Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2 Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi Okul İletişim Bilgileri
ADRES :    Osman Kavuncu cad. 5. km. Yeni Sanayi Kocasinan / KAYSERİ TEL :          FAX  :     

3 Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi’nin Tarihçesi
İlk Mesleki Eğitim Merkezi, 1982 yılında Merkez Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde beş öğretmenin atanmasıyla eğitim-öğretim faaliyetine  Kayseri Çıraklık Eğitimi Merkezi adıyla başlamıştır. Zaman içerisinde hızla ilerleme kaydeden Merkez, uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi ve 3308 sayılı yasa ile yapılan iyileştirmeler sonucu kabına sığmaz olmuş,bu neticede Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi ek binasına, oradan da 1990 yılında Milli Eğitim Bakanlığımızca yaptırılan kendi binasına taşınmıştır. 1992 yılında değerli büyüğümüz Nuh Mehmet Baldöktü tarafından çevre il ve ilçelerden gelen çırakların kalması için merhum eşleri adına bir yurt yaptırmış, bu tarihten sonra okulun adı Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi olarak değiştirilmiştir.

4 Ülkemizdeki Eğitim Sistemi
İ ş ( M e s l e k ) H a y a t ı Ustalık Belgesi ( Mesleki Yeterlik ) İş Tecrübesi Kalfalık Dönemi ( 1 – 2 Yıl ) Yüksek Öğrenim Kalfalık Belgesi Çıraklık Dönemi ( 2 – 4 Yıl ) Meslek Liseleri Genel Liseler Çıraklık Eğitimi İLKÖĞRETİM

5 ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN AMACI
Zorunlu temel eğitimini tamamladıktan sonra, gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek isteyen 15 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirmek, çıraklık eğitiminin temel amacıdır. Çıraklık eğitimi ile ayrıca; 1. İş hayatında çalışma disiplinin sağlanması, 2. Çırak öğrencilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması, 3. Ülke çapında mesleki standartların sağlanması, 4. İşyeri açmanın belli bir düzene bağlanması, 5. Meslek analizine dayalı olarak günümüzde geçerli mesleklerin belirlenmesi, 6. Yapılan işlerin kalite ve veriminin yükselmesi, 7. Eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılması gibi amaçların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

6 ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde eğitim, kalkınmanın en etkili ve temel araçlarından biri olarak kabul edilmiştir. Her yıl sayıları milyon ile ifade edilen gencimiz eğitim ordusuna katılmakta ve bu durum her geçen gün daha fazla imkan ve kaynakları eğitime ayırmamızı gerektirmektedir. Sanayileşmede en önemli unsurlardan biri de bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip, yüksek verimi gerçekleştirecek insan gücünün yetiştirilmesidir. Bu sebeple, sanayinin gelişmesinde bir alt yapı yatırımı olan meslekî ve teknik eğitime gerekli önemin verilmesi ve bu sistemin etkinliğinin artırılması zorunlu bulunmaktadır. Günümüzde, meslekî ve teknik eğitimde sadece okul sistemiyle kalifiye meslek elemanı yetiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu eğitimde, okul ve işyerinin ortaklaşa görev, yetki ve sorumluluk alacağı bir sistem hedeflenmektedir.

7 Aday Çırak Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine iş yeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğin ön bilgileri verilen ve öğrencilik haklarından yararlanan kişiyi ifade eder. (15 yaşından gün almamış öğrenci) (3308 Sayılı MEK) Çırak Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi,beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren ve öğrencilik haklarından yararlanan kişiyi ifade eder. (3308 Sayılı MEK)

8 ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ Çırak ile onu eğitmek amacıyla işe alan işyeri sahibi arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşmeye çıraklık sözleşmesi denmektedir. Mesleki Eğitim Kurulunca hazırlanan çıraklık sözleşmesi modeli Mesleki Eğitim Merkezlerinde kullanılmaktadır. 19 yaşından gün aldıktan sonra çıraklık eğitimine başlayanlar için çıraklık sözleşmesi düzenlenmemektedir. Aday çırak ve çırakların kayıtları, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’ne göre, her yıl Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları ile Ocak ayı olmak üzere iki dönemde, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır. Dört nüsha olarak düzenlenir.

9 ADAY ÇIRAKLARIN EĞİTİMİ
Çıraklık eğitimi kapsamındaki mesleklerde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 15 yaşından gün almamış olanlar aday çırak olarak eğitime devam ederler. Aday çırakların eğitiminde temel amaç; meslekle ilgili ön bilgileri vermek ve temel eğitimini geliştirmektir. Bunlara ayrıca işyeri ortamı tanıtılmakta, mesleki rehberlikte bulunulmaktadır. Aday çıraklar haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim görürler. Ders programı Genel Bilgi Dersleri ile Meslek Bilgisi derslerinden meydana gelmektedir.

10 Çıraklık Eğitimi Çıraklık Eğitimi;
çeşitli mesleklerle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, gerçek iş ortamında öğreten bir eğitim sistemidir. Zorunlu eğitim yükümlülüğünü yerine getirmiş olup, bir işyerinde meslek öğrenmek için çalışmaya başlayan yaşlarındaki gençlerimiz mesleki eğitime alınıp kalifiye eleman olarak yetiştirilmektedir.

11 Çıraklık Eğitimi 14 yaşını tamamlamış olanlar; çırak olarak eğitime devam ederler. Bu eğitim çıraklık sisteminin özünü oluşturmaktadır. Çıraklara, her yıl tatil aylarında bir ay ücretli izin verilir. Çıraklar, teorik eğitimlerini haftada 1 gün (Pazar hariç) çalışma saatleri dışında 8 saatten az olmamak üzere öğretim yılı süresince, pratik eğitimlerini ise usta öğreticileri nezaretinde ve hazırlanmış eğitim programlarına göre 11 ay süre ile yaparlar.

12 Eğitim Süresi Çıraklık Eğitiminin süresi, meslek dalının özelliğine ve kişinin mezuniyet durumuna göre 2 ile 4 yıl arasında değişmektedir. Bu süre sonunda yapılan Kalfalık Sınavlarında başarılı olanlar; KALFALIK BELGESİ alırlar.

13 Çırak olma şartları nelerdir?
14 yaşını doldurmuş olmak, 19 yaşından gün almamış olmak, İlköğretim mezunu olmak, Bünyesi ve sağlık durumunun, gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmaktır. Ek: 19 yaşından gün almış olanlardan, daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve seviyelerine uygun olarak düzenlenecek eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilirler.

14 ÇIRAKLIK EĞİTİMİNE KAYIT KABUL ŞARTLARI
Çıraklık eğitimine kayıt işlemi için çıraklardan aşağıdaki belgeler istenir: 1. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 2. Öğrenim belgesinin aslı 3. Çırağın sağlık ve fiziki durumlarının mesleğin özelliğine uygun olduğuna ilişkin resmi sağlık kurumlarından alınmış doktor raporu. 4. Çırağın yanında çalışacağı ustanın “usta öğreticilik” belgesinin fotokopisi (Usta öğretici belgesi bulunmaması halinde ustalık belgesi fotokopisi, ustalık belgesi yoksa ustalık belgesini doğrudan almaya hak kazandığına dair belgesinin fotokopisi kabul edilir.), 5. İkametgâh belgesi (Mahalle muhtarından onaylı), 6. Vesikalık fotoğraf 7. Çıraklık sözleşmesi (bir asıl 3 fotokopi).

15 Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlar:
Ne Zaman Kayıt Olunur ? Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlar: Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yapılmaktadır. Ara kayıtlar ise, her yıl Ocak ayında yapılmaktadır.

16 ÇIRAK ÖĞRENCİLERE TANINAN HAKLAR
1. Sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmışlardır. (Devlet tarafından) 2. Askerlik işlemleri eğitimlerinin sonuna kadar ertelenmektedir. 3. İşyerlerinden ücret almaları sağlanmıştır. (Yaşlarına göre asgari ücretin %30’dan az olmaz). 4. Bütün öğrencilik haklarından faydalanmaktadırlar. 5. Meslekî ve Teknik Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Kurumlarına açık öğretime devam ederek yatay ve dikey geçiş yapabilecektir.

17 KALFA “Kalfa”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi ifade eder. (3308 Sayılı MEK)

18 USTA “Usta”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi ifade eder. (3308 Sayılı MEK)

19 Ustalık Eğitimi Kalfalık Belgesini kazananlar, mesleklere göre 1–2 yıl arasında değişen ustalık eğitimi kurslarında başarılı oldukları takdirde; Ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık sınavlarında başarılı olanlar, kazandıkları USTALIK BELGESİ ile bağımsız işyeri açabilir veya usta ünvanı ile başka işyerlerinde çalışabilirler.

20 Usta Öğretici “Usta Öğretici”, ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi ifade eder. (3308 Sayılı MEK)

21 Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi
İle İlgili Kısa İstatistik Bilgiler Derslik sayısı 22 Şube Sayısı Yönetici Sayısı 9    Öğretmen Sayısı 67  Öğrenci Sayısı  Kız: Erkek: Toplam: 1636 Öğretim Verilen Dal Sayısı   44 Ustalık Eğitimi   476 Lojman Durumu  Lojman yok Öğrenci Yurdu Var (240 Kişilik) Bölümler Ağaç İşleri, Berberlik-Kuaförlük, Elektrik-Elektronik, Metal İşleri, Motor Bölümü, Sıhhi Tesisat-Doğalgaz, Terzilik-Giyim, Tesviye Şubat 2008

22 AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’DEKİ BÖLÜMLER
MOTOR ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ En son teknolojiye göre eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Bütün motorlu araçların,çeşitlerinin, yapılarının, çalışma tekniğinin,ayar bakım ve onarımının öğretildiği bir meslek dalıdır.  Her geçen gün sayıları hızla artan, otomobil, kamyon, uçak, gemi ve  benzeri taşıtların ve bunlara bağlı elektronik kontrollü sistemlerin yaygınlaşması motorculara duyulan gereksinimi arttırmıştır.  Hatta motorculuğun bölümleri arasında branşlaşmayı zorunlu kılmıştır. Böylece her türlü taşıt yerine bir markaya bakan servisler ortaya çıkmıştır  ve kalifiye elemana ihtiyaç artmıştır.

23 AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’DEKİ BÖLÜMLER
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ANA MESLEK DALLARI 1.Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı 2.İş Makineleri Bakım Onarımcılığı 3.Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım Ve Onarımcılığı 4.Otomotiv Boyacılığı 5.Otomotiv Elektrikçiliği 6.Otomotiv Elektro-Mekanikerliği 7.Tomotiv Gövdeciliği 8.Otomotiv Mekanikerliği 9.Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği 10.Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik

24 AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’DEKİ BÖLÜMLER
BERBERLİK & KUAFÖRLÜK Bayanların saçının kesilmesi, şekillendirilmesi, boyanması, renginin açılması, perma, yıkama, fönleme, yüz bakımı, makyaj, manikür ve pedikür hizmetlerinin yapıldığı meslek dalına KUAFÖRLÜK denir. Erkeklerin saç, sakal ve bıyığının kesilmesi, şekillendirilmesi, boyanması, yıkanıp fönlenmesi hizmetlerinin verildiği meslek dalına ERKEK BERBERLİĞİ denir.

25 CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK
Müşterilerin istekleri doğrultusunda cilt ve vücut bakımını, epilasyon, kaş, kirpik şekillendirme, makyaj ve masaj hizmetlerinin yapıldığı meslek dalına; CİLT BAKIMI, GÜZELLİK UZMANLIĞI denir.

26 AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’DEKİ BÖLÜMLER
METAL İŞLERİ ANA MESLEK DALLARI 1.ÇELİK YAPILANDIRMACILIĞI 2.ISIL İŞLEMCİLİĞİ 3.KAYNAKÇILIK 4.METAL LEVHA İŞLEMECİLİĞİ (BAKIRCILIK) 5.METAL DOĞRAMACILIĞI 6.SAC İŞLERİ 7.TARIM (ZİRAAT) ALET VE MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCILIĞI Yarı  mamul olarak üretilen metallerin kesme, bükme, birleştirme  yöntemi ile mamul haline getiren bölüme metal işleri denir.         Oturduğumuz evimizin temel demirleri, çelik konstriksiyonları (kapı , pencere), spor  salonlarının çelik çatıları, araba kaportaları, demire ayrı bir güzellik veren ferforje sanatı, ziraat makinelerinin tümü , Türk el sanatlarında  büyük bir yeri olan bakır işlemeciliği.  Son yıllarda kapı ve pencere sistemlerinde çok kullanılan Alüminyum doğrama v.b. işler metal işleri bölümünün konusudur. 

27 AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’DEKİ BÖLÜMLER
MAKİNA TEKNOLOJİLERİ ANA MESLEK DALLARI 1.ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK 2.ENDÜSTRİYEL MODELLEME 3.FREZECİLİK 4.MAKİNE RESSAMLIĞI 5.TAŞLAMA VE ALET BİLEMECİLİĞİ 6.TESVİYECİLİK 7.TORNACILIK Makine Teknolojisi Alanı altında yer alan dallar / mesleklere yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Makine Teknolojisi Alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

28 AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’DEKİ BÖLÜMLER
TESVİYE ATOLYESİ ANA MESLEK DALLARI  1)  Tesviyecilik 2)  Tornacılık 3)  Frezecilik 4)  Vargel ve Planyacılık 5)  Taşlama ve Alet Bilemeciliği 6)    Kalıpçılık       Madeni parçalar üzerinden talaş kaldırarak , parçalara istenilen şekilleri verme işlemine Tesviyecilik denir. Yapılması istenen makine parçaları dövülerek, ergitilip dökülerek, kesilerek  v.b. metotlarla ham halde hazırlanır. Tesviye atölyesine gelen bu parçalar gerekli işlemlerden geçerek birleştirilirler ve makineler oluşturulur. Tesviye atölyeleri makinelerin son ve çalışır duruma getirildikleri bölümlerdir.

29 AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’DEKİ BÖLÜMLER
AĞAÇ İŞLERİ Ağaç İşleri Alanı altında yer alan dallar/mesleklere yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Ağaç İşleri Alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  ANA MESLEK DALLARI 1.MOBİLYACILIK 2. ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ 3. DOĞRAMACILIK 4. AĞAÇ OYMACILIĞI 5.AHŞAP YAT VE TEKNE YAPIMI 6. MOBİLYA İSKELETÇİLİĞİ

30 AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’DEKİ BÖLÜMLER
GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alanı altında yer alan dallar /mesleklere yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alanı altında yer alan mesleklerde,sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. ANA MESLEK DALLARI 1.ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSATÇILIĞI 2.SITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR SERVİSÇİLİĞİ 3.ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇILIK 4.KALORİFERCİLİK

31 AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’DEKİ BÖLÜMLER
GİYİM ÜRETİMİ TEKNOLOJİLERİ Giyim Üretimi Teknolojisi Alanı altında yer alan dallar/mesleklere yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Giyim Üretimi Teknolojisi Alanı altında yer alan mesleklerde,sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  ANA MESLEK DALLARI 1.ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ 2.DERİ GİYİM 3.ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ 4.ERKEK TERZİLİĞİ 5.İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ 6.KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ 7.KADIN TERZİLİĞİ 8.KESİMCİLİK 9.MODEL MAKİNECİLİK

32 AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’DEKİ BÖLÜMLER
ELEKTRİK & ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı altında yer alan dallar mesleklere yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ANA MESLEK DALLARI 1.Bilgisayar Teknik Servisçiliği 2.Bobinajcılık 3.Büro Makineleri Teknik Servisçiliği 4.Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği 5.Elektrik Tesisat Ve Pano Montörlüğü 6.Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcılığı 7.Endüstriyel Bakım Onarım 8.Görüntü Ve Ses Sistemleri 9.Güvenlik Sistemleri  10.Haberleşme Sistemleri 11.Otomasyon Sistemleri 12.Yüksek Gerilim Sistemleri 

33 Huriye Eren İlköğretim Okulu
FAYDALANILAN KAYNAKLAR: Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu www. giresunmesem.k12.tr 4. www. trabzonmem.gov.tr 5. www. luleburgazmem.gov.tr Hazırlayan Orhan ELMADAĞI Rehber Öğretmen Huriye Eren İlköğretim Okulu


"AYŞE BALDÖKTÜ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları