Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜRÇEŞME ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜRÇEŞME ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 GÜRÇEŞME ANADOLU LİSESİ
SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ TANITIM SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi

2 SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ

3 Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar
Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hallerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Zorunlu haller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

4 Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Soruların; konulara göre dağılım yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır.

5 Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Öğretmen, başarı oranı düşük olduğunda nedenlerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.

6 Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.

7 SÖZLÜ SINAVLAR Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınavı için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.

8 Sınavlara Katılmayanlar
Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.

9 Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir. Zorunlu hallerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir.

10 Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Öğretmenler, sınav, ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir (en geç 15 gün içinde) ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklar. Öğrencinin duyuru tarihinden itibaren 7 iş günü içinde istemesi halinde sınav kağıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve değerlendirilir.

11 Bir Dersin Ağırlığı, Ağırlıklı Puanı ve Ağırlıklı Notu
Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Örnek: 9.sınıflarda, Yabancı Dil dersinin haftalık ders saati sayısı 6, o halde Yabancı Dil dersinin ağırlığı 6’dır. Matematik dersinin haftalık ders saati sayısı 4, o halde Matematik dersinin ağırlığı 4’tür.

12 Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Örnek: 9. sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersinin yıl sonu puanı 80, yine bu dersin haftalık ders saati sayısı 3, o halde Türk Edebiyatı dersinin ağırlıklı puanı 80x3=240’tır.

13 Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından o dersin ağırlıklı notu bulunur. Örnek: 9. sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersinin yıl sonu puanı 80 ise yıl sonu notu 4’tür. Bu dersin haftalık ders saati 3 olduğuna göre ağırlıklı notu 4x3=12’dir.

14 Yıl Sonu Başarı Puanı ve Yıl Sonu Başarı Notu
Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur.

15 Dersler Haf.Ders.S.S Ders Puanı(örnek) Ders Notu (Örnek) Ağırlıklı Puan(Örnek) Ağırlıklı Not(Örnek) D.Ve A. T. Edb. Din Tarih Geo Coğ Mat Fizik Kimya Biyoloji Sağlık Y.Dil Almanca Bed. Eğit. GS/M Rehberlik 2 3 1 4 6 80 85 90 75 83 82 78 87 93 100 5 160 255 150 166 328 156 174 186 480 170 200 8 15 16 10 24 Toplam 35-1 2865 Yıl sonu başarı puanı 84,26 Yıl sonu başarı notu 4,41

16 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonlarında alınan puanlar nota dönüştürülür. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

17 • İkinci dönem notu en az GEÇER(2) olmalıdır.
Bir dersten başarılı sayılması için • İkinci dönem notu en az GEÇER(2) olmalıdır. Ancak, • 1. dönem notunun ETKİSİZ(0) olması durumunda, 2. dönem notunun en az ORTA (3)olması gerekir.

18 Örnek: SONUÇ A (1) (2) B C (0) D (3) E (5) F BAŞARILI BAŞARISIZ
DERSLER 1.DÖNEM PUANI 2.DÖNEM PUANI ORTALAMA PUANI VE NOTU SONUÇ A (1) (2) BAŞARILI B BAŞARISIZ C (0) D (3) E (5) F

19 Sınıf geçme nasıl olur ? Doğrudan sınıf geçme
Yıl sonu başarı ortalamasına göre sınıf geçme Sorumlu olarak sınıf geçme

20 Doğrudan sınıf geçme Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavı sonucunda,tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıflarını geçerler.

21 Yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçme
Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu; Genel Liselerde (2.50) Anadolu Liselerinde (3.00) Fen Lis. ve Sosyal Bil. Lis.(3.50) olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçerler.

22 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla 4 dersten Ortalama Yükseltme Sınavı’na girebilir. Ortalama Yükseltme Sınavı’na girecek öğrencilerin sınava gireceği ders/dersler; öğrenci, veli ve sınıf öğretmeninin katılımı ile belirlenir ve ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir.

23 Okulumuzda kurulca belirlenen, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders, bütün sınıflarda, “DİL VE ANLATIM” dersidir.

24 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme
*Başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıfta en fazla 3 zayıfı olanlar *10. ve 11. sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5 ‘den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. (Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dahil edilmez.) *Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması durumunda kalkar. Sorumluluk sınavları eylül ayının ilk haftası ve ikinci dönemin ilk haftasında yapılır.

25 Teşekkür ve Takdir Belgesi İle Ödüllendirme
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden: arasındakileri Teşekkür Belgesi, 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir Belgesi ile ödüllendirir.

26 Kimler sınıf tekrar ederler ?
Ders yılı içerisinde toplam 20 gün özürsüz olarak okula gelmeyenler notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Ortalama yükseltme sınavları sonucunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler sınıf tekrar ederler. Not: Sınıf tekrarı ortaöğretim boyunca 1 kere yapılabilir

27 OKUL BİRİNCİLERİNİN TESPİTİ
Ders kesiminde, disiplin kurulunun da görüşü alınarak alan/dal ayırımı yapılmaksızın mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca okul birincisi tespit edilir. Ancak okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası alan öğrenciler, ceza ile ilgili kayıtları dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamaz.

28 Öğrencilerin mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde son sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar öğrencilerin yıl sonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa son ders yılından başlanarak derslerin yıl sonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır. Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile öğretmenler kurulunda kur’a çekilerek okul birincisi tespit edilir.

29 Geç Gelme, Devam-Devamsızlık
Geç Gelme: Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur.

30 Devam-Devamsızlık Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlıkları hesaplanırken normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün sayılır. Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır; a) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir. b) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. c) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Özürle ilgili raporun özrü takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir.


"GÜRÇEŞME ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları