Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Tayyareci Fethi BEY ilk Osmanlı pilotlarındandır.  istanbul'da do ğ mu ş, 1907 yılında Bahriye Mektebi'ni bitirmi ş tir. Mesle ğ inde ilerlemek için.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Tayyareci Fethi BEY ilk Osmanlı pilotlarındandır.  istanbul'da do ğ mu ş, 1907 yılında Bahriye Mektebi'ni bitirmi ş tir. Mesle ğ inde ilerlemek için."— Sunum transkripti:

1

2

3  Tayyareci Fethi BEY ilk Osmanlı pilotlarındandır.  istanbul'da do ğ mu ş, 1907 yılında Bahriye Mektebi'ni bitirmi ş tir. Mesle ğ inde ilerlemek için 1911 yılında gitti ğ i İ ngiltere Bristol Uçak Fabrikası'nda aldı ğ ı havacılık e ğ itiminden dönünce yüzba ş ılı ğ a yükseldi. Bir süre İ stanbul'da çe ş itli gösteri uçu ş ları gerçekle ş tirdi.

4

5  Tayyareci Fethi Bey ve râsıtı (gözlemcisi) Sadık Bey 8 Ş ubat 1914’de Muavenet-i Milliye isimli uça ğ ı ile İ stanbul- İ skenderiye uçu ş una ba ş ladılar. Konya, Ulukı ş la, Adana, Humus v e Ş am üzerinden İ skenderiye'ye uzanacak bu hava yolculu ğ unun son 3 etaplarında 3Mart 1914 tarihinde Ş am'ın Taberiye ilçesi Ş imiriye buca ğ ı yakınlarında dü ş erek Türk havacılık tarihinin ilk kayıpları arasında yer aldılar. Mezarı Ş am'daki Selahaddin Eyyubi Türbesi haziresindedir.

6

7  Fethi Bey'in hedefine varamadan kazadan ölmesi, o günlerde ülke çapında büyük üzüntüye yol açmı ş tı. Mu ğ la'nın Me ğ ri kasabasına Fethiye adının verili ş i Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün yarattı ğ ı üzüntüden dolayıdır. Günümüzde Fethiye'de antik tiyatronun hemen kar ş ısında bulunan parkın içinde Tayyareci Fethi Bey'in 10 m. boyutunda, bir anıtı bulunmaktadır.Bu anıt, Fethi Bey'in öldü ğ ü 28 Ş ubat 2005 (?)tarihinde açılmı ş tır. Her yıl bu tarihte, anıtta anma törenleri düzenlenmektedir.

8

9

10

11  HAZILAYANLAR  BARTU Ğ ÇATI  Ö Ğ RETMEN:AL İ ÖZER  İ ZLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER İ Z


" Tayyareci Fethi BEY ilk Osmanlı pilotlarındandır.  istanbul'da do ğ mu ş, 1907 yılında Bahriye Mektebi'ni bitirmi ş tir. Mesle ğ inde ilerlemek için." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları