Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI FİİLİ HİZMET BİRİMİ

2 FİİLİ HİZMET BİRİMİ Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde Denetimli Alanlarda fiilen çalışan ve Radyasyon görevlisi olarak görev yapan personelin fiili hizmet süresi zammından (FHZ) tespitine ilişkin yazışmalarını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile koordineli bir şekilde yürütmek.

3 Bu kapsamda Radyasyon görevlisi Sağlık Memuru (Röntgen) Sağlık Teknikeri (Radyoloji, Röntgen, Radyoterapi), Radyasyon görevlisi Hekimler (Radyodiagnostik, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Kardiyoloji) ile , Radyasyon görevlisi olarak çalıştırılan Ebe, Sağlık Memuru ve Hemşirelerin fiili hizmet süresi zammının tespitine ilişkin yazışmalar yapılmaktadır.

4 SGK HASTANE GENEL SEKRETERLİK FİİLİ HİZMET BİRİMİ

5 MEVZUAT 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun mülga 32’nci maddesine 1621 sayılı Kanunla eklenen (h) fıkrası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 11 inci bendi, 07/09/1985 tarih ve sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün 2. maddesinin K bendi.

6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
Resmi Gazete Tarihi-Sayı: Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sosyal Güvenlik Kurumunun 05/06/2009 tarihli ve 2009/79 Sayılı Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasına İlişkin Genelge

7 Resmi Gazete Tarih-Sayı: 30 Ocak 2010-27478
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9. maddenin Ek 1’inci maddesi Resmi Gazete Tarihi-Sayı: Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan  Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Radyasyon Güvenliği Komitesi 6. Madde

8 Fiili Hizmet Süresi Zammından Kimler Yararlanmaktadır?
Denetimli Alanlarda (Radyoaktif ve Radyoiyonizan maddelerle) fiilen çalışan, Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün 2. maddesinin K bendine Radyasyon Görevlisi sayılan her personel FHZ süresinden yararlandırılır.

9 Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün 2. maddesinin İ bendi
Denetimli alanlar, radyasyon güvenliği bakımından giriş ve çıkışların özel denetime ve içerisindeki çalışmaların özel kurallara bağlı olduğu alanlardır. Denetimli alanların girişlerinde ve bu alanlarda aşağıda belirtilen radyasyon uyarı levhaları bulunması zorunludur:

10 Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün 2. maddesinin K bendi
Radyasyon görevlisi, sürekli olarak denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla çalışan kişidir. Denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla geçici olarak veya ara sıra çalışan kişiler radyasyon görevlisi sayılmazlar.

11 Bu kapsamda Radyasyon görevlisi sayılan;
Sağlık Memuru/Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri (Radyoloji, Röntgen, Radyoterapi), Radyasyon görevlisi Hekimler (Radyodiagnostik, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Kardiyoloji) Radyasyon görevlisi olarak çalıştırılan Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru ile diğer ünvandaki memurlar FHZ’ndan yararlanmaktadır. 11

12 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR
Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak isteyen personelin, çalıştığı Kurumuna ya da SGK’ya dilekçesini vermesiyle süreç başlar. 12

13 Yapılan Yazışmalar 2 aşamadan oluşmaktadır;
1)SGK’ nın istemiş olduğu ve Personelin çalışmış olduğu kurumu tarafından beyan edilmesi gereken bilgilerin gönderilmesi, 2)Çalışmış olduğu ve Kurumu tarafından beyan edilen tarihler arasında ödenen icmal bordrolarına ait dekontların temin edilmesi.

14 Personelin memuriyeti boyunca çalışmış olduğu Kurumun bağlı bulunduğu birliklerden;
Hangi tarihler arasında günde 5 saat röntgen, radyum ve iyonizan radyasyonla fiilen çalışıp çalışmadığının, Çalışmış ise, ne tür işler yaptığının ve çalışmalarının hangi laboratuvarda geçtiğinin, 14

15 07/09/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’nün 2. maddesinin K bendi uyarınca Radyasyon Görevlisi sayılıp sayılmadığının, Uzun süreli sağlık raporu, ücretsiz izin süreleri ile yurtiçi ve yurt dışı kurs sürelerinin bulunup bulunmadığının,

16 2008 yılından sonraki çalışmaları için bu maddelere ilave olarak;
2009/2010/2011/2012/2013/2014 yıllarında fiilen radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle geçen toplam çalışma saatlerinin, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Hakkında Kanun’da belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri ile günlük çalışma süresinin bir bölümünde kanun kapsamı dışındaki işlerde geçen sürelerinin düşülerek yılların ayrı ayrı bildirilmesi, istenmektedir.

17 Ayrıca yukarıda zikredilen bilgileri içeren belgenin 05/07/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereği kurulan Radyasyon Güvenliği Komitesi Yetkililerince de onaylanarak gönderilmesi gerekmektedir.

18 Resmi Gazete Tarihi-Sayı: 05.07.2012-28344
Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan  Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Radyasyon Güvenliği Komitesi MADDE 6 – (1) Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji uygulamalarının en az ikisinin yürütüldüğü bölümleri içeren sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde Radyasyon Güvenliği Komitesi kurulur.

19 1. ve 2. aşamada istenen belgelerin eksiksiz gönderilmesi durumunda SGK tarafından ilgili kişinin FHZ süresinden ne kadar yararlanacağı ve emeklilik süresine ne kadar eklenmesi gerektiği personele ve Kurumumuza bildirilir.

20 Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta;
Denetimli alanlarda radyasyon görevlisi olarak çalışan personel günlük 5 saat çalışmakta iken 30 Ocak 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile mesai 7 saate çıkarılmıştır.

21 Bundan nedenle; …/…/ /01/2010 tarihleri arasında günde 5 saat, 30/01/2010-…./…/2014 tarihleri arasında günde 7 saat röntgen, radyum ve iyonizan radyasyonla fiilen çalışmıştır.

22

23 İyi Bir Örnek;

24 Örnek Yazışma Standardı;
…/…/….-30/01/2010 tarihleri arasında günde 5 saat, 30/01/2010-…./…/2014 tarihleri arasında günde 7 saat röntgen, radyum ve iyonizan radyasyonla fiilen çalışmıştır. Röntgen Laboratuvarında Direk Film (Akciğer vs.), Tomografi Laboratuvarında Tomografi çekimi yapmıştır. 07/09/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’nün 2. maddesinin K bendi uyarınca Radyasyon Görevlisi sayılmıştır. Uzun süreli sağlık raporu, ücretsiz izin süreleri ile yurtiçi ve yurt dışı kurs süreleri bulunmamaktadır. Varsa …/…/…-…/…/… tarihleri arasında ücretsiz izni (sağlık raporu/yurt içi kursu) bulunmaktadır. 2008 yılından sonraki çalışmaları için bu maddelere ilave olarak; 2009 yılında …saat, 2010 yılında …saat, 2011 yılında …saat, 2012 yılında …saat, 2013 yılında …saat, 2014 yılında …saat çalışmıştır.

25 2009 yılına kadar her yıla 3 ay FHZ süresi eklenmekte iken, 2009 yılından sonra ; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tarihli Resmi Gazete yayımlanan sayılı Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile personelin çalıştığı gün sayısı ile orantılı olarak tespit edilen miktar eklenmektedir. Aktif çalışılan gün sayısı/4 (Örn:200/4=50 gün)

26 Çalışma Saati Hesabı Nasıl Yapılır?
2009 yılı öncesi saat hesaplanması istenmemektedir. Hesaplamalar 2009 yılından itibaren yapılmaktadır. Yıl içerisindeki; Bayram ve Resmi Tatil Günleri Kullanılan Yıllık İzin Kullanılan Şua İzni Varsa Ücretsiz İzin Varsa Alınan Sağlık Raporu Gün Sayısı toplamı alınır.

27 Çalışma Saati Hesabı Nasıl Yapılır?
1)Toplam İzinli gün sayısı bulunur. (Örn:160 gün) 2) =200 gün (Aktif çalışılan gün sayısı) 3)2009 yılı için; 200*5=1000 saat 2010 yılı için: 01/01/ /01/2010 çalışılan gün sayısı*5 30/01/ /12/2013 çalışılan gün sayısı*7 2011 yılı için:200*7=1400 saat v.s.

28 fiili 2009 yılına kadar her yıla 3 ay FHZ süresi eklenmekte iken, 2009 yılından sonra ; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tarihli Resmi Gazete yayımlanan sayılı Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile personelin çalıştığı gün sayısı ile orantılı olarak tespit edilen miktar eklenmektedir. Aktif çalışılan gün sayısı/4 (Örn:200/4=50 gün)

29 Sık Karşılaşılan Yanlış örnekler;
Günde 5 saat çalışmıştır. (Ya da günde 5 saat fiilen çalışmıştır.) Röntgen çekimi yapmıştır. Radyasyon görevlisi sayılmıştır. İzin bilgileri mevcut değildir. 2006 yılı 1400 saat, 2006… saat (2009 öncesi istenilmediğinden) Ya da 2009 yılı 200 gün, 2010 yılı 201 gün ….. (saat olarak belirtilmesi gerektiğinden)

30

31

32 Fiili hizmet süresi zammından en fazla 5 yıl yararlanılabilmektedir
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinin 3 üncü paragrafı ile sigortalıların beş yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları, 27/09/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin geçici 1. maddesinin 4. bendinde ise 5 yıldan fazla fiili hizmet süresi zammı olanların 15/10/2008 tarihinden itibaren fiili hizmet süresi zammından yararlandırılamayacakları hükme bağlanmıştır.

33 AKTİF OLARAK ÇALIŞAN ve RADYASYON GÖREVLİSİ SAYILAN PERSONELİN EMEKLİLİK YAŞI GELMEDEN MUTLAKA FİİLİ HİZMET YAZIŞMALARINI BAŞLATMALARI GEREKMEKTEDİR.

34 YAZIŞMALARDA NE GİBİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞILIYORUZ?
Gelen bilgi ve belgelerin eksik olması (istenen formatta olmaması), Gereksiz belgelerin gönderilmesi (izin kâğıtları, raporlar, poliklinik kayıtları v.s.), İstenen bilgi ve belgelerin onaylanmadan gönderilmesi,

35 İstenen beyan ile ilgili eksiklik olmasına rağmen eski yazı örneğinin yeniden gönderilmesi,
Yanlış kişiye ait bilgi ve belgelerin gönderilmesi, Bilgi ve belgelerin geç gönderilmesi ya da hiç gönderilmemesi,

36 Kişilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanmasına ilişkin süreci emeklilik talepleri ile birlikte başlatmaları,

37 Yazışmaların 1. aşamada beyan istenirken beyanın gönderilmeden icmal bordrolarının gönderilmesi,
Bulunamayan/kayıp İcmal Bordroları (Muhasebe Müdürlüklerinden temin edilebilir. Kurumunca beyan edildiği halde, icmal bordroları ödenmediğinden gönderilmemesi, 37

38 Yazışmalarda istenen belgelerin Kurumumuza gönderilmesi gerekir iken SGK’ya gönderilmesi,
Gereksiz yapılan yazışmalar kaynak israfına neden olduğu gibi, FHZ süresinden yararlanan personelin mağduriyetine de sebep olmaktadır.

39

40

41

42 YANLIŞ

43 DOĞRU

44 Radyasyon güvenliği Komitesinin Yazısı;
DOĞRU Radyasyon güvenliği Komitesinin Yazısı;

45 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. Metin AVAZ


"HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları