Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSLARI"— Sunum transkripti:

1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSLARI

2 YETİŞTİRME KURSLARI KAPSAMI Örgün veya yaygın ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler,(1) Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olan kursiyerler katılabilir. ( HEM ) Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde   kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.

3 YETİŞTİRME KURSLARI  Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılacak.  Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı ve bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde diğer kurs merkezlerinde de açılabilir. 

4 YETİŞTİRME KURSLARI 1. dönem için ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde,(2) 2. dönem için planlanan kurslar ise mart ayının ilk gününde başlatılır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir. Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır. Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz.(3) Ancak nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

5 YETİŞTİRME KURSLARI Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz. Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır.

6 YETİŞTİRME KURSLARI Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir.(4) Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz. Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir. Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilecek.

7 Öğrenci/kursiyer sayısı
YETİŞTİRME KURSLARI Öğrenci/kursiyer sayısı Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir. 

8 YETİŞTİRME KURSLARI Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir.

9 YETİŞTİRME KURSLARI  Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler için açılır. Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilirler.(5)

10 Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi
YETİŞTİRME KURSLARI Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.

11 YETİŞTİRME KURSLARI Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

12 YETİŞTİRME KURSLARI Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler.  Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar.  Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır

13 Kurslarda yararlanılacak kaynaklar
YETİŞTİRME KURSLARI Kurslarda yararlanılacak kaynaklar Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer eğitim materyalleridir.(6)

14 YETİŞTİRME KURSLARI Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. (7) Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez. Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır

15 YETİŞTİRME KURSLARI Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir. (8)

16 YETİŞTİRME KURSLARI Kurs merkezi müdürü ve görevleri Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak, 2) Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak, 3) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak, 4) Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

17 YETİŞTİRME KURSLARI Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.(9) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılacak.(10) Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır.

18 YETİŞTİRME KURSLARI Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir.

19 YETİŞTİRME KURSLARI Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça, merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının yeterli olmaması durumunda ihtiyaç hizmet alımı yoluyla karşılanır.

20 YETİŞTİRME KURSLARI Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz.

21 Tutulacak defter ve dosyalar a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,
YETİŞTİRME KURSLARI Tutulacak defter ve dosyalar a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri, b) Kurs ders defteri, c) Gelen ve giden yazı defteri, ç) Gelen ve giden yazı dosyası, d) Kurs ders plânları dosyası, e) Denetim defteri, f) Kursiyer belge defteri

22 YETİŞTİRME KURSLARI 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. FAALİYETİN ADI SÜRESİ* 1 Millî eğitim müdürlüklerinde komisyonun kurulması 29 Eylül – 01 Ekim 2014 2 Kurs merkezi okul ve kurumların tespit edilmesi 01 – 10 Ekim 2014 3 Öğrenci ve velilerin kurslardan haberdar edilmesi 01 Ekim 2014 4 Kurs vermek isteyen öğretmenlerin yazılı müracaatlarının komisyona alınması 5 Öğretmen tercihinde bulunmak isteyen veli ve öğrenci tercihlerinin okullar aracılığıyla komisyona iletilmesi 6 Kurs merkezleri ve görevlendirilen öğretmen onaylarının alınması 13 – 17 Ekim 2014 7 Kurs açılacak derslerin dönemlik veya yıllık olarak belirlenmesi ve onaylarının alınması

23 TEOG DERSLER Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji TC İnkılap Tarihi Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

24 ÖSYS - LYS Matematik Geometri Kimya Fizik Biyoloji Edebiyat Coğrafya
Kimya Fizik Biyoloji Edebiyat Coğrafya Tarih Felsefe Yabancı Dil

25 SIKÇA SORULAN SORULAR Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler? Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örnek: a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat, b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir. c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir.

26 Öğretmenler ve kurs merkezi yöneticileri ücretlerini neye göre alacaklar?
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında kurs saatlerine göre gündüz veya gece katsayısı ücretinden ödenecektir

27 Kurslardan herhangi bir ücret alınacak mı?
Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve öğrencilerimizden herhangi bir ad altında ücret alınmayacaktır.

28 Kurslarda hangi sınıflardaki öğrenciler faydalanacaktır?
Resmî ortaokul, imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8. sınıfa devam eden öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarına devam eden ve mezun olan öğrenciler kurslardan faydalanacaktır.

29 Halk eğitimi merkezlerinde hangi kurslar verilecektir?
Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara kurs açacaklardır. (Yönerge 5/2 maddesi) Her kademedeki ara sınıflara ve ortaokullara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılmayacaktır

30 Kurslar hangi derslerden açılacak?
Ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

31 Ders içerikleri nasıl oluşturulacaktır?
Ders konuları, derslerin kazanımları dikkate alınarak öğrencilerin okulda tam kavrayamadığı konulara öncelik verilerek konuların pekiştirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması şeklinde olacaktır.

32 Kurs merkezi nasıl belirlenecektir?
Fiziki altyapısı, ulaşım imkânları, yerleşim birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi durumları uygun olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri millî eğitim müdürlüğünce kurs merkezi olarak belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az olan ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi olarak açılabilecektir.

33 Kurs merkezinin yetersiz olması durumunda ek merkez açılabilecek mi?
Kurslara talebin fazla olması ve kurs merkezlerinin yetersiz olması durumunda resmî ilkokulların derslikleri veya şartları uygun olan diğer kurumlardan da kurs merkezi olarak faydalanılabilecektir.

34 Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl seçilecektir?
Millî eğitim müdürlüklerine kurslarda görev almak için müracaat eden öğretmenler Komisyon tarafından görevlendirilecektir. Görevlendirmelerde aşağıdaki kriterlere dikkat edilecektir. Bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler, Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu, Branşında girdiği derslerdeki E-Okul “Öğretmen Başarı Grafiği”, Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı durumları, Alanında yüksek lisans yapanlar, Öğretim programı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda hizmetiçi programları tamamlayanlar, Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir

35 Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?
Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Örneğin dönemlik 80 saat olarak açılan matematik kursundan bir dönemde toplam 8 saat derse devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde herhangi bir okulda açılan matematik kursuna katılamaz. Devamsız öğrencilerin durumu SMS yoluyla velilere duyurulacaktır.

36 İlkokullarda kurslar açılacak mı?
Kurslar ilkokul öğrencileri için açılmayacaktır.

37 Kurslar hangi gün ve saatte açılacak?
Öncelikle hafta içi ders saatleri dışında, hafta sonlarında ve yarıyıl tatillerinde açılacaktır (İhtiyaç halinde yaz tatilinde de açılabilecektir). Dönemlik olarak açılması halinde: Ekim-Şubat; Mart-Haziran ayları arasında bir dersten en az 36 saat Yıllık olarak açılması halinde: Ekim-Haziran ayları arasında bir dersten en az 72 saat olacaktır. Kurslar günlük saat 22:00’ a kadar devam edebilecektir. Hafta sonu kursları en fazla 8+ 8 saat olacaktır.

38 Sınıf mevcutları kaç öğrenci/kursiyerden oluşacak?
Bir dersten 10 öğrencinin müracaatıyla kurs açılacak sınıf mevcutları öğrenci olacaktır. Zorunlu hallerde sınıf mevcudu 25 olabilecektir.

39 Öğretmen sayısının yetersiz olduğu kurslar için dışarıdan öğretmen görevlendirilecek mi?
Kurs verecek öğretmenin bulunmadığı durumlarda ek ders karşılığı dışarıdan öğretmen görevlendirilebilecektir.

40 Bir dersten birden fazla kurs açılması durumunda öğrenciler/kursiyerlerin seviye gruplarına göre sınıflar oluşturulacak mı? Kurs dönemi başlangıcında öğrencilerin o dersle ilgili seviye ve hazır bulunuşlukları dikkate alınarak seviye grupları oluşturulabilecektir


"EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları