Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

20 TEMMUZ 2013 28713 SAYILI R.G İŞYERİ HEKİMLERİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HK YÖNETMELİK SUNUMU ISG 503.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "20 TEMMUZ 2013 28713 SAYILI R.G İŞYERİ HEKİMLERİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HK YÖNETMELİK SUNUMU ISG 503."— Sunum transkripti:

1 20 TEMMUZ 2013 28713 SAYILI R.G İŞYERİ HEKİMLERİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HK YÖNETMELİK SUNUMU ISG 503

2 Amacımız;  İ SG profesyonellerince yönetmelikte bilinmesi gereken önemli hususlara dikkat çekmektir.  Yönetmeli ğ in 6331 sayılı kanun ve ilgili di ğ er yönetmelik ve kanunlarla ilişkili oldu ğ u noktalara da vurgu yapmaktır. 2

3 Grubumuz U ğ ur KILIÇ Semih SER İ N Buket ÖZDEM İ R Emir KUŞGÖZ 3

4 Önerilerimiz !  Konunun anlaşılır ve kalıcı olması için;  Deneyimlerinizi paylaşabilir,  Aklınıza takılanları sorabilirsiniz, 4

5 6331 Md. 3/1-ı İ şyeri hekimi: İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimli ğ i belgesine sahip hekimi, Tanımlar 5

6  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile  aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimli ğ i yapabilir.”  “Tabipler, iş yeri hekimli ğ i e ğ itimi alma ve iş yeri hekimli ğ i belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimli ğ i görevini yapabilirler.” 18 Ocak 2014 6514 sayılı KHK md.21 6

7 7

8 6331 Md. 3/1-ş İ şyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesle ğ ini icra etmeye yetkili, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireli ğ i belgesine sahip hemşire/sa ğ lık memurunu, Tanımlar 8

9 Yönetmelik Md4 -1/b Di ğ er sa ğ lık personeli: İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sa ğ lık memuru, acil tıp veya çevre sa ğ lı ğ ı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireli ğ i belgesine sahip kişileri, Tanımlar 9

10 10

11 Di ğ er sa ğ lık personeli belgesi için; a) e ğ itim programını tamamlayan sınavında başarılı olanlara, b) İ ş sa ğ lı ğ ı veya iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i programlarında lisansüstü e ğ itimi olanlara c) Genel Müdürlük ve ba ğ lı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara, istekleri halinde EK-4’teki örne ğ ine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir. Md.15 Belgelendirme 11

12 GEÇ İ C İ MADDE 2 – (1) Yönetmeli ğ in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve di ğ er sa ğ lık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde; a) 1/1/2015 tarihine kadar EK-4’teki örne ğ ine uygun belgeye sahip olma şartı aranmaz, ancak bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur. b) 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örne ğ ine uygun belgeye sahip olma şartı aranır. Diğer Sağlık Personelinin Durumu 12

13 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 6 – (1) … a) … iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.... (3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, di ğ er sa ğ lık personeli görevlendirilmesi zorunlu de ğ ildir. 6331 ne diyor ? 13

14 Kamu sa ğ lık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve di ğ er sa ğ lık personelinin işyeri sa ğ lık ve güvenlik birimi ile ortak sa ğ lık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, di ğ er kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz. 6331 Md.8/8 ? 14

15  Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenli ğ i uzmanı olma niteli ğ ini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile di ğ er kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptı ğ ı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine ba ğ lı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz. 6331 Md.8/7 ? 15

16 Yönetmelik Md. 5  Çalışanları arasından  OSGB  Yetkilendirilmiş S.B. Birimlerinden(TSM)  İşverenin kendisi İşveren yükümlülüğü ? 16

17 md.14/3 Görevlendirme; OSGB ile EK 3 Çalışanlar arasından EK 4 Kamudan EK 5 Kendisi EK 6 Sözleşme/ görevlendirme yapılır. 5 iş günü içinde İ SG Genel Müdürlü ğ üne bildirilir. Md. 14/5 Onay; 3 gün içinde İ SG- Katipten yada 15 gün içinde yazılı olarak onaylanır. İSG Hizmet yönetmeliği 17

18 6331 Md. 26 – (1) b) belirlenen nitelikte işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmedi ğ i her bir kişi için Beş bin Türk Lirası, aykırılı ğ ın devam etti ğ i her ay için aynı miktar, di ğ er sa ğ lık personeli görevlendirmeyen işverene İ ki bin beş yüz Türk Lirası, aykırılı ğ ın devam etti ğ i her ay için aynı miktar, … Görevlendirmezse ? 18

19 Cezai yaptırımlar 2014 ? 19

20 İ ŞYER İ ÇALIŞAN İ ŞYER İ HEK İ M İ AZ TEHL İ KEL İ X<1025 dk/yıl AZ TEHL İ KEL İ 10=X<20004 dk/ay AZ TEHL İ KEL İ 2000TAM GÜN TEHL İ KEL İ X<15006 dk/ay TEHL İ KEL İ 1500TAM GÜN ÇOK TEHL İ KEL İ X<10008 dk/ay ÇOK TEHL İ KEL İ 1000TAM GÜN Çalışma süreleri 20

21 İ ŞYER İ ÇALIŞANSA Ğ LIK PERSONEL İ AZ TEHL İ KEL İ X<1035 dk/yıl AZ TEHL İ KEL İ X=10 x>10 6 dk/ay TEHL İ KEL İ X<1035 dk/yıl TEHL İ KEL İ X=10 x>10 9 dk/ay ÇOK TEHL İ KEL İ X12 dk/ay Çalışma süreleri 21

22 İşyeri hekimi Görevleri R İ SK ANAL İ Z İ SA Ğ LIK GÖZET İ M İ 22

23 İşyeri hekimi Görevleri REHBERL İ K E Ğİ T İ M 23

24 SGK GSS kapsamında SUT gere ğ i kamu ve özel sa ğ lık muayenelerinden katılım payı alınmaktadır. 13 milyon SGK çalışanın muayene ücreti ? Hastanelere sa ğ layaca ğ ı performans ? İ şyerinde muayenede katılım payı yok… Devletin kaybı var mı ? İ şverenin kaybı varmı ? İ şyeri hekimi çalışma süresi ne kadar ? Ortalama muayene süresi ne kadar ? Muayene nerede kaldı ? 24

25 İ şyerinin ve çalışanın uygunlu ğ u amaçlayan; İ şe giriş muayenesi, Periyodik sa ğ lık kontrolü, Ortam analizleri, E ğ itim, Rehberlik, Hijyen, aşılama, Ba ğ ışıklama Koruyucu faaliyetleridir. Sağlık Gözetimi Nedir ? 25

26 Neden Sağlık Gözetimi ? 26

27 a) Az tehlikeli sınıfta en geç beş yılda bir, b) Tehlikeli sınıfta en geç üç yılda bir, c) Çok tehlikeli sınıfta en geç yılda bir, Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. Periyodik Sağlık Kontrolü 27

28 Akc PA, Odyo, SFT, Kan ve İ drar tetkikleri, Kültürler, Göz taramaları, Periyodik Tetkikler 28

29  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğ lık Sigortası Kanunu meslek hastalıkları için çalışanların tazminatlardan yararlanmalarına dayanak oluşturmaktadır. Bu kanundaki tanımlamaya göre meslek hastalıkları:  “Sigortalının, çalıştı ğ ı işin niteli ğ ine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden u ğ radı ğ ı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hâlleridir”. Neden Sağlık Gözetimi ? 29

30  Borçlar Kanunu md. 417  İ şveren işyerinde iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ inin sa ğ lanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçilerde iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.  HAKSIZ F İİ L? (BK md.49) (Tazminat dayana ğ ı)  MANEV İ TAZM İ NAT ? (BK md.58) Neden Sağlık Gözetimi ? 30

31 İ Ş KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDEN İ YLE MADD İ VE MANEV İ TAZM İ NAT TALEB İ ( Adam Çalıştıranın Sorumlu Tutulabilmesi İ çin Kusuru Şart Olmadı ğ ı Gibi Ölenin Dahi Kusurunun Kanuni Şartlardan Olmadı ğ ı ) ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULU Ğ U ( İ ş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Adam Çalıştıranın Sorumlu Tutulabilmesi İ çin Kusuru Şart Olmadı ğ ı Gibi Ölenin Dahi Kusurunun Kanuni Şartlardan Olmadı ğ ı ) KUSURSUZ SORUMLULUK ( İ ş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Adam Çalıştıranın Sorumlu Tutulabilmesi İ çin Kusuru Şart Olmadı ğ ı Gibi Ölenin Dahi Kusurunun Kanuni Şartlardan Olmadı ğ ı ) 2003/21-673 K. 2003/641 T. 12.11.2003 YHG Kararı 31

32 İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hizmetlerinin planlanması, de ğ erlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak. İ lk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak. Diğer Sağlık Personeli Görevleri 32

33 İ şverenin ve işyerinin meslek sırları,ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sa ğ lık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. İ hmallerinden dolayı hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. Tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür. Diğer Sağlık Personeli Yükümlülükleri 33

34 1. İ ŞYER İ TEHL İ KEL İ SINIF 300 ÇALIŞAN 2. İ ŞYER İ ÇOK TEHL İ KEL İ SINIF 1800 ÇALIŞAN Pratik yapalım ; 34

35 I -Tam süreli işyeri hekimi. II -Ayda 20 saat işyeri hekimi. III-Ayda 30 saat işyeri hekimi. a) I ve II b) I ve III c) I, II ve III d) Hiçbiri Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur; 35

36 I -Tam süreli işyeri hekimi. II -Ayda 20 saat işyeri hekimi. III-Ayda 30 saat işyeri hekimi. a) I ve II b) I ve III c) I, II ve III d) Hiçbiri Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur; 36

37 I -Ayda 30 saat di ğ er sa ğ lık personeli. II -Ayda 45 saat di ğ er sa ğ lık personeli. III-Ayda 50 saat di ğ er sa ğ lık personeli. a) I ve II b) I ve III c) I, II ve III d) II ve III Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur; 37

38 I -Ayda 30 saat di ğ er sa ğ lık personeli. II -Ayda 45 saat di ğ er sa ğ lık personeli. III-Ayda 50 saat di ğ er sa ğ lık personeli. a) I ve II b) I ve III c) I, II ve III d) II ve III Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur; 38

39 I -Ayda 30 saat işyeri hekimi. II -Ayda 45 saat di ğ er sa ğ lık personeli. III-Di ğ er sa ğ lık personeline gerek yoktur. a) I ve II b) I ve III c) I, II ve III d) II ve III Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur; 39

40 I -Ayda 30 saat işyeri hekimi. II -Ayda 45 saat di ğ er sa ğ lık personeli. III-Di ğ er sa ğ lık personeline gerek yoktur. a) I ve II b) I ve III c) I, II ve III d) II ve III Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur; 40

41 I -Tam süreli işyeri hekimi. II –Ayda 270 saat işyeri hekimi. III- Ayda 107 saat işyeri hekimi a) I b) I ve III c) I ve II d) II ve III Çok tehlikeli sınıf 1800 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur; 41

42 I -Tam süreli işyeri hekimi. II –Ayda 270 saat işyeri hekimi. III- Ayda 107 saat işyeri hekimi a) I b) I ve III c) I ve II d) II ve III Çok tehlikeli sınıf 1800 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur; 42

43 I -Tam süreli di ğ er sa ğ lık personeli. II –Ayda 360 saat tek di ğ er sa ğ lık personeli. III- Di ğ er sa ğ lık personeli görevlendirmez. a) I b) I ve III c) I ve II d) II ve III Çok tehlikeli sınıf 1800 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur; 43

44 I -Tam süreli di ğ er sa ğ lık personeli. II –Ayda 360 saat tek di ğ er sa ğ lık personeli. III- Di ğ er sa ğ lık personeli görevlendirmez. a) I b) I ve III c) I ve II d) II ve III Çok tehlikeli sınıf 1800 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur; 44

45  İ şe giriş ve periyodik muayene formu.  Yıllık De ğ erlendirme Raporu Ekler ve formlar 45

46 SABRINIZ İ Ç İ N TEŞEKKÜRLER 46


"20 TEMMUZ 2013 28713 SAYILI R.G İŞYERİ HEKİMLERİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HK YÖNETMELİK SUNUMU ISG 503." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları