Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLERİ Bir ulusun ba ğ ımsızlı ğ ının simgeleri ulusal mar ş ı, sınırları belir­lenmi ş vatan topra ğ ı ve bayra ğ ıdır, Türk ulusunun ulusal mar ş ı,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLERİ Bir ulusun ba ğ ımsızlı ğ ının simgeleri ulusal mar ş ı, sınırları belir­lenmi ş vatan topra ğ ı ve bayra ğ ıdır, Türk ulusunun ulusal mar ş ı,"— Sunum transkripti:

1

2 İLERİ

3 Bir ulusun ba ğ ımsızlı ğ ının simgeleri ulusal mar ş ı, sınırları belir­lenmi ş vatan topra ğ ı ve bayra ğ ıdır, Türk ulusunun ulusal mar ş ı, “is­tiklâl Mar ş ı”dır. Ulusal mar ş lar tarihsel bir olaya dayanır. Bizim ulusal mar ş ımız olan istiklâl Mar ş ı, Kurtulu ş Sava ş ı’mızı konu almı ş tır ve ulusumuzun dü ş manlarımıza kar ş ı ba ş kaldırı ş ını, onurunu, gururunu, zaferi ve özgürlü ğ ünü anlatmaktadır. GERİ İLERİ İ ST İ KLAL MAR Ş I’NIN KABULÜ

4 Ulusal mar ş kavramı ilk olarak Avrupa ülkeleri arasında orta­ya çıktı. Avrupa’daki birçok ülkenin ulusal mar ş ı varken, Osmanlı Devleti’nin ulusal mar ş ı yoktu. Kurtulu ş ulusal mar ş kavramı ilk olarak Avrupa ülkeleri arasında orta­ya çıktı. Avrupa’daki birçok ülkenin ulusal mar ş ı varken, Osmanlı Devleti’nin ulusal mar ş ı yoktu. İLERİ GERİ

5 İ ST İ KLAL MAR Ş I’NIN KABULÜ Kurtulu ş Sava ş ı’mızın yapıldı ğ ı yıllarda cephede sava ş an as­kerlerimizin ulusal duygularını co ş turup moralini yükseltecek bir ulusal mar ş ımızın olması fikri, ismet İ nönü’den çıktı, i ş ba ş ındaki hü­kümet, bir yarı ş ma açarak bunu bütün yurda duyurdu. İLERİ GERİ

6 İ ST İ KLAL MAR Ş I’NIN KABULÜ Türk ulu­sal mar ş ı yarı ş masına 724 ş iir katıldı, TBMM’nin seçti ğ i yedi ş iir fina­le kaldı, Ancak o günkü Millî E ğ itim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, Mehmet Âkif Ersoy’un da yarı ş maya katılması konusunda ısrar etti. Ancak Mehmet Âkif, yarı ş mayı kazanana verilecek pa­ra ödülünü kabul etmiyordu. İLERİ GERİ

7 İ ST İ KLAL MAR Ş I’NIN KABULÜ Mehmet Âkif Ersoy, kazanacak olur­sa ödülün Türk ordusuna ba ğ ı ş lanması ko ş uluyla yarı ş maya katıl­mayı kabul etti. Mehmet Âkif, kesinlikle bir ısmarlama ulusal mar ş yazmamı ş tır. O, yazdı ğ ı ulusal mar ş ın tüm mısralarını içinde duya­rak, ya ş ayarak samimi duygularıyla yazmı ş tır. GERİ İLERİ

8 İ ST İ KLAL MAR Ş I’NIN KABULÜ Mehmet Âkif’in yazdı ğ ı “istiklâl Mar ş ı” adlı ş iirle beraber fina­le kalan yedi ş iir TBMM’de okundu. Bu ş iirler içerisinde Mehmet Âkif’in yazdı ğ ı istiklâl Mar ş ı birinci olarak seçildi. Meclis kürsüsün­den, Millî E ğ itim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından oy­lamaya sunuldu, Milletvekillerinin alkı ş ları arasında 12 Mart 1921 tarihinde “ İ stiklâl Mar ş ı” ulusal mar ş ımız olarak kabul edildi. İLERİ GERİ

9 İ ST İ KLAL MAR Ş I’NIN KABULÜ TBMM daha sonra istiklâl Mar ş ı’mızın bestelenmesi için bir ya­rı ş ma açtı. Yarı ş maya 22 beste katıldı. Ancak zamanın güç ko ş ul­ları nedeniyle o yarı ş ma sonuçlandırılamadı, Ulusal mar ş ımız, uzun süre de ğ i ş ik bestelerle söylendi ve çalındı. İLERİ GERİ

10 İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ 1930 yılında beste konusundaki karma ş ıklı ğ a bir son vermek için o günkü Cumhurba ş kanlı ğ ı Senfoni Orkestrası Ş efi olan Os­man Zeki Üngör’ün bestesi, ulusal mar ş ımıza uygun olarak kabul edildi. Böylece Türk ulusu, sözüyle, bestesiyle tam bir ulusal mar­ ş a kavu ş mu ş oldu. GERİ İLERİ

11 BU SUNUYU ZAMAN AYIRIP İ ZLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜR EDER,B İ R YANLI Ş IM VAR İ SE ÖZÜR D İ LER İ M ALEYNA AVCI


"İLERİ Bir ulusun ba ğ ımsızlı ğ ının simgeleri ulusal mar ş ı, sınırları belir­lenmi ş vatan topra ğ ı ve bayra ğ ıdır, Türk ulusunun ulusal mar ş ı," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları