Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Fon Akış Tablosu-1 Fon akış tablosu, belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Fon Akış Tablosu-1 Fon akış tablosu, belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu."— Sunum transkripti:

1 1 Fon Akış Tablosu-1 Fon akış tablosu, belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, işletmenin finansal durumdaki değişmeleri açıklayan bir finansal tablodur.

2 2 Fon Akış Tablosu-2 Fon akış tablosu, “nereden geldi nereye gitti” tablosu olarak da bilinmektedir.

3 3 Fon Akış Tablosu-3 Fon Akış Tablosu,  Bilanço ile gelir tablosunun tam olarak ortaya koyamadığı bazı durumları ortaya koymaktadır. Bilanço ve gelir tablosunun tamamlayıcısıdır.  İşletmenin finansal durumunun yorumlamasına yardımcı olur.  Belirli bir dönemde işletmenin fon kaynaklarını ve bunların kullanıldığı alanları gösterir.

4 4 Fon Akış Tablosu-4 Fon akış tablolarında kullanılan fon kavramı; 1.Tüm finansal araçlar veya, 2.Net işletme (Çalışma) sermayesi ya da, 3.Para ve para benzerleri anlamında kullanılmaktadır.

5 5 Fon Akış Tablosu-5 Fon, tüm finansal araçlar anlamında kabul edilerek bir tablo düzenleniyorsa, bu durumda hazırlanan tablo “Fon Akış Tablosu” olarak isimlendirilir.

6 6 Fon Akış Tablosu-6 Fon, net işletme sermayesi (net çalışma sermayesi) şeklinde kabul edilerek bir tablo düzenleniyorsa, bu durumda hazırlanan tablo “Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu” tablosu olarak isimlendirilir.

7 7 Fon Akış Tablosu-7 Fon, para ve para benzerleri anlamında kabul edilerek bir tablo düzenleniyorsa, bu durumda hazırlanan tablo “Nakit Akış Tablosu” tablosu olarak isimlendirilir.

8 8 Fon Akış Tablosu-8 Fon akış tablosu hazırlanırken,  Varlıklardaki artışlar, fon azalışı (fon kullanımı) olarak değerlendirilir.  Kaynaklardaki artışlar, fon artışı (fon kaynağı) olarak değerlendirilir.

9 9 Fon Akış Tablosu-9 Örneğin, kasa veya binalar hesaplarının tutarlarındaki artışlar; yatırım yapıldığını gösterir. Yatırım, fon kullanımını gerektirir. Örneğin, banka kredilerindeki veya çıkarılmış tahvillerdeki artışlar fon kaynağı, azalışlar da fon kullanımı şeklinde değerlendirilir.

10 10 Fon Akış Tablosu-11 Fon Girişi = Fon Çıkışı Fon Kaynakları = Fon Kullanımları (Aktiflerdeki Azalışlar + Pasiflerdeki Artışlar) = (Aktiflerdeki Artışlar + Pasiflerdeki Azalışlar)

11 11 Fon Akış Tablosu-12 Fon akış tabloları, işletmenin geçmiş dönem faaliyetleri ile cari dönem faaliyetlerini karşılaştırma olanağını sağlaması ve geleceğe yönelik planlar yapılması bakımından önemlidir. Fon akış tablosu ilgili taraflara şu soruların yanıtlarını verebilir:

12 12 Fon Akış Tablosu-13 1.İşletmenin faaliyeti sonucu sağlanan fonlar nelerdir ve bu fonlar nerelerde kullanılmıştır? 2.İşletme, karlı görünmesine rağmen; neden yeterince kar dağıtımı yapamamaktadır?

13 13 Fon Akış Tablosu-14 3.İşletme, zarar etmesine rağmen kaynak artışı nasıl sağlanmıştır? 4.Olağanüstü gelir ve karlardan elde edilen fonlar nelerdir ve nerelerde kullanılmıştır?

14 14 Fon Akış Tablosu-15 6.Dönen varlık, duran varlık, yabancı kaynaklar ve özkaynaklardan elde edilen fonların tutarları nedir? 7.Duran varlık yatırımları ne kadardır ve bu yatırımlar hangi fonlardan karşılanmıştır?

15 15 Nakit Akış Tablosu-1  Bir hesap dönemi içinde, bir işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını; kaynakları ve kullanım yerlerine göre gösteren tablodur.

16 16 Nakit Akış Tablosu-2 Nakit akış tablosundaki nakit kavramı, kasa ve bankadaki nakitleri (yerli ve yabancı paralar, vadeli vadesiz tüm mevduat ile herhangi bir vade taşımayan ve tahsili mümkün olan çekleri) kapsamaktadır.

17 17 Nakit Akış Tablosu-3 Muhasebenin ürettiği finansal tablolardan yalnızca nakit akış tablosu, “NAKİT ESASINA” göre düzenlenmektedir.

18 18 Nakit Akış Tablosu-4 Nakit akış tablosu dışındaki finansal tablolar “TAHAKKUK ESASI”na göre düzenlenmiş oldukları için; işletmenin nakit akışları hakkında açık bir bilgi taşımazlar. Nakit akış tabloları, işletmenin bir dönem içindeki nakit akışlarını (nakit girişlerini ve nakit çıkışlarını) gerçekleştirildikleri faaliyetlere göre ortaya koyarlar.

19 19 Kar Dağıtım Tablosu-1 Kar dağıtım tablosu, işletmenin dönem karının dağıtım biçimini gösteren finansal tablodur. Diğer bir ifadeyle, vergiden önceki kardan başlamak üzere, dönem karının nasıl ve ne şekilde kullanıldığını gösteren bir finansal tablo olarak tanımlanabilir. Kar dağıtım tablosu, aslında işletmelerde dönem sonunda düzenlenen temel finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosunun bir uzantısı olup, bu tabloların tamamlayıcısı ve destekleyicisi durumundadır.

20 20 Kar Dağıtım Tablosu-2 • •Kar dağıtım tablosu; • •yasal düzenlemeler, • •kuruluş (esas) sözleşmesi hükümleri ve • •genel kurul kararlarının gereği • •dönem karının nasıl dağıtıldığını ve işletmeye ilişkin hisselerin karlılığını göstermek üzere düzenlenen ek finansal tablodur.

21 21 Kar Dağıtım Tablosu-3 Kar dağıtım tablolarının düzenleme amacı; özellikle sermaye şirketlerinde dönem karından ayrılan,  ödenecek vergilerin,  ayrılan yedeklerin,  ortaklara dağıtılacak kar paylarının ve  hisse başına kar ile  hisse başına temettü tutarının açıkça gösterilmesidir.

22 22 Kar Dağıtım Tablosu-4 Kar dağıtım tabloları aracılığı ile dönem karı, vergiler ve temettüler ile hisse başına kar ve hisse başına temettü açısından;  aynı işletmenin farklı dönemlerinin,  veya farklı işletmelerin birbirleri ile karşılaştırılması olanağı elde edilir.

23 23 Özkaynaklar Değişim Tablosu-1 Özkaynaklar değişim tablosu; bir dönem içinde özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.

24 24 Özkaynaklar Değişim Tablosu-2 Bu tablonun düzenlenmesindeki amaç, özellikle sermaye şirketlerinde bir dönem içinde özkaynak kalemlerinde meydana gelen değişmelerin gösterilmesini sağlamaktır.

25 25 Özkaynaklar Değişim Tablosu-3 Böylece, özkaynak finansmanının yapısı bir bütün olarak görülebilir ve bu yapı üzerinde etkili olan kalemlerin dönemsel değişimlerinin işletme bakımından doğurabileceği etkiler değerlendirilebilir.

26 26 Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu-1 İşletmenin belirli bir hesap döneminde, net işletme sermayesinin kaynaklarını ve kullanım yerlerini gösteren tablodur. Bu tablo düzenlenirken dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar farkını belirten net işletme (çalışma) sermayesi fon olarak kabul edilir.

27 27 Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu-2 NET ISLETME SERMAYESI DEGISIM TABLOSU 01.Oca.01 31.Ara.01 31.Ara.02 Dönen Varlıklar 3.523.437 5.438.943 7.603.444 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.073.291 2.178.878 1.905.840 NET ISLETME SERMAYESI 1.450.146 3.260.065 5.697.604 Net İşletme Sermayesinde Artış veya Azalış (TL) 1.809.919 2.437.539 Net İşletme Sermayesinde Artış veya Azalış (%) 125% 75%

28 28 Satışların Maliyeti Tablosu •Satışların maliyeti tablosu bir işletmenin bir dönem içinde gerçekleştirdiği satışlarının maliyetini ayrıntılı olarak gösteren tablodur. •Üretim işletmeleri ve/veya ticaret işletmelerinin bir dönem boyunca yaptıkları satışların maliyetinin hangi faaliyetlerden kaynaklanmış olduğunu gösterir.

29 29 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri18.500.000 Direkt İşçilik Giderleri7.550.000 Dönem Başı Mamul Stok (+) 8.900.000 Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+) 13.560.000 Dönem Başı Yarı Mamul Stok (+) 5.600.000 Dönem İçi Ticari Mal Alışlar (+) 12.000.000 Dönem Sonu Mamul Stok (-) 6.500.000 Dönem Sonu Ticari Mallar (-) 1.500.000 Dönem Sonu Yarı Mamul Stok (-) 4.500.000 Genel Üretim Giderleri22.640.000 Mamul İç Tüketim (-)1.000.000 Ticari Mal İç Tüketim (-)1.000.000 Örnek: AB Üretim İşletmesi’nin satışlarının maliyetini hesaplamaya esas aldığı kalemler aşağıdaki gibidir

30 30 AB İşletmesi Satışların Maliyeti Tablosu ÜRETİM MALİYETİ A- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri18.500.000 B- Direkt İşçilik Giderleri7.550.000 C- Genel Üretim Giderleri22.640.000 D- Yarı Mamul Kullanımı 1.100.000 1- Dönem Başı YM Stok (+) 5.600.000 2- Dönem Sonu YM Stok (-) 4.500.000 ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ 49.790.000 E- Mamul Stoklarında Değişim 1.400.000 1- Dönem Başı M Stok (+) 8.900.000 2- Dönem Sonu M Stok (-) 6.500.000 3- İç Tüketim M (-)1.000.000 I- SATILAN MAMUL MALİYETİ 51.190.000 TİCARİ FAALİYET A- Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+) 13.560.000 B- Dönem İçi Alışlar (+) 12.000.000 C- Dönem Sonu Ticari Mallar (-) 1.500.000 D- İç Tüketim TM(-)1.000.000 II- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 23.060.000 III-SATILAN HİZMET MALİYETİ 15.000.000 SATIŞLARIN MALİYETİ ( I + II + III ) 89.250.000

31 31


"1 Fon Akış Tablosu-1 Fon akış tablosu, belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları