Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLD514-Hafta4 : Yenilik Planlaması Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLD514-Hafta4 : Yenilik Planlaması Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141."— Sunum transkripti:

1 ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLD514-Hafta4 : Yenilik Planlaması Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5142 HaftaKonular: Yenilikçilik Kaynaklar Konular: De ğ işim Yönetimi Kaynaklar Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 2 Yenilik Süreci 1:2, 2:s91-111 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 3 Yenilik Kuramları 1:5, 2:s44-64 Tartışma: De ğ işim yönetimi teknikleri Tunçer II Hafta 4 Yenilik Planlaması 1:3, 1:8, 2:s111-117 Örgütsel De ğ işim Tunçer II Hafta 5 Strateji ve Yenilik 1:4, 2:s176-181 Örgütsel De ğ işim (süre ğ i) Tunçer II Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi 1:6, 2:s157-173 De ğ işim Yönetimi ve Direnç Tokat IV Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 De ğ işim Yönetimi ve Direnç (süre ğ i) Tokat IV Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Toplam Kalite Yönetimi Kıngır Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1:7, 2:s181-206 Toplam Kalite Yönetimi Kıngır Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Yönetimde Kalite: Altı Sigma Gürsakal Hafta 12 Teknoloji Yönetimi 5:3 Ö ğ ütler: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları 5:5 Tartışma: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Yenilik Planlaması Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5143  Başarılı yenilik için örgüt nasıl davranmalı?

4 Yenilik sürecinde başarılı olmak- 1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5144  Yenilik sürecinin başarılı yönetilebilmesi için işletme şu yetenekleri sa ğ lamalı:  Proje yönetimi  İ ç/dış çeşitli işlevsel kaynaklar arasında ba ğ lantı kurma  Bilgi paylaşımı  Teknoloji ve pazardaki gelişmeleri izleme ve de ğ işim yönetimi  Deneyimlerden yararlanma  Ö ğ renme  Toplumsal çevre ve yenilik a ğ ı içinde bulunma ve bunları yönetebilme.

5 Yenilik sürecinde başarılı olmak- 2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5145  Başarıda, bilgi, uygulamalar, insan kaynakları ve mali kaynaklara ba ğ lantı önemlidir.  Ba ğ lantılar işletmeyi, yenilikle ilgili olan laboratuvarlara, üniversitelere, rakiplere, tedarikçilere, aracılara, müşterilere, kamu/özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilendirir.  İ şletmenin bu ba ğ lantılardaki etkinli ğ i ve gücü dış alımda büyük avantajdır.  Ba ğ lantı türleri:  Açık bilgi ve kaynaklar  Bilgi ve teknoloji edinimi  Yenilik işbirlikleri.

6 Süreçte başarı için gerekli davranışlar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5146  Başarılı bir yenilik strateji temellidir; ancak standart olacak bir strateji yoktur. Üç etken yüksek önemdedir: 1. İ şletmenin yenilik sistemi içindeki konumu 2. İ şletmenin teknolojik deneyimi /kültürü 3. Açılımlar ve işlevler arasında ö ğ renmeye dayalı sürecin işletmede varlı ğ ı.  Başarılı bir yenilik etkili iç ve dış ba ğ lantılar üzerine kurulur. Özetle, yenilik sistemi: 1. Dışarıya açık 2. Üyeler arasında etkileşim yüksek 3. A ğ niteli ğ inde olmalıdır.  De ğ işimlere olanak tanıyan bir mekanizme gerektir. Fikirleri ürün- /hizmet-lere dönüştürecek etkili uygulama gerekir: 1. Sistematik problem çözme ve karar süreçleri 2. Proje yönetimi 3. Belirsizlikleri denetim altında tutma 4. De ğ işimin yönetimi.  Yenilik kültürü gerekir. Başarılı bir yenilik ancak onu destekleyen örgütsel bir ortamda yapılabilecektir.

7 Başarılı örgütsel yenilik için çevresel etkenler: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5147  Yenili ğ i teşvik eden ve destekleyen hükümet siyasası  Fikri mülkiyet, patent ve haksız rekabet üzerine yasal düzenleme  İ şletme ve di ğ er yenilik kuruluşları arası iletişim altyapısı  Yenilik finansmanı oluşumları  E ğ itim sisteminin yenilikçilik yönelimi  İ şletme, tedarikçi, müşteri ilişkileri için etkin altyapı  İ şletmeler arası rekabetin teşviki  İ şletmelerin yenilik etkinli ğ ini aksatacak engellerin kaldırılması.  Ulusal Yenilik Sistemi gerekir.

8 Ders Projesi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5148  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  İ stekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e- posta)  İ stekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için http://education.weebly.com/ altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı verece ğ im.http://education.weebly.com/

9 Bağlantılar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5149  5. Biltronik Bilim ve Teknoloji Projeleri Yarışması ve 3. Ar-Ge Proje Pazarı:  MÜS İ AD ve Yıldız Teknik Üniversitesi  Katılım: fikir veya proje ile  15 Nisan 2013’e kadar poster ile  www.biltronik.org ya da www.pdo.yildiz.edu.tr/argeprojepazari www.biltronik.orgwww.pdo.yildiz.edu.tr/argeprojepazari  Ana tema: Enerji Teknolojileri  Ödüller:  Girişimciler/Akademisyenler  İ şletmeler için ayrı ayrı:  1.: 30 KTL;  2. 20 KTL;  3. 10 KTL Akıllı şebekelerAlternatif enerjiArıtma tekno. Batarya tekno.Birleşik ısı ve güçBiyo enerji Dalga enerjisiDepolama ve güç elektroni ğ i Geri kazanım Enerji kalitesiPolitikalarStratejiler Enerji şebekeleriÜretim takımlarıAnaliz Enerji verimli ürünlerGüneş enerjisiHibrit/elektrikli araç Hidro enerjiHidrojen enerjisiJeotermal Rüzgar enerjisiYakıt pilleriYazılımlar

10 Değişim Yönetimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51410 Tunçer II- De ğ işim Yönetimi Teknikleri  Stratejik yönetim  Toplam kalite yönetimi  Kıyaslama, Denekizi (benchmarking)  De ğ işim Mühendisli ğ i, süreç yenileme (process re-engineering)  Örgütü geliştirme  Ö ğ renen örgütler  Amaçlara göre yönetim  Çalışan güçlendirme, kararlara katılım (empowerment)  Örgütsel küçülme (downsizing)  İ nsan kaynakları yönetimi  Zaman yönetimi  Başarım yönetimi  Dış kaynak yönetimi (outsourcing)


"ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLD514-Hafta4 : Yenilik Planlaması Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları