Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C)CUMHURİYET'İN BEKÇİLERİNE...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C)CUMHURİYET'İN BEKÇİLERİNE..."— Sunum transkripti:

1 C)CUMHURİYET'İN BEKÇİLERİNE...
DEMOKRASİ İLE… C)CUMHURİYET'İN BEKÇİLERİNE...

2 TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISI

3

4 Egemenliğin kaynağının halka dayandığı demokratik bir yönetim biçimine sahip Türkiye’de ‘’güçler ayrılığı’’ilkesi benimsenmiştir.Yani,yasama,yürütme ve yargı organları birbirleri ile ilişkili olsalar da birbirlerinden bağımsız çalışmaları esastır.Türkiye’de egemenliğin kullanılmasında halkın seçimiyle oluşan parlamentonun büyük bir ağırlığı söz konusudur.Halkın oylarıyla seçilen milletvekillerinden oluşan TBMM,devleti yönetecek yasaların teklif edildiği ve görüşülüp tartışılarak karara varıldığı kurumdur.

5 TBMM,genel seçimin sonucundaki halk oylarıyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur.Milletvekilleri,seçildiklerine dair mazbatalarını seçim kurulundan aldıktan sonra TBMM Genel Kurulu huzurunda yemin ederek göreve başlarlar.Görev süreleri boyunca seçildikleri bölgeyi ve kendi seçmenlerini değil bütün ulusu temsil ederek çalışırlar.

6 BAKANLAR KURULU CUMHURBAŞKANI Yasaları uygulama yani yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluna aittir.

7 İŞTE CUMHURBAŞKANLARIMIZ…

8 Cemal Gürsel Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnönü Cevdet Sunay Celal Bayar Kenan Evren Turgut Özal Ahmet Necdet Sezer Fahri Korutürk Süleyman Demirel Abdullah Gül

9 Anayasamıza göre;başbakan,bakanlar kurulunun başı olarak bakanlılar arasındaki işbirliğini sağlar.Bakanlardan her biri başbakana karşı sorumludur,kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerden eylem ve yaptıklarından da sorumludur. BAŞBAKAN

10 Bakanlar kurulu,halktan aldığı yetkiyle devleti,anayasaya bağlı kalarak kanunlar ve
kurallar çerçevesinde yönetir.Devletin varlığının ve bağımsızlığının devamı,ülkenin bütünlüğünü ve bölünmezliği,toplumun huzur ve güvenliğinin korunması konularında gerekli çalışmalar yapar. Ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirecek gerekli planlama ve yatırımları yapar. BAKANLAR KURULU

11 Özgürlükçü demokratik düzeni devam ettirecek temel hak ve özgürlüklerin yaşanmasını sağlayacak ortamın hazırlanmasında ve korunmasında gerekli önlemleri alır.Zorunlu gördüğü hallerde olağanüstü hal,sıkı yönetim ve seferberlik kararları verir. BAKANLAR KURULU

12 Yargı,hukuk devletinin en büyük güvencesidir
Yargı,hukuk devletinin en büyük güvencesidir.İnsan haklarına dayalı demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde yapılan her uygulama anayasal sınırlar içinde olmalıdır. Anayasaya aykırı olan her hareket bağımsız mahkemelerde değerlendirilerek yapanlar hakkında yaptırımlar uygulanır.Anayasaya göre;’’Yargı yetkisi,Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.’’

13 Yargının bağımsız olması;mahkemelerin ve yargıçların yargılama yaparken hiçbir makamdan emir alamamasıyla ve yargıçların meslek güvencesine sahip olmasıyla sağlanır.Bu konuda anayasada;’’Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar; anayasaya,kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.Hiçbir organ,makam,merci veya kişi,yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez;tavsiye ve telkinde bulunamaz.’’hükmü vardır.

14 YASALAR TBMM’DE NASIL ÇIKARILIR?
2)Kanun tasarı ve teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde Komisyonlar tarafından görüşülür.

15 YASALAR TBMM’DE NASIL ÇIKARILIR?
3)Komisyon tarafından kabul edilen yasa rapor olarak TBMM Genel Kuruluna sunulur.

16 YASALAR TBMM’DE NASIL ÇIKARILIR?
1)Anayasamızın 88. maddesine göre kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.

17 YASALAR TBMM’DE NASIL ÇIKARILIR?
4)Daha sonra meclis tarafından çıkartılan kanun Cumhurbaşkanının onayına sunulur. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on beş gün içinde yayımlar ya da yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Geri göndermesine veto denir.

18 YASALAR TBMM’DE NASIL ÇIKARILIR?
5)Son olarak Cumhurbaşkanının onaylamasından sonra çıkan kanunun Resmi Gazetede yayımlanması ile kanun yürürlüğe girer.

19 TBMM BAŞKANLIĞI KOMİSYONLAR KOMİSYON RAPORU TBMM GENEL KURULU KANUN
KANUN NASIL YAPILIR? TASARI TASARI TBMM BAŞKANLIĞI KOMİSYONLAR KOMİSYON RAPORU TBMM GENEL KURULU KANUN CUMHURBAŞKANI RESMİ GAZETE

20

21 SOSYAL DEVLET; DEVLETİN SOSYAL BARIŞ VE SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK ÜZERE,SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA AKTİF OLARAK MÜDAHALE ETMESİDİR.SOSYAL DEVLET KANUNLARINDA VE UYGULAMALARINDA TOPLUM YARARINI GÖZETİR.

22

23 “Konuları unutmamak için, tekrar etmeyi ve soru çözmeyi unutmayalım”


"C)CUMHURİYET'İN BEKÇİLERİNE..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları