Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları Stratejik Plan Formatı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları Stratejik Plan Formatı"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları Stratejik Plan Formatı
Misyon Paydaşlar Değerler Mevcut durum analizi Performans göstergeleri Öz değerlendirme -Güçlü yanlar -Zayıf yanlar -Fırsatlar -Tehditler Vizyon Stratejik amaçlar ( Hedefler ve performans ölçütünü içerek şekilde): Eğitim ve öğretim süreçleri Uygulama ve hizmet süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Yönetim süreçleri

3 Stratejik Planlama Süreci
Niçin varız ? Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz?

4 Stratejik Planlama Süreci
Niçin varız ? Misyon ve İlkeler Neredeyiz? Durum analizi Nereye ulaşmak istiyoruz? Vizyon Stratejik Amaçlar ve Hedefler Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Faaliyetler, Projeler ve Bütçe Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz? İzleme Değerlendirme ve Performans Ölçümü

5 Misyon Misyon Bildirimi İçin Yanıtlanması Gereken Sorular:
Kuruluşun var olma nedeni nedir? Kuruluş kimlere hizmet sunuyor? Kuruluş hangi alanda çalışıyor? Kuruluş hangi gereksinimleri karşılıyor? Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir? Kuruluşun amacı ilk kurulduğundan bu yana değişti mi?

6 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Misyon
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin misyonu, Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli sağlık hizmeti sunmak, Toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip, kendini geliştirebilen, yetkin hekimler yetiştirmek, Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak , evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak, Kamu kurumu sorumluluğuyla toplum sağlığının geliştirilmesi ve çevre sorunları için öncü çabalar göstermektir.

7 Nitelikli sağlık hizmeti sunmak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon İyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda tıp doktoru ve dermatoloji uzmanı yetiştirmek Nitelikli sağlık hizmeti sunmak Bölgemizin sorunlarına çözüm üretmeye yönelik araştırmalar yapmak ve bilim dünyası ile paylaşmak Toplum ve çevre sağlığının geliştirilmesi için çaba göstermek

8 Paydaşlar Paydaşlar: Öğrenciler Araştırma Görevlileri
Eğitimini tamamlamış araştırma görevlileri Temel Tıp, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp bölümleri Türk Dermatoloji Derneği Türk Dermatoveneroloji Derneği Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Cüzzam Savaş Derneği Hasta ve hasta yakınları Batı Karadeniz Bölgesindeki Tıp Fakülteleri Dermatoloji Anabilim Dalları Kocaeli Tabip Odası Bölgemizdeki Özel Sağlık kuruluşları Bölgemizde çalışan serbest dermatologlar Bölgemizdeki sağlık ocakları ve devlet hastaneleri Yerel medya Büyükşehir ve İlçe belediyeleri

9 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Paydaşlar
Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel medya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri Sağlık Meslek odaları Sivil toplum kuruluşları Marmara ve Batı Karadeniz bölgesindeki tıp fakülteleri Diğer Tıp Fakülteleri Bölgemizdeki özel sağlık kurumları TUBİTAK TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi YÖK DPT Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri YÖDEK Tıp ve Sağlık Eğitim konseyi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi Bölgedeki çevreyle ilgili kuruluşlar Öğrenciler Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları Rektörlük Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu Kocaeli Üniversitesine bağlı sağlıkla ilgili birimler Kocaeli Üniversitesinin diğer fakülteleri Öğrenci aileleri Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri Hasta ve hasta yakınları Bölgedeki sağlık ocakları ve devlet hastaneleri Bölgedeki sağlık Müdürlükleri Bölge halkı

10 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Paydaşlar

11 Yanıtlanması Gereken Sorular:
Değerler Yanıtlanması Gereken Sorular: Kuruluşun vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan değer ve inançlar nelerdir ? Kuruluşun çalışma felsefesi nedir ? Kuruluşun çalışmalarına temel oluşturan değerler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

12 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Değerler
Evrensellik İnsan ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık Açıklık Bilimsellik Eşitlikçilik Ayrımcılığa duyarlılık Cinsiyete duyarlılık Çevreye duyarlılık Adalet Katılımcılık Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk Emeğe saygı Değişime açıklık

13 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Değerler İnsan ve hasta haklarına saygı Bilimsellik Yenilikçilik Değişime açıklık Ulaşılabilirlik Ayrımcılığa duyarlılık Çevreye duyarlılık

14 Öz değerlendirme Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi Kuruluş İçi Analiz
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevresel Analiz Fırsatlar Tehditler

15 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Öz değerlendirme Güçlü Yanlar
İyi derecede motive, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş genç akademik personel Nitelikli sağlıklı hizmeti sunumuna imkan veren bina ve teknolojik alt yapı Hastanenin üniversite yerleşkesinde, eğitim ve hizmet birimlerinin bütünlük içinde olması İstanbul’a yakınlık nedeniyle nitelikli öğrenci ve asistanlarca tercih edilir olması Yeterli hasta akışı Tıp Fakültesi kurumsal kimliğinin oluşmuş olması Genç bir Tıp Fakültesi olması Kurum içi çalışma ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapısı Akademik personelin tamamına yakınının tam gün çalışması Döner sermaye işletmesinin gelişme ve çalışanların gelirini arttırma amacında olması Yeniliklere açıklık Bölge halkınca benimsenmiş kurumsal kimlik, Klinik araştırma birimi, KÖGEM ve Klinik genetik laboratuarı gibi gelişmeye açık araştırma alt yapısı Yerel kurumlar (belediyeler, idari yapı ve sivil toplum kuruluşları) ile olumlu ilişki Nesnel bir şekilde uygulanan akademik atama ve yükseltme ölçütleri Kalite yönetimi ve sürekli gelişim ilkesini benimseyen yönetim anlayışı Eğitim ve hizmet sunumunda geri bildirim bilincinin yerleşmiş olması Kurum içi dinamik iletişim

16 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme-Güçlü yanlar İyi yetişmiş, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş bir akademik kadroya sahip olmak Tıp Fakültesi kurumsal kimliğinin bölgede kabul edilmiş olması Nitelikli sağlık hizmeti sunmak için gerekli ortam ve donanıma sahip olmak Akademik personelin tamamının tam gün çalışıyor olması Bölgemizde 3. basamak sağlık hizmeti veren bir kurum olarak refere edilmesi Nesnel bir şekilde uygulanan akademik atama ve yükseltme ölçütleri

17 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Öz değerlendirme-Zayıf Yanlar
Hastanenin kent merkezine uzaklığı Eğitim alanlarının yetersizliği Tıp eğitimi ile bilimsel bir alan olarak uğraşan insan gücü yetersizliği Hastane yönetim sisteminde sürekli gelişim ve kalite sürecinin henüz başlamamış olması Azımsanmayacak sayıda düşük motivasyona sahip akademik personel Kurumsal araştırma önceliklerinin henüz belirlenmemesi Uluslararası ve çok merkezli araştırma eğiliminin olmaması “Multidisipliner” çalışma eksikliği Bazı Anabilim dalı araştırma laboratuarlarının yetersizliği Yoğun bakım kapasitesinin yetersizliği Tıptaki gelişmeler sonucu “ bilim dalı, seksiyon, birim vs” şeklindeki “özelleşmeler” nedeniyle eğitimin ve hizmetin bütünlüğü konusunda yaşanan sorunlar. Yoğun hasta yükü ve diğer faktörler nedeniyle bazı anabilim dalları ve/veya öğretim üyelerinin eğitime gerekli önemi vermemesi, Araştırma görevlisi eğitiminin ulusal standardizasyon çalışmalarına (ÇEP) uyumlu olmaması ve araştırma görevlilerinin çalışma koşullarının ağırlığı “İntörn” eğitiminin yapılandırılmamış olması Kampusün şehirden uzak olması ve sosyal etkinlik/dinlenme olanaklarının yetersizliği “ Mesai dışı özel hasta ” sisteminin rutin hizmet ve eğitimde aksaklıklara yol açması Öğrenci sayısının fazlalılığı Erasmus programının yeterli kullanılmaması Hekim dışı sağlık personelinin kurumdan özlük hakları sorunları nedeniyle ayrılma eğiliminin sürmesi, Sağlık personelinin deneyim ve eğitim eksikliği Öğrenci eğitiminde nesnel ve yeni ölçme/değerlendirme yöntemlerinin henüz kullanılmıyor olması, Dekanlık bütçesinin yetersiz olması Kurumsallaşmanın tamamlanmamış olması Dosya, görüntü ve bazı laboratuar kayıtlarının elektronik ortamda olmaması Hastane ve dekanlık personelinin görev tanımının yapılmamış olması ve uygulama zorluğu İzmit’in sosyal ve kültürel olarak doyurucu bir kent olmaması Hizmetin büyük ölçüde asistanların üzerinden yürütülmesi, rutin hizmete öğretim üyesi desteğinin yetersizliği

18 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Zayıf yanlar Eğitim alanlarının yetersiz ve uygunsuz olması Yoğun hasta yükü ve diğer faktörler nedeniyle eğitime yeterli önemin verilememesi Öğrenci sayısının fazlalığı Yardımcı sağlık personelinin sayısının yetersiz olması Yardımcı sağlık personelinin eğitim ve motivasyon eksikliği Öğrenci ve araştırma görevlisi eğitiminde nesnel yeni ölçme/değerlendirme yöntemlerinin kullanılmıyor olması

19 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Öz değerlendirme Fırsatlar ve Tehditler
Yeni eğitim bloğu projesi Hastane teknolojik eksiklerinin giderilmesi için ek kaynak yaratılması “Erasmus” vb programlar yoluyla genç akademik personelin yurt dışı deneyime sahip olma imkanı Tıp Fakültesinin sorunlarını bilen üniversite yönetimi TUBİTAK MAM ile olumlu ilişkiler Bölgesel sağlık kuruluşlarıyla olumlu ilişkiler Uluslar arası ilaç firmalarının ilaç araştırmaları için merkez olma potansiyeli Çıkması beklenen tam gün yasası İstanbul’a yakınlık ve sosyoekonomik olarak gelişmiş ve dinamik bir bölgede olmak Tehditler Ülkenin genel politik gündeminin üniversiteler üzerine olumsuz etkisi YÖK’ün yapılanmasındaki belirsizlikler Sağlık politikalarındaki belirsizlik Hizmet sırasındaki şiddet ve yasal mevzuat nedenleriyle çalışma ortamının yeterince güvenli olmaması Sağlık hizmeti için sosyal güvenlik kuruluşlarının ödediği miktarın yetersizliği, döner sermaye borçluluğunun sürmesi Öğrenci kontenjanlarının plansız arttırılması Araştırma görevlisi kadrolarının yetersizliği Endüstriyel çevre kirliliği

20 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme: Fırsatlar Yapımı planlanan eğitim bloğu Erasmus vs. yoluyla genç akademik personelin yurt dışı deneyime sahip olma şansı Tehditler Ülkenin politik gündeminin üniversiteler üzerine olumsuz etkisi Sağlık politikalarındaki belirsizlik Öğrenci kontenjanlarının aşırı artırılması Araştırma görevlilerinin sayıca yetersizliği Sağlık hizmeti için sosyal güvenlik kurumlarının ödediği maliyetin yetersizliği

21 Vizyon Kuruluşun kendisi için istediği geleceğin iddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadesidir. Uzun vadede neleri yapmak istiyoruz ?

22 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Vizyon
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinin vizyonu, Yirmi yıl içinde bölgesel referans merkezi haline gelmiş,tıp eğitiminde dünyadaki örnek tıp fakülteleri düzeyine ulaşmış, sağlık araştırmaları sıralamasında ülkedeki ilk beş tıp fakültesi arasına girmiş olmaktır.

23 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Vizyon
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nın vizyonu, önümüzdeki 20 yıl içinde bölgemizde deri hastalıkları konusunda bir referans merkezi haline gelmesi ve sanayi kuruluşları ile yakın ilişki kurularak özellikle mesleki dermatozlar konusunda çalışmalar yapmasıdır. .

24 Stratejik Amaçlar Belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.

25 Stratejik Amaçlar Stratejik Amaçların Oluşturulması İçin Yanıtlanması Gereken Sorular: Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır? Kuruluş kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır? Kuruluşun şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? Kuruluş diğer kamu kuruluşları ile ortak amaçlara sahip midir?

26 Stratejik Amaçlar Stratejik amaçların özellikleri:
Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır. Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır. Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

27 Stratejik Amaçlar Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler
Kurumun güçlü yönleri ile çevreden gelen fırsatları eşleştiren stratejiler Fırsatları kullanmak amacıyla zayıf yönleri ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler Tehditler Güçlü yönleri kullanarak dış tehditleri bertaraf etmeye yönelik Kurumsal zayıflıkların dış tehditleri etkili kılmasını önleyecek savunma stratejileri

28 Hedefler Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin özellikleri: Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

29 Hedefler Hedeflerin Oluşturulması İçin Yanıtlanması Gereken Sorular:
Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı? Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir? Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu? Hedefi belirli bir süre içinde gerçekleştirme zorunluluğu var mı? İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir? Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür? Kıyaslama noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?

30 A.Eğitim ve öğretim süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Stratejik amaçlar A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik Amaç I. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin, ulusal çekirdek eğitim programı ve tıp eğitimindeki çağdaş yaklaşımlar ışığında geliştirilerek, güncel tıp bilgisi ile donanmış, ülkemizde sık görülen hastalıkları iyi bilen, problem çözme, kendi kendine öğrenme ve iletişim becerisine sahip, önceliği her durumda hastalarına hizmet olarak gören hekimler yetiştirmek. Stratejik amaç II. Bütün anabilim dallarında uzmanlık eğitimini yeniden yapılandırarak, ulusal ve uluslar arası akreditasyona hazırlanmak.

31 B. Araştırma ve geliştirme süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Stratejik amaçlar B. Araştırma ve geliştirme süreçleri Stratejik amaç I. Araştırma kaynaklarının bir politika çerçevesinde verimli kullanılmasını sağlamak, bilimsel araştırma kalitesini arttırmak Stratejik amaç II. Tıp fakültesi araştırma alt yapısını güçlendirmek Stratejik amaç III. Akademik personelin niteliğini yükseltmek

32 C. Uygulama ve hizmet süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan Taslağı Stratejik amaçlar C. Uygulama ve hizmet süreçleri Stratejik amaç I. Araştırma ve uygulama hastanesinin bütün birimlerinde önümüzdeki üç yıl içinde “stratejik yönetim sistemine” geçilmesi Stratejik amaç II. Hizmet alanları ve teknoloji düzeyindeki eksikliklerin giderilerek bölgede yaşayanların sağlık gereksinmelerini tam olarak karşılamak D. Yönetim süreçleri Stratejik amaç I. Dekanlık ve anabilim dalları düzeyinde katılımcı, açık ve adaletli bir yönetim sistemi oluşturulmasını destekleyerek Tıp fakültesi ve hastane personelinin verimliliğini ve memnuniyetini arttırmak

33 A.Eğitim ve öğretim süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ……………….. Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik amaç I: Hedefler AI1….. B. Araştırma ve geliştirme süreçleri C. Uygulama ve hizmet süreçleri D. Yönetim süreçleri

34 Faaliyet, Projeler ve sorumlular


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalları Stratejik Plan Formatı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları