Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

20 TEMMUZ 2013 28713 SAYILI R.G İŞYERİ HEKİMLERİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HK YÖNETMELİK SUNUMU ISG 503.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "20 TEMMUZ 2013 28713 SAYILI R.G İŞYERİ HEKİMLERİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HK YÖNETMELİK SUNUMU ISG 503."— Sunum transkripti:

1 20 TEMMUZ 2013 28713 SAYILI R.G İŞYERİ HEKİMLERİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HK YÖNETMELİK SUNUMU
ISG 503

2 Amacımız; İSG profesyonellerince yönetmelikte bilinmesi gereken önemli hususlara dikkat çekmektir. Yönetmeliğin 6331 sayılı kanun ve ilgili diğer yönetmelik ve kanunlarla ilişkili olduğu noktalara da vurgu yapmaktır.

3 Grubumuz Uğur KILIÇ Semih SERİN Buket ÖZDEMİR Emir KUŞGÖZ

4 Önerilerimiz ! Konunun anlaşılır ve kalıcı olması için;
Deneyimlerinizi paylaşabilir, Aklınıza takılanları sorabilirsiniz,

5 Tanımlar 6331 Md. 3/1-ı İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

6 18 Ocak sayılı KHK md.21 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir.” “Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilirler.”

7

8 Tanımlar 6331 Md. 3/1-ş İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu,

9 Tanımlar Yönetmelik Md4 -1/b Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp veya çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,

10

11 Md.15 Belgelendirme Diğer sağlık personeli belgesi için; a) eğitim programını tamamlayan sınavında başarılı olanlara, b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimi olanlara c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara, istekleri halinde EK-4’teki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

12 Diğer Sağlık Personelinin Durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde; a) 1/1/2015 tarihine kadar EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranmaz, ancak bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olması zorunludur. b) 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranır.

13 6331 ne diyor ? İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 6 – (1) … a) … iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. ... (3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

14 6331 Md.8/8 ? Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.

15 6331 Md.8/7 ? Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

16 İşveren yükümlülüğü ? Yönetmelik Md. 5 Çalışanları arasından OSGB
Yetkilendirilmiş S.B. Birimlerinden(TSM) İşverenin kendisi

17 İSG Hizmet yönetmeliği
md.14/3 Görevlendirme; OSGB ile EK 3 Çalışanlar arasından EK 4 Kamudan EK 5 Kendisi EK 6 Sözleşme/ görevlendirme yapılır. 5 iş günü içinde İSG Genel Müdürlüğüne bildirilir. Md. 14/5 Onay; 3 gün içinde İSG- Katipten yada 15 gün içinde yazılı olarak onaylanır.

18 Görevlendirmezse ? 6331 Md. 26 – (1) b) belirlenen nitelikte işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için Beş bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene İki bin beş yüz Türk Lirası,

19 Cezai yaptırımlar 2014 ?

20 Çalışma süreleri İŞYERİ ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMİ AZ TEHLİKELİ X<10
25 dk/yıl 10=X<2000 4 dk/ay 2000 TAM GÜN TEHLİKELİ X<1500 6 dk/ay 1500 ÇOK TEHLİKELİ X<1000 8 dk/ay 1000

21 Çalışma süreleri İŞYERİ ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİ AZ TEHLİKELİ X<10
35 dk/yıl X=10 x>10 6 dk/ay TEHLİKELİ 9 dk/ay ÇOK TEHLİKELİ X 12 dk/ay

22 İşyeri hekimi Görevleri
RİSK ANALİZİ SAĞLIK GÖZETİMİ

23 İşyeri hekimi Görevleri
REHBERLİK EĞİTİM

24 Muayene nerede kaldı ? SGK GSS kapsamında SUT gereği kamu ve özel sağlık muayenelerinden katılım payı alınmaktadır. 13 milyon SGK çalışanın muayene ücreti ? Hastanelere sağlayacağı performans ? İşyerinde muayenede katılım payı yok… Devletin kaybı var mı ? İşverenin kaybı varmı ? İşyeri hekimi çalışma süresi ne kadar ? Ortalama muayene süresi ne kadar ?

25 Sağlık Gözetimi Nedir ? İşyerinin ve çalışanın uygunluğu amaçlayan; İşe giriş muayenesi, Periyodik sağlık kontrolü, Ortam analizleri, Eğitim, Rehberlik, Hijyen, aşılama, Bağışıklama Koruyucu faaliyetleridir.

26 Neden Sağlık Gözetimi ?

27 Periyodik Sağlık Kontrolü
a) Az tehlikeli sınıfta en geç beş yılda bir, b) Tehlikeli sınıfta en geç üç yılda bir, c) Çok tehlikeli sınıfta en geç yılda bir, Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

28 Periyodik Tetkikler Akc PA, Odyo, SFT, Kan ve İdrar tetkikleri, Kültürler, Göz taramaları,

29 Neden Sağlık Gözetimi ? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu meslek hastalıkları için çalışanların tazminatlardan yararlanmalarına dayanak oluşturmaktadır. Bu kanundaki tanımlamaya göre meslek hastalıkları: “Sigortalının, çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hâlleridir”.

30 Neden Sağlık Gözetimi ? Borçlar Kanunu md. 417
İşveren işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçilerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. HAKSIZ FİİL? (BK md.49) (Tazminat dayanağı) MANEVİ TAZMİNAT ? (BK md.58)

31 2003/ K. 2003/641 T YHG Kararı • İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Adam Çalıştıranın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Kusuru Şart Olmadığı Gibi Ölenin Dahi Kusurunun Kanuni Şartlardan Olmadığı ) • ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Adam Çalıştıranın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Kusuru Şart Olmadığı Gibi Ölenin Dahi Kusurunun Kanuni Şartlardan Olmadığı ) • KUSURSUZ SORUMLULUK ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Adam Çalıştıranın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Kusuru Şart Olmadığı Gibi Ölenin Dahi Kusurunun Kanuni Şartlardan Olmadığı )

32 Diğer Sağlık Personeli Görevleri
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

33 Diğer Sağlık Personeli Yükümlülükleri
İşverenin ve işyerinin meslek sırları,ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. İhmallerinden dolayı hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. Tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

34 Pratik yapalım ; 1.İŞYERİ TEHLİKELİ SINIF 300 ÇALIŞAN 2. İŞYERİ ÇOK TEHLİKELİ SINIF 1800 ÇALIŞAN

35 Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur;
I -Tam süreli işyeri hekimi. II -Ayda 20 saat işyeri hekimi. III-Ayda 30 saat işyeri hekimi. I ve II I ve III I, II ve III Hiçbiri

36 Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur;
I -Tam süreli işyeri hekimi. II -Ayda 20 saat işyeri hekimi. III-Ayda 30 saat işyeri hekimi. I ve II I ve III I, II ve III Hiçbiri

37 Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur;
I -Ayda 30 saat diğer sağlık personeli. II -Ayda 45 saat diğer sağlık personeli. III-Ayda 50 saat diğer sağlık personeli. I ve II I ve III I, II ve III II ve III

38 Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur;
I -Ayda 30 saat diğer sağlık personeli. II -Ayda 45 saat diğer sağlık personeli. III-Ayda 50 saat diğer sağlık personeli. I ve II I ve III I, II ve III II ve III

39 Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur;
I -Ayda 30 saat işyeri hekimi. II -Ayda 45 saat diğer sağlık personeli. III-Diğer sağlık personeline gerek yoktur. I ve II I ve III I, II ve III II ve III

40 Tehlikeli sınıfta 300 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur;
I -Ayda 30 saat işyeri hekimi. II -Ayda 45 saat diğer sağlık personeli. III-Diğer sağlık personeline gerek yoktur. I ve II I ve III I, II ve III II ve III

41 Çok tehlikeli sınıf 1800 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur;
I -Tam süreli işyeri hekimi. II –Ayda 270 saat işyeri hekimi. III- Ayda 107 saat işyeri hekimi I I ve III I ve II II ve III

42 Çok tehlikeli sınıf 1800 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur;
I -Tam süreli işyeri hekimi. II –Ayda 270 saat işyeri hekimi. III- Ayda 107 saat işyeri hekimi I I ve III I ve II II ve III

43 Çok tehlikeli sınıf 1800 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur;
I -Tam süreli diğer sağlık personeli. II –Ayda 360 saat tek diğer sağlık personeli. III- Diğer sağlık personeli görevlendirmez. I I ve III I ve II II ve III

44 Çok tehlikeli sınıf 1800 çalışanı olan işyeri görevlendirmesi için hangisi doğrudur;
I -Tam süreli diğer sağlık personeli. II –Ayda 360 saat tek diğer sağlık personeli. III- Diğer sağlık personeli görevlendirmez. I I ve III I ve II II ve III

45 Ekler ve formlar İşe giriş ve periyodik muayene formu.
Yıllık Değerlendirme Raporu

46 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"20 TEMMUZ 2013 28713 SAYILI R.G İŞYERİ HEKİMLERİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HK YÖNETMELİK SUNUMU ISG 503." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları