Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK Ve Hayatı. İ Ç İ NDEK İ LER ATATÜRK’ÜN HAYATI Çocuklu ğ u ve Ailesi Askerlik Dönemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK Ve Hayatı. İ Ç İ NDEK İ LER ATATÜRK’ÜN HAYATI Çocuklu ğ u ve Ailesi Askerlik Dönemi."— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK Ve Hayatı

2 İ Ç İ NDEK İ LER ATATÜRK’ÜN HAYATI Çocuklu ğ u ve Ailesi Askerlik Dönemi

3 Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları Şunlardır: Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı. Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş Şanlıurfa savunmaları (1919- 1921) I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921) II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921) Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921) Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922)

4 ATATÜRK’ÜN İ LKELER İ Cumhuriyetçilik Batı dillerinde cumhuriyetin kar ş ılı ğ ı, ulusun kendisini yönelmesidir. Cumhuriyete hayat veren damarların ba ş ında ise demokrasi geliyor. Gerçek cumhuriyet rejimlerinde sistemin demokrasi ile olan ili ş kisi çok önemlidir. Çünkü iç ve dı ş tehlikelere kar ş ı cumhuriyet kendisini, demokrasinin gerekleri içinde koruyacaktır. Bunun dı ş ına çıkılırsa; demokrasi ile cumhuriyet arasında kopukluk ba ş lar. E ğ er böyle olursa en büyük zararı cumhuriyetin yine kendisi görecektir. Demokrasiyi benimsemi ş siyasî rejimlerde, özgürlüklerin kullanılma alanları demokrasinin kuralları ile sınırlandırılmı ş tır. Cumhuriyet rejiminde kimsenin sınırsız hak ve hukuku yoktur. Çünkü demokrasilerde; ki ş ilerin, dolayısıyla, toplumların özgürlükleri, hukuk yolu ile güvence altına alınmı ş tır. Bunların sınırları da adaletin kalemi ile çizilmi ş tir. 29 Ekim 1923'te ilân edilen cumhuriyetin alt yapısını Atatürk a ş ama a ş ama nasıl hazırlamı ş tı? Cumhuriyet, lâik bir sistem üzerinde kurulacaktı. Yani cumhuriyet idaresinde ne halifeye ne de onun kalıntılarına yer vardı.

5 Halkçılık Devrim tarihimizde önemli bir yeri olan 1924 ve 1961 Anayasalarında da yer alan halkçılık ilkesi, demokrasinin temelini olu ş turmaktadır. Bu ilkenin ana özelli ğ i ülke yönetiminin halkın elinde bulunmasıdır. Egemenlik bir zümre ya da ailenin elinde bulunmaz, halkın seçimle i ş ba ş ına getirdi ğ i ki ş iler, ülkeyi yönetir. Halkçılık; 1.)Ülke yönetiminin demokratikli ğ i, 2.)Birey ve sınıflara ayrıcalık tanınmaması, gibi ö ğ elerden olu ş makta. E ğ itim yoluyla aydınlanmı ş halk, ulusal egemenli ğ in güçlenmesi ve demokrasimizin ya ş amasında tek ve gerçek güvencedir. Halkçılık, Atatürk'ün önemle üstünde durdu ğ u bir ilkeydi. Bu önemi açıklamalardan anlıyoruz. LA İ KL İ K " Din ve devlet i ş lerinin birbirinden ayrılması" ş eklinde özetledi ğ imiz lâiklik ilkesi, Türk Devriminin vazgeçilmez bir unsurudur. Demokratik olmanın da gere ğ i... Atatürk'e göre din, insanların vicdanlarında yer alması gereken kutsal bir kavramdır. Bu dü ş ünceden yola çıkan Gazi 31 Ocak 1923'de Ş u sözleri söylüyordu: "Bizim dinimiz en makul ve en tabii dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmu ş tur. Bir dinin tabi olması için akla, fenne, ilme ve mantı ğ a uyması gereklidir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur."

6 Devrimcilik Devrimcilik ilkesi, Atatürk İ lkeleri arasında; eylem ve atılım gibi kavramları içerisine alan tek ilkedir. Atatürk, Büyük Söylevinin sonunda: "Bu açıklamalarımla ulusal ya ş amı sona ermi ş varsayılan büyük bir ulusun ba ğ ımsızlı ğ ını nasıl kazandı ğ ını ve bilim ve tekni ğ in en son esaslarına dayalı ulusal ve ça ğ da ş bir devleti nasıl kurdu ğ unu anlatmaya çalı ş tım," diyerek ça ğ da ş devlet kavramıyla devrimcilik ilkesinin Ş a ş maz i ş aretini veriyordu. Ça ğ da ş devlet kuran bir ulusun, ça ğ dı ş ı niteliklerden kurtulması gerekirdi. İş te, Türk ulusunun, ça ğ dı ş ı niteliklerden kurtulmak, ça ğ da ş la ş mak için giri ş ti ğ i atılımların tümü devrimcilik ilkesinin kapsamı içine girer. Milliyetçilik Milliyetçilik ilkesi ulusal sava ş ımızın çıkı ş noktasını olu ş turmu ş ve tüm tutsak ulusların kurtulu ş hareketlerine ı ş ık tutmu ş tur. Fransız Devriminden sonra dünyaya yayılan özgürlük dü ş üncesinin tarihsel geli ş imi içinde her ulusun kendi kaderini çizme inancının do ğ al bir sonucudur bu ilke. Türk halkının ümmet olmaktan kurtulup ulus haline gelmesi, Atatürk sayesinde olmu ş tur. Atatürk'ün ulusuna inancı sonsuzdu. Ulusu ulus yapan ö ğ elerin ba ş ında ise, ortak de ğ erler gelir. Milliyetçilik sözcü ğ ü, bu de ğ erleri de içine almakta. O, devrim ve ilkelerinin, ulusa ra ğ men de ğ il, ulusla birlikte ya ş ayaca ğ ını biliyordu.

7 Devletçilik Anayasamızda yer alan devletçilik ilkesi; toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmada devletin üstlenmesi gereken görevleri açıklar. Genel anlamı ile, özel giri ş imin yetki ve gücü dı ş ında kalan ekonomik kalkınma ve örgütlenmeyi gerçekle ş tirme ilkesidir. Atatürk, devletçili ğ i Ş öyle açıklar: " Bizim takip etti ğ imiz devletçilik, bireysel çalı ş mayı ve gayreti esas tutmakla beraber, mümkün oldu ğ u kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi bayındırla ş tırabilmek için, milletin genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdi ğ i i ş lerde özellikle ekonomik sahada devleti fiilen ilgili kılmak mümkün esaslarımızdandır."

8 ATATÜRK'ÜN ÖZEL HAYATI Milli Mücadele döneminde Ankara İ stasyon Binası'nda ve eski Çankaya Kö ş kü'nde Zübeyde Hanım'ın ikinci e ş i Ragıp Bey'in ye ğ eni Fikriye Hanım ile birlikte ya ş ıyordu. Fikriye hanımı Almanya'ya gönderdikten sonra 29 Ocak 1923'te İ zmir'in sayılı zenginlerinden U ş akizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanım'la evlendi. 1924'de yapılan Sonbahar Seyahati sırasında çift kavga etti ve Mustafa Kemal Pa ş a Erzurum'dan İ smet Pa ş a'ya telgraf çekerek bo ş anaca ğ ını bildirdi. Ancak az sonra yaverleri Salih Bey (Bozok) ve Kılıç Ali Bey'in aracılı ğ ıyla bo ş anmasından vazgeçti. Bu evlilik 5 A ğ ustos 1925 tarihine dek sürdü.

9 ATATÜRK’ÜN SON YILLARI VE ÖLÜMÜ Atatürk 1 Kasım 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılı ş töreninde de bulunamadı. Hazırladı ğ ı açılı ş nutkunu Ba ş bakan Celâl Bayar okudu. Atatürk bu nutkunda ülkenin imarı, sa ğ lık hizmetleri ve ekonomi konularındaki faaliyetleri açıkladı. Bundan ba ş ka e ğ itim ve kültür konularına da temas edip gençli ğ in millî ş uurlu ve modern kültürlü olarak yeti ş mesi için İ stanbul Üniversitesi'nin geli ş tirilmesi, Ankara Üniversitesi'nin tamamlanması ve Van Gölü civarında bir üniversitenin kurulması için çalı ş maların yapıldı ğ ını belirtti. Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarının çalı ş malarından duydu ğ u memnuniyeti açıkladı. Ayrıca Türk gençli ğ inin kültürde oldu ğ u gibi spor sahasında da idealine ula ş tırılması için Beden Terbiyesi Kanunu'nun uygulamaya konulmasından duydu ğ u memnuniyeti belirtti. Atatürk, ölümüne kadar memleket meselelerinden bir an olsun uzak kalmamı ş tı. Atatürk'ün hastalı ğ ı tekrar Ş iddetlendi. 8 Kasımda sa ğ lı ğ ıyla ilgili raporlar yayımlanmaya ba ş landı. Bütün memleketi tekrar derin bir üzüntü kapladı. Her Türk'ün kalbi onun kurtulması dile ğ iyle çarpıyordu. Ancak, kurtarılması için gösterilen çabalar sonuç vermedi ve korkulan oldu. Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu be ş geçe, insan için de ğ i ş mez kanun, hükmünü uyguladı. Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı. Bu kara haberle, yalnız Türk milleti de ğ il, bütün dünya yasa büründü. Büyük, küçük bütün devletler onun cenaze töreninde bulunmak üzere temsilciler göndererek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna kar ş ı duydukları derin saygıyı belirten mesajlar gönderdiler. 16 Kasım günü Atatürk'ün tabutu, Dolmabahçe Sarayı'nın büyük tören salonunda katafalka konuldu.

10 ATATÜRK’ÜN ESERLERİ Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih Takımın Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1908) Cumalı Ordugâhı - Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1910) Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911) Bölü ğ ün Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1912) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918) Nutuk (1927) Vatanda ş İ çin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İ nan ile hazırladı) (1930) Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937) Atatürk'ün Türk Gençli ğ ine Hitabesi Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku Atatürk'ün Bursa Nutku Balıkesir Hutbesi

11 KAYNAKÇA A.Rıza Türel. İ zmir Barosu Dergisi Sayı 8. Afet İ nan. M. Kemal Atatürk'ten Yazdıklarım. Afet İ nan. Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün El Yazıları. Kılıç Ali. Atatürk'ün Hususiyetleri. Söylev Ve Demeçler. www.wikipedia.com

12 Elif AVLAK Salih ÖZKAN Gizem YÜCEBAŞAR

13


"ATATÜRK Ve Hayatı. İ Ç İ NDEK İ LER ATATÜRK’ÜN HAYATI Çocuklu ğ u ve Ailesi Askerlik Dönemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları