = ÇÖZÜM SATIŞLARDA %20 FVÖK %40

49 Slayt 48 ÖRNEK – 6 = ÇÖZÜM 1.DURUM2.DURUMDeğişim Satışlar 5.000.0006.000.000 %20 Değişken Giderler % 603.000.0003.600.000 %20 Sabit Giderler 1.000.000 0 Toplam Maliyet 4.000.0004.600.000 %15 FVÖK 1.000.0001.400.000 %40

50 Slayt 49 FİNANSAL KALDIRAÇ; TOPLAM BORÇLAR / TOPLAM PASİF

51 Slayt 50 Finansal Kaldıraç Derecesi ■ Finansal kaldıraç derecesi, faiz ve vergiden önceki karlardaki belli yüzde değişmenin, özsermaye karlılığındaki belli yüzde değişmeye oranı şeklinde ifade edilir.

52 Slayt 51 Finansal Kaldıraç Derecesi ■ Finansal karar alıcı yapacağı yatırımın verimini hesaplarken kullanacağı fonun maliyetini de hesaplamalıdır. Borç ve Özkaynak arasındaki denge, fonun maliyetini belirler. Kimi zaman borçlanmanın maliyeti daha düşüktür. Bu tür durumlarda borç kullanımı arttıkça sermayenin maliyeti de azalır. Borç kullanılarak sermayenin maliyetinin düşürülmesine ve özsermayenin karının artırılmasına finansal kaldıraç denir. Borç kullanım miktarının hisse başına karı etkilemesi durumuna finansal kaldıraç derecesi denir. ■ Kullanılan borç miktarı değiştikçe FVÖK da değişiklik gösterir.

53 Slayt 52 F.K.D. = Finansal Kaldıraç Derecesi Hisse Başına Kardaki Yüzde Olarak Değişiklik (EPS) Faiz ve Vergiden Önceki Karda Yüzde Olarak Değişiklik (EBIT) F.K.D. = ∆EPS EPS ∆EBIT EBIT

54 Slayt 53 ÖRNEK – 7 ■ 3000000 TL özsermaye ve %40 faizle sağlanan 750000 TL borçlanma sermayesi (dış kaynak) kullanan bir şirketin, F.V.Ö.K.’ı 1500000 TL’dir. Bu şirketin yabancı kaynak kullanması sonucu F.V.Ö.K.’nın 800000 TL arttığını varsayarak, finansal kaldıraç derecesini hesaplayınız. Vergi oranı %30’dur. I.Durum II.Durum F.V.Ö.K.1500000 TL 2300000 TL Faiz (%40) --------- 300000 TL V.Ö.K. 1500000 TL 2000000 TL Vergi (%30) 450000 TL 600000 TL Net kar 1050000 TL 1400000 TL Özsermaye3000000 TL 3000000 TL Net Kar / Özsermaye % 35 % 46

55 Slayt 54 F.K.D. = (0,46 - 0,35) / 0.35 (2.300.000 – 1.500.000) / 1.500.000 = 0.59 F.K.D. = ∆EPS EPS ∆EBIT EBIT ■ FVÖK %10 artması durumunda hisse başına kar % 5.9 artmaktadır.

56 Slayt 55 ÖRNEK – 8 X A.Ş’nin sattığı Q malı 50.000br, satış fiyatı 45 TL, değişken giderler 16 TL ve sabit giderler 280.000 TL’dir. X A.Ş’nin yıllık faiz ödemesi 120.000 TL ise firmanın finansal kaldıraç derecesi nedir?

57 Slayt 56 CEVAP – 8 Q(P-V) - F FKD = -------------------- Q(P-V) - F - I 50.000(45-16) - 280.000 FKD = ----------------------------------------------- = 1.114 50.000(45-16) - 280.000 - 120.000 *** Şirketin FVÖK’sı %10 değişirse, hisse başına karlar %11,14 oranında değişmektedir.

58 Slayt 57 Bileşik Kaldıraç Derecesi Çalışma ve finansal kaldıraç derecelerinin bir arada etkisi olup, iki kaldıraç derecesinin çarpımına eşittir. Böylece, satış miktarındaki değişmenin, özsermaye karlılığı (yani hisse başına kar) üzerindeki etkisi belirlenmiş olur.

59 Slayt 58 ■ BKD =ÇKD x FKD ■ Bileşik Kaldıraç Derecesi ∆EBIT EBIT ∆S S x ∆EBIT EBIT ∆EPS EPS BKD =

60 Slayt 59 Bileşik Kaldıraç Derecesi

61 Slayt 60 BKD=ÇKD x FKD BKD=1,66x0,59 BKD=0,9794

62 Slayt 61 C – KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ ■ Finansal analizde kullanılan tekniklerin en yalın ve en yaygın kullanım alanı bulanı karşılaştırmalı analiz tekniğidir. ■ Bu teknik ile bir işletmenin değişik tarihlerde düzenlediği mali tablolardaki kalemlerin değişiklikleri incelenir ve değerlendirilir. Karşılaştırmalı analiz, dinamik bir analizdir. ■ Karşılaştırmalı analizde, belirli bir tarihte düzenlenmiş mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişki değil, bu kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu artış ve azalışlar incelenmektedir. ■ Karşılaştırmalı analiz tekniği ile, işletmenin mali durumunda ve faaliyet sonuçlarında oluşan değişiklikler, kısaca işletmeye ilişkin gelişme trendleri elde edilir.

63 Slayt 62 D – YÜZDE YÖNTEMİ İLE ANALİZ Dikey analiz olarak da adlandırılan bu analiz tekniğinde finansal tablolarda yer alan her bir kalemin toplam içindeki yüzde oranı gösterilir. Bu analiz yönteminin, diğerlerine göre iki üstünlüğü bulunmaktadır. ■ a - Bu yöntem her bir kalemin toplam içindeki yüzde oranını ortaya koyar. ■ b - Yüzde yöntemi ile analiz tekniği, aynı endüstri dalında çeşitli işletmeler arasında karşılaştırma yapılmasına ve her endüstri dalına ilişkin ortalama oranların hesaplanmasına olanak vermesi yönünden de yararlıdır.

64 Slayt 63 E - EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZ ■ Bu analiz tekniğinde, finansal tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu eğilimlerin incelenmesi sözkonusudur. ■ Bu yöntemde dikkat edilecek noktalar, analiz için normal sayılabilecek olan bir yılın temel (baz) olarak alınması, trend yüzdelerine dayanarak elde edilen sonuçların açıklanmasında kalemlere ilişkin mutlak rakamların göz önünde tutulması ve fiyat düzeylerindeki değişiklerin dikkate alınmasıdır.

65 Slayt 64 F – FON AKIM ANALİZİ ■ Fon akım tablosu yardımı ile işletmenin iki dönem arasındaki faaliyetinin sonucunda yaratılan kaynak ve bunların kullanımının etkili bir şekilde incelenmesi olanağı doğmaktadır. ■ Fon akım tablosu, işletmenin aktif ve pasifindeki hareketleri gösteren tablodur. ■ İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gereksinme duyulan fonların tedarik kaynaklarını ve nerede kullanıldığını gösterir. ■ Fon akım tablosu, işletmenin faaliyetleri sonucunda elde edilen kaynakların neler olduğunu ve bu kaynakların nerede kullanıldığını gösterdiğinden Kaynak ve Kullanım Tablosu olarak da ifade edilmektedir.

66 Slayt 65 1 – Fon Kaynakları ■ Fon akım tablosundaki kaynaklar, çok basit ifade ile her çeşit aktif azalışları ve pasif artışlarıdır. Gerçekten, fon akım tablosu düzenlenirken yapılan ilk hesaplamada, aktif ve pasif hesaplarda meydana gelen değişiklikler belirlenmektedir. Bundan anlaşılıyor ki fon kaynakları; Aktif kalemlerdeki azalış, Pasif kalemlerdeki artış’tır.

67 Slayt 66 Fon kaynakları beş grupta toplanabilir: a – Aktif Değerlerde Azalışlar b – İşletmenin Ödenmiş Sermayesinde Artış c – İşletmenin Borçlarında Artışlar d – Net İşletme Sermayesinde Azalış e –Net Gelir (Kar)

68 Slayt 67 2 – Fon Kullanımı Fon kaynaklarına karşılık, fon kullanma yerleri de aktif hesaplardaki artışlar veya pasif hesaplardaki azalışlar şeklinde belirlenir.

69 Slayt 68 Fon kullanım yerleri altı grupta toplanabilir: ■ a – Özsermaye Azalışları ■ b – Kar Azaltıcı Ödemeler ■ c – İşletme Borçlarında Azalmalar ■ d – Net İşletme Sermayesinde Artış ■ e – Aktif Değerlerde Artış ■ f – Zarar

70 Slayt 69

71 Slayt 70

72 Slayt 71


"Slayt 0 ALTINCI BÖLÜM FİNANSAL ANALİZ. Slayt 1 FİNANSAL ANALİZ ■ Finansal analiz, işletmenin iç ve dış kaynaklarından sağladığı veya sağlamayı düşündüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları